ĐHSPHN - Nguyễn Ngọc Hà
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 10714 - Lastest Update: 7/21/2022

Giáo Sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà

Position Trưởng Khoa Hóa học
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email hann@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hann

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   • ,1) Giải nhì Giải thưởng Khoa học Công nghệ ĐHSP HN dành cho cá nhân tiêu biểu, giai đoạn 2010-2014

   Education

   • 2005-2010, , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Trần Thành Huế và GS. TS. Nguyễn Minh Thọ, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
   • 2001-2003, , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Trần Thành Huế, Level: Master, Type: Regular
   • 1991-1995, , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Trần Thị Đà, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects


   1. Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu lí thuyết phản ứng oxi đề hidro hóa ankan (ODH) trên một số hệ xúc tác oxit kim loại bằng phương pháp phiếm hàm mật độ sử dụng sóng phẳng “(Mã số B2008–17–132). Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đã nghiệm thu.  
   2. Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu lí thuyết sự hấp phụ rượu mêtylic và êtylic trên vật liệu mao quản aluminosilicat bằng phương pháp phiếm hàm mật độ” (Mã số SPHN-10-473), Trường ĐHSP HN. Đã nghiệm thu.
   3. Thành viên nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu động học của quá trình oxi dehydro hóa n-butan trên một số hệ xúc tác vanadi mới”. Nafosted, 2010 – 2012, Đã nghiệm thu.
   4. Thành viên nghiên cứu đề tài  “Nghiên cứu chế tạo vật liệu lưỡng chức năng xúc tác - hấp phụ MeOx mang trên than hoạt tính ứng dụng để xử lý nước thải ô nhiễm phenol”. Bộ Giáo dục và Đào tạo.     2010 - 2012. Đã nghiệm thu.
   5. Thành viên nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép của pyridine và dẫn xuất của pyridine bằng sự kết hợp giữa phương pháp điện hóa và phương pháp hóa học lượng tử” (Mã số B2010-17-240)         Bộ Giáo dục và Đào tạo.2010 – 2012. Đã nghiệm thu.             
   6. Chủ nhiệm đề tài « Nghiên cứu lý thuyết sự lưu giữ CO2 và hấp phụ chọn lọc CO2 trên vật liệu lai hữu cơ kim loại – MOFs », 2013-2016. Mã số 104.03-2012.29, Nafosted, Đã nghiệm thu. 
   7. Chủ nhiệm đề tài « Nghiên cứu và tổng hợp các hệ xúc tác hiệu năng cao trên cơ sở kim loại chuyển tiếp và vật liệu cấu trúc nano để chuyển hóa cabon đioxit (CO2) thành các sản phẩm hữu ích »  2013-2016  Mã số B2013-17 -  38 Bộ GD-ĐT, Đã nghiệm thu. 
   8. Đồng chủ nhiệm đề tài "Study on the adsorptive interactions in nanoporous carbon produced from agricultural by-products", Newton Research Collaboration Programme, Roya; Acedemy of Engineering, 2016, đã nghiệm thu
   9. Thành viên nghiên cứu đề tài « Nghiên cứu tổng hợp xúc tác cho quá trình hydro hóa chọn lọc khí CO2 thành metanol »   2015-2017, Nafosted, Đang thực hiện
   10. Chủ nhiệm đề tài tiềm năng (NAFOSTED) "Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu nano composit trên cơ sở g-C3N4 biến tính nhằm ứng dụng xử lý hiệu quả chất màu hữu cơ" - Mã số: 05/2018/TN, đang thực hiện

   Publications / Books

   BOOKS:

   1. Sách chuyên khảo. Nguyễn Ngọc Hà - Hóa học lượng tử trong nghiên cứu bản chất vi mô của một số quá trình dị thể. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam. 2021

   2. Giáo trình. Trần Thành Huế, Nguyễn Ngọc Hà. Đối xứng phân tử và Lý thuyết nhóm trong Hóa học - NXB ĐH Sư phạm Hà Nội, 2015.

   3) Chủ biên : Tài liệu chuyên Hóa học THPT thực hành môn Hóa học ; Mã số C3H25H5 - CPD; Số đăng kí KHXB : 13-2015/CXB/18-1966/GD ; Số quyết định XB : 793/QĐ-GD ngày 06/02/2015 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

   4) Chủ biên : Ôn tập môn Hóa học chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia ; Mã số C3H26H5 ; Số đăng kí KHXB : 05-2015/CXB/10-1913/GD ; Số quyết định XB : 413/QĐ-XB ngày 03/02/2015 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

   5) Chủ biên : Bộ đề môn Hóa học chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia ; Mã số C3H27H5 ; Số đăng kí KHXB : 05-2015/CXB/11-1913/GD ; Quyết định xuất bản : 659/QĐ-GD ngày 10/3/2015 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

   PUBLICATIONS:

