A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021

Cập nhật: Thứ tư Ngày 8 tháng 7, 2020
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Thực hiện Quyết định số 1721/QĐ – BGDĐT ngày 29/6/2020 về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2021 và Công văn số 2456/GD&ĐT-KHCNMT ngày 06/7/2020 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chỉ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 (danh mục kèm theo) theo phương thức và kế hoạch cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11).

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài trong Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2021, đơn vị giao tuyển chọn: Trường ĐHSP Hà Nội, theo Quyết định số 1721/BGDĐT – KHCNMT ngày 29/6/2019.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được quy định tại điều 15 Thông tư số 11, bao gồm: Thuyết minh đề tài: 8 bản (1 bản gốc, 7 bản sao) lập theo Mẫu 6, Phụ lục I Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11. Dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dung ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, niêm phong và bên ngoài ghi rõ: Tên đề tài KH&CN; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài KH&CN;

3. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 12 giờ 00 ngày 8/8/2019. Địa điểm nộp: Phòng 418, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoai: 024.37547823 – 418.

Các văn bản, biểu mẫu kèm theo vui lòng tải và xem tại các link dưới đây:

         

Publish: 08/07/2020 Views: 4931
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream