A A+
Khoa Tâm Lí - Giáo dục
Địa chỉ Nhà V- Tầng 6, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 0437547098
Email k.tamly@hnue.edu.vn
Website http://psy.hnue.edu.vn
Thành lập 1965

Chức năng nhiệm vụ

* Chức năng:

- Làm nòng cốt cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy Tâm lí học - Giáo dục học, chuyên gia Tâm lí học - Giáo dục học cho hệ thống các trường Phổ thông, Cao đẳng, Đại học, các tổ chức chính trị xã hội trong phạm vi cả nước.

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học ứng dụng phục vụ ngành giáo dục và xã hội.

- Kết hợp với các cơ sở, đơn vị khác trong và ngoài trường nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kết quả nghiên cứu Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn.

- Tham gia tích cực vào quá trình đào tạo sinh viên sư phạm, hình thành năng lực nghề, nghiệp vụ sư phạm cho những nhà giáo tương lai.

- Đào tạo nghiệp vụ sư phạm (các khoá ngắn hạn- cấp chứng chỉ) cho giáo viên, giảng viên các tổ chức, cơ sở đào tạo và các đối tượng khác có nhu cầu.

 * Nhiệm vụ:

- Đào tạo cán bộ giảng dạy và nghiên cứu Tâm lí học - Giáo dục học có trình độ đại học và sau đại học;

- Đào tạo cán bộ hành nghề Tâm lí học, Tâm lí học - Giáo dục học;

- Giảng dạy các môn học nghiệp vụ cho sinh viên sư phạm toàn trường;

- Giảng dạy các môn nghiệp vụ cho học viên, giảng viên các Cơ sở giáo dục, các trường Cao đẳng, Đại học không qua sư phạm;

- Nghiên cứu khoa học giáo dục, chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu;

- Hợp tác với các nhà khoa học, các cơ sở đào tạo (trong và ngoài nước) trong việc đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, NCS, học viên cao học và sinh viên;

- Phổ biến các kiến thức Tâm lí học – Giáo dục học cho cộng đồng.