   - Bài báo quốc tế ISI

   1. Ngoc Ha Nguyen, Thanh Hue Tran, Minh Tho Nguyen; Study of the Adsorption Step in the Oxidative Dehydrogenation of Propane on V2O5 (001) Using Calculations of Electronic Density of States; Interdiscip Sci. Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences. 1, p. 308–314 (2009)
   2. Ngoc Ha Nguyen, Thanh Hue Tran, Minh Tho Nguyen, Minh Cam Le; Density Functional Theory Study of the Oxidative Dehydrogenation of Propane on the (001) Surface of V2O5; International Journal of Quantum Chemistry. 110, p. 2653–2670 (2010).
   3. Ngoc Ha Nguyen, Shane Kendell, Cam Le Minh and Trevor Brown; Mechanistic Investigation into the Rearrangement of Lactone into Methacrylic Acid over Phosphomolybdic Acid Catalyst; Catalysis Letters. 136 p.28–34 (2010).
   4. Ngoc Ha Nguyen, Minh Cam Le; Theoretical study of the interaction between C2H5OH and Mordenite zeolite by Periodic Density Functional Theory method. International Journal of Quantum Chemistry. 111 (2011), p. 3151–3166.
   5. Ngoc Ha Nguyen, Richter Henning and John Z. Wen; Molecular dynamics simulation of iron nanoparticle sintering during flame synthesis; Journal of Nanoparticle Research. 13(2011) p. 803-815.
   6. Ngoc Ha Nguyen, Hu, A., Persic, J. and Wen J.Z., Molecular dynamics simulation of energetic aluminum/palladium core-shell nanoparticles, Chemical Physics Letters. 503 (2011) p.112–117.
   7. Ngoc Ha Nguyen and Wen, J.Z., Theoretical investigations on diffusion induced thermite reactions of core-shell aluminum/palladium nanoparticles, The Open Surface Science Journal 3 (2011) p. 82-90 (invited article).
   8. Nguyen Ngoc Ha, Ngo Duc Huyen and Le Minh Cam; ab-initio study of effect of  basic MgO to V2O5 catalyst on oxidative dehydrogenation of C3H8 and n-C4H10, Applied Catalysis A: General, Volume 407, Issues 1-2, 4 (2011), p. 106-111.
   9. Mai Anh Tuan, Nguyen Ngoc Ha, Vu Quoc Trung, Luong T. Thu Thuy and Dang Xuan Thu., The role of the Quinonine and Pyridine added to Catechol to  Improve the Efficiency of Dye Sensitized Solar Cell: An ab-initio Study, Energy Conversion and Management 53 (2012) p. 68–74.
   10. Shane M. Kendell, Ngoc Ha Nguyen and Trevor C. Brown. Electronic Activity Relationship for Methacrolein Formation Over 4th Period Transition Metal Phosphomolybdates. Catalysis Letters 142 (2012) No. 10 DOI 10.1007/s10562-012-0917-y.
   11. Hoang Van Hung, Nguyen Tien Dung and Nguyen Ngoc Ha., Corrosion Inhibition Mechanism of Pyridine on Iron and Its Alloys Using DFT, Asian Journal of Chemistry 25 (2013), 3117-3120
   12. Nguyen, N.H., Hu, A. and Wen J.Z., Sensitizing and Absorption Properties of Alizarin-TiO2 Nano-clusters under Varying pH Conditions, Nanoscience and Nanotechnology Letters 5 (2013) p27-35.
   13. John Z Wen, Sophie Ringuette, Golnaz Bohlouli-Zanjani, Anming Hu, Ngoc Ha Nguyen, John Persic, Catalin F Petre and Norman Y. Zhou; Characterization of thermochemical properties of Al nanoparticle and NiO nanowire composites. Nanoscale Research Letters 8 (2013) 184.
   14. Nguyen Ngoc Ha; Theoretical study of electronic structure, chemical bonding and X-ray absorption near edge spectroscopy in niobium and niobium monoxide. Optics and Spectroscopy, 2013, Vol. 115, No. 2, pp. 233–240.
   15. Nguyen Ngoc Ha, Ngo Duc Huyen, Le Minh Cam. Study on the Role of SBA-15 in the Oxidative Dehydrogenation  of n-Butane over Vanadia Catalyst using Density Functional Theory. Journal of Molecular Modeling (2013) 19:3233–3243.
   16. Le Minh Cam, NgoDuc Huyen, and NguyenNgoc Ha. Oxidative Dehydrogenation of n-Butane over LaV Catalysts Supported on TiO2. Hindawi Publishing Corporation, Journal of Chemistry, Volume 2013, Article ID 868906,9pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/868906.
   17. Le Minh Cam, Le Van Khu, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study on the adsorption of phenol on activated carbon using density functional theory. J Mol Model (2013) 19:4395–4402.
   18. Wen J.Z., Nguyen Ngoc Ha, Rawlins, J., Petre C.F. and Ringuette S. Influence of shell thickness on thermal stability of bimetallic Al-Pd nanoparticles, Journal of Nanoparticle Research (2014), 16, 2486.
