A A+
Khoa Triết học
Địa chỉ Tầng 3- Nhà B- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội.
Điện thoại (08)04.85876474
Email k.triethoc@hnue.edu.vn
Website http://triethoc.hnue.edu.vn
Thành lập 2011

Chức năng nhiệm vụ

Khoa Triết học có nhiệm vụ quản lý và tổ chức đào tạo mã ngành Sư phạm Triết học (Quyết định số 7265/QĐ - BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) - ngành Chính trị học, mã số: 52310201 (Quyết định số 693/QĐ - BGDĐT ngày 18 tháng 02 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

1. Đào tạo

1.1. Trình độ đại học

- Đào tạo cử nhân sư phạm Triết học.

- Đào tạo cử nhân Triết học, cử nhân Chính trị học.

- Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Triết học cho Khoa Giáo dục Chính trị, Khoa Công tác xã hội, Khoa Giáo dục Quốc phòng và các khoa khác trong Trường (ví dụ các môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Phần Triết học); Triết học Mác-Lênin; Lịch sử Triết học; Mỹ học (Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ) Lôgíc học; Tôn giáo học; Văn hóa học; Triết học trong khoa học tự nhiên; Đạo đức học (Đạo đức học và giáo dục đạo đức); Lịch sử tư tưởng Việt Nam; Giới thiệu các tác phẩm kinh điển Triết học; các chuyên đề Triết học;…).

1.2. Trình độ sau đại học

- Đào tạo Thạc sĩ Triết học và Tiến sĩ Triết học (đang trình đề án).

- Giảng dạy môn “Triết học” cho học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường ĐHSP Hà Nội.

1.3. Các trình độ khác

- Đào tạo cử nhân sư phạm Triết học, cử nhân Triết học, cử nhân Chính trị học ở các hệ đào tạo: vừa học, vừa làm; đào tạo từ xa; văn bằng II; liên thông từ cao đẳng lên đại học.

- Đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên triết học, lý luận chính trị các môn thuộc chuyên ngành Triết học, ngành Chính trị học.

2. Nghiên cứu khoa học

- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn giáo dục đào tạo cũng như giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội hiện đại.

- Cung cấp các dịch vụ nghiên cứu khoa học Triết học và đào tạo có chất lượng phục vụ cộng đồng, xã hội.

3. Quan hệ hợp tác

Phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, trao đổi chuyên gia với các trường đại học, học viện, các cơ sở đào tạo Triết học, Chính trị học, các trung tâm nghiên cứu Triết học, Chính trị học trong nước và quốc tế.

4. Các nhiệm vụ khác

Thực hiện các nhiệm vụ khác của một khoa đào tạo theo quy định tại Điều 41 trong Điều lệ trường đại học.


Giới thiệu về ban lãnh đạo

Trưởng khoa: PGS.TS Trần Đăng Sinh

 Phó Trưởng khoa:

-         PGS.TS Lê Văn Đoán

-         TS Nguyễn Bá Cường

Chi bộ:

Bí thư: PGS.TS Lê Văn Đoán

Phó Bí thư: PGS.TS Trần Đăng Sinh

Chi ủy viên: Phạm Thị Quỳnh

Cơ cấu tổ chức

                    

                   

Đội ngũ cán bộ

BỘ MÔN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

 1. PGS.TS Lê Văn Đoán - Trưởng Bộ môn
 2. GVC.TS Trần Ngọc Anh - Phó Trưởng Bộ môn
 3. GVC.TS Lê Duy Hoa
 4. GVC.ThS Nguyễn Thị Tuất
 5. GV.TS Bùi Thị Tỉnh
 6. GV.TS Nguyễn Bá Cường
 7. GV.ThS (NCS) Phạm Thị Quỳnh
 8. GV. ThS Nguyễn Văn Thỏa
 9. GV. ThS Vũ Thị Hải

BỘ MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

 1. GVC.TS Hoàng Thúc Lân - Trưởng Bộ môn
 2. PGS.TS Trần Đăng Sinh
 3. GVC.TS Nguyễn Thị Toan
 4. GV.TS Nguyễn Thị Thọ
 5. GV.ThS (NCS) Nguyễn Thị Vân
 6. GV.ThS Bùi Thị Thủy
 7. GV. ThS Trần Thị Hà Giang
 8. CN (HVCH) Nguyễn Thị Như Lụa
 9. CN (HVCH) Ngô Bích Đào

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC

 1.  PGS.TS Phạm Văn Chín - Trưởng Bộ môn
 2.  GVC.TS Nguyễn Thị Thường
 3.  GV.ThS (NCS) Phạm Minh Ái
 4.  CN (HVCH) Hoàng Phương Thảo
 5.  CN (HVCH) Đào Thị Nhung

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG - GIÁO VỤ

 1.  CV.CN (HVCH) Nguyễn Thị Thúy Hương
 2.  CV.ThS Phùng Kim Trang

Phân công nhiệm vụ

Trưởng khoa: PGS.TS Trn Đăng Sinh

-         Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu Nhà trường về hoạt động của Khoa, theo Luật Giáo dục Đại học và theo Điều lệ trường Đại học.

