A A+
 1. Pham Thanh Ngaa, Pham Huu Dien, Dang Dinh Kim, Duong Thi Thuy, Le Thi Phuong
  Quynh, Nguyen Quang Duong, Nguyen Tien Dat. Anticyanobacterial phenolic constituents from the aerial parts of Eupatorium fortunei Turcz. Natural Product Research  (2017) https://doi.org/10.1080/14786419.2018.1476511
 2. Pham Thanh Nga, Pham Huu Dien, Nguyen Van Quyen, Tran Hoai Thuong, Le Thi Phuong Quynh, Nguyen Tien Dat, Duong Thi Thuy, Dang Dinh Kim -Inhibitory effect of different Eupatorium fortunei Turcz extracts on the growth of Microcystis aeruginosa. Vietnam Journal of Science and Technology 55 (4C) (2017) 103-108.
 3. Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường, Lê Thị Phương Quỳnh,  Nguyễn Tiến Đạt, Phạm Thanh Nga, Vũ Thị Nguyệt, Đặng Đình Kim. Đánh giá hiệu quả ức chế sinh trưởng của dịch chiết cây mần tưới Eupatorium fortune TURCZ lên quần xã thực vật phù du Hồ Hoàn Kiếm. Tạp chí sinh học 2015, 37(2): 164-169
 4. Phạm Thanh Nga, Dương Thị Thủy, Đặng Đình Kim. Nghiên cứu tác dụng diệt vi khuẩn lam độc Microcystis aeruginosa của dịch chiết cây mần tới Eupatorium fortune TURCZ. Journal of science of HNUE. 2014. Vol, 59, No. 6BC, pp 104-109.
 5. Đặng Đình Kim, Bùi Thị Kim Anh, Mai Trong Chinh, Dang Thi Tho, Tran Thi Minh Nguyet, Dang Diem Hong, Doan Thi Oanh, Phạm Thanh Nga. Nghiên cứu sử dụng CO2 từ khí thải nhà máy gạch tuynel Đan Phượng, Hà Nội để sản xuất thử nghiệm Spirulina Platensis giàu dinh dưỡng. Tuyển tập báo cáo Khoa học công nghệ toàn quốc năm 2013. Mã số KC.08//11-15. ISBN: 978-604-59-0693-4. Trang 79-8/ Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, Số 13 năm 2014 (680) năm thứ 56 trang 56-59
 6. Nguyễn Tiến Đạt, Dương Thị Thuỷ, Lê Thị Phương Quỳnh, Hồ Tú Cường, Vũ Thị Nguyệt, Phạm Thanh Nga, Đặng Đình Kim. Nghiên cứu tác dụng diệt vi khuẩn lam độc Microcystis aeruginosa  của một số dịch chiết thực vật. Tạp chí Hóa học 2C 51, trang 737-739-tháng 4/2013
 7. Vũ Thị Nguyệt, Dương Thị Thủy, Lê Hùng Anh, Hoàng Trung Kiên, Phạm Thanh Nga, Trần Văn Tựa. “Biến động mật độ thực vật nổi và sự hiện diện của vi khuẩn lam độc Hồ Tây”. Đăng tại Đặc san TC Khoa học-Công nghệ, 2012, Viện KHCNVN nhân dịp 10 năm thành lập Viện Công nghệ môi trường.

HỘI THẢO HỘI NGHỊ

 1. Pham Thanh Nga. 7th International Forum on Green Technology and Management (IFGTM 2017) Hanoi, October 25 - 26, 2017. Oral Presentation, Session 2. Monitoring, analysis and modeling in environment engineering. IET – Institute of Environmental technology
 2. Pham Thanh Nga,  Tran Thi Bich,  Pham Huu Dien, Nguyen Van Quyen, Le Thi Phuong Quynh, Nguyen Tien Dat, Duong Thi Thuy and Dang Dinh Kim. Influence of Eupatorium fortunei Turcz extracts on the growth of Lemna minor and Spirodela polyrhiza. Proceeding of The 5th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master and PhD. Students from Asean Countries, 4-7 October, 2018, Da Lat, Vietnam, 104-111, ISBN: 978-604-913-088-5
 3. Nguyễn Văn Quyền, Trần Hoài Thương, Nguyễn Thu Hà, Phạm Thanh Nga, Bùi Thu Hà1, Vũ Thị Dung1, Nguyễn Hoàng Trí, Nguyễn Thị Yến Ngọc. Nghiên cứu đa dạng vi khuẩn lam (Microcystis)ở Hồ Láng và Hồ Tây và sự ức chế sinh trưởng của chúng bằng sinh khối thực vật khô. Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 7, Hà Nội ngày 20.10.2017. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, tiểu ban đa dạng sinh học và bảo tồn. trang 282-296. (Proceedings of the 7th National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources Hanoi, 20 October 2017)
 4. Scientific Conference for young scientists in Chemistry, Physics and Biology, Hanoi National University of Education.25.03.2018. Hanoi, Vietnam
Views: 878 - Like: 0
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top