ĐHSPHN - Nguyễn Quang Tuyển
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1320 - Lastest Update: 6/18/2019

Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyển

Position Ủy viên Ban thanh tra giáo dục trường
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email tuyennq@hnue.edu.vn
Language English (ĐH),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/tuyennq

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2017, Tốt nghiệp Tiến sĩ, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Advisor: 1. GS.TS. Hà Duyên Tư; 2. PGS.TS. Đặng Ngọc Quang, Level: Doctor, Type: Regular

   Projects

   1. Nghiên cứu xác định một số kim loại nặng trong các đối tượng nước bằng phương pháp điện phân và phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ( Đề tài cấp Trường) (Mã số: SP-05-135, năm 2005-2006) ( Tham gia).
   2. Nghiên cứu, đánh giá hàm lượng các kim loại nặng Cd, Cu, Pb, Zn… trong nước và thực phẩm bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử( Đề tài cấp Bộ) (Mã số: B- 2007-17-70) (Tham gia).
   3. Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong thịt bán tại thị trường Hà Nội bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử FAAS. (Đề tài luận văn thạc sĩ năm 2010).
   4. Đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong rau xanh bán tại thị trường Hà Nội bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa GFA. (Đề tài cấp Trường) (Mã số : SPHN-12-122), năm 2012-2013 (Chủ trì đề tài).
   5. Chuyên gia tư vấn trong nước tiến hành xây dựng quy trình bổ sung kẽm vào hạt nêm cho dự án “Chương trình bổ sung vi chất vào thực phẩm” do Liên minh toàn cầu nhằm cải thiện dinh dưỡng, viết tắt là GAIN "Global Alliance for Improved Nutrition" tài trợ. 2014.

   Publications / Books

   1. Bài báo khoa học.
   1. Trần Công Việt, Nguyễn Quang Tuyển, Nguyễn Thị Huyền Ngọc, (2006). Nghiên cứu các điều kiện tối ưu để xác định một số kim loại nặng:  Đồng, chì, Cadimi trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo giáo viên hóa học trong giai đoạn mới. ĐHSP HN, trang 151 - 154.
   2. Tran Cong Viet, Nguyen Thu Ha  and Nguyen Quang Tuyen, (2008). Study on the optimal conditions to determine Cu, Pb and Cd using flame atomic absorption spectroscopy (F-AAS). JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE. Natural  Sci, Vol.53. N0.5, pp. 89 - 94.
   3. Nguyễn Quang Tuyển,  Đặng Xuân Thư, Trần Thế Ngà, (2013). Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng kim loại cadimi, chì trong rau muống bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa không ngọn lửa. JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE. Natural Sci, Vol. 58, No. 3, trang 33 - 41.
   4. Trần Thị Hồng Vân, Đào Nguyễn Thu Hà, Trần Minh Đức và Nguyễn Quang Tuyển, (2013). Nghiên cứu xác định hàm lượng một số kháng sinh trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE. Natural Sci., Vol. 58, No. 3, trang 24 - 32.
   5. Mạc Thị Lê, Vũ Quốc Trung, Trần Minh Thi, Đào Văn Bảy, Nguyễn Quang Tuyển,  (2013). Chế  tạo, nghiên cứu tính chất của nano Fe3O4 pha tạp Mn và ứng dụng khử As(III) trong nước thải. Tạp chí Hóa học Việt Nam, ISSN 0866 -7174 - 2AB 51, trang 126 - 130.
   6. Nguyễn Quang Tuyển, Hà Duyên Tư, Đặng Ngọc Quang, (2013). Nghiên cứu về phân bố, hình thái và thành phần hóa học cây tam thất ở Việt Nam - Viện Hàn lâm khoa học & Công nghệ Việt Nam - Tạp chí Khoa học và Công nghệ. ISSN 0866 708X. Vol. 51, No. 6A, trang 225 - 230.
   7. Trần Hồng Vân, Trịnh Quyết Thắng, Trần Minh Đức, Đào Văn Bảy và Nguyễn Quang Tuyển, (2014). Tổng hợp và nghiên cứu sử dụng hạt nano chitosan-oxit sắt từ để xử lý asen trong nước sinh hoạt. Tạp chí khoa học-Khoa học tự nhiên, ISSN 0868-371. JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE. Natural Sci., Vol.59, No. 4, trang 9 - 18.
   8. Trần Minh Thi, Vũ Quốc Trung, Phạm Văn Hoan, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Minh Tân, Đào Văn Bảy, Nguyễn Quang Tuyển, Dương Thị Hải, Nguyễn Thị Huyền Trang, (2014). Tổng hợp và khả năng ứng dụng nanocompozit polynaphtylamin/Fe3O4 trong xử lý asen. Tạp chí Hóa học DOI: 10.15625/0866-7144.014-024. T.52 (4) trang 519 - 525.
   9. Phạm Kim Giang, Đặng Xuân Thư, Phạm Minh Châm và Nguyễn Quang Tuyển, (2014). Nghiên cứu phức Crom với thuốc thử 4-(2PYRIDYLAZO)-REZOCXIN (PAR) Bằng phương pháp trắc quang. Tạp chí khoa học-Khoa học tự nhiên, ISSN 0868-371. JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE. Natural Sci., Vol.59, No. 4, trang 19 - 25.
   10. Bui Thi Hien, Nguyen Trang Thu, Nguyen Quang Tuyen, Le Xuan Tham and Dang Ngoc Quang, (2014). Cytotoxic steroids found in Vietnamenses lingzhi