-         Trực tiếp chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ, tài chính, đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, quan hệ quốc tế, kế hoạch phát triển Khoa hàng năm và dài hạn.

-         Phụ trách chung các công việc, cùng với các Phó Trưởng khoa giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của các Phó Trưởng khoa phụ trách khi thấy cần thiết.

-         Phụ trách chung tất cả các Bộ môn. Trực tiếp phụ trách Bộ môn Triết học Mác - Lênin.

-         Đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Khoa.

Phó Trưởng khoa: PGS.TS Lê Văn Đoán

- Trực tiếp phụ trách công tác chính trị - tư tưởng của cán bộ, các tổ chức đoàn thể; công tác đào tạo đại học và sau đại học; công tác đào tạo ngoài trường; phát triển mã ngành đào tạo Tiến sĩ;

- Trực tiếp phụ trách Bộ môn Lịch sử Triết học;

Phó Trưởng khoa: TS Nguyn Bá Cưng

- Trực tiếp phụ trách công tác học sinh - sinh viên, công tác trang thiết bị, cơ sở vật chất; công tác thực tế chuyên môn, thực tập sư phạm, nghiệp vụ chuyên ngành, thông tin - tư liệu; phát triển mã ngành đào tạo mới;

- Trực tiếp phụ trách Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu và Giảng dạy Triết học;

Giới thiệu về công đoàn

Giới thiệu về đoàn thanh niên

Bí thư Liên chi Đoàn: ThS Nguyễn Văn Thỏa

Các chuyên ngành đào tạo đại học

- Cử nhân sư phạm Triết học.

- Cử nhân Triết học, cử nhân Chính trị học.

Các chuyên ngành đào tạo cao học

- Triết học (CNDVBC và CNDVLS)

Các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh

Đang trình đề án đào tạo TS Triết học

Đội ngũ cán bộ đào tạo đại học, sau đại học

Bộ môn & Đơn vị trực thuộc

(1)  Bộ môn Lịch sử triết học (9 người)

STT

Dự kiến nhân sự

Đảm nhiệm các nôn học

(theo chương trình đào tạo; ghi chú môn chung)

1.

 

2.

 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PGS.TS Lê Văn Đoán

(Trưởng bộ môn)

GVC.TS Trần Thị Ngọc Anh

(Phó Trưởng bộ môn)

GVC.TS. Lê Duy Hoa

GVC.ThS Nguyễn Thị Tuất

GV.TS. Bùi Thị Tỉnh

GV.ThS Phạm Thị Quỳnh

GV.ThS Nguyễn Bá Cường

GV.CN Nguyễn Văn Thỏa

GV.CN Vũ Thị Hải

 

* Ngành Sư phạm Triết học:

- Lịch sử Triết học Phương Đông cổ - trung đại

- Lịch sử Triết học phương Tây từ cổ đại đến cận đại

- Lịch sử Triết học cổ điển Đức

- Lịch sử Triết học Mác - Lênin

- Triết học phương Tây hiện đại

- Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

- Triết học trong các Khoa học tự nhiên

- Triết học trong các Khoa học xã hội và nhân văn

- Lịch sử phép biện chứng

- Lôgíc học

- Nhân học

- Chính trị học

- Các chuyên đề triết học 4

- Các chuyên đề Triết học 6

* Ngành Giáo dục Chính trị:

- Lịch sử Triết học phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ) cổ, trung đại

- Lịch sử Triết học phương Tây từ cổ đại đến cổ điển Đức

- Lịch sử Triết học Mác - Lênin và triết học phương Tây hiện đại

- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

- Lôgíc học

- Lịch sử tư tưởng Việt Nam

* Ngành Giáo dục Công dân:

- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

- Lịch sử Triết học

- Lôgíc học

- Nhân học xã hội

- Lịch sử tư tưởng Việt Nam

* Ngành GD Chính trị - GD Quốc phòng:

- Lịch sử Triết học

- Lôgíc học

- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

- Lịch sử tư tưởng Việt Nam

* Ngành Công tác xã hội:

- Lôgíc học

- Nhân học xã hội

* Giảng dạy cho các khoa theo yêu cầu của Trường.