   19.  Nguyen Ngoc Ha, Mai Anh Tuan, Dang Xuan Thu  and Luong T. Thu Thuy. Theoretical Study on Ru2+, Cu+ and Fe2+ Complexes Towards the Application in Dye Sensitized Solar Cell. J. Sol. Energy Eng. 137(2), 021006 (Sep 30, 2014).
   20. Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Le Van Khu. and Le Minh Cam. Theoretical study of carbon dioxide activation by metals (Co, Cu, Ni) supported on activated carbon   J. Mol. Model 21:322. DOI 10.1007/s00894-015-2864-1
   21. Vuong Son, Tran Thi Hai, Luong T Thu Thuy, Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Duc Chien and Mai Anh Tuan. Low resistivity molybdenum thin film towards the back contact of dye-sensitized solar cell.   Bull. Mat. Sci. (2015) 1-7
   22. Nguyen Thi Thu Ha, O. V. Lefedova and Nguyen Ngoc Ha. Theoretical Study on the Adsorption of Carbon Dioxide on Individual and Alkali-Metal Doped MOF-5s.          Russ. J. Phys.  Chem. A, 2016, Vol. 90, No. 1, pp. 220–225.
   23. Vuong Son, Nguyen Ngoc Ha, Luong T Thu Thuy, Tran Quang Thinh and Mai Anh Tuan (2016), Synthesis of Cu+ /Bipyridyl based complex towards dye sensitized solar cell applications, Communications in Physics, Vol. 26, No. 2 (2016), pp. 165-171.
   24. Thi Thu Ha Nguyen, Van Khu Le, Cam Le Minh, Ngoc Ha Nguyen, A theoretical study of carbon dioxide adsorption and activation on metal-doped (Fe, Co, Ni) carbon nanotube, Comp. Theor. Chem., Vol.1100, Pp 46-51 (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.comptc.2016.12.006. 
   25. Nguyen Thi Thu Ha, O. V. Lefedova, Nguyen Ngoc Ha. Effect of organic substituents on the adsorption of carbon dioxide on a metal–organic framework. Russ. J. Phys. Chem. (2017) 91 (1): 162-166.
   26. Minh Cam LeKhu Le VanThu Ha T. Nguyen, and Ngoc Ha Nguyen. The Impact of Ce-Zr Addition on Nickel Dispersion and Catalytic Behavior for CO2 Methanation of Ni/AC Catalyst at Low Temperature J. Chem..Vol.2017 (2017), Article ID 4361056, 11 pages, https://doi.org/10.1155/2017/4361056
   27. Nguyen Ngoc Ha,  Le Minh Cam, Nguyen Thi Thu Ha, Bee-Min Goh, Martin Saunders, Mohammednoor Altarawneh, Zhong-Tao Jiang, Bogdan Dlugogorski,  Mohanad El-Harbawi, Chun-Yang Yin. Understanding the adsorptive interactions of arsenate—iron nanoparticles with curved fullerene-like sheets in activated carbon using a quantum mechanics/molecular mechanics computational approach, Phys.Chem. Chem.Phys, Phys. Chem. Chem. Phys., 2017,19, 14262-14268, DOI : 10.1039/C7CP02006F
   28. Hatem Taha, David J. Henry, Chun-Yang Yin, Amun Amri, Xiaoli Zhao, Syaiful Bahri, Cam Le Minh, Nguyen Ngoc Ha, M. MahbuburRahman, Zhong-Tao Jiang. Probing the effects of thermal treatment on the electronic structure and mechanical properties of Ti-doped ITO thin films. Journal of Alloys and Compounds, Volume 721, 15 October 2017, Pages 333-346.
   29. Nguyen Ngoc Ha, Ngo Tuan Cuong, Hoang Van Hung, Ha Manh Hung, Vu Quoc Trung. Electronic properties of the polypyrrole-dopant anions ClO4- and MoO42-: A density functional theory study. J Mol Model (2017) 23:336
   30. Ha NN, Cam LM, Thi Thu Ha N, Jiang Z‐T, El‐Harbawi M, Yin C‐Y. Integrated QMMM and Monte Carlo methods for analysis of adsorptive interactions between goethite cluster, carbon nanotubes, and arsenateInt J Quantum Chem2018;e25653. https://doi.org/10.1002/qua.25653.
   31. Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Binh Long, Le MinhCam. Conversion of Carbon Monoxide into Methanol on Alumina-Supported Cobalt Catalyst: Role of the Support and Reaction Mechanism—A Theoretical Study. 2019, Catalysts, 9(1):6. DOI: 10.3390/catal9010006
   32. Conformational changes in self assembled monolayer of 4-pyridineethanethiol and 2-aminoethanethiol on the gold nanoparticles-graphene oxide composite and advantages in Hg(II) determination, Journal of Nanoparticle Research, 2019, J Nanopart Res (2019) 21: 159. https://doi.org/10.1007/s11051-019-4573-7
   33. Le Minh Cam, Nguyen Thi Thu Ha, Le Van Khu, Nguyen Ngoc Ha, and Trevor C. Brown. Carbon Dioxide Methanation Over Nickel Catalysts Supported on Activated Carbon at Low Temperature, 2019, Aust. J. Chem. https://doi.org/10.1071/CH19355
