ĐHSPHN - Nguyễn Ngọc Hà
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 13617 - Lastest Update: 10/22/2022

Giáo Sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà

Position Nguyên trưởng Khoa Hóa học (2012-2022)
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email hann@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hann

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   • ,1) Giải nhì Giải thưởng Khoa học Công nghệ ĐHSP HN dành cho cá nhân tiêu biểu, giai đoạn 2010-2014

   Education

   • 2005-2010, , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Trần Thành Huế và GS. TS. Nguyễn Minh Thọ, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
   • 2001-2003, , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Trần Thành Huế, Level: Master, Type: Regular
   • 1991-1995, , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Trần Thị Đà, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects


   1. Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu lí thuyết phản ứng oxi đề hidro hóa ankan (ODH) trên một số hệ xúc tác oxit kim loại bằng phương pháp phiếm hàm mật độ sử dụng sóng phẳng “(Mã số B2008–17–132). Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đã nghiệm thu.  
   2. Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu lí thuyết sự hấp phụ rượu mêtylic và êtylic trên vật liệu mao quản aluminosilicat bằng phương pháp phiếm hàm mật độ” (Mã số SPHN-10-473), Trường ĐHSP HN. Đã nghiệm thu.
   3. Thành viên nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu động học của quá trình oxi dehydro hóa n-butan trên một số hệ xúc tác vanadi mới”. Nafosted, 2010 – 2012, Đã nghiệm thu.
   4. Thành viên nghiên cứu đề tài  “Nghiên cứu chế tạo vật liệu lưỡng chức năng xúc tác - hấp phụ MeOx mang trên than hoạt tính ứng dụng để xử lý nước thải ô nhiễm phenol”. Bộ Giáo dục và Đào tạo.     2010 - 2012. Đã nghiệm thu.
   5. Thành viên nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép của pyridine và dẫn xuất của pyridine bằng sự kết hợp giữa phương pháp điện hóa và phương pháp hóa học lượng tử” (Mã số B2010-17-240)         Bộ Giáo dục và Đào tạo.2010 – 2012. Đã nghiệm thu.             
   6. Chủ nhiệm đề tài « Nghiên cứu lý thuyết sự lưu giữ CO2 và hấp phụ chọn lọc CO2 trên vật liệu lai hữu cơ kim loại – MOFs », 2013-2016. Mã số 104.03-2012.29, Nafosted, Đã nghiệm thu. 
   7. Chủ nhiệm đề tài « Nghiên cứu và tổng hợp các hệ xúc tác hiệu năng cao trên cơ sở kim loại chuyển tiếp và vật liệu cấu trúc nano để chuyển hóa cabon đioxit (CO2) thành các sản phẩm hữu ích »  2013-2016  Mã số B2013-17 -  38 Bộ GD-ĐT, Đã nghiệm thu. 
   8. Đồng chủ nhiệm đề tài "Study on the adsorptive interactions in nanoporous carbon produced from agricultural by-products", Newton Research Collaboration Programme, Roya; Acedemy of Engineering, 2016, đã nghiệm thu
   9. Thành viên nghiên cứu đề tài « Nghiên cứu tổng hợp xúc tác cho quá trình hydro hóa chọn lọc khí CO2 thành metanol »   2015-2017, Nafosted, Đang thực hiện
   10. Chủ nhiệm đề tài tiềm năng (NAFOSTED) "Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu nano composit trên cơ sở g-C3N4 biến tính nhằm ứng dụng xử lý hiệu quả chất màu hữu cơ" - Mã số: 05/2018/TN, đang thực hiện

   Publications / Books

   BOOKS:

   1. Monographs. Nguyen Ngoc Ha - Quantum chemistry in studying the microscopic nature of some heterogeneous processes. Publishing House of Natural Science and Technology. Vietnam Academy of Sciences. 2021

   2. Syllabus. Tran Thanh Hue, Nguyen Ngoc Ha. Molecular symmetry and group theory in chemistry - Hanoi National University of Education Publishing House, 2015.

   3) Editor: Specializing in Chemistry for high school students to practice Chemistry; Code C3H25H5 - CPD; Registration number of KHXB : 13-2015/CXB/18-1966/GD ; Publication Decision Number: 793/QD-GD dated February 6, 2015 Vietnam Education Publishing House.

   4) Editor: Review Chemistry to prepare for the National High School Exam; Code C3H26H5 ; Registration number of KHXB : 05-2015/CXB/10-1913/GD ; Publication Decision No.: 413/QD-XB dated 03/02/2015 Vietnam Education Publishing House.

   5) Editor: Chemistry subject to prepare for the National High School Exam; Code C3H27H5 ; Registration number of KHXB : 05-2015/CXB/11-1913/GD ; Publication Decision : 659/QD-GD dated 10/3/2015 Vietnam Education Publishing House.