            (2) Bộ môn Triết học Mác - Lênin ( 7 người):

STT

Dự kiến nhân sự

Đảm nhiệm các môn học

(theo chương trình đào tạo; ghi chú môn chung)

1.

2.

 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PGS.TS Trần Đăng Sinh

TS. Hoàng Thúc Lân

(Trưởng Bộ môn)

GVC.TS Nguyễn Thị Toan

GV.TS Nguyễn Thị Thọ

GV.ThS Nguyễn Thị Vân

GV.ThS Bùi Thị Thủy

GV.CN Trần Thị Hà Giang

Nguyễn Thị Như Lụa

Ngô Thị Bích Đào

Ngành Sư phạm Triết học:

- Đạo đức học

- Tôn giáo học

- Triết học Mác-Lênin (nâng cao)

- Tác phẩm Kinh điển Triết học 1

- Tác phẩm Kinh điển Triết học 2

- Các chuyên đề Triết học 1

- Các chuyên đề Triết học 2

- Các chuyên đề Triết học 3

Ngành Giáo dục Chính trị:

- Đạo đức học và giáo dục đạo đức

- Tôn giáo học

- Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin (phần Triết học)

- CNDVBC và CNDVLS - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Ngành Giáo dục Công dân:

- Đạo đức học và giáo dục đạo đức

- Tôn giáo học

- Chuyên đề Triết học

- Hành vi con người và môi trường xã hội

Ngành GD Chính trị - GD Quốc phòng:

- Triết học Mác - Lênin

- Đạo đức học và giáo dục đạo đức

- Tôn giáo học

- Tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần Triết học)

- Chuyên đề Triết học 1

- Chuyên đề Triết học 2

Ngành Công tác xã hội:

- Tôn giáo học

- Đạo đức học và giáo dục đạo đức

- Hành vi con người và môi trường xã hội

 

Giảng dạy cho các khoa theo yêu cầu của Trường.

          

 

 

 

(3) Bộ môn Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Triết học  ( 4 người)

STT

Dự kiến nhân sự

Đảm nhiệm các môn học

(theo chương trình đào tạo; ghi chú môn chung)

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

GVC.TS Trần Ngọc Anh

 

GVC.TS Nguyễn Thị Thường

 

GV.ThS Phạm Minh Ái

 

CN. Đào Thị Nhung

Ngành Sư phạm Triết học:

- Xã hội học

- Mỹ học

- Văn hóa học

- Phương pháp giảng dạy Triết học 1

- Phương pháp giảng dạy Triết học 2

- Thực tế chuyên môn ngành SP Triết học

- Các chuyên đề Triết học 5

- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

- Thực tập sư phạm 1

- Thực tập sư phạm 2

Ngành Giáo dục Chính trị:

- Xã hội học

- Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ

- Văn hóa học

Ngành Giáo dục Công dân:

- Xã hội học

- Phát triển học

- Văn hóa học

- Văn hoá và phát triển

Ngành GD Chính trị - GD Quốc phòng:

- Xã hội học

- Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ

- Văn hóa học

Ngành Công tác xã hội:

- Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ

- Phát triển học

 

Giảng dạy cho các khoa theo yêu cầu của Trường.

 

 

Ghi chú: Môn “Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (phần 1-Triết học)” là môn chung toàn trường, do Ban Chủ nhiệm khoa trực tiếp chỉ đạo các Bộ môn phân công giảng dạy theo kế hoạch.

(4) Bộ phận Văn phòng - Giáo vụ (2 người)

- CN. Nguyễn Thị Thúy Hương: Giáo vụ khoa

- ThS. Phùng Kim Trang:  Tổ chức, quản lý sinh viên

Cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm

-         Phòng làm việc: 4 phòng

-         Hội trường và địa điểm sinh hoạt của 3 Bộ môn

-         Phòng Tư liệu

Lĩnh vực nghiên cứu

-         Triết học

-         Chính trị học

-         Mỹ học

-         Logic học

-         Đạo đức học

-         Tôn giáo học

-         Nhân học

-         Lịch sử triết học

-         Văn hóa học

Đề tài nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu: 28 đề tài

Sản phẩm nghiên cứu

Hợp tác trong nước

Hợp tác quốc tế

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream