Hóa học hữu cơ I
A A+
Hóa học hữu cơ I

Ch­¬ng I.  Ho¸ häc h÷u c¬ vµ hîp chÊt h÷u c¬

I.1. Ho¸ häc h÷u c¬

1. §èi t­îng vµ vai trß cña Ho¸ häc h÷u c¬.

2. S¬ l­îc lÞch sö ph¸t triÓn cña Ho¸ häc h÷u c¬.

I.2. Hîp chÊt h÷u c¬

1. §Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i hîp chÊt h÷u c¬.

2. Ph­¬ng ph¸p t¸ch biÖt vµ tinh chÕ hîp chÊt h÷u c¬.

I.3. CÊu t¹o ph©n tö vµ ®ång ph©n cÊu t¹o

1. C«ng thøc ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬.

2. CÊu t¹o ho¸ häc vµ ®ång ph©n cÊu t¹o.

I.4. CÊu tróc ph©n tö vµ ®ång ph©n lËp thÓ

1. CÊu tróc ph©n tö vµ c¸c c«ng thøc biÓu diÔn cÊu tróc.

2. §ång ph©n h×nh häc.

3. §ång ph©n quang häc.

4. CÊu d¹ng.

 

Ch­¬ng II. Liªn kÕt vµ sù biÕn ®æi liªn kÕt ë hîp chÊt h÷u c¬

II.1. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ

1. BiÓu diÔn liªn kÕt céng ho¸ trÞ.

2. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ theo c¬ häc l­îng tö.

3. TÝnh chÊt cña liªn kÕt céng ho¸ trÞ.

II.2. C¸c liªn kÕt yÕu

1. Liªn kÕt Van ®e Van.

2. Liªn kÕt hi®ro.

II.3. Sù chuyÓn dÞch mËt ®é electron ë ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬

1. HiÖu øng c¶m øng.

2. HiÖu øng liªn hîp vµ siªu liªn hîp.

II.4. Ph¶n øng h÷u c¬

1. Ph¶n øng dÞ li.

2. Ph¶n øng ®ång li.

3. Ph©n lo¹i ph¶n øng h÷u c¬ theo sù biÕn ®æi ph©n tö chÊt ph¶n øng.

4. Kh¸i niÖm vÒ c¬ chÕ ph¶n øng.

5. ChiÒu vµ h­íng cña ph¶n øng h÷u c¬.

 

Ch­¬ng III. Hi®rocacbon no

III.1. Ankan

1. CÊu tróc, ®ång ph©n vµ danh ph¸p.

2. TÝnh chÊt vËt lÝ.

3. TÝnh chÊt hãa häc.

4. §iÒu chÕ vµ øng dông.

III.2. Xicloankan

1. CÊu tróc, ®ång ph©n vµ danh ph¸p.

2. TÝnh chÊt vËt lÝ.

3. TÝnh chÊt ho¸ häc.

4. §iÒu chÕ vµ øng dông.

 

Ch­¬ng IV. Hi®rocacbon kh«ng no

IV.1. Anken

1. CÊu tróc, ®ång ph©n vµ danh ph¸p.

2. TÝnh chÊt vËt lÝ.

    3. TÝnh chÊt ho¸ häc.

4. §iÒu chÕ vµ øng dông.

IV.2. Ankin

1. CÊu tróc, ®ång ph©n vµ danh ph¸p.

2. TÝnh chÊt vËt lÝ.

3. TÝnh chÊt ho¸ häc.

4. §iÒu chÕ vµ øng dông.

IV.3. Polien

1. CÊu tróc, ®ång ph©n vµ danh ph¸p.

2. TÝnh chÊt vËt lÝ.

3. TÝnh chÊt ho¸ häc.

4. §iÒu chÕ vµ øng dông.

IV.4. Tecpen

1. Kh¸i niÖm chung vÒ tecpen.

2. Monotecpen.

3. Secquitecpen.

4. C¸c tecpen kh¸c.

 

Ch­¬ng V. Hi®rocacbon th¬m

V.1. Benzen vµ ®ång ®¼ng

1. CÊu tróc cña benzen.

2. §ång ph©n vµ danh ph¸p.

3. TÝnh chÊt vËt lÝ.

4. TÝnh chÊt ho¸ häc.

V.2. Hi®rocacbon th¬m nhiÒu nh©n

1. Naphtalen.

2. Antraxen vµ phenatren.

V.3. Hîp chÊt th¬m kh«ng chøa vßng benzen

1. §iÒu kiÖn cÊu tróc cña hîp chÊt th¬m.

2. Mét sè hîp chÊt th¬m kh«ng chøa vßng benzen.

V.4. §iÒu chÕ vµ øng dông hi®rocacbon th¬m

      1. §iÒu chÕ.

      2. øng dông.

 

Ch­¬ng VI. Nguån hi®rocacbon thiªn nhiªn

VI.1. DÇu má

1. Nguån gèc cña dÇu má.

2. Thµnh phÇn vµ ph©n lo¹i dÇu má. DÇu má ViÖt Nam.

3. Ch­ng cÊt dÇu má.

4. ChÕ biÕn dÇu má b»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc.

VI.2. KhÝ má dÇu, hÝ thiªn nhiªn

1. Ph©n lo¹i, thµnh phÇn. KhÝ thiªn nhiªn ë n­íc ta.

2. øng dông cña khÝ má dÇu vµ khÝ thiªn nhiªn.

VI.3. Than má

1. Ch­ng cÊt than mì.

2. Tæng hîp nhiªn liÖu láng tõ than má.

Documents:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top