   PUBLICATIONS:

   - International article ISI

   1. Ngoc Ha Nguyen, Thanh Hue Tran, Minh Tho Nguyen; Study of the Adsorption Step in the Oxidative Dehydrogenation of Propane on V2O5 (001) Using Calculations of Electronic Density of States; Interdisciple Sci. Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences. 1 p. 308–314 (2009)
   2. Ngoc Ha Nguyen, Thanh Hue Tran, Minh Tho Nguyen, Minh Cam Le; Density Functional Theory Study of the Oxidative Dehydrogenation of Propane on the (001) Surface of V2O5; International Journal of Quantum Chemistry. 110, p. 2653–2670 (2010).
   3. Ngoc Ha Nguyen, Shane Kendell, Cam Le Minh and Trevor Brown; Mechanistic Investigation into the Rearrangement of Lactone into Methacrylic Acid over Phosphomolybdic Acid Catalyst; Catalysis Letters. 136 p.28–34 (2010).
   4. Ngoc Ha Nguyen, Minh Cam Le; Theoretical study of the interaction between C2H5OH and Mordenite zeolite by Periodic Density Functional Theory method. International Journal of Quantum Chemistry. 111 (2011), p. 3151–3166.
   5. Ngoc Ha Nguyen, Richter Henning and John Z. Wen; Molecular dynamics simulation of iron nanoparticle sintering during flame synthesis; Journal of Nanoparticle Research. 13(2011) p. 803-815.
   6. Ngoc Ha Nguyen, Hu, A., Persic, J. and Wen JZ, Molecular dynamics simulation of energetic aluminum/palladium core-shell nanoparticles, Chemical Physics Letters. 503 (2011) p.112–117.
   7. Ngoc Ha Nguyen and Wen, JZ, Theoretical investigations on diffusion induced thermite reactions of core-shell aluminum/palladium nanoparticles, The Open Surface Science Journal 3 (2011) p. 82-90 (invited article).
   8. Nguyen Ngoc Ha, Ngo Duc Huyen and Le Minh Cam; ab-initio study of effect of basic MgO to V2O5 catalyst on oxidative dehydrogenation of C3H8 and n-C4H10, Applied Catalysis A: General, Volume 407, Issues 1-2, 4 (2011), p. 106-111.
   9. Mai Anh Tuan, Nguyen Ngoc Ha, Vu Quoc Trung, Luong T. Thu Thuy and Dang Xuan Thu., The role of the Quinonine and Pyridine added to Catechol to Improve the Efficiency of Dye Sensitized Solar Cell: An ab-initio Study, Energy Conversion and Management 53 (2012) p. 68–74.
   10. Shane M. Kendell, Ngoc Ha Nguyen and Trevor C. Brown. Electronic Activity Relationship for Methacrolein Formation Over 4th Period Transition Metal Phosphomolybdates. Catalysis Letters 142 (2012) No. 10 DOI 10.1007/s10562-012-0917-y.
   11. Hoang Van Hung, Nguyen Tien Dung and Nguyen Ngoc Ha., Corrosion Inhibition Mechanism of Pyridine on Iron and Its Alloys Using DFT, Asian Journal of Chemistry 25 (2013), 3117-3120
   12. Nguyen, NH, Hu, A. and Wen JZ, Sensitizing and Absorption Properties of Alizarin-TiO2 Nano-clusters under Varying pH Conditions, Nanoscience and Nanotechnology Letters 5 (2013) p27-35.
   13. John Z Wen, Sophie Ringuette, Golnaz Bohlouli-Zanjani, Anming Hu, Ngoc Ha Nguyen, John Persic, Catalin F Petre and Norman Y. Zhou; Characterization of thermochemical properties of Al nanoparticle and NiO nanowire composites. Nanoscale Research Letters 8 (2013) 184.
   14. Nguyen Ngoc Ha; Theoretical study of electronic structure, chemical bonding and X-ray absorption near edge spectroscopy in niobium and niobium monoxide. Optics and Spectroscopy, 2013, Vol. 115, No. 2, pp. 233–240.
   15. Nguyen Ngoc Ha, Ngo Duc Huyen, Le Minh Cam. Study on the Role of SBA-15 in the Oxidative Dehydrogenation of n-Butane over Vanadia Catalyst using Density Functional Theory. Journal of Molecular Modeling (2013) 19:3233–3243.
   16. Le Minh Cam, NgoDuc Huyen, and NguyenNgoc Ha. Oxidative Dehydrogenation of n-Butane over LaV Catalysts Supported on TiO2. Hindawi Publishing Corporation, Journal of Chemistry, Volume 2013, Article ID 868906.9pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/868906.
   17. Le Minh Cam, Le Van Khu, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study on the adsorption of phenol on activated carbon using density functional theory. J Mol Model (2013) 19:4395–4402.
   18. Wen JZ, Nguyen Ngoc Ha, Rawlins, J., Petre CF and Ringuette S. Influence of shell thickness on thermal stability of bimetallic Al-Pd nanoparticles, Journal of Nanoparticle Research (2014), 16, 2486.
   19.  Nguyen Ngoc Ha, Mai Anh Tuan, Dang Xuan Thu and Luong T. Thu Thuy. Theoretical Study on Ru2+, Cu+ and Fe2+ Complexes Towards the Application in Dye Sensitized Solar Cell. J. Sol. Energy Eng. 137(2), 021006 (Sep 30, 2014).
   20. Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Le Van Khu. and Le Minh Cam. Theoretical study of carbon dioxide activation by metals (Co, Cu, Ni) supported on activated carbon J. Mol. Model 21:322. DOI 10.1007/s00894-015-2864-1
   21. Vuong Son, Tran Thi Hai, Luong T Thu Thuy, Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Duc Chien and Mai Anh Tuan. Low resistivity molybdenum thin film towards the back contact of dye-sensitized solar cell. Bull. Mat. Sci. (2015) 1-7
   22. Nguyen Thi Thu Ha, OV Lefedova and Nguyen Ngoc Ha. Theoretical Study on the Adsorption of Carbon Dioxide on Individual and Alkali-Metal Doped MOF-5s. Russ. J. Phys. Chem. A, 2016, Vol. 90, No. 1, pp. 220–225.
   23. Vuong Son, Nguyen Ngoc Ha, Luong T Thu Thuy, Tran Quang Thinh and Mai Anh Tuan (2016),  Synthesis of Cu+ /Bipyridyl based complex towards dye sensitized solar cell applications , Communications in Physics, Vol. 26, No. 2 (2016), pp. 165-171.
   24. Thi Thu Ha Nguyen, Van Khu Le, Cam Le Minh, Ngoc Ha Nguyen, A theoretical study of carbon dioxide adsorption and activation on metal-doped (Fe, Co, Ni) carbon nanotube, Comp. Theor. Chem., Vol.1100, Pp 46-51 (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.comptc.2016.12.006. 
   25. Nguyen Thi Thu Ha, O. V. Lefedova, Nguyen Ngoc Ha. Effect of organic substituents on the adsorption of carbon dioxide on a metal–organic framework. Russ. J. Phys. Chem. (2017) 91 (1): 162-166.
   26. Minh Cam Le Khu Le Van Thu Ha T. Nguyen , and  Ngoc Ha Nguyen . The Impact of Ce-Zr Addition on Nickel Dispersion and Catalytic Behavior for CO2 Methanation of Ni/AC Catalyst at Low Temperature J. Chem..Vol.2017 (2017), Article ID 4361056, 11 pages,  https://doi.org /10.1155/2017/4361056
