Web Programming (PHP&MySQL)
A A+
Web Programming (PHP&MySQL)

                   LẬP TRÌNH MẠNG 1

1. Tên học phần: LẬP TRÌNH MẠNG 1

2. Số đơn vị học trình: 3

3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ hai

4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 45

-         Lý thuyết: 30

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 15

5. Điều kiện tiên quyết:

-         Biết sử dụng máy tính

-         Đã hoặc đang học một ngôn ngữ lập trình nào đó

6. Mục tiêu học phần:

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất về thiết kế trang web tĩnh. Ngôn ngữ HTML, JavaScript,... những kiến thức này giúp sinh viên có thể thiết kế được website tĩnh cho cơ quan sau khi ra trường.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

-         Giới thiệu các bước để thiết kế trang web

-         Ngôn ngữ HTML

-         Cascading Style Sheet

-         Java Script, VB Script

-         Giới thiệu một số công cụ thiết kế.

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp theo quy chế.

-         Làm bài tập và bài tập lớn.

-         Tham gia thực hành, thí nghiệm.

9. Tài liệu học tập

[1]        Nhóm tác giả Elicom - Ngôn ngữ HTML 4 cho World Wide Web - NXB Hà Nội

[2]        Nhóm tác giả Elicom - Cẩm nang thiết kế website - NXB Hà Nội

[3]        Visibooks, HTML and JavaScript for visual learners, http://www.visibooks.com

[4]        Jody Bleyle, JuLee Burdekin, Mary Burger, Dale Crawford, Marcelle Taylor, Flash MX tutorials, Macromedia

[5]        Jody Bleyle, JuLee Burdekin, Mary Burger, Dale Crawford, Marcelle Taylor, Dreamweaver MX tutorials, Macromedia

[6]        Chuck Musciano & Bill Kennedy, HTML the definitive Guide, O'Reilly

[7]        http://www.w3schools.com

[8]        http://www.dynamicdrive.com

[9]        http://www.project-source-code.com

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-         Dự lớp: Đầy đủ theo quy chế

-         Kiểm tra giữa học kỳ: 1 bài

-         Thi cuối kỳ: Bài tập lớn và trình bày bài tập lớn

11. Thang điểm: 10

12. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Mở đầu

1.1.      Giới thiệu world wide web

1.2.      Phân loại trang web

1.3.      Các bước thiết kế một ứng dụng web

1.4.      Công bố website trên internet

1.5.      Một số nguyên tắc quan trọng trong thiết kế web

1.6.      Cấu trúc website và bố cục trang web

1.7.      Tiếng Việt trong trang web

Chương 2. Ngôn ngữ HTML

2.1.      Giới thiệu HTML

2.2.      Cấu trúc trang HTML

2.3.      Thẻ và cấu trúc thẻ

2.4.      Màu sắc trong web

2.5.      Các thẻ định dạng ký tự, liên kết và hình ảnh

2.6.      Form

2.7.      Bảng biểu và danh sách

2.8.      Khung

2.9.      Âm thanh, video, flash và applet.

2.10.  Một số thẻ meta thông dụng

Chương 3. Định dạng bằng CSS

3.1.      Khái niệm CSS

3.2.      Các loại style, mức độ ưu tiên style và cách sử dụng

3.3.      Cách khai báo style

3.4.      Style cho Font và văn bản

3.5.      Style cho liên kết

3.6.      Style cho danh sách

3.7.      Style cho bảng biều, đường viền và lề

Chương 4. Scripts trong trang web

4.1.      Tổng quan về script trong trang web

4.2.      Cơ bản về ngôn ngữ JavaScript

4.3.      Một số đối tượng có sẵn trong JavaScript

4.4.      Lập trình xử lý sự kiện

4.5.      Cookies

4.6.      Một số scripts ví dụ

Chương 5. Công cụ trong thiết kế web

5.1.      Tổng quan về các loại công cụ

5.2.      Công cụ soạn thảo

5.3.      Công cụ tạo và xử lý ảnh tĩnh

5.4.      Công cụ tạo Flash, tạo và xử lý ảnh động

5.5.      Công cụ download, upload trang web

                   LẬP TRÌNH MẠNG 2

1. Tên học phần: LẬP TRÌNH MẠNG 2

2. Số đơn vị học trình: 3

3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ tư

4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 45

-         Lý thuyết: 30

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 15

5. Điều kiện tiên quyết:

Đã học các môn sau

-         Lập trình mạng 1

-         Cơ sở dữ liệu

-         Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

-         Phân tích và thiết kế hệ thống

6. Mục tiêu học phần:

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất về các công nghệ lập trình web động.

Sinh viên nắm chắc và thiết kế được website động bằng PHP sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp các kiến thức về lập trình web với PHP từ cơ bản đến nâng cao. Phần cuối cùng hướng dẫn sinh viên phân tích một ứng dụng mã nguồn mở viết bằng PHP và tự xây dựng một ứng dụng web động bằng PHP.

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp theo quy chế.

-         Làm bài tập và bài tập lớn.

-         Tham gia thực hành, thí nghiệm.

9. Tài liệu học tập

[1]        Steven Holzner, Thiết Kế Web Động Với PHP 5 (Tái Bản Lần 3)   Gia Việt biên dịch, NXB Thống Kê

[2]        Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, Xây Dựng Ứng Dụng Web Bằng PHP Và MySQL, NXB Phương Đông  

[3]        Jesus Castagnetto, Harish Rawat, Sascha Schumann, Chris Scollo, Deepak Veliath, Professional PHP programming, Wrox Press

[4]        Jay Greenspan and Brad Bulger, MySQL/PHP Database Applications, M&T Books

[5]        www.w3schools.com/php/default.asp

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-         Dự lớp: Đầy đủ theo quy chế

-         Kiểm tra giữa học kỳ: 1 bài

-         Thi cuối kỳ: Bài tập lớn và trình bày bài tập lớn

11. Thang điểm: 10

12. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. TỔNG QUAN

1.1.      Tổng quan về lập trình web động

1.2.      Giới thiệu về PHP

1.3.      So sánh PHP với các ngôn ngữ lập trình web khác

1.4.      Cài đặt, cấu hình PHP, MySQL, Apache và plug -in

1.5.      Trang PHP đầu tiên

Chương 2. Ngôn ngữ PHP

2.1.      Biến, hằng, toán tử và các cấu trúc điều khiển

2.2.      Thao tác với file và thư mục

2.3.      Lập trình hướng đối tượng  trong PHP

2.4.      Xử lý ngoại lệ trong PHP

2.5.      Các hàm thường dùng trong lập trình web

Chương 3. Lập trình ứng dụng web với PHP

3.1.      Trao đổi thông tin với trình duyệt

3.2.      Cookies

3.3.      Thao tác với CSDL (MySQL)

3.4.      Truy vấn các CSDL khác thông qua ADO

3.5.      Thao tác với LDAP

3.6.      Thao tác với email

3.7.      Thao tác với XML

Chương 4. Ứng dụng ví dụ

4.1.      Ứng dụng thương mại điện tử

4.2.      Ứng dụng quản lý tin tức

4.3.      Phân tích hệ thống mã PHP nguồn mở (diễn đàn, LMS, CMS, Portal)

Documents:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top