   34. Nguyen Thi Thu Ha, Van Thi Minh Hue,Bui Cong Trinh,Nguyen Ngoc Ha , and Le Minh Cam, "Study on the Adsorption and Activation Behaviours of Carbon Dioxide over Copper Cluster (Cu4) and Alumina-Supported Copper Catalyst (Cu4/Al2O3) by means of Density Functional Theory," Journal of Chemistry, vol. 2019, Article ID 4341056, 10 pages, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/4341056.
   35. Nguyen Thi Thu Ha, Cam, L.M., Lan, N.H. et al. A Theoretical Study on the Interaction between Zinc Oxide Cluster (ZnO)3 and Mercury Ion (HgOH+). Russ. J. Phys. Chem. 94, 1199–1207 (2020).https://doi.org/10.1134/S0036024420060126
   36. Nguyen, T.T.H., Le, M.C., Jiang, Z. et al. Theoretical study on the adsorption ability of (ZnO)6 cluster for dimethylmercury removal and the influences of the supports and other ions in the adsorption process. Adsorption (2020). https://doi.org/10.1007/s10450-020-00252-1
   37. TTH Nguyen, MC Le, NN Ha , Understanding the influence of single metal (Li, Mg, Al, Fe, Ag) doping on the electronic and optical properties of g-C3N4: a theoretical study, Molecular Simulation 47 (1), 10-17, 2020
   38. Nguyen Thi Thu HaPham Thi BePhung Thi LanNguyen Thi MoLe Minh Cam and Nguyen Ngoc Ha. Whether planar or corrugated graphitic carbon nitride combined with titanium dioxide exhibits better photocatalytic performance?  RSC Adv., 2021,11, 16351-16358
   39. Nguyen Thi Thu Ha, Pham Thi Be and Nguyen Ngoc Ha. Adsorption of lindane (γ-hexachlorocyclohexane) on nickel modified graphitic carbon nitride: a theoretical study. DOI: 10.1039/D1RA03797H (Paper) RSC Adv., 2021, 11, 21048-21056
   40. Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Le Minh Cam. New insight into the mechanism of carbon dioxide activation on copper-based catalysts: A theoretical study. Journal of Molecular Graphics and Modelling, Volume 107, 2021, 107979, https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2021.107979
   41. Tran Van Khai, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thi Thom, Nguyen Van Trang, Pham Thi Nam, Nguyen Ngoc Ha, Tran Dai Lam. Combined experimental and theoretical studies on enlarged bandgap and improved photoelectrochemical properties of reduced graphene oxide film by hydrogen annealing. Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 900, 1 November 2021, 115722
   42. Thuy T.D. Nguyen, Dung Van Dao, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha,Tuong Van Tran, Dong-Seog Kim, Ji-Wook Yoon, In-Hwan Lee, and Yeon-Tae Yua. Metallic alloy-dependent hydrogen gas sensing improvement of PdPt@ZnO core-shell nanoparticles: experimental and theoretical investigations. Sensors and Actuators B: Chemical, https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.131083
   43. Nguyen Thi Thu Ha, Ha Thi Thao, Nguyen Ngoc Ha. Physisorption and chemisorption of CO2 on Fe-MIL-88B derivatives: impact of the functional groups on the electronic properties and adsorption tends, Journal of Molecular Graphics and Modelling, Volume 112, May 2022, 108124, https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2022.108124
   44. J. K. H. Lai, T. T. Nguyen, N. N. Ha, N. H. Lan & H. K. Jun (2022) Computational and performance studies of Ag2S–Bi2S3 quantum dot-sensitised solar cells, Materials Science and Technology,Vol. 38, No. 12, 842-852
    https://doi.org/10.1080/02670836.2022.2065754
   45. Pham Thi Be, Nguyen Thi Kim Giang, Nguyen Hoang Hao, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical insight into the adsorption of dichlorodiphenyltrichloroethane on titanium dioxide supported on graphitic carbon nitride, Russian Journal of Physical Chemistry A - accepted.
   46. Thanh Duy Cam Ha, Ha Huu Do, Heehyeon Lee, Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Sang Hyun Ahn, Youngtak Oh, Soo Young Kim, and Myung-Gil Kim . GO/CoMo3S13 chalcogel heterostructure with rich catalytic Mo-S-Co bridge site for hydrogen evolution reaction. Nanoscale - accepted.
   47. Dung Van Dao; Tran Thi Ngoc Bich; Nguyen Thi Thu Ha; Wenmeng Wang; Taehwan Kim; Pham Huynh Khanh Duy; Nguyen Ngoc Ha; Do Thi Thuy Van, In-Hwan Lee. Experimental and DFT insights into hematite Fe2O3@N-doped graphene core-shell photocatalyst for efficient cephalexin degradation under visible light. Journal of Environmental Chemical Engineeringsubmitted