Giới thiệu về ban lãnh đạo

Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa

Bí thư Đảng ủy: PGS.TS Nguyễn Đức Sơn

Phó Bí thư:        PGS.TS. Nguyễn Thị Tình

Đảng ủy viên:    PGS.TS. Lê Minh Nguyệt

* Ban Chủ nhiệm Khoa

Trưởng khoa:            PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn

Phó trưởng khoa:     PGS.TS. Nguyễn Thị Tình

Phó trưởng khoa:     PGS.TS. Lê Minh Nguyệt 

* Ban chấp hành Công đoàn                             

Chủ tịch:       ThS. Đàm Thị Vân Anh

Phó chủ tịch: PGS.TS.Trịnh Thúy Giang

Uỷ viên:        TS. Bùi Thị Thu Huyền

                    TS. Giáp Bình Nga

                     ThS. Phạm Thị Diệu Thúy 

* Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa

Bí thư Liên chi đoàn khoa: PGS.TS. Vũ Thị Khánh Linh

Cơ cấu tổ chức

Đội ngũ cán bộ

1

GS.TS. Trần Quốc Thành

Bộ môn Tâm lý học đại cương

2

PGS.TS.Nguyễn Đức Sơn

Bộ môn Tâm lý học đại cương

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

Bộ môn Tâm lý học đại cương

4

TS. Hoàng Anh Phước

Bộ môn Tâm lý học đại cương

5

TS. Vũ Thị Ngọc Tú

Bộ môn Tâm lý học đại cương

6

TS. Nguyễn Thị Hải Thiện

Bộ môn Tâm lý học đại cương

7

PGS.TS. Lê Minh Nguyệt

Bộ môn Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

8

PGS.TS. Vũ Thị Khánh Linh

Bộ môn Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

9

TS. Khúc Năng Toàn

Bộ môn Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

10

TS. Giáp Bình Nga

Bộ môn Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

11

PGS.TS. Trần Thị Lệ Thu

Bộ môn Tâm lý học ứng dụng

12

TS. Nguyễn Thị Nhân Ái

Bộ môn Tâm lý học ứng dụng

13

TS. Bùi Thị Thu Huyền

Bộ môn Tâm lý học ứng dụng

14

TS. Đào Minh Đức

Bộ môn Tâm lý học ứng dụng

15

ThS. Nguyễn Hữu Hạnh

Bộ môn Tâm lý học ứng dụng

16

PGS.TS. Từ Đức Văn

Bộ môn Lý luận dạy học

17

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng

Bộ môn Lý luận dạy học

18

PGS.TS. Trịnh Thúy Giang

Bộ môn Lý luận dạy học

19

TS. Nguyễn Thị Thanh Trà

Bộ môn Lý luận dạy học

20

TS. Nguyễn Nam Phương

Bộ môn Lý luận dạy học

21

TS. Mai Quốc Khánh

Bộ môn Lý luận dạy học

22

ThS. Đào Thị Ngọc Anh

Bộ môn Lý luận dạy học

23

PGS.TS. Vũ Lệ Hoa

Bộ môn Lý luận giáo dục

24

ThS. Đàm Thị Vân Anh

Bộ môn Lý luận giáo dục

25

TS. Trần Thị Cẩm Tú

Bộ môn Lý luận giáo dục

26

ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh

Bộ môn Lý luận giáo dục

27

PGS.TS. Nguyễn Thị Tình

Bộ môn Phương pháp giảng dạy

28

PGS.TS. Hoàng Thanh Thúy

Bộ môn Phương pháp giảng dạy

29

TS. Trương Thị Hoa

Bộ môn Phương pháp giảng dạy

Phân công nhiệm vụ

Giới thiệu về công đoàn

Giới thiệu về đoàn thanh niên

Các chuyên ngành đào tạo đại học

-          Sư phạm Tâm lý - Giáo dục

-          Tâm lý học (chuyên ngành Tâm lý học trường học).

Các chuyên ngành đào tạo cao học

-          Giáo dục học

-          Tâm lý học

Các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh

-          Lịch sử và lý luận giáo dục

-          Tâm lý học chuyên ngành.

Đội ngũ cán bộ đào tạo đại học, sau đại học

1

ThS. Nguyễn Thị Nhân Ái

2

ThS. Đàm Thị Vân Anh

3

ThS. Phạm Thanh Bình

4

CN. Đào Minh Đức

5

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Bình

         6

CN. Nguyễn Hữu Hạnh

7

T.S. Trịnh Thuý Giang

8

TS. Vũ Lệ Hoa

9

Th.S. Trương Thị Hoa

10

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hồng

11

TS. Nguyễn Thị Huệ

12

ThS. Vũ Khánh Linh

13

TS. Phan Thanh Long

14

TS. Trần Thị Mỵ Lương

15

TS. Lê Minh Nguyệt

16

PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh

17

ThS. Lê Xuân Phán

18

TS. Đỗ Thị Hạnh Phúc

19

ThS. Hoàng Anh Phước

20

ThS. Nguyễn Nam Phương

21

ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh

22

TS. Nguyễn Đức Sơn

23

PGS.TS Trần Quốc Thành

24

ThS. Nguyễn Thị Hải Thiện

25

TS. Trần Thị Lệ Thu

26

CN. Nguyễn Thị Minh Thu

27

TS. Hoàng Thanh Thúy

28

ThS. Phạm Thị Diệu Thúy

29

CN. Bùi Thị Lệ Thủy

30

TS. Nguyễn Thị Tình

31

ThS. Khúc Năng Toàn

32

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trà

33

ThS. Nguyễn Đăng Trung

34

ThS. Trần Cẩm Tú

35

ThS. Vũ Thị Ngọc Tú

36

ThS. Vũ Bá Tuấn

37

GS.TS Nguyễn Quang Uẩn

38

TS. Từ Đức Văn

39

CN. Đặng Thị Vân

40

PGS.TS Phan Thị Hồng Vinh

41

Th.S. Mai Quốc Khánh

42

Th.S. Đào Thị Ngọc Anh

43

Th.S. Bùi Thị Thu Huyền

44

Th.S. Hồ Thị Nhật

45

Th.S. Trần Văn Thức

46

Th.S. Giáp Bình Nga

47

Th.S. Hoàng Trung Học


Bộ môn & Đơn vị trực thuộc

1. Bộ môn Tâm lí học đại cương

Trưởng Bộ môn: TS. Hoàng Anh Phước

2. Bộ môn Tâm lí học lứa tuổi và sư phạm

Trưởng Bộ môn: TS. Khúc Năng Toàn

3. Bộ môn Lý luận giáo dục

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Vũ Lệ Hoa

4. Bộ môn Lý luận dạy học

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng

Phó Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thanh Trà

5. Bộ môn phương pháp giảng dạy

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Hoàng Thanh Thúy

6. Bộ môn Tâm lí học ứng dụng

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trần Thị Lệ Thu

7. Phòng thực nghiệm

Trưởng phòng: TS. Giáp Bình Nga

Cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm

-          01 Phòng tư liệu: với hơn 1000 sách tham khảo, 600 luận văn

-          02 Phòng thực hành Tâm lý học: với gần 200 trắc nghiệm tâm lý, và các thiết bị đo lường Tâm lý.

-          01 Phòng nghiệp vụ sư phạm: được trang bị các thiết bị nghe nhìn.

Lĩnh vực nghiên cứu

-          Giáo dục học: Lý luận và lịch sử giáo dục, Lý luận và phương pháp dạy học, Giáo dục học ứng dụng, Quản lý giáo dục.

-          Tâm lý học: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học phát triển, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học nhân cách, Tâm lý học trường học, các lĩnh vực tâm lý học ứng dụng khác.

Đề tài nghiên cứu

Khoa đã và đang triển khai các đề tài nghiên cứu cấp Trường, cấp Bộ và cấp Nhà nước về các vấn đề Giáo dục học và Tâm lý học. Một số các đề tài được triển khai gần đây:

Giáo dục học:

1.. Đánh giá lao động của giáo viên phổ thông ngoài giờ lên lớp. Đề tài cấp Bộ trọng điểm. PGS.TS. Trần Quốc Thành. MS. B2008.

2. Đánh giá chương trình GDH cho các khoa cơ bản ở một số trường ĐHSP. PGS.TS. Phan Hồng Vinh. Đề tài cấp Bộ. Mã số B 2004.

3. Các yếu tố ảnhhưởng tới qua trình đổi mới PPDH hiện nay trong các trường ĐHSP. PGS.TS. Bùi Văn Quân. Mã số B2004.

4. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kỹ năng sư phạm của sinh viên các trường ĐHSP đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trong xu thế hội nhập. PGS.TS. Trần Thị Tuyết Oanh. Mã số B2008.

5. Nghiên cứu chiến lược phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới, so sánh với chiến lược giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, TS. Phan Thanh Long,  Mã số B2006-17-34.

6. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình đổi mới PPDH hiện nay trong các trường ĐHSP. TS. Bùi Văn Quân,  Mã số: B2004-75-112 (2004 - 2005).

7. Giáo dục quyền sở hữu trí tuệ cho sinh viên trong các trường ĐHSP thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa. PGS.TS Phan Thị Hồng Vinh. Mã số B-2009 - 17-213 (2009 - 2010).

8. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kỹ năng sư phạm của sinh viên ở các trường Đại học sư phạm, đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trong xu thế hội nhập . PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh, Mã số: B2008 - 17 - 151 (2009 -  2010).

 

Tâm lý học

1. Nghiên cứu một số đặc điểm tâm lý của học sinh phổ thông dân tộc Tây Nguyên và biện pháp tác động hình thành định hướng giá trị cho các em. PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào. Để tài cấp Bộ trọng điểm. Mã số B2008-17-115TĐ.

2. Các phương pháp phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh THPT. PGS.TS. Phan Trọng Ngọ. Mã số B2004.

3. Hình thành kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm cho sinh viên ĐHSP. PG.Ts. Nguyễn Thanh Bình. Đề tài cấp Bộ. Mã số B2003.

4. Xây dựng phòng tham vấn học đường trong các trường phổ thông hiện nay. TS. Nguyễn Thị Mùi. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2007-17-87

5. Quan hệ giữa IQ,EQ và CQ với việc hình thành các kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên ĐHSP trogn quá trình đào tạo.TS. Nguyễn Thị Huệ.

6. Tình huống sư phạm và khả năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên. TS. Dương Diệu Hoa. Đề tài cấp Bộ. Mã số B2002

7. Nghiên cứu tình bạn của học sinh THCS trong thời kỳ kinh tế thị trường. TS. Đỗ Thị Hạnh Phúc. Mã số B 2009 17-212.

8. Can thiệp sớm tại gia đình cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Việt Nam. TS. Nguyễn Đức Sơn. Đề tài do Viện Sức khoẻ Hoa Kỳ (NIH) tài trợ, hợp tác với ĐH Hofstra.2010-2011.

9. Một số khía cạnh tâm lý của hiện tượng bạo lực học đường. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình. Đề tài Nafosted. 2010-2012.

Sản phẩm nghiên cứu

Khoa đã có hệ thống sản phẩm phong phú: Bao gồm giáo trình, các sách tham khảo, các bài báo khoa học. Tham khảo phòng tư liệu của khoa.

Hợp tác trong nước

- Hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với các khoa Tâm lý - giáo dục của các Trường Đại học, Học viện trên phạm vi cả nước: Viện Tâm lý học, Khoa Tâm lý học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Khoa học giáo dục, Học Viện quản lý, Đại học Giáo dục, Khoa Tâm lý-Giáo dục Đại học Thái nguyên, Khoa Tâm lý giáo dục Đại học Huế..

Hợp tác quốc tế

- Hợp tác lâu dài với các trường Đại học Hoa kỳ: Đại học Saint John trong việc đào tạo cán bộ và xây dựng chương trình Cử nhân, Cao học Tâm lý học trường học tại Việt Nam, Đại học Hofstra trong nghiên cứu Tâm lý học phát triển, Hiệp hội Tâm lý học đường (ĐH Chapman, ĐH Long Beach– California) trong tập huấn và đào tạo chuyên gia Tâm lý học trường học.

- Hợp tác với các trường ĐH Úc, Đức, Nga trong việc tập huấn và đào tạo cán bộ giáo dục học và tâm lý học.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream