ĐHSPHN - Nguyễn Đăng Phú
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 8854 - Lastest Update: 3/8/2016

Thạc si Nguyễn Đăng Phú

Position
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email phund@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/phund

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2007-2009, , Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  Science Awards

  • 2012,Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHSPHN

  Education

  • 2007, Cử nhân Khoa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Advisor: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2014-2015, thư kí đề tài, Chế tạo và nghiên cứu vật liệu nano quang xúc tác trong vùng ánh sang nhìn thấy trên cơ sở cấu trúc Wolframite AWO4 (A: Co, Cu, Ni, Bi…), Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia
  • 2013-2014, Chủ trì đề tài, Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ động của vật liệu ferit từ vô định hình CoFe2O4 có cấu trúc nano, Trường Đại học Sư Phạm hà Nội
  • 2012-2014, Thành viên nghiên cứu chủ chốt, Chế tạo vật liệu spinel-perovskite composite (PbTiO3-MFe2O4 ; M = Co, Ni,..), vật liệu quang tử từ và nghiên cứu tính chất quang, điện, từ của chúng. , Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia
  • 2010-2012, Thư kí đề tài, Magnetodynamic properties of perovskite materials with nanometer size, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia
  • 2009, Thành viên, Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của vật liệu từ cấu trúc nano trên cơ sở kim loại chuyển tiếp, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

  Publications / Books

  • 2016, Nguyen Dang Phu, Luc Huy Hoang , Phạm Khac Vu, Meng-Hong Kong, Xiang-Bai Chen , Hua Chiang Wen, Wu Ching Chou, Control of crystal phase of BiVO4 nanoparticles synthesized by microwave assisted method, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, DOI: 10.1007/s10854-016-4585-3, 1-5 [Abstract]
  • 2015, Luc Huy Hoang, Pham Van Hanh , Nguyen Dang Phu, Xiang-Bai Chen, Wu Ching Chou, Synthesis and characterization of MnWO4 nanoparticles encapsulated in mesoporous silica SBA-15 by fast microwave-assisted method, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 77, 122 [Abstract]
  • 2015, Nguyen Dang Phu, Luc Huy Hoang, Xiang-Bai Chen, Meng-Hong Kong,Hua-Chiang Wen, Wu Ching Chou, Study of photocatalytic activities of Bi2WO6 nanoparticles synthesized by fast microwave-assisted method, Journal of Alloys and Compounds, 647, 123-128 [Abstract]
  • 2015, W.C. Fan, S.H. Huang, W.C. Chou, M.H. Tsou, C.S. Yang, C.H. Chia, Nguyen Dang Phu, Luc Huy Hoang, Growth and optical properties of ZnTe quantum dots on ZnMgSe by molecular beam epitaxy, Journal of Crystal Growth, 425, 186-190 [Abstract]
  • 2014, Danh Bich Do, Nguyen Dang Phu, Nguyen Van Hung, Luc Huy Hoang, Le Thi Mai Oanh, Do Minh Thanh, and Nguyen Van Minh, Amorphous CoFe2O4 Nanoparticles: Synthesis, Crystallization Process, and Magnetic Properties, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 50, DOI: 10.1109/TMAG.2014.2306814
  • 2014, Le Mai Oanh,DanhBichDo, Nguyen Dang Phu, Nguyen Thi Phuong Ma, and Nguyen Van Minh, Influence of Mn Doping on the Structure, Optical, and Magnetic Properties of PbTiO3 Material, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 50, DOI: 10.1109/TMAG.2013.2297516
  • 2014, Nguyen Dang Phu, Nguyen Van Hung, Luc Huy Hoang, Nguyen Van Minh, Le Mai Oanh,and Danh Bich Do, Crystallization Process and Magnetic Properties of Amorphous NiFe2O4 Nanoparticles, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 50, DOI: 10.1109/TMAG.2013.2297520
  • 2014, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đăng Phú, Vũ Minh Nguyên và Đỗ Danh Bích, KHẢO SÁT HIỆU ỨNG QUANG XÚC TÁC CỦA COMPOSITE ZnO-CuO, HNUE, Journal of science, 1A,
  • 2014, Nguyễn Văn Hùng , Vũ Quốc Trung , Nguyễn Đăng Phú và Đỗ Danh Bích, TÍNH CHẤT ĐIỆN SẮC CỦA MÀNGWO3 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY PHỦ, HNUE, Journal of science, 1A,
  • 2013, Nguyen Hoang Hai, Nguyen Dang Phu, Tran Quoc Tuan, Nguyen Hoang Luong, PREPARATION AND PROPERTIES OF NANOPARTICLES BY CHEMICAL REACTIONS WITH ASSISTANCE OF PHYSICS FACTORS , Science & Technology Development, Vol 16, K1, 86 [Abstract]
  • 2013, Van, N.T.T, Trung, T.T, Nam, N.H, Phu, N.D, Hai, N.H, Luong, N.H , Hard magnetic properties of FePd nanoparticles, EPJ Applied Physics, 64, DOI: 10.1051/epjap/2013130010 [Abstract]
  • 2012, Dang Phu Nguyen, Tran Quoc Tuan, Xuan Sy Trinh, Thanh cao Hoang, Hoang nam Nguyen, and Hoang Hai Nguyen, Crystallization and magnetic properties of amorphous iron-chromium oxide nanoparticles synthesized by sonochemistry, Advances in Natural Science: Nanoscience Nanotechnology , Vol 3, 015017 doi:10.1088/20436262/3/1/015017 [Abstract]
  • 2012, ND Phu, TX Sy, HT Cao, NH Hai, Amorphous chromium-doped iron oxide nanoparticles prepared by sonochemistry, Journal of Non-crystalline Solids , Vol 358, 537-543 [Abstract]
  • 2012, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Thi Thanh Van, Nguyen Dang Phu, Tran Thi Hong, Nguyen Hoang Hai, and Nguyen Hoang Luong, Magnetic properties of FePt nanoparticles prepared by sonoelectrodeposition, Journal of nanomaterials , Vol 2012 , Article ID : 801240 [Abstract]
  • 2012, Nguyen Thi Thanh Van, Truong Thanh Trung, Nguyen Dang Phu, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Hoang Hai and Nguyen Hoang Luong, Magnetic memory effect in FePd nanoparticles prepared by sonochemistry, VNU Journal of Science, Mathematics-Physics, Vol 28, 11-18
  • 2012, Nguyen Van Hung, Duong Anh Tuan, Trinh Duc Thien, Nguyen Dang Phu, Danh Bich Do, Pham Van Vinh, Effect of preparation condions on optical properties of CdTe quantum dot dispersed in water, VNU Journal of Science, Mathematics-Physics, Vol 28, 39-45
  • 2011, N. D. Phu, D. T. Ngo, L. H. Hoang, N. H. Luong, N. H. Hai, Crystallization process and magnetic properties of amorphous iron oxide nanoparticles, Journal of Physics D: Apply physics , Vol 44, 345002 [Abstract]
  • 2011, Nguyen Hoang Luong, Nguyen Dang Phu, Nguyen Hoang Hai and Nguyen Thi Dieu Thuy, Surface modification of SiO2 –coated FePt nanoparticles with amino groups, e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, Vol 9, 536-538 [Abstract]
  • 2011, NH Luong, NH Hai, ND Phu, DA MacLaren, Co-Pt nanoparticles encapsulated in carbon cages prepared by sonoelectrodeposition, Nanotechnology, Vol 22, 285603 [Abstract]
  • 2010, Le Thi Thanh Huong, Nguyen Xuan Hai,Nguyen Thi Luyen,Nguyen Dang Phu,Nguyen Hoang Hai., Arsenic removal by Fe3O4 Nanoparticles and microorganisms , Tạp chí NN&PTNT, ISSN 0866-7020, 10, 10-14
  • 2009, Nguyen Hoang Luong , Nguyen Hoang Hai, Nguyen Dang Phu, Effect of the preparation conditions on the properties of Fe-Pt nanoparticles produced by sonoelectrodeposition, VNU Journal of Science, Mathematics - Physics, 25, 1-7 [Abstract]
  • 2009, Phu, N. D., Phong, P. C., Chau, N., Luong, N. H., Hoang, L. H. and Hai, N. H, Arsenic removal from water by magnetic Fe1-x Cox Fe2 O4 and Fe1-y Ni y Fe2 O4 nanoparticles, Journal of Experimental Nanoscience, Vol 4 No 3, 253-258 [Abstract]
  • 2008, N. H. Hai, N. D. Phu, N. H. Luong and N. Chau, Mechanism for Sustainable Magnetic Nanoparticles under Ambient Conditions, Journal of the Korean Physical Society, Vol 52, No 5, 1327-1331 [Abstract]

  Workshop papers

  • 2012, MWO4 (M:Mn,Ni,Cu) nanomaterials: synthesized, properties and application, International conference on photonics and application
  • 2012, Pham Van Hai, Do Danh Bich, Nguyen Dang Phu, Luc Huy Hoang and Nguyen Minh Thuy, International Workshop on Nanotechnology and Application

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top