   27. Nguyen Ngoc Ha, Le Minh Cam, Nguyen Thi Thu Ha, Bee-Min Goh, Martin Saunders, Mohammednoor Altarwneh, Zhong-Tao Jiang, Bogdan Dlugogorski, Mohanad El-Harbawi, Chun-Yang Yin. Understanding the adsorptive interactions of arsenate—iron nanoparticles with curved fullerene-like sheets in activated carbon using a quantum mechanics/molecular mechanics computational approach, Phys.Chem. Chem.Phys, Phys. Chem. Chem. Phys., 2017,19, 14262-14268, DOI : 10.1039/C7CP02006F
   28. Hatem Taha, David J. Henry, Chun-Yang Yin, Amun Amri, Xiaoli Zhao, Syaiful Bahri, Cam Le Minh, Nguyen Ngoc Ha, M. MahbuburRahman, Zhong-Tao Jiang. Probing the effects of thermal treatment on the electronic structure and mechanical properties of Ti-doped ITO thin films. Journal of Alloys and Compounds, Volume 721, October 15, 2017, Pages 333-346.
   29. Nguyen Ngoc Ha, Ngo Tuan Cuong, Hoang Van Hung, Ha Manh Hung, Vu Quoc Trung. Electronic properties of the polypyrrole-dopant anions ClO4- and MoO42-: A density functional theory study. J Mol Model (2017) 23:336
   30. Ha  NN, Cam  LM, Thi Thu Ha  N, Jiang  Z-T, El-Harbawi  M, Yin  C-Y. Integrated QMMM and Monte Carlo methods for analysis of adsorptive interactions between goethite cluster, carbon nanotubes, and arsenate Int J Quantum Chem 2018 ;e25653. https://doi.org/10.1002/qua.25653 .
   31. Nguyen Ngoc Ha,  Nguyen Thi Thu Ha , Nguyen Binh Long, Le MinhCam. Conversion of Carbon Monoxide into Methanol on Alumina-Supported Cobalt Catalyst: Role of the Support and Reaction Mechanism—A Theoretical Study. 2019,  Catalysts , 9(1):6. DOI: 10.3390/catal9010006
   32. Conformational changes in self assembled monolayer of 4-pyridineethanethiol and 2-aminoethanethiol on the gold nanoparticles-graphene oxide composite and advantages in Hg(II) determination, Journal of Nanoparticle Research, 2019, J Nanopart Res (2019) 21: 159. https: //doi.org/10.1007/s11051-019-4573-7
   33. Le Minh Cam,  Nguyen Thi Thu Ha , Le Van Khu, Nguyen Ngoc Ha, and Trevor C. Brown. Carbon Dioxide Methanation Over Nickel Catalysts Supported on Activated Carbon at Low Temperature, 2019, Aust. J. Chem. https://doi.org/10.1071/CH19355
   34. Nguyen Thi Thu Ha, Van Thi Minh Hue, Bui Cong Trinh, Nguyen Ngoc Ha , and Le Minh Cam, "Study on the Adsorption and Activation Behaviours of Carbon Dioxide over Copper Cluster (Cu4) and Alumina-Supported Copper Catalyst (Cu4/Al2O3) ) by means of Density Functional Theory," Journal of Chemistry, vol. 2019, Article ID 4341056, 10 pages, 2019.  https://doi.org/10.1155/2019/4341056 .
   35. Nguyen Thi Thu Ha, Cam, LM, Lan, NH  et al.  A Theoretical Study on the Interaction between Zinc Oxide Cluster (ZnO) 3  and Mercury Ion (HgOH + ). Russ. J. Phys. Chem. 94,  1199–1207 (2020).https://doi.org/10.1134/S0036024420060126
   36. Nguyen, TTH, Le, MC, Jiang, Z.  et al.  Theoretical study on the adsorption ability of (ZnO) 6  cluster for dimethylmercury removal and the influences of the supports and other ions in the adsorption process. Adsorption  (2020). https://doi.org/10.1007/s10450-020-00252-1
   37. TTH Nguyen, MC Le, NN Ha , Understanding the influence of single metal (Li, Mg, Al, Fe, Ag) doping on the electronic and optical properties of g-C3N4: a theoretical study, Molecular Simulation 47 (1), 10 -17, 2020
   38. Nguyen Thi Thu Ha Pham Thi Be Phung Thi Lan Nguyen Thi Mo Le Minh Cam and Nguyen Ngoc Ha. Whether planar or corrugated graphitic carbon nitride combined with titanium dioxide exhibits better photocatalytic performance?  RSC Adv. , 2021, 11, 16351-16358
   39. Nguyen Thi Thu Ha, Pham Thi Be and Nguyen Ngoc Ha. Adsorption of lindane (γ-hexachlorocyclohexane) on nickel modified graphitic carbon nitride: a theoretical study. DOI: 10.1039/D1RA03797H (Paper) RSC Adv., 2021, 11, 21048-21056
   40. Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Le Minh Cam. New insight into the mechanism of carbon dioxide activation on copper-based catalysts: A theoretical study. Journal of Molecular Graphics and Modeling, Volume 107, 2021, 107979, https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2021.107979
   41. Tran Van Khai, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thi Thom, Nguyen Van Trang, Pham Thi Nam, Nguyen Ngoc Ha, Tran Dai Lam. Combined experimental and theoretical studies on enlarged bandgap and improved photoelectrochemical properties of reduced graphene oxide film by hydrogen annealing. Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 900, 1 November 2021, 115722
   42. Thuy TD Nguyen, Dung Van Dao, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha, Tuong Van Tran, Dong-Seog Kim, Ji-Wook Yoon, In-Hwan Lee, and Yeon-Tae Yua. Metallic alloy-dependent hydrogen gas sensing improvement of PdPt@ZnO core-shell nanoparticles: experimental and theoretical investigations. Sensors and Actuators B: Chemical,  https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.131083
   43. Nguyen Thi Thu Ha, Ha Thi Thao, Nguyen Ngoc Ha. Physisorption and chemisorption of CO2 on Fe-MIL-88B derivatives: impact of the functional groups on the electronic properties and adsorption, Journal of Molecular Graphics and Modeling,  Volume 112, May 2022, 108124, https://doi.org/10.1016 /j.jmgm.2022.108124
   44. JKH Lai, TT Nguyen, NN Ha, NH Lan & HK Jun (2022) Computational and performance studies of Ag2S–Bi2S3 quantum dot-sensitized solar cells, Materials Science and Technology, Vol. 38, No. 12, 842-852
    https://doi.org/10.1080/02670836.2022.2065754
   45. Thanh Duy Cam Ha, Ha Huu Do, Heehyeon Lee, Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Sang Hyun Ahn, Youngtak Oh, Soo Young Kim, and Myung-Gil Kim . GO/CoMo3S13 chalcogel heterostructure with rich catalytic Mo-S-Co bridge site for hydrogen evolution reaction. Nanoscale, 2022, Advance Article, DOI https://doi.org/10.1039/D2NR01800D
   46. Pham Thi Be, Nguyen Thi Kim Giang, Nguyen Hoang Hao, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical insight into the adsorption of dichlorodiphenyltrichloroethane on titanium dioxide supported on graphitic carbon nitride, Russian Journal of Physical Chemistry A - accepted.
   47. Dung Van Dao; Tran Thi Ngoc Bich; Nguyen Thi Thu Ha; Wenmeng Wang; Taehwan Kim; Pham Huynh Khanh Duy; Nguyen Ngoc Ha; Do Thi Thuy Van, In-Hwan Lee. Experimental and DFT insights into hematite Fe2O3@N-doped graphene core-shell photocatalyst for efficient cephalexin degradation under visible light.  Ceramics International - accepted

