A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Hoạt động NCKH của Cán bộ Trẻ năm 2012

Cập nhật: Thứ hai Ngày 6 tháng 2, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Năm 2012,Cán bộ Trẻ của Trường ĐHSP Hà Nội có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động khoa học, từ hội thảo cấp cơ sở, cấp Trường đến Hội thảo cấp Quốc gia: Tháng 3/2012 - Hội thảo KH Cán bộ trẻ Trường ĐHSP Hà Nội; Tháng 4/2012 - Hội thảo KH Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ hai (tại Huế); Tháng 5/2012 - Hội thảo Khoa học trẻ Trường ĐHSP Hà Nội 2. Nhà trường đề nghị các cán bộ trẻ, nhất là đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và các học viên, nghiên cứu sinh tích cực tham gia có hiệu quả.

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2011 - 2012, căn cứ đề nghị của Đoàn Thanh niên Trường ĐHSP Hà Nội, Hiệu trưởng Nhà trường đã ra công văn về việc tổ chức Hội thảo KH của Cán bộ trẻ Trường ĐHSPHN lần thứ V. Hiện nay, Chi đoàn cán bộ các khoa đang chuẩn bị công tác tổ chức Hội thảo cấp cơ sở (tháng 2/2012) tiến tới cấp Trường (tháng 3/2012).

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

-------------------------------

Số: 435 / ĐHSPHN-KHCN

(V/v tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ lần thứ V)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ TRẺ

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI - LẦN THỨ V (NĂM 2012)

 

Kính gửi:      -  Lãnh đạo các đơn vị toàn trường

                              -  Đoàn thanh niên trường và các cơ sở Đoàn trực thuộc

                       - Chi đoàn cán bộ các đơn vị.

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 và chủ trương phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học của cán bộ trẻ lần thứ V - năm 2012.  

I.    Mục đích của Hội thảo khoa học

1.    Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ trẻ trong Trường đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2.    Công bố những kết quả nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ trẻ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về các lĩnh vực chuyên môn: khoa học tự nhiên, kỹ thuật - công nghệ, khoa học xã hội - nhân văn và khoa học giáo dục.

3.    Tạo điều kiện trao đổi chuyên môn, học thuật và hợp tác nghiên cứu cho cán bộ trẻ giữa các đơn vị trong và ngoài trường.

4.    Tuyển chọn những báo cáo khoa học có chất lượng gửi tham gia Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc lần thứ 2 tổ chức tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (tháng 3 năm 2012).

II.   Nội dung của Hội thảo khoa học

1.    Báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về các lĩnh vực chuyên môn: khoa học tự nhiên, kỹ thuật - công nghệ, khoa học xã hội - nhân văn, khoa học giáo dục; các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và việc ứng dụng trong sản xuất và đời sống.

2.    Thảo luận, định hướng các giải pháp cơ bản thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực hợp tác, trao đổi trong thời gian tới của cán bộ trẻ.  

III. Thành phần tham gia Hội thảo khoa học

1.    Cán bộ dưới 35 tuổi, đang công tác và sinh hoạt Đoàn thanh niên tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Khuyến khích các cán bộ của Trường đang học tập và nghiên cứu ở nước ngoài gửi bài tham gia.

2.    Khách mời của Hội thảo: Các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và cán bộ khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) đang công tác, sinh hoạt Đoàn tại các trường Đại học, viện nghiên cứu.

IV. Thời gian tổ chức Hội thảo khoa học

1.    Hội thảo tại các đơn vị: trước ngày 03 tháng 3 năm 2012.

2.    Hội thảo cấp Trường: Dự kiến vào cuối tháng 3 năm 2012.

V. Thể lệ gửi bài

1.    Mỗi bài báo dài tối đa 10 trang; viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh được chế bản trên khổ A4; font: Times New Roman; size: 12; line spacing: 1,2; left 3,5 cm - right 2,5 cm - top 2,0 cm - bottom 2,0 cm). Cách thức trình bày bài báo theo đúng form của Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội.