   - Bài báo trong nước:

   1. Trần Thành Huế, Nguyễn Ngọc Hà (2008); Nghiên cứu khả năng hấp phụ NO và CO trên bề mặt Pt(001) bằng lí thuyết phiếm hàm mật độ sử dụng sóng phẳng; Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 12 (84), tr.41 –43. ISSN 0806-7004.
   2. Trần Văn Tân, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thành Huế (2008); Khảo sát sự hấp phụ SO2 lên bề măt một số oxit kim loại bằng phương pháp phiếm hàm mật độ; Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 2 (74), tr.41 –44. ISSN 0806-7004.
   3. Trần Văn Tân, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thành Huế (2008); Khảo sát sự hấp phụ SO2 lên bề mặt một số oxit kim loại mang Pt bằng phương pháp phiếm hàm mật độ; Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 4 (76), tr.37 –40. ISSN 0806-7004.
   4. Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm; Nghiên cứu lí thuyết sự hấp phụ NO trên Mordenite bằng phương pháp phiếm hàm mật độ (2009); Tạp chí Hóa học T.47(2A), tr.485 –490. ISSN: 0866-7144.
   5. Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thành Huế, Nguyễn Minh Thọ; Nghiên cứu lí thuyết phản ứng oxi-đề hiđro hóa n-butan trên xúc tác V2O5 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ sử dụng sóng phẳng và thế giả (2009); Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 2 (86), tr.43 –48. ISSN 0806-7004.
   6. Lương Thiện Tài, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà (2009); Nghiên cứu lí thuyết sự hấp phụ eten, propen và iso-buten trên Chabazite bằng phương pháp phiếm hàm mật độ; Tạp chí Hóa học T.47(2A), tr.261 –266. ISSN: 0866-7144.
   7. Đinh Thị Thúy, Nguyễn Ngọc Hà (2009); Nghiên cứu sự hấp phụ CO trên bề mặt Pd (001) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ sử dụng sóng phẳng và thế giả; Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 15 (99), tr.44 –48. ISSN 0806-7004.
   8. Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà và Lê Hải Thùy; Hoạt tính xúc tác của V/MeOx trong phản ứng (ODH) n-Butan.Phần I: Ảnh hưởng của chất mang đến độ chọn lọc sản phẩm; Tạp chí Hóa học, 47(6A) (2009),16. ISSN: 0866-7144.
   9. Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thị Hiền; Tính chất xúc tác của V trong hệ V-Mg-O đối với quá trình oxi dehydro hóa của n-butan; Tạp chí Hóa học, 47(6A) (2009), 23. ISSN: 0866-7144.
   10. Lê Văn Khu, Trần Thị Nam, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu sự hấp phụ các hợp chất CI Direct Red 23 và Rhodamine B Extra trong dung dịch nước trên than hoạt tính Z1. Tạp chí Hóa học, T.48 (4C), Tr. 188-193, 2010. ISSN: 0866-7144.
   11. Nguyễn Thị Mơ, Lê Văn Khu, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm; Nghiên cứu khả năng hấp phụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của mordenit, phần II. Tính chất hấp phụ của mordenit; Tạp chí Hóa học, T.48 (4C), Tr. 164-170, 2010. ISSN: 0866-7144.
   12. Nguyễn Thị Mơ, Lê Văn Khu, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm; Nghiên cứu khả năng hấp phụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của Mordenit. Phần III-Ảnh hưởng của việc tách nhôm đến tính chất hấp phụ của Mordenit. Tạp chí Hóa học, T.48 (4C), Tr. 170-174, 2010. ISSN: 0866-7144.
   13. Hoàng Thị Việt Hà, Nguyễn Ngọc Hà, Ngô Thị Hoa, Đinh Quốc Trường, Trần Thành Huế; Nghiên cứu sự hấp phụ hidro trên cacbon nanotube bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí Hóa học, T.49 (2ABC), Tr. 208-214, 2011. ISSN: 0866-7144.
   14. Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Hà; Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn Fe bằng Pyridin và các dẫn xuất Pyridin bằng phương pháp phiếm hàm mật độ kết hợp với thực nghiệm. Tạp chí Hóa học, T.49 (2ABC), Tr. 388-394, 2011. ISSN: 0866-7144.
   15. Nguyễn Bình Long, Nguyễn Đình Thoại, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thành Huế, Lê Minh Cầm; Khảo sát lí thuyết khả năng hấp phụ phenol và dẫn xuất clophenol bằng than hoạt tính theo phương pháp bán kinh nghiệm PM6. Tạp chí Hóa học, T.49 (5AB), Tr. 109-115, 2011. ISSN: 0866-7144.
   16. Nguyễn Đình Thoại, Nguyễn Bình Long, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thành Huế; Khảo sát lí thuyết khả năng hấp phụ phenol và clophenol trên than hoạt tính chứa vòng 5 cạnh, chứa nhân phenol và xeton theo phương pháp hóa học lượng tử bán kinh nghiệm PM6. Tạp chí Hóa học, T.49 (5AB), Tr. 151-159, 2011. ISSN: 0866-7144.
   17. Lê Minh Cầm, Vũ Thị Tươi, Ngô Đức Huyến, Nguyễn Ngọc Hà; Hoạt tính xúc tác của V/TiO2 trong phản ứng oxi dehydro hóa n-butan. Tạp chí Hóa học, T49 (5AB), Tr. 193 – 200, 2011
   18. Nguyen Ngoc Ha, Tran Thi Thoa. Theoretical study on the adsorption of n-C4H10 on V2O5/SBA-15 by Density Functional Theory. Journal of  Science, Chemical and Biological Sci., 2012, Vol. 57, No. 8, pp. 3-9.
   19. Hoang Van Hung, Dang Thi Tuoi, Nguyen Ngoc Ha. The study of corrosion of pyridine and it derivatives on steel using electrochemical methods. Journal of Science of HNUE, 57(8), 2012, 3-10.
   20. Hoang Van Hung, Van Khu Le, Ngoc Ha Nguyen. Electrochemical and theoretical studies of pyridineand its methyl derivatives as corrosion inhibitors for steel in acidic solution of 1.0 M HCl. Tạp chí Hóa học, T50 (6B), Tr. 43 – 49, 2012
   21. Lê Minh Cầm, Ngô Đức Huyền, Nguyễn Ngọc Hà. Quá trình oxi dehidro hóa của n-butan trên xúc tác V/TiO2, V/SiO2 và V/ZrO2: ảnh hưởng của chất mang đến hoạt tính xúc tác. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T1(1), Tr.79-88.
   22. Nguyễn Đình Thoại, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lý thuyết khả năng hấp phụ CO2 bằng vật liệu MOF-5 với khung kim loại Zn và Fe. Tạp chí Hóa học, T51 (2AB), Tr. 420 – 427, 2013.
   23. Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Hà. Theoretical study the catalyst activity of V/Al-SBA-15 on the ODH processes of n-butane. Tạp chí Hóa học, T51 (2AB), Tr. 428 – 431, 2013.
   24. Nguyen Ngoc Ha, Hoang Van Hung, Hoang Van Tung, Nguyen Thi Minh Hue. Theoretical study of NOx adsorption on catalyst of cluster metal/ZSM-5. Tạp chí Hóa học, T51 (2AB), Tr. 452 – 456, 2013.
   25. Nguyễn Đình Thoại, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lí thuyết khả năng hấp phụ CO2 bằng vật liệu MOF-5 khung kim loại Cu, Co tẩm kim loại kiềm. Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, T58(3), Tr.11-23.
   26. Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. Hoạt tính xúc tác của V/SBA15 trong phản ứng oxi dehydro hóa n-butan: Ảnh hưởng của các yếu tố trong quá trình tổng hợp đến tính chất xúc tác của V/SBA15.  Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, T58(3), Tr.3-10.
   27. Lê Minh Cầm, Ngô Đức Huyền, Nguyễn Ngọc Hà. Ảnh Hưởng của Mo đến hoạt tính xúc tác của VOx/TiO2 trong phản ứng oxi dehydro hóa n-butan. Tạp chí Hóa học, T51 (4), 2013.
   28. Lê Minh Cầm, Lê Văn Khu, Nguyễn Ngọc Hà. Hoạt tính xúc tác của LaV/TiO2 trong phản ứng oxi dehydro hóa n-butan: độ bền xúc tác. Tạp chí Hóa học, T51 (4),  2013.
   29. Văn Thị Minh Huệ, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu sự hấp phụ CO2 và H2 trên cluster Ni5 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4(1), Tr.23-28, 2015.
   30. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Thoại, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại khung lên khả năng hấp phụ CO2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4(1), Tr.35-38, 2015.
   31. Phạm Xuân Cường, Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Đức Chuy. Nghiên cứu lý thuyết cơ chế hấp phụ ion Cu trong dung dịch nước trên tâm hấp phụ goethite của hạt vật liệu chế tạo từ bùn đỏ. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4(1), Tr.39-44, 2015.
   32. Lê Văn Khu, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm. Tổng hợp, đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ CO2 của Fe-MIL-88B. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4(1), Tr.52-58, 2015.
   33. Đinh Bảo Ngọc, Lê Minh Hiếu, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. Tổng hợp xúc tác trên cơ sở than hoạt tính cho quá trình thủy phân sinh khối tạo nhựa sinh học. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4(1), Tr.67-74, 2015.
   34. Lê Văn Khu, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm. Tổng hợp, đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ CO2 của Fe-MIL-88B. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4(1), Tr.52-58, 2015.
   35. Nguyen Ngoc Tri and Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of temperature and pressure dependent rate constant for unimolecular decomposition reactions of C2H5O radical. Journal of Science of HNUE Chemical and Biological Sci. 2015, Vol. 60, No. 9, pp. 44-50
   36. Lê Thị Như Hằng, Lê Văn Khu, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà – Hoạt tính xúc tác của Ni/ZrO2 trong phản ứng hydro hóa CO2 thành metan ở nhiệt độ thấp và áp suất thường. Tạp chí xúc tác và hấp phụ. T4.N(3) – 2015 – 170-175
   37.  Nguyễn Thị Huyền Tâm, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hà , Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lí thuyết quá trình hấp phụ carbon dioxide trên xúc tác Co(111). Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T5. (No 3), Tr.31-35, 2016.
   38. Tô Thị Hòa, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Hà. Nghiên cứu lý thuyết quá trình hấp phụ ion xyanua trên cacbon hoạt tính và cacbon hoạt tính biến tính bởi Cu bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T6. (№4), Tr.144-150, 2017.   
   39.  Đỗ Thanh Hà, Hà Thị Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lý thuyết quá trình hấp phụ Asen (V) trên than hoạt tính chứa nhóm chức bề mặt –OH và –COOH. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T6. (№1), Tr.161-167, 2017.
   40. Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm. Nghiên cứu quá trình hydro hóa CO2 thành metanol trên hệ xúc tác Cu/Zn/Al. Tạp chí hóa học, 2017
   41. Nguyễn Bình Long, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lí thuyết khả năng hấp phụ CO và H2 Của hệ xúc tác lưỡng kim loại Ni-Cu trên chất mang MgO(200) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí hóa học, 2018, 56, 6e2, 189-193
   42. Văn Thị Minh Huệ, Bùi Công Trình, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu phản ứng metan hóa CO2 trên xúc tác cluster Ni5 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí hóa học, 56, 2018, 6e2, 194-198
   43. Nguyễn Thị Huyền Tâm, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lý thuyết quá trình chuyển hóa carbon dioxide thành methanol trên xúc tác Co(111), Tạp chí hóa học, 2019
   44. Lê Minh Cầm, Lê Văn Khu, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà. Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ carbon dioxide của vật liệu khung hữu cơ kim loại FeCo-MIL-88B. VNU Tạp chí khoa học tự nhiên và công nghệ, 2019, 
   45. Nguyễn Bình Long, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm, Phung Thi Lan, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lí thuyết phản ứng hydro hóa CO trên hệ xúc tác lưỡng kim loại Ni2Cu2 trên chất mang MgO(200) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí hóa học, 2019, 57, 2e12, 117-121
   46. Nguyễn Bình Long, Nguyễn Thị Thu Hà, Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lí thuyết phản ứng hydro hóa CO trên hệ xúc tác lưỡng kim loại Co2Cu2 trên chất mang MgO(200) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ Phần 1: Giai đoạn hấp phụ và hoạt hóa. VNU Tạp chí khoa học tự nhiên và công nghệ, 2020, Vol. 36, No. 1, 81-89
   47. Văn Thị Minh Huệ, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. A theoretical study on the CO2 methanation over Ni5/AC catalysts by means of density functional theory. Part I: Adsorption and activation stages. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, April 2020, Volume 9, Issue 1, pp 33–38
   48. Văn Thị Minh Huệ, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. ~A theoretical study on the CO2 methanation over Ni5/AC catalysts by means of density functional theory. Part II: Reaction pathwaysA theoretical study on the CO2 methanation over Ni5/AC catalysts by means of density functional theory. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, April 2020, Volume 9, Issue 1, pp 74-81
   49. Nguyễn Bình Long, Nguyễn Thị Thu Hà, Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lí thuyết phản ứng hydro hóa CO trên hệ xúc tác lưỡng kim loại Co2Cu2 trên chất mang MgO(200) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ Phần 2: Cơ chế phản ứng, VNU Tạp chí khoa học tự nhiên và công nghệ, 2020, Vol. 36, No. 4, 25-33
   50. Nguyễn Thị Thu Hà , Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của việc doping các nguyên tố phi kim (B, C, N, O, F) lên cấu trúc electron và tính chất quang của graphitic carbon nitride (g-C3N4). Tạp chí xúc tác hấp phụ, 9(3), 69-74
   51. Nguyễn Hoàng Hào, Đào Thị Tuấn, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm. Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu cấu trúc dị thể MoS2/TiO2 ứng dụng làm xúc tác cho quá trình quang phân hủy 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 10(3), 2021
   52. Phạm Thị Bé, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lý thuyết khả năng hấp phụ dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) trên graphitic carbon nitride (g-C3N4) và g-C3N4 biến tính bởi cluster Ni2. Tạp chí xúc tác hấp phụ, 10(3), 2021
   53. Nguyễn Minh Tuấn, Lê Minh Cầm, Trịnh Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Ngọc Hà. Tính chất hấp phụ chất màu hữu cơ của diatomit Phú Yên, Tạp chí xúc tác hấp phụ, 10(2), 2021
   54. Ha Thi Thao, Phung Thi Lan, Nguyen Dinh Thoai, Tran Thanh Hue, Nguyen Ngoc Ha, and Nguyen Thi Thu Ha. UNderstanding the adsorptive interactions of carbon dioxide with metal-organic framework (IRMOF-1) using a theoretical approach, Vietnam Journal of Science and Technology (accepted)