   - Domestic articles:

   1. Tran Thanh Hue, Nguyen Ngoc Ha (2008); Studying the adsorption capacity of NO and CO on the surface of Pt(001) by density functional theory using plane waves; Journal of Chemistry and Applications, No. 12 (84), pp.41 –43. ISSN 0806-7004.
   2. Tran Van Tan, Nguyen Ngoc Ha, Tran Thanh Hue (2008); Investigation of SO2 adsorption on the surface of some metal oxides by density functional method; Journal of Chemistry and Applications, No. 2 (74), pp.41–44. ISSN 0806-7004.
   3. Tran Van Tan, Nguyen Ngoc Ha, Tran Thanh Hue (2008); Investigation of SO2 adsorption on the surface of some metal oxides carrying Pt by density functional method; Journal of Chemistry and Applications, No. 4 (76), pp.37–40. ISSN 0806-7004.
   4. Nguyen Ngoc Ha, Le Minh Cam; Theoretical study of NO adsorption on Mordenite by density functional method (2009); Journal of Chemistry T.47(2A), pp.485–490. ISSN: 0866-7144.
   5. Nguyen Ngoc Ha, Tran Thanh Hue, Nguyen Minh Tho; Theoretical study of n-butane oxidization reaction on V2O5 catalyst by density functional method using plane wave and pseudopotential (2009); Journal of Chemistry and Applications, No. 2 (86), pp.43–48. ISSN 0806-7004.
   6. Luong Thien Tai, Le Minh Cam, Nguyen Ngoc Ha (2009); Theoretical study of adsorption of ether, propene and iso-butene on Chabazite by density functional method; Journal of Chemistry T.47(2A), pp.261-266. ISSN: 0866-7144.
   7. Dinh Thi Thuy, Nguyen Ngoc Ha (2009); Study of CO adsorption on Pd(001) surface by density functional method using plane wave and pseudopotential; Journal of Chemistry and Applications, No. 15 (99), pp.44–48. ISSN 0806-7004.
   8. Le Minh Cam, Nguyen Ngoc Ha and Le Hai Thuy; Catalytic activity of V/MeOx in (ODH) n-Butane reaction. Part I: Effect of carrier on product selectivity; Journal of Chemistry, 47(6A) (2009),16. ISSN: 0866-7144.
   9. Le Minh Cam, Nguyen Ngoc Ha, Tran Thi Hien; The catalytic properties of V in the V-Mg-O system for the dehydrogenation of n-butane; Journal of Chemistry, 47(6A) (2009), 23. ISSN: 0866-7144.
   10. Le Van Khu, Tran Thi Nam, Nguyen Minh Tuan, Nguyen Ngoc Ha. Study on the adsorption of CI Direct Red 23 and Rhodamine B Extra compounds in aqueous solution on activated carbon Z1. Journal of Chemistry, T.48 (4C), P. 188-193, 2010. ISSN: 0866-7144.
   11. Nguyen Thi Mo, Le Van Khu, Nguyen Ngoc Ha, Le Minh Cam; Study on the adsorption capacity of volatile organic compounds of mordenite, part II. Adsorption properties of mordenite; Journal of Chemistry, T.48 (4C), P. 164-170, 2010. ISSN: 0866-7144.
   12. Nguyen Thi Mo, Le Van Khu, Nguyen Ngoc Ha, Le Minh Cam; Study on the adsorption capacity of volatile organic compounds of Mordenite. Part III-Effect of aluminum separation on the adsorption properties of Mordenite. Journal of Chemistry, T.48 (4C), P. 170-174, 2010. ISSN: 0866-7144.
   13. Hoang Thi Viet Ha, Nguyen Ngoc Ha, Ngo Thi Hoa, Dinh Quoc Truong, Tran Thanh Hue; Study of hydrogen adsorption on carbon nanotubes by density functional method. Journal of Chemistry, T.49 (2ABC), P. 208-214, 2011. ISSN: 0866-7144.
   14. Hoang Van Hung, Nguyen Tien Dung, Nguyen Ngoc Ha; Study on the ability to inhibit Fe corrosion by pyridine and pyridine derivatives by density functional method combined with experiment. Journal of Chemistry, T.49 (2ABC), P. 388-394, 2011. ISSN: 0866-7144.
   15. Nguyen Binh Long, Nguyen Dinh Thoai, Nguyen Ngoc Ha, Tran Thanh Hue, Le Minh Cam; Theoretical investigation of phenol adsorption and chlorophenol derivatives by activated carbon by semi-empirical method PM6. Journal of Chemistry, T.49 (5AB), P. 109-115, 2011. ISSN: 0866-7144.
   16. Nguyen Dinh Thoai, Nguyen Binh Long, Nguyen Ngoc Ha, Tran Thanh Hue; Theoretical investigation of phenol and chlorophenol adsorption capacity on activated carbon containing 5-membered rings, phenol and ketone cores by semi-empirical quantum chemical method PM6. Journal of Chemistry, T.49 (5AB), P. 151-159, 2011. ISSN: 0866-7144.
   17. Le Minh Cam, Vu Thi Tuoi, Ngo Duc Huyen, Nguyen Ngoc Ha; The catalytic activity of V/TiO2 in the n-butane oxidization reaction. Journal of Chemistry, T49 (5AB), pp. 193 – 200, 2011
   18. Nguyen Ngoc Ha, Tran Thi Thoa. Theoretical study on the adsorption of n-C4H10 on V2O5/SBA-15 by Density Functional Theory. Journal of Science, Chemical and Biological Sci., 2012, Vol. 57, No. 8, pp. 3-9.
   19. Hoang Van Hung, Dang Thi Tuoi, Nguyen Ngoc Ha. The study of corrosion of pyridine and it derivatives on steel using electrochemical methods. Journal of Science of HNUE, 57(8), 2012, 3-10.
