ĐHSPHN - Phạm Ngọc Long
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2705 - Lastest Update: 4/27/2018

Tiến sĩ Phạm Ngọc Long

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Quản lí Giáo dục
Floor/Room Tầng 2 nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email longpn@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/longpn

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • T? 2011 d?n nay, Giảng viên, Khoa Quản lí giáo dục - Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2006-2011, Chuyên viên, Khoa Quản lí giáo dục-Trường ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2011, Cơ sở đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Advisor: PGS.TS. Đặng Thành Hưng, PGS.TS. Trần Thị Tuyết Oanh, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2004, Cơ sở đào tạo, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: TS Phan Thị Hồng Vinh, Level: Master, Type: Regular
  • 2000, Cơ sở đào tạo, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Văn Lê, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2018, Chủ nhiệm đề tài, Phạm Ngọc Long, Nghiên cứu đề xuất khung năng lực và hình thành năng lực phát triển chương trình nhà trường phổ thông cho sinh viên đại học sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2017, Thành viên, Phạm Ngọc Long (Tham gia), Khảo sát đánh giá nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và CBQL ở các cấp thuộc khu vực được phân công (trong chương trình ETEP), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2016., Tư vấn, Phạm Ngọc Long (Tham gia với vai trò tư vấn), Dự án VIETNAM INTERGENERATION DEAF EDUCATION OUTREACH PROJECT“ , Worldbank
  • 2015, , Phạm Ngọc Long (Chủ nhiệm đề tài), Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Quản lý ngành giáo dục và đào tạo ở trường Đại học Sư phạm, , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2010, Thành viên, Phạm Ngọc Long (tham gia), Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kĩ năng sư phạm của sinh viên ở các trường Đại học sư phạm, đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trong xu thế hội nhập,, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2005, , Phạm Ngọc Long (thành viên) Bước đầu đánh giá chương trình giáo dục học đại học sư phạm Hà Nội., Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Publications / Books

  • 2018, Phạm Ngọc Long, Xây dựng thang đo đánh giá năng lực phát triển chương trình nhà trường phổ thông, Thiết bị giáo dục, 164/Kỳ 1-Tháng 3-2018, 7,8,46 [Abstract]
  • 2017, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phạm Ngọc Long, Xây dựng thang đo đánh giá tổ chức biết học hỏi ở nhà trường, Quản lí giáo dục, Vol 9, No 12, 16-22 [Abstract]
  • 2017, Phạm Ngọc Long , Thực trạng đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh theo tiếp cận năng lực ở các trường THCS huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol 62, No.1A, pp 74-81 [Abstract]
  • 2017, Phạm Ngọc Long (Đồng tác giả), Cẩm nang Quản lí và lãnh đạo nhà trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, , [Abstract]
  • 2017, Phạm Ngọc Long, Phạm Văn Phát, Thực trạng quản lí đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh theo tiếp cận năng lực ở các trường THCS huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Tạp chí Quản lí giáo dục, số 6/tháng 6 năm 2017, 48-54 [Abstract]
  • 2015, Phạm Ngọc Long , Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần quản lý hành chính và quản lí ngành giáo dục ở trường đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí thiết bị giáo dục, số 114 tháng 2-2015, trang 25-27, 48 [Abstract]
  • 2015, Phạm Ngọc Long (Đồng tác giả), Quản lí và lãnh đạo nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, , [Abstract]
  • 2015, Phạm Ngọc Long – Phạm Đức Nghĩa, Biện pháp quản lí dạy học môn tin học ở các trường THPT huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Tạp chí quản lí giáo dục, số 68/1-2015, trang 56-60 [Abstract]
  • 2015, Phạm Ngọc Long (Đồng tác giả), Phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông , NXB Giáo dục, , [Abstract]
  • 2015, Phạm Ngọc Long(Đồng tác giả), Phát triển và quản lí chương trình giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, , [Abstract]
  • 2014, Phạm Ngọc Long – Nguyễn Vũ Bích Hiền, Nghiên cứu về đánh giá thực hành trong đánh giá kết quả học tập của người học, Tạp chí quản lí giáo dục, số 60/5-2014, tr 22-27 [Abstract]
  • 2010, Phạm Ngọc Long, Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình nghiệp vụ sư phạm ở trường đại học sư phạm, Tạp chí Quản lý giáo dục, số 15, tháng 8/2010, 20-23 [Abstract]
  • 2009, Phạm Ngọc Long, Một số vấn đề đánh giá chương trình trong các trường đại học , Tạp chí giáo dục, số 213, kì 1-5/2009, 17,18,19 [Abstract]
  • 2008, Phạm Ngọc Long, Đánh giá sinh viên trong quá trình dạy học, Tạp chí giáo dục, số 199, kì 1 – 10/2008, 37,38,41 [Abstract]
  • 2005, Phạm Ngọc Long , Bước đầu đánh giá chương trình giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí Phát triển giáo dục, số 3(75), tr 19-21 [Abstract]

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top