ĐHSPHN - Nguyễn Hiển
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 4469 - Lastest Update: 4/20/2019

PGS Tiến sĩ Nguyễn Hiển

Position
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email hiennguyendhsphn@gmail.com
Language Tiếng Anh (C), Tiếng Đức (DSH ),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hiennguyensp

Biography / Background

Nhóm nghiên cứu của chúng tôi có kinh nghiệm trong tổng hợp hữu cơ sử dụng các phản ứng ghép cặp có palađi làm xúc tác, như phản ứng Sonogashira, Heck và Suzuki (Giải thưởng Nobel năm 2010 trong Hóa học được trao cho ba nhà khoa học: F. R. Heck, A.Suzuki và E. Neighishi).

Trong thời gian hoàn thành chương trình Nghiên cứu sinh tại CHLB Đức (11/2006 – 07/2010), tôi đã sử dụng phản ứng ghép cặp Heck, phản ứng Sonogashira, các phản ứng sử dụng các phức chất của kim loại chuyển tiếp palađi làm xúc tác, để đưa các nhóm phát huỳnh quang vào dị vòng của adenosin, uridin và guanosin nucleoside. Từ các dẫn xuất này, tôi đã nghiên cứu và tổng hợp thành công các phosphoramidite dùng trong tổng hợp ARN .

Trong quá trình tổng hợp ARN bằng phương pháp hóa học, các dẫn xuất của nucleoside tổng hợp bằng phương pháp trên được đưa vào các vị trí định sẵn. Các ARN mang nhóm đánh dấu đã được sử dụng trong nghiên cứu cấu trúc động của ARN bằng phương pháp phổ huỳnh quang cộng hưởng (Fluorescent Resonance Energy Transfer, FRET). Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên trong hai bài báo đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín.

Gần đây, nhóm nghiên cứu của chúng tôi cũng đã có những công bố về tổng hợp chọn lọc vị trí, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các dẫn xuất một và nhiều lần thế của hệ vòng ngưng tụ thieno[2,3-b]thiophene đi từ dẫn xuất 2,3,5,6-tetrabromothieno[3,2-b]thiophene, sử dụng phản ứng ghép cặp Suzuki, Heck và Sonogashira. Những hợp chất này đã được đưa vào thử nghiệm chế tạo các tranzito màng mỏng hữu cơ hiệu ứng trường (thin-film organic field effect transitors, OFET), bước đầu thể hiện nhưng tính chất khả quan như độ linh động hạt tải cao, điện áp ngưỡng thấp và đặc biệt bền vững ở điều kiện thường.

Trong một hướng nghiên cứu liên quan nhưng hiệu quả cao hơn và thân thiện hơn với môi trường hơn, nhóm của chúng tôi đã nghiên cứu thành công phương pháp tổng hợp các dẫn xuất aryl thế của thieno[3,2-b]thiophene đi từ chính hợp chất này bằng phản ứng ghép cặp trực tiếp – phản ứng hoạt hóa liên kết Csp2-H sử dụng xúc tác palađi (CH activation reaction). Một số dẫn xuất aryl với nhóm thế coumarin và pyrene phát huỳnh quang xanh khá mạnh. Phương pháp tổng hợp, cấu trúc và tính chất, đặc biệt là tính chất huỳnh quang của các dẫn xuất aryl thế của thieno[3,2-b]thiophene sẽ được chúng tôi công bố trong thời gian tới đây.

Qualifications

 • 2010, Bằng Tiến sĩ, Trường Đại học Tổng hợp Greifswald, #

Employment History

 • 2006 - 2010, , Khoa Hóa học

Science Awards

Education

 • 2006 - 2010, Nghiên cứu sinh, Đại học Tổng hợp Greifswald, Advisor: GS.TS. Sabine Mueller, Level: Doctor, Type: Regular

Projects

 • 2013 - 2016, Chủ nhiệm đề tài, Tổng hợp và nghiên cứu tính chất các dẫn xuất của một số hệ đa vòng ngưng tụ chứa dị vòng thiophene bằng các phản ứng xúc tác với phức chất palađi., Khoa Hóa học, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Publications / Books

 • 2019, Ninh Thị Minh Giang, Nguyễn Hiển, Lê Thị Hồng Hải, Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học các phức chất của platin(II) với phối tử loại quinolone-thiosemicarbazide, Tạp chí hoá học, 57(E1,2), 133-137
 • 2019, Trần Quang Hưng, Đinh Văn Tĩnh, Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Quang An, Nguyễn Hiển, Đặng Thanh Tuấn, Nghiên cứu phương pháp tổng hợp hiệu quả thieno[3,2-b:4,5-b′]diindoles và benzothieno[3,2-B]indoles bằng phản ứng ghép cặp chọn lọc C-C và C-N với xúc tác paladi, Tạp chí hoá học, 56(6E1) , 10-16 [Abstract]
 • 2018, Ngô Thị Thuận, Nguyễn Hiển, Đặng Thanh Tuấn, Enantioselective Aldol reaction. Part 2: Recent advances in organocatalysis and green chemistry, Vietnam J. Chemistry, 56(3), 263-273 [Abstract]
 • 2017, Chủ biên: Đặng Ngọc Quang. Đồng tác giả: Nguyễn Hiển, Dương Quốc Hoàn, Đào Thị Bích Diệp, Hoàng Văn Hùng, Basic English for Chemistry Students, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
 • 2017, Hai Le Thi Hong, Thao Nguyen Thu, Hien Nguyen, Luc Van Meervelt, Crystal structures of two platinum (II) complexes containing ethyleugenoxyacetate and 2-aminopyridine. , Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 73, 573-578 [Abstract]
 • 2017, Ngô Thị Thuận, Nguyễn Hiển, Đặng Thanh Tuấn., Stereoselective Aldol reaction. Part 1: Recent developments and applications in organic synthesis., Tạp chí Hóa học, 55, 265-280 [Abstract]
 • 2017, Nguyen Hien, Dao Thi Nuong, Nguyen Huy-Hung. , Synthesis and structural analysis of 3,6-diarylthieno[3,2-b]thiophene by regioselective C-H activation, Letters in Organic Chemistry, 14, 758 – 763 [Abstract]
 • 2017, Nguyen Hien, Duong Quoc Hoan., Synthesis of some thieno[3,2-b]thiophene via alkynyaltion reaction. , Vietnam Journal of Chemistry, 55, 545-550 [Abstract]
 • 2017, Nguyen Hien, Duong Quoc Hoan., A facile approach to site-selective direct alkenylation of thieno[3,2-b]thiophene by a [Pd]-[Cu]-[Ag] trimetallic catalytic system., Elixir Org. Chem. , 102, 44146-44151 [Abstract]
 • 2017, Pham Van Thong, Nguyen Hien, Nguyen Son Ha, Nguyen Thi Thanh Chi, Synthesis and structure of some azolium salts., Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 55, 249-254 [Abstract]
 • 2017, T. M. Ha Vuong, Didier Villemin, Hung-Huy Nguyen, Tung T. Dang, Tin Thanh Le, Hien Nguyen., Programmed site-selective direct palladium catalyzed arylations of thieno[3,2-b]thiophene., Chemistry-An Asian Journal, 12, 2819–2826 [Abstract]
 • 2017, T. T. Luong Thi, N. Nguyen Bich, H. Nguyen, and L. Van Meervelt., Crystal structures of 4-substituted-2,2'-bipyridines synthesized by Sonogashira and Suzuki cross-coupling reactions. , Acta Cryst., E73, 610–615 [Abstract]
 • 2016, Chủ biên: Nguyễn Hiển, Nguyễn Thanh Bình. Đồng tác giả: Đỗ Quang Hiền, Đặng Thanh Tuấn, Trần Vũ Hùng, Trần Quang Hưng, Ngô Ngọc Thắng, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Vũ Quang Thành, Tổng hợp hữu cơ, NXB Khoa học kỹ thuật, ,
 • 2016, Luong Thi Thu Thuy, Nguyen Hien, Tran Quang Thinh, Synthesis and structural characterization of bipyridine ligands towards the application in dye-sensitized solar cells, Viet Nam Journal of Chemistry, 54, 166 - 171 [Abstract]
 • 2016, Nguyen Hien, Nguyen Bich Ngan, Nguyen Dang Dat, Luc van Meervelt., Structures of 2,5-diaryl- and 2,3,5,6-tetra[3,2-b]thiophene synthesized by the palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction, Viet Nam Journal of Chemistry, 54, 672-677 [Abstract]