2.    Phần đầu trang báo cáo: Tiêu đề của báo cáo in hoa, đậm, size 13; dưới tiêu đề cần ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ cơ quan, điện thoại (cơ quan và di động) và email của tác giả chính để liên hệ.

3.    Tất cả các bài báo cần có phần tóm tắt bằng tiếng Anh (5-10 dòng).

4.    Các báo cáo khoa học gửi Hội thảo đảm bảo chất lượng sẽ được thẩm định để in Kỷ yếu Hội thảo (do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản).

       Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những báo cáo khoa học có chất lượng gửi tham gia Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc lần thứ 2 tổ chức tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

VI. Địa chỉ và thời hạn gửi bài

1.    Địa chỉ gửi bài

       Các đơn vị sau khi tổ chức hội thảo cần gửi về văn phòng Đoàn Trường:

       - Danh sách các báo cáo gửi dự thi cấp Trường (có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng khoa học của đơn vị);

       - 01 bản in A4 toàn văn báo cáo;

       - 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung các báo cáo dự thi cấp Trường.

2.    Thời hạn gửi bài

Trước ngày 10 tháng 3 năm 2012.

VII.    Phân công nhiệm vụ - tổ chức

1.    Đoàn Thanh niên: Đoàn thanh niên trường đảm nhận công tác Tổ chức Hội thảo trên cơ sở thông qua Ban Chỉ đạo và phối hợp với Phòng Khoa học- Công nghệ, các phòng ban chức năng:

        - Chỉ đạo và theo dõi Hội thảo khoa học cán bộ trẻ ở các cơ sở.

        - Xây dựng chương trình và đề xuất các báo cáo trình bày tại Hội thảo.

        - Lập dự trù kinh phí cho Hội thảo.

        - Biên tập và in Kỷ yếu Hội thảo.

2.      Phòng Khoa học - Công nghệ: Chịu trách nhiệm về nội dung Hội thảo và phối hợp với Đoàn trường, các phòng ban chức  năng, các khoa trong  tổ chức Hội thảo cấp Trường.

3.    Phòng Kế hoạch -Tài chính: Chuẩn bị kinh phí hỗ trợ chi đoàn cán bộ các đơn vị tổ chức Hội thảo cấp cơ sở và kinh phí cho Hội thảo cấp trường.

4.      Phòng Hành chính -Tổng hợp và Phòng Công tác Chính trị: Chuẩn bị địa điểm, phương tiện trình chiếu cho Hội thảo; tổ chức tuyên truyền, thông báo về Hội thảo và chuẩn bị công tác khen thưởng cho các cán bộ trẻ có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học.                          

5.    Nhà xuất bản Đại học sư phạm: Thẩm định và cấp giấy phép xuất bản Kỷ yếu Hội thảo cấp trường.

6.    Lãnh đạo các đơn vị: Đôn đốc, tạo điều kiện tốt cho cán bộ trẻ tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp cơ sở; thẩm định và duyệt các báo cáo có chất lượng gửi tham gia Hội thảo cấp Trường.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Đoàn thanh niên: Phòng 315 nhà Hiệu bộ (136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội), ĐT: 043.754.7823 nhánh 315, email: htkh@hnue.edu.vn.

Thông tin về Hội thảo được đăng tải trên website của Trường: http://hnue.edu.vn và của Đoàn thanh niên: http://thanhniensp.hnue.edu.vn.

 

Đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả và đúng kế hoạch.

 

  Nơi nhận:                                     

- Ban Giám hiệu, phòng KH-CN, Đoàn TN trường.

- Ban chủ nhiệm các Khoa

- Trường THPT chuyên, THPT Nguyễn Tất Thành.

- Liên chi đoàn, chi đoàn cán bộ các đơn vị (để thực hiện)       

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

PGS.TS. Trần Văn Ba

  

 

Các báo cáo tiêu biểu của Hội thảo Khoa học cấp Trường được tuyển chọn gửi tham dự Hội thảo KH Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ hai (tổ chức tại TP.Huế) vào đầu tháng 4/2012. Cán bộ trẻ có thể gửi bài tham dự Hội thảo Khoa học trẻ tại ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức vào tháng 5/2012 (chi tiết theo thông báo dưới đây).

Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 2 - Thông báo số 1
I. Thời gian tổ chức hội thảo: dự kiến cuối tháng 3/2012.
II. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Huế, 32 Lê Lợi, Thành phố Huế.
III. Nội dung của Hội thảo Khoa học
1. Báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về các lĩnh vực chuyên môn: khoa học tự nhiên, kỹ thuật – công nghệ, khoa học xã hội – nhân văn, khoa học giáo dục; các tiến bộ khoa học – kỹ thuật và ứng dụng chúng trong sản xuất và đời sống.
2. Thảo luận, định hướng các giải pháp cơ bản thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực hợp tác, trao đổi trong những năm học tới của cán bộ trẻ.
IV. Thành phần tham gia Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ dưới 35 tuổi, đang công tác và sinh hoạt Đoàn tại các Trường Đại học Sư phạm, các Trường Đại học có các ngành đào tạo thuộc khối sư phạm trên toàn quốc, các viện nghiên cứu.
Thông tin cụ thể về Hội thảo
xem tại đây
Ngày thông báo: 24-10-2011

Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ Năm 2012

06/01/2012

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:  09/TB-ĐHSPHN2
V/v tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ Năm 2012

 Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012

 THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ NĂM 2012
Kính gửi: ..............................................................................

 

   Thực hiện Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (1967 - 2012), Trường ĐHSP Hà Nội 2 sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ vào tháng 5 năm 2012.

1. Mục đích

   Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học trẻ công bố các kết quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản - ứng dụng, khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn. Hội nghị cũng là dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, gắn nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài trường.

2. Nội dung

   - Công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất của các cán bộ nghiên cứu, giảng viên và sinh viên của trường, các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau trong và ngoài trường.

   - Báo cáo những hướng nghiên cứu mới và kết quả nghiên cứu tiêu biểu về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn...

   - Trao đổi về định hướng phát triển khoa học công nghệ trong điều kiện hội nhập quốc tế.

3. Thành phần tham gia

   Cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đang công tác, học tập tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 và các trường ĐH, CĐ, viện nghiên cứu, sở GD&ĐT, sở KHCN trên toàn quốc.

4. Thể lệ, thời hạn và địa chỉ gửi báo cáo

    4.1. Thể lệ gửi báo cáo

   - Báo cáo được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, dài tối đa 10 trang A4; viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (font: Times New Roman; size: 13; line spacing: 1,3; left 3,5cm - right 2,0 cm - top 2,0 cm - bottom 2,0 cm). Các báo cáo cần có tóm tắt bằng tiếng Anh (5-10 dòng).

   - Phần đầu báo cáo: Tiêu đề của báo cáo in đậm, size 15; dưới tiêu đề ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ cơ quan, điện thoại và email của tác giả chính để liên hệ.

   - Báo cáo khoa học gửi Hội nghị sẽ được biên tập và in Kỷ yếu. Sau hội nghị, Nhà trường sẽ lựa chọn các báo cáo có chất lượng để đăng trên Tạp chí khoa học. Bài không đăng, không trả lại bản thảo.

    4.2. Thời hạn gửi báo cáo:  Trước ngày 10/4/2012.

    4.3. Địa chỉ gửi báo cáo:

   Báo cáo khoa học gửi qua địa chỉ E-mail: vpdtnsp2@yahoo.com.vn

   Mọi chi tiết xin liên hệ qua địa chỉ:

   Văn phòng Đoàn Thanh niên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

   Số 32, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

   ĐT: 02113 863681, DĐ: 0988 976 359, Fax: 02113 863207

   http://www.hpu2.edu.vn;     http://doantn.hpu2.edu.vn

   Trường ĐHSP Hà Nội 2 trân trọng kính mời các cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học đang công tác, học tập tại các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, các sở GD&ĐT, sở KHCN gửi báo cáo và tham dự hội nghị.

   Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các đơn vị trong trường;
- Lưu HCTH, VPĐ.

 HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Văn Tuyến

 

Publish: 06/02/2012 Views: 8425
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream