ĐHSPHN - Tran Thi Thanh Binh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7791 - Lastest Update: 11/5/2020

Phó Giáo Sư, Tiến sỹ Tran Thi Thanh Binh

Position Giảng viên cao cấp
Telephone
Org Unit Khoa Sinh Học
Floor/Room Nhà A3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email binhttt@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/binhttt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    • 2017-2020, Chủ trì, Đa dạng và phân bố của rết (Arthropoda, Chilopoda) ở Tây Bắc, Việt Nam, Nafosted
    • 2017-2019, Chủ trì, Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi lợn ngoại khép kín an toàn sinh học tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa., Sở KHCN thanh Hóa
    • 2016-2018, Tham gia, Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và sinh học sinh sản, phát triển của Rươi ở miền Bắc Việt nam. , Bộ Giáo dục & Đào tạo
    • 2013-2014, Chủ trì, Xây dựng bộ sưu tập mẫu các loài giun đất Việt Nam phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học., Đề tài cấp Bộ
    • 2010-2011, Chủ trì, Một số đặc điểm sinh học của giun đất loài Pheretima asphergillum trong điều kiện nuôi và khả năng nhân nuôi loài giun đất này , Đề tài cấp trường
    • 2010-2011, Tham gia, Nghiên cứu khu hệ giun đất tỉnh An Giang., Đề tài cấp Trường
    • 2007-2008, Chủ trì, Cấu trúc quần xã giun đất trong một số sinh cảnh đất dốc của tỉnh Bắc Giang. , Đề tài cấp Bộ
    • 2005-2006, Chủ trì, Xác định chính xác vị trí phân loại học của một số loài giun đất còn nghi vấn., Đề tài cấp trường

