Quyết định về việc ban hành quy định về liêm chính nghiên cứu đối với việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ
A A+
Quyết định về việc ban hành quy định về liêm chính nghiên cứu đối với việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ

Tên Quyến định: Quyết định về việc ban hành quy định về liêm chính nghiên cứu đối với việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ

Số Quyết định: 10-QĐ-HĐQL- NAFOSTED

Ban hành ngày 15/2/2022

Links: https://nafosted.gov.vn/wp-content/uploads/2022/02/NAFOSTED-Quy-dinh-ve-liem-chinh-nghien-cuu.pdf 

Views: 165 - Like: 0
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top