   20. Hoang Van Hung, Van Khu Le, Ngoc Ha Nguyen. Electrochemical and theoretical studies of pyridineand its methyl derivatives as corrosion inhibitors for steel in acidic solution of 1.0 M HCl. Journal of Chemistry, T50 (6B), P. 43 – 49, 2012
   21. Le Minh Cam, Ngo Duc Huyen, Nguyen Ngoc Ha. Oxidation dehydrogenation of n-butane on V/TiO2, V/SiO2 and V/ZrO2 catalysts: influence of carrier on catalytic activity. Journal of Catalysis and Adsorption, T1(1), pp.79-88.
   22. Nguyen Dinh Thoai, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of CO2 adsorption by MOF-5 material with Zn and Fe metal frames. Journal of Chemistry, T51 (2AB), pp. 420 – 427, 2013.
   23. Hoang Van Hung, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study the catalyst activity of V/Al-SBA-15 on the ODH processes of n-butane. Journal of Chemistry, T51 (2AB), pp. 428 – 431, 2013.
   24. Nguyen Ngoc Ha, Hoang Van Hung, Hoang Van Tung, Nguyen Thi Minh Hue. Theoretical study of NOx adsorption on catalyst of cluster metal/ZSM-5. Journal of Chemistry, T51 (2AB), pp. 452 – 456, 2013.
   25. Nguyen Dinh Thoai, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of CO2 adsorption capacity by MOF-5 materials with Cu and Co metal frames impregnated with alkali metals. Journal of Science of Hanoi University of Education, T58(3), P.11-23.
   26. Le Minh Cam, Nguyen Ngoc Ha. Catalytic activity of V/SBA15 in n-butane oxidization reaction: Influence of factors in the synthesis process on catalytic properties of V/SBA15. Science Journal of Hanoi University of Education, T58(3), P.3-10.
   27. Le Minh Cam, Ngo Duc Huyen, Nguyen Ngoc Ha. Effect of Mo on the catalytic activity of VOx/TiO2 in the oxidised dehydrogenation of n-butane. Journal of Chemistry, T51 (4), 2013.
   28. Le Minh Cam, Le Van Khu, Nguyen Ngoc Ha. The catalytic activity of LaV/TiO2 in the n-butane oxidised dehydrogenation reaction: catalytic stability. Journal of Chemistry, T51 (4), 2013.
   29. Van Thi Minh Hue, Nguyen Ngoc Ha. Study on CO2 and H2 adsorption on Ni5 cluster by density functional method. Journal of Catalysis and Adsorption, T4(1), P.23-28, 2015.
   30. Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Dinh Thoai, Nguyen Ngoc Ha. Studying the influence of framework metal on CO2 adsorption capacity by density functional method. Journal of Catalysis and Adsorption, T4(1), P.35-38, 2015.
   31. Pham Xuan Cuong, Nguyen Trung Minh, Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Duc Chuy. Theoretical study of the mechanism of adsorption of Cu ions in aqueous solution on the goethite adsorption center of the material particles made from red mud. Journal of Catalysis and Adsorption, T4(1), pp.39-44, 2015.
   32. Le Van Khu, Nguyen Quoc Anh, Nguyen Ngoc Ha, Le Minh Cam. Synthesis, characterization and investigation of the CO2 adsorption capacity of Fe-MIL-88B. Journal of Catalysis and Adsorption, T4(1), pp.52-58, 2015.
   33. Dinh Bao Ngoc, Le Minh Hieu, Le Minh Cam, Nguyen Ngoc Ha. Synthesis of catalysts based on activated carbon for biomass hydrolysis to create bioplastics. Journal of Catalysis and Adsorption, T4(1), pp.67-74, 2015.
   34. Le Van Khu, Nguyen Quoc Anh, Nguyen Ngoc Ha, Le Minh Cam. Synthesis, characterization and investigation of the CO2 adsorption capacity of Fe-MIL-88B. Journal of Catalysis and Adsorption, T4(1), pp.52-58, 2015.
   35. Nguyen Ngoc Tri and Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of temperature and pressure dependent rate constant for unimolecular decomposition reactions of C2H5O radical. Journal of Science of HNUE Chemical and Biological Sci. 2015, Vol. 60, No. 9, pp. 44-50
   36. Le Thi Nhu Hang, Le Van Khu, Le Minh Cam, Nguyen Ngoc Ha – Catalytic activity of Ni/ZrO2 in hydrogenation of CO2 to methane at low temperature and normal pressure. Journal of catalysis and adsorption. Wednesday(3) – 2015 – 170-175
   37.  Nguyen Thi Huyen Tam, Nguyen Minh Tuan,  Nguyen Thi Thu Ha  , Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of carbon dioxide adsorption on Co(111) catalyst. Journal of Catalysis and Adsorption, T5. (No 3), P.31-35, 2016.
   38. To Thi Hoa, Nguyen Thi Huong, Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha. Theoretical study of the process of adsorption of cyanide ions on active carbon and activated carbon modified by Cu by density functional method. Journal of Catalysis and Adsorption T6. (№4), P.144-150, 2017.   