   Workshop papers


   - Hội nghị trong nước :

   1. Nguyễn Ngọc Hà và Lương Thiện Tài (2007); Bước đầu khảo sát quá trình hấp phụ hóa học của eten, propen và iso-buten trên zeolit chabazite bằng phương pháp phiếm hàm mật độ; Báo cáo tại hội nghị Hóa học xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ IV, tr. 147 - 155.
   2. Nguyễn Ngọc Hà, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Thị Sang và Lê Minh Cầm (2009); Nghiên cứu lý thuyết khả năng hấp phụ As của Zeolit bằng phương pháp phiếm hàm mật độ; Báo cáo tại hội nghị Hóa học xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ V, tr. 233 – 240.
   3. Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm, Trần Thành Huế; Mô phỏng lượng tử trong việc nghiên cứu các quá trình dị thể (2009); Báo cáo phiên toàn thể tại hội nghị Hóa học xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ V, tr. 89 - 99.
   4. Nguyễn Ngọc Hà. Mô phỏng lý thuyết trong nghiên cứu thực nghiệm xúc tác. Báo cáo phiên toàn thể tại hội  thảo “Vật liệu xúc tác hấp phụ - Từ mô phỏng đến thực tiễn”, Hà nội, 03/2015.
   5. Nguyễn Quốc Anh, Lê Văn Khu, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm. Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ CO2 của FeCo-MIL-88B. Hội thảo Khoa học và Công nghệ. Hanoi, 2016


   - Hội nghị quốc tế :

   1. Ngoc Ha Nguyen, Minh Tho Nguyen and Thanh Hue Tran,  (Dec. 21-22/2007); Ab-initio Modeling of the Oxidative Dehydrogenation of Butane over V2O5 (001) Catalysts; Joint Symposium on Computational Chemistry Hanoi; Abstract, 39-41.
   2. Ngoc Ha Nguyen, Minh Tho Nguyen and Thanh Hue Tran, Density Functional Theory Study of the Oxidative Dehydrogenation of n-butane on the (001) Surface of V2O5; Oral presentation at The International conference on Theory and Application of Computational Chemistry, Shanghai China, september, 2008. The conference proceeding has been chosen to publish by the American Institute of Physics.
   3. Selection of adsorbents to remove arsenat in domestic water, International Conference on Environmental and Ecological Engineering, Penang Malaysia, February 22-24, 2011.
   4. John z. Wen and Nguyen Ngoc Ha., Thermal, Chemical and Molecular Dynamic Behaviours of Al/NiO nano thermites, Proceedings of combustion Institute- Canadian Section, Spring technical meeting, University of Toronto Canada. 2012
   5. Van Hung Hoang, Van Khu Le and Ngoc Ha Nguyen., Electrochemical and theoretical studies of pyridine and its methyl derivatives as corrosion inhibitors for steel in acidic solution of 1.0 M HCl., The First International Workshop on Corrosion and Protection of Materials - CPM 2012.
   6. Pham Xuân Cuong, Nguyen Trung Minh, Nguyen Đuc Chuy, Nguyen Ngoc Ha. Application of particles made from material sludge in remediation of  heavy metal lead Pb2+. The 3rd International Conference on Sciences and Social Sciences 2013: Research and Development for Sustainable Life Quality, Thailand July 18-19, 2013.
   7. Pham Xuân Cuong, Nguyen Trung Minh, Nguyen Đuc Chuy, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of adsorption mechanisms of heavy metal copper (Cu2 +) on seed materials made from red mud. The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014: Integrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community, Thailand September 18-19, 2014.
   8. Van Thi Minh Hue, Nguyen Ngoc Ha. –HCOO and –HOCO formations from CO2 on Ni5 cluster and Ni5/MgO(200): a theoretical study.. The 6th International Conference “Chemical Thermodynamics and Kinetics”, Tver, Russia, 31st May – 3rd June, 2016.
   9. Báo cáo Hội nghị Quốc tế - Dien Thi Thu Huong, Nguyen Ngoc Ha. A theoretical study of carbon monoxide and hydrogen adsorption on Co(111).    The 6th International Conference “Chemical Thermodynamics and Kinetics”,Tver,  Russia, 31st May – 3rd June, 2016.
   10. Nguyen Dinh Thoai, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. A density functional theory study on the adsorption of methane on metal-organic framework MOF‑ 5. The 10th International Conference on Eurasian scientific development. Vienna,2016. P.69-73
   11. Phạm Thị Dung, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm . Tổng hợp keo nano đồng tinh khiết nhằm ứng dụng trong công nghệ in phun và nông nghiệp. Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, pp 701-712
   12. Đặng Thị Oanh, Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung và Dương Bá Vũ. Đổi mới chương trình môn Hóa học trong chương trình giáo dục phổ thông mới – Những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ giáo viên phổ thông. Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, pp 118-127
   13. Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Dinh Thoai, Tran Thanh Hue. A theoretical study on the adsorption of carbon dioxide on metal-organic frameworks. The 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics and Biomedicine of Functional and Novel Materials, Hanoi, September, 2017
   14. Nguyen Dinh Thoai, Nguyen Ngoc Ha, Tran Thanh Hue, and Nguyen Thi Thu Ha. Insights into the adsorption of carbon dioxide on metal-organic frameworks. ACCMS-Theme Meeting on Multiscale Modelling of Materials for Sustainable Development (ACCMS-TM 2018), 7-9th September 2018, Hanoi, Vietnam
   15. Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha, Tran Van Tuong, Le Minh Cam. Nano Zinc Oxide: Synthesis, Characterization and Its Zn(II) Adsorption Capacity.  International Conference on Advanced Chemistry and Catalysis (Advanced Chemistry 2018),  December 06-07, 2018, Las Vegas, United States
   16. Nguyen Hoang Tung Lam, Ngo Tang Thu Ha, Nguyen Thi Huyen Tam, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. Hydrogenation of Carbon Dioxide into Methanol on Co(111) Catalyst: A Theoretical Study. International Conference on Advanced Chemistry and Catalysis (Advanced Chemistry 2018),  December 06-07, 2018, Las Vegas, United States

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top