Sử dụng phương tiện dạy học kĩ thuật số trong dạy học vật lí theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của học sinh (Chuyên đề đào tạo NCS, chuyên ngành LL&PPDHBMVL)
A A+
Sử dụng phương tiện dạy học kĩ thuật số trong dạy học vật lí theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của học sinh (Chuyên đề đào tạo NCS, chuyên ngành LL&PPDHBMVL)

Documents:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top