    Publications / Books

    • 2020,   Ha T. Vu, Hung D. Nguyen, Son X. Le, Katsuyuki Eguchi, Anh D. Nguyen & Binh T.T. Tran,, A review and notes on the phylogenetic relationship of the centipede genus Otostigmus Porat, 1876 (Chilopoda: Scolopendromorpha: Scolopendridae) from Vietnam. , Zootaxa 4808 (3): 401–438, Zootaxa 4808 (3): 401–438, Zootaxa 4808 (3): 401–438
    • 2020, Tran Thi Thanh Binh, Cao Thi Phuong, Nguyen Thi Thanh Huyen, Nguyen Duc Hung, Preliminary data on Centipedes (Chilopoda) in Tien Hai Wetland Nature Reserve, Thai Binh., Proceeding of the 4th national scientific conference on biological research and teaching in Vietnam 319-325, 319-325, 319-325
    • 2020, Tung T. Nguyen, Binh T.T. Tran, Dang H. Lam, Anh D. Nguyen, Four new species of Amynthas earthworms in southeastern Vietnam (Annelida, Oligochaeta, Megascolecidae)., Zootaxa 4790 (2): 277–290 , 4790 (2): 277–290 , 277–290
    • 2019, Hung, N.D., Chinh, D.Q.T., Huyen, N.T.T., Son, L.X. and Binh, T.T.T.,, Diversity of centipedes (Chilopoda: Scolopendromorpha and Scutigeromorpha) in Xuan Nha Nature Reserve, Son La province, Vietnam. ., Can Tho University Journal of Science, 11(3), 75-82 [Abstract]
    • 2019, Hung, N.D., Chinh, D.Q.T., Huyen, N.T.T., Son, L.X. and Binh, T.T.Tran, Diversity of centipedes (Chilopoda: Scolopendromorpha and Scutigeromorpha) in Xuan Nha Nature Reserve, Son La province, Vietnam. , Can Tho University Journal of Science. 11(3): 75-82, 11(3): 75-82, 11(3): 75-82
    • 2019, Nguyễn Đức Hùng, Đỗ Đức Quân, Trần Thị Thanh Bình et al, Dẫn liệu về thầnh phần loài và phân bố của các loài rết ở VQG Hoàng liên, Việt Nam, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 64 (10A), 80-89
    • 2019, Tống Văn Giang Trần Thị Thanh Huyền Trần thanh An Trần Thị Thanh Bình, ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN CHUỒNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN ĐÃ QUA XỬ LÝ HẦM BIOGAS ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT2008 TRỒNG TẠI HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 365, 107-110 [Abstract]
    • 2019, Tran T.T. Binh, Tran T.X. Hoa, Lucio Bonato, A new soil centipede from South-East Asia with a unique arrangement of ventral glands, and a revised synopsis of Gonibregmatidae (Chilopoda, Geophilomorpha), zookeys, 838, 111-132 [Abstract]
    • 2019, Tran Thi Thanh Binh et all, Sinh học 7, nxb Giáo dục Việt Nam, sách, 140 [Abstract]
    • 2019, Tran Thi Thanh Binh et all, sinh học 8, NXB Giáo dục việt Nam, Sách, 140 [Abstract]
    • 2018, Binh thi Thanh Tran et all, First record of the millipede genus Nesorthomorpha Jeekel, 1980 in Vietnam with description of a new species (Diplopoda, Polydesmida, Paradoxosomatidae)., Zootaxa , 4462 (3), 426–434 [Abstract]
    • 2018, Tran Thi Thanh Binh et all, PRELIMINARY DATA ON CENTIPEDES (Chilopoda: Scolopendromorpha, Scutigeromorpha) IN THUONG TIEN NATURAL RESERVE, HOA BINH PROVINCE. , Hội thảo khoa học toàn quốc , 3, 533-540 [Abstract]
    • 2018, Tran Thi Thanh Binh et all, Preliminary data on centipedes (Chilopoda: Scolopendromorpha and Scutigeromorpha) in Ta Xua natural reserve, Son La Province, Vietnam. , Tap chi Sinh hoc, , 40(1), 99-106 [Abstract]
    • 2018, Trần Thị Thanh Huyền Tống Văn Giang Trần thanh An Trần Thị Thanh Bình, ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN CHUỒNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN ĐÃ QUA XỬ LÝ HẦM BIOGAS ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ LAI NK66 TRỒNG TẠI LÀNG AO, XÃ CẨM TÂM, HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA, Rừng và Môi trường, 92, 16-18 [Abstract]
    • 2017, T. THI THANH BINH et all, A new species of Augyles genus from Vietnam (Coleoptera: Heteroceridae). , Koloepterologische Rundschau, , 87, 283-287 [Abstract]
    • 2017, Tran Thi Thanh Binh et all, Đặc điểm phân bố của loài Amynthas rodericensis (Grube, 1879) ở thành phố Huế, Hội thảo khoa học toàn quốc Lần thứ 7, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 1944-1948 [Abstract]