   39.  Do Thanh Ha, Ha Thi Thao, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of Arsenic (V) adsorption on activated carbon containing surface functional groups –OH and –COOH. Journal of Catalysis and Adsorption T6. (№1), P.161-167, 2017.
   40. ​Nguyen Minh Tuan, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha, Le Minh Cam. Research on hydrogenation of CO2 to methanol on Cu/Zn/Al catalyst system. Chemistry Journal, 2017
   41. Nguyen Binh Long, Nguyen Thi Thu Ha, Le Minh Cam, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of CO and H2 adsorption capacity of Ni-Cu bimetallic catalyst system on MgO(200) carrier by density functional method. Chemistry Journal, 2018, 56, 6e2, 189-193
   42. Van Thi Minh Hue, Bui Cong Trinh, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. Study on CO2 methanation reaction on Ni5 cluster catalyst by density functional method. Chemistry Journal, 56, 2018, 6e2, 194-198
   43. Nguyen Thi Huyen Tam, Nguyen Thi Thu Ha, Le Minh Cam, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of the process of converting carbon dioxide into methanol on Co(111) catalyst, Chemistry Journal, 2019
   44. Le Minh Cam, Le Van Khu, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. Synthesis and study of carbon dioxide adsorption capacity of metal-organic framework FeCo-MIL-88B. VNU Journal of natural science and technology, 2019, 
   45. Nguyen Binh Long, Nguyen Thi Thu Ha, Le Minh Cam, Phung Thi Lan, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of CO hydrogenation reaction on Ni2Cu2 bimetallic catalyst system on MgO(200) carrier by density functional method. Chemistry Journal, 2019, 57, 2e12, 117-121
   46. Nguyen Binh Long, Nguyen Thi Thu Ha, Phung Thi Lan, Le Minh Cam, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of CO hydrogenation reaction on Co2Cu2 bimetallic catalyst system on MgO(200) carrier by density functional method Part 1: Adsorption and activation stage. VNU Journal of natural science and technology, 2020, Vol. 36, No. 1, 81-89
   47. Van Thi Minh Hue, Phung Thi Lan, Nguyen Thi Thu Ha, Le Minh Cam, Nguyen Ngoc Ha. A theoretical study on the CO2 methanation over Ni5/AC catalysts by means of density functional theory. Part I: Adsorption and activation stages. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, April 2020, Volume 9, Issue 1, pp 33–38
   48. Van Thi Minh Hue, Phung Thi Lan, Nguyen Thi Thu Ha, Le Minh Cam, Nguyen Ngoc Ha. ~A theoretical study on the CO2 methanation over Ni5/AC catalysts by means of density functional theory. Part II: Reaction pathwaysA theoretical study on the CO2 methanation over Ni5/AC catalysts by means of density functional theory. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, April 2020, Volume 9, Issue 1, pp 74-81
   49. Nguyen Binh Long, Nguyen Thi Thu Ha, Phung Thi Lan, Le Minh Cam, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of CO hydrogenation reaction on Co2Cu2 bimetallic catalyst system on MgO(200) carrier by density functional method Part 2: Reaction mechanism, VNU Journal of natural science and technology, 2020, Vol. 36, No. 4, 25-33
   50. Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of the effects of doping of non-metallic elements (B, C, N, O, F) on the electronic structure and optical properties of graphitic carbon nitride (g-C3N4). Journal of Catalytic Adsorption, 9(3), 69-74
   51. Nguyen Hoang Hao, Dao Thi Tuan, Phung Thi Lan, Nguyen Thi Mo, Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Le Minh Cam. Study on synthesis of heterostructure materials MoS2/TiO2 applied as catalyst for photodegradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Journal of Catalysis and Adsorption, 10(3), 2021
   52. Pham Thi Be, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of the adsorption capacity of dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) on graphitic carbon nitride (g-C3N4) and g-C3N4 modified by Ni2 cluster. Journal of Catalytic Adsorption, 10(3), 2021
   53. Nguyen Minh Tuan, Le Minh Cam, Trinh Thi Kim Oanh, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thi Mo, Nguyen Ngoc Ha. Adsorption properties of organic pigments of Phu Yen diatomite, Journal of Adsorption Catalysts,  10(2), 2021
   54. Ha Thi Thao, Phung Thi Lan, Nguyen Dinh Thoai, Tran Thanh Hue, Nguyen Ngoc Ha, and Nguyen Thi Thu Ha. UNDERstanding the adsorptive interactions of carbon dioxide with metal-organic framework (IRMOF-1) using a theoretical approach,  Vietnam Journal of Science and Technology (accepted)

   Workshop papers


   - Hội nghị trong nước :

   1. Nguyễn Ngọc Hà và Lương Thiện Tài (2007); Bước đầu khảo sát quá trình hấp phụ hóa học của eten, propen và iso-buten trên zeolit chabazite bằng phương pháp phiếm hàm mật độ; Báo cáo tại hội nghị Hóa học xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ IV, tr. 147 - 155.
   2. Nguyễn Ngọc Hà, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Thị Sang và Lê Minh Cầm (2009); Nghiên cứu lý thuyết khả năng hấp phụ As của Zeolit bằng phương pháp phiếm hàm mật độ; Báo cáo tại hội nghị Hóa học xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ V, tr. 233 – 240.
   3. Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm, Trần Thành Huế; Mô phỏng lượng tử trong việc nghiên cứu các quá trình dị thể (2009); Báo cáo phiên toàn thể tại hội nghị Hóa học xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ V, tr. 89 - 99.
   4. Nguyễn Ngọc Hà. Mô phỏng lý thuyết trong nghiên cứu thực nghiệm xúc tác. Báo cáo phiên toàn thể tại hội  thảo “Vật liệu xúc tác hấp phụ - Từ mô phỏng đến thực tiễn”, Hà nội, 03/2015.
   5. Nguyễn Quốc Anh, Lê Văn Khu, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm. Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ CO2 của FeCo-MIL-88B. Hội thảo Khoa học và Công nghệ. Hanoi, 2016


