A A+

1. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Đỗ Thị Thảo (2008), Chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục Đặc biệt với trẻ chậm phát triển trí tuệ và kế hoạch đào tạo giáo viên dạy tự kỉ, Kỉ yếu hội nghị quốc gia lần thứ nhất “Rối loạn tự kỉ và can thiệp”.

2. Bùi Thị Lâm,  Đỗ Thị Thảo (2009), Đổi mới phương pháp dạy học ở khoa Giáo dục Đặc biệt - Trường ĐHSP Hà Nội trong năm năm gần đây. Hội thảo Đổi mới phương pháp dạy và học ở các trường sư phạm trong xu thế hội nhập, NXB ĐHSP.

2009

3. Đỗ Thị Thảo (2010), Sử dụng Pep-R trong can thiệp sớm cho trẻ có RLPTK, Tạp chí khoa học - trường Đại học sư phạm Hà Nội, (số 8 trang 146-157)

4. Đỗ Thị Thảo (2011), Xây dựng và sử dụng tranh ảnh hỗ trợ giao tiếp cho trẻ rối loạn tự kỉ - Tạp chí khoa học- Trường ĐHSP Hà Nội. Số 4, năm 2011, trang 107-116

5. Đỗ Thị Thảo (2011), Đoàn thanh niên khoa giáo dục đặc biệt với công tác đổi mới phương pháp dạy học - Hội thảo khoa học “Đoàn thanh niên với công tác nâng cao chất lượng đào tạo GV ở các trường sư phạm”- NXB ĐHSP- trang 101.

6. Đỗ Thị Thảo (2011), Sự cần thiết của viêc phối hợp giữa GV và CM trong CTS cho trẻ tự kỉ lứa tuổi mẫu giáo - Kỷ yếu Hội Thảo Khoa học “GDĐB Việt Nam, kinh nghiệm và triển vọng”- NXB ĐHSP.

7. Đỗ Thị Thảo (2011), Thực trạng và một số biện pháp CTS cho trẻ tự kỉ - Kỷ yếu Hội Thảo Khoa học “GD ĐB Việt Nam, kinh nghiệm và triển vọng”- NXB ĐHSP.

8. Đỗ Thị Thảo và cộng sự (2011), Xây dựng video clip giáo dục học sinh THCS về trường học tôn trọng sự khác biệt. Tạp chí thiết bị giáo dục- số tháng 12/2011.

9. Đỗ Thị Thảo (2013), Một số biện pháp can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ . Tạp chí giáo dục, tháng 12/2013, tr33-36.

10. Đỗ Thị Thảo (2013), Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Tạp chí giáo dục, tháng 12/2013, tr30-32.

11. Đỗ Thị Thảo (2013), Phương pháp Teacch trong GD trẻ rối loạn tự kỉ. Kỷ yếu hội thảo quốc tế. NXB ĐHSP TPHCM. 2013, Tr. 189-208

12. Đỗ Thị Thảo - Đỗ Thị Thường (2013), “Mô hình can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ tại trường chuyên biệt Ánh Sao”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Chăm sóc giáo dục trẻ tự kỉ ở Việt Nam - thực trạng và triển vọng”, Viện khoa học giáo dục Việt Nam. Tr45-54

13. Đỗ Thị Thảo (2014) Áp dụng phương pháp Teacch trong can thiệp sớm cho trẻ RLPTK, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP HN, Số 59 (2) Tr 132-142.

14. Đỗ Thị Thảo (2014), Một số chiến lược quản lí hành vi trẻ rối loạn phổ tự kỉ, Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt, Trang 62-65

15. Đỗ Thị Thảo (2014), Xây dựng và sử dụng một số bài tập phát triển khả năng tri giác thị giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Tạp chí khoa học- Trường ĐHSP Hà Nội, Số 59 (8) Tr 167 – 176.

16. Đỗ Thị Thảo và cộng sự (2015) Thực trạng kỹ năng thiết lập mối quan hệ xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4 - 5 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn Hà Nội. Tạp chí khoa học- Trường ĐHSP Hà Nội, Số 60 (1), trang 113-123

17. Đỗ Thị Thảo (2015), Quy trình can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Số 60 (6), tr.161-171.

18. Đỗ Thị Thảo (2015), Biện pháp giáo dục kỹ năng thiết lập mối quan hệ xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ nhẹ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non hòa nhập. Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội, Volume 60, số 6BC, trang 119-128

19. Đỗ Thị Thảo (2015), Biện pháp can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ, Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội, Volume 60, số 8C, trang 74-81, ISSN 2354-1075

20. Đỗ Thị Thảo (2015), Một số nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hành vi ứng dụng (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS – ABA ) trong can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ, Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội, Volume 60, số 8C, trang 125-132, ISSN 2354-1075

21. Đỗ Thị Thảo (2015), Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ trong trường mầm non hòa nhập, Kỉ yếu hội thảo quốc tế, Trường CĐSP trung ương 3, trang 118 – 125

22. Đỗ Thị Thảo (2015), Can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ, Luận án tiến sĩ khoa học Giáo dục, trường ĐHSP hà Nội.

Documents:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top