    • 2017, Trần Thị Thanh Bình et all, Dẫn liệu về khu hệ rết lớn tại vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai., Hội nghi khoa học toàn quốc, 1, 96-103
    • 2017, Trần Thị Thanh Bình et all, ĐA DẠNG LOÀI RẾT LỚN (Chilopoda: Scolopendromorpha) TẠI KHU RỪNG PHÒNG HỘ THẠCH NHAM, KON TUM, , Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,, 1, 84-88. [Abstract]
    • 2016, BINH T.T. TRAN et all, A comprehensive checklist of earthworm species and subspecies from Vietnam , Zootaxa, 4140 (1), 1-92 [Abstract]
    • 2016, Trần Thị Thanh Bình, Nguyễn Thanh Tung, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Thuận, Phamj Thị Hồng Hà, Mạch Thị Thành, Nguyễn Thị Thanh, Kết quả nghiên cứu, kiểm định bộ mẫu Giun đất Việt Nam, Hội nhị Toàn Quốc về Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. NXB Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 340-353, Q1, 340-353
    • 2016, Trần Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ mạnh Hà , Đa dạng giun đất trong các sinh cảnh cuủa Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Sùa, Mường thải, Phù Yên, Sơn La, Hội thảo KHTQ về nghiên cứu và giảng dạy SH lần thứ 2, 90-96., Q2, 90-96
    • 2015, BINH T.T. TRAN et all, Three new earthworm species of the genus Polypheretima Michaelsen, 1934 (Oligochaeta: Megascolecidae) from Vietnam., Zootaxa , 3905 (4): , 593–600. [Abstract]
    • 2014, BINH T.T. TRAN et all, Earthworms of the 'acaecate' Pheretima group in Vietnam (Oligochaeta: Megascolecidae), with description of a new species from the Mekong delta. , Zootaxa, 3866 (1), 105–121. [Abstract]
    • 2014, Trần Thị Thanh Bình et all, Kết quả nghiên cứu bướm (Lepidoptera: Rhopalocera) ở ba khu rừng đặc dụng miền Trung Việt Nam: Đăkrông, Bạch Mã và Bà nà núi chúa, Kỷ yếu hội nghi côn trùng học Quốc gia lần thứ 8. , NXB Nông Nghiệp,, 106-115 [Abstract]
    • 2014, Trần Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Hà,, Thành phần loài và mật độ của giun đất theo các cảnh quan ở Miền Bác Việt Nam, Tạp chí Sinh học, 36 (3), 259-300 [Abstract]
    • 2014, Trần Thị Thanh Bình, Vũ Văn Liên , , Đa dạng bướm và ngài ở Khu rừong đạc dụng Krông Trai, Phú yên, Tạp chí sinh học, 36 (2), 160-168 [Abstract]
    • 2013,, Trần Thị Thanh Bình, , Thành phần loài bướm ở ba khu rừng đặc dụng Pia Oắc, Xuân Sơn và Ba Vì. , Tạp chí khoa học Đại học Huế, , tập 79, số 1: , 33-43 [Abstract]
    • 2013, Binh T.T. Tran, Son X. Le, Anh D. Nguyen, An annotated checklist of centipedes (Chilopoda) of Vietnam. , Zootaxa, 3722 (2), 219–244 [Abstract]
    • 2013, Trần Thị Thanh Bình et all, Effect of temperature on the life cycle and predatory capacity of ladybird beetle Micraspis discolor Fabricius (Coleoptera: Coccinellidae). , Tạp chí sinh học, 35(1), 37-42. [Abstract]
    • 2013, Trần Thị Thanh Bình, et al, , Thu thập và định danh một số loài giun đất có hoạt tính thủy phân Fibrin tại Việt Nam. , Báo cáo hội nghị khoa học toàn quốc, NXB Khoa học và Công nghệ, Quy?n 1: 436-440 [Abstract]
    • 2012, Nguyễn Thanh Tùng, Phan Thị Tuyết Nhanh, Trần Thị Thanh Bình, QUY TRÌNH THỰC HIỆN TIÊU BẢN HIỂN VI CỐ ĐỊNH THỦY TỨC NƯỚC NGỌT(Hydra olygactic Pallas, 1766) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHUỘM KÉP HEMATOXYLIN - EOSIN Y , PROCEEDINGS OF THE 1ST NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON BIOLOGICAL RESEARCH AND TEACHING IN VIETNAM, NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, ISBN 978-604-60-0157-7, 385-391
    • 2011, Tran Thi Thanh Binh, Nguyen Thi Hien , Initial result of the raising Di Long (Earthworms) (Pheretima aspergillum Perrier, 1972) , Journal of Science of Hanoi National University of Education, Natural Sci.,., 56 (7), pp. 144 – 151
    • 2010, Trần Thị Thanh Binh, Trần Hồng Nhung , Thành phần loài, đặc điểm phân bố của giun đất ở Lục Ngạn – Bắc Giang và tiềm năng dựng chúng ứng dụng trong chống xói mòn, cải tạo đất, Tạp chí sinh học, 32 (1), tr. 6 – 12
    • 2009, Trần Thị thanh Bình, Lê Hồng Điệp, Lê Đình Trung, Rèn luyện kĩ năng Sinh học 11, NXB Giáo dục, ., , , ,
    • 2009, Trần Thị thanh Bình, Lê Hồng Điệp, Lê Đình Trung, Rèn luyện kĩ năng Sinh học 12, NXB Giáo dục, , , , ,
    • 2008, Tran Thi Thanh Binh, Ngo Van Nam , Composition and distributio of earthworms in Khe Ro Natural Reserve, Journal of Science of Hanoi National University of Education, Natural Science, ., 53 (5), , pp. 131 – 137
    • 2007, Thái Trần Bái, Trần Thị Thanh Bình, Nguyễn Trí Tiến, Nguyễn Thị Bích Ngọc , Đặc trưng định lượng của các nhóm Mesofauna và chân khớp bé ở đất trong các sinh cảnh phổ biến ở xóm Khú, khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình, Tạp chí sinh học, 29(3), tr. 15-24.
    • 2007, Nguyễn Đức Thành, Trần Thị Thanh Bình, Lê Hồng Điệp, Rèn luyện kĩ năng Sinh học 10, NXB Giáo dục, , , , ,
    • 2006, Trần Thị Thanh Bình, Đặng Tất Thế, Dẫn liệu DNA của hai loài giun đất Pheretima aspergillum và Pheretima robusta , Tạp chí Khoa học (ĐHSP Hà Nội), , 4, tr. 130 – 135
    • 2006, Nguyễn Đức Anh, Trần Thị Thanh Bình, Khoá định loại các họ của bộ cuốn chiếu mai (Diplopoda, Polydesmida) ở Việt Nam Tạp chí sinh học, 28(1): 30-34, , , ,
    • 2006, Thái Trần Bái, Trần Thị Thanh Bình, Độ phong phú của ấu trùng trong các đoạn suối đáy đá ở suối Cả, xóm Khú, khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Journal of Science of Hanoi National University of Education, Natural Science, Số 1, pp. 163-165, , , ,
    • 2006, Vu Quang Manh, Tran Thi Thanh Binh, Nguyen Van Suc, Le Thi Quyen. 2006, Soil Animal community structure – A bioindicator of Ecological control for agricultural sustainability in Vietnam. The Reports of the First Intl. Workshop on Research and Application of natural products for development of safety environmental pesticide products, Hanoi, Vietnam, 63-66 pp., , , ,
    • 2002, Trần Thị Thanh Bình, The evolutionary changes in the nephridial system of Pheretima kinberg. 1867 (Oligochaeta, Megascolecidae) , Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc Gia Hà Nội, XVIII (1) , tr. 7-21.
    • 2002, Tran Thi Thanh Binh,Thai tran Bai, The evolutionary changes in the nephridial system of Pheretima kinberg. 1867 (Oligochaeta, Megascolecidae),, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc Gia Hà Nội, t.XVIII, No1, , Tr. 7-21
    • 2001, Tran Thị Thanh Binh, 2001, Environment Education through natural and social science subject in Primary School,Proceeding of the National workshop “Environmental Education in School and Universities., , , ,
    • 2000, Trần Thị Thanh Bình, Biến dị cá thể của hệ bài tiết và cơ quan sinh dục cái của giun đất giống Pheretima Kinberg, 1867. Kỷ yếu hội thảo khoa học “ Cấu trúc quần xã sinh vật đất và phát triển bền vững hệ sinh thái đất” NXB Nông nghiệp , , , ,
    • 2000, Trần Thị Thanh Bình , Xu hướng tiến hóa của vi thận vách của giun đất giống Pheretima Kinberg, 1867. , Tạp chí Sinh học, 22(3), 21-27
    • 2000, Tran Thi Thanh Binh, New dats of nephridial systems in Pheretima kinberg,1867. XIII International Colloquium on Soil Zoology, Ceské Budejovice, Czech Republic, 14–18 August. Book of Abstracts, , , ,
    • 1999, Trần Thị Thanh Bình, Hệ bài tiết của giun lá (Planapheretima sensu Sims et Easton, 1972) và quan hệ phát sinh của các loài giun lá ở lục địa châu Á, Tạp chí sinh học, 21(1B) , 22-26
    • 1998, Thái Trần Bái, Trần Thị Thanh Bình, Dẫn liệu mới về hệ bài tiết của guin đất giống Pheretima Kinberg, 1867 và quan hệ phát sinh của các loài trong nhóm Posthuma (sensu Thai Trân Bai et Samphon, 1989), Tạp chí sinh học, 20(2), Tr: 21-27
    • , , , , ,

    Workshop papers

    • 2014, The seventh's International Symposium on Butterlies, Southampton University in UK

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top