   - Hội nghị quốc tế :

   1. Ngoc Ha Nguyen, Minh Tho Nguyen and Thanh Hue Tran,  (Dec. 21-22/2007); Ab-initio Modeling of the Oxidative Dehydrogenation of Butane over V2O5 (001) Catalysts; Joint Symposium on Computational Chemistry Hanoi; Abstract, 39-41.
   2. Ngoc Ha Nguyen, Minh Tho Nguyen and Thanh Hue Tran, Density Functional Theory Study of the Oxidative Dehydrogenation of n-butane on the (001) Surface of V2O5; Oral presentation at The International conference on Theory and Application of Computational Chemistry, Shanghai China, september, 2008. The conference proceeding has been chosen to publish by the American Institute of Physics.
   3. Selection of adsorbents to remove arsenat in domestic water, International Conference on Environmental and Ecological Engineering, Penang Malaysia, February 22-24, 2011.
   4. John z. Wen and Nguyen Ngoc Ha., Thermal, Chemical and Molecular Dynamic Behaviours of Al/NiO nano thermites, Proceedings of combustion Institute- Canadian Section, Spring technical meeting, University of Toronto Canada. 2012
   5. Van Hung Hoang, Van Khu Le and Ngoc Ha Nguyen., Electrochemical and theoretical studies of pyridine and its methyl derivatives as corrosion inhibitors for steel in acidic solution of 1.0 M HCl., The First International Workshop on Corrosion and Protection of Materials - CPM 2012.
   6. Pham Xuân Cuong, Nguyen Trung Minh, Nguyen Đuc Chuy, Nguyen Ngoc Ha. Application of particles made from material sludge in remediation of  heavy metal lead Pb2+. The 3rd International Conference on Sciences and Social Sciences 2013: Research and Development for Sustainable Life Quality, Thailand July 18-19, 2013.
   7. Pham Xuân Cuong, Nguyen Trung Minh, Nguyen Đuc Chuy, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study of adsorption mechanisms of heavy metal copper (Cu2 +) on seed materials made from red mud. The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014: Integrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community, Thailand September 18-19, 2014.
   8. Van Thi Minh Hue, Nguyen Ngoc Ha. –HCOO and –HOCO formations from CO2 on Ni5 cluster and Ni5/MgO(200): a theoretical study.. The 6th International Conference “Chemical Thermodynamics and Kinetics”, Tver, Russia, 31st May – 3rd June, 2016.
   9. Báo cáo Hội nghị Quốc tế - Dien Thi Thu Huong, Nguyen Ngoc Ha. A theoretical study of carbon monoxide and hydrogen adsorption on Co(111).    The 6th International Conference “Chemical Thermodynamics and Kinetics”,Tver,  Russia, 31st May – 3rd June, 2016.
   10. Nguyen Dinh Thoai, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. A density functional theory study on the adsorption of methane on metal-organic framework MOF‑ 5. The 10th International Conference on Eurasian scientific development. Vienna,2016. P.69-73
   11. Phạm Thị Dung, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm . Tổng hợp keo nano đồng tinh khiết nhằm ứng dụng trong công nghệ in phun và nông nghiệp. Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, pp 701-712
   12. Đặng Thị Oanh, Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung và Dương Bá Vũ. Đổi mới chương trình môn Hóa học trong chương trình giáo dục phổ thông mới – Những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ giáo viên phổ thông. Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, pp 118-127
   13. Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Dinh Thoai, Tran Thanh Hue. A theoretical study on the adsorption of carbon dioxide on metal-organic frameworks. The 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics and Biomedicine of Functional and Novel Materials, Hanoi, September, 2017
   14. Nguyen Dinh Thoai, Nguyen Ngoc Ha, Tran Thanh Hue, and Nguyen Thi Thu Ha. Insights into the adsorption of carbon dioxide on metal-organic frameworks. ACCMS-Theme Meeting on Multiscale Modelling of Materials for Sustainable Development (ACCMS-TM 2018), 7-9th September 2018, Hanoi, Vietnam
   15. Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha, Tran Van Tuong, Le Minh Cam. Nano Zinc Oxide: Synthesis, Characterization and Its Zn(II) Adsorption Capacity.  International Conference on Advanced Chemistry and Catalysis (Advanced Chemistry 2018),  December 06-07, 2018, Las Vegas, United States
   16. Nguyen Hoang Tung Lam, Ngo Tang Thu Ha, Nguyen Thi Huyen Tam, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. Hydrogenation of Carbon Dioxide into Methanol on Co(111) Catalyst: A Theoretical Study. International Conference on Advanced Chemistry and Catalysis (Advanced Chemistry 2018),  December 06-07, 2018, Las Vegas, United States

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top