 • 2016, Nguyen Hien, Nguyen Thi Lieu., An attempt to planarize 2,3,5,6-tetraarylthieno[3,2-b]thiophene by FeCl3-assisted annulation., Journal of Science - HNUE, 61, 34-41 [Abstract]
 • 2016, Nguyen Huu Dinh, Nguyen Hien, Nguyen Thi Ngoc Mai, Duong Quoc Hoan., Aci-quinone compounds from eugenoxyacetic acid and methyleugenol: preparation and reaction. , Current Organic Synthesis, 13, 300-305 [Abstract]
 • 2016, Thi Minh Ha Vuong, Jennifer Weimmerskirch-Aubatin, Jean-François-François Lohier, Nathalie Bar, Sophie Boudin, Christophe Labbe, Hien Nguyen, Tung T. Dang, Didier Villemin., New blue highly fluorescent boron difluoride complexes based on phthalazine-pyridine., New Journal of Chemistry, 40, 6070-6076 [Abstract]
 • 2015, Duong Quoc Hoan, Dam Thi Uyen, Pham Thi Yen, Nguyen Hien. , Synthesis and structure of some phenoxyacetic acid derivatives from curcumin and monocarbonyl curcumin analogs., Viet Nam Journal of Chemistry , 53, 348 – 353 [Abstract]
 • 2015, Luong Thi Thu Thuy, Nguyen Hien., Synthesis of arylated bipyridines by the Suzuki – Miyaura cross-coupling reaction., Viet Nam Journal of Chemistry, 53, 59-64
 • 2015, Nguyen Huu Dinh, Duong Quoc Hoan, Nguyen Hien, Tran Thi Thu Trang. , Synthesis and characterization of poly-substituted 5-quinolinecarbaldehyde derivatives., Heterocycles, 91, 1797-1808 [Abstract]
 • 2015, Nguyen Huu Dinh, Trinh Thi Huan, Duong Quoc Hoan, Nguyen Hien, Nguyen Phuong Linh, Synthesis of some new hydrazones containing furoxan ring from eugenol., Vietnam Journal of Chemistry, 53, 69-75 [Abstract]
 • 2015, T. T. Luong Thi, N. Nguyen Bich, H. Nguyen and L. Van Meervelt., Planar geometry of 4-substituted-2,2'-bipyridines synthesized by Sonogashira and Suzuki cross-coupling reactions., Crystallography Reports, 60, 1100–1105 [Abstract]
 • 2015, Tran Quang Thinh, Tran Thi Ha, Vu Duy Hai, Nguyen Hien, Mai Anh Tuan., Synthesis of coumarin derivaties based fluorescent dye towards the detection of cancer cells., Viet Nam Journal of Chemistry, 53, 641 – 646 [Abstract]
 • 2014, Hien Nguyen, Binh Ngoc Vo. , Functionalization of thieno[3,2-b]thiophene by site-selective Heck cross-coupling reaction of tetrabromothieno[3,2-b]thiophene. , Vietnam Journal of Chemistry, 52, 629-634 [Abstract]
 • 2014, Hien Nguyen, Dung Xuan Nguyen, Thinh Quang Tran, Binh Ngoc Vo, Thao Huong Nguyen, Thi Minh Ha Vuong, Tung T. Dang., Programmed Synthesis of Tetraarylthieno[3,2-b]thiophene by Site-Selective Suzuki Cross-Coupling Reactions of Tetrabromothieno[3,2-b]thiophene. , SYNLETT, 25, 93-96 [Abstract]
 • 2014, Hien Nguyen, Hoang Phuong Thao. , Functionalization of thieno[3,2-b]thiophene by sequential palladium-catalyzed Suzuki and Heck cross-coupling reactions., VNU Journal of Sciene, Natural Sciences and Technology, 30, 679-686 [Abstract]
 • 2014, Hien Nguyen, Ngan Nguyen Bich, Tung T. Dang, Luc Van Meervelt. , Stacking patterns of thieno[3,2-b]-thiophenes functionalized by sequential palladium-catalyzed Suzuki and Heck cross-coupling reactions. , Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, C70, 895–899 [Abstract]
 • 2014, Hien Nguyen, Vu Mai Lan. , Synthesis and structural analysis of arylated thieno[3,2-b]thiophene by site-selective Suzuki - Miyaura cross-coupling reaction. , Vietnam Journal of Chemistry, 52, 564-569 [Abstract]

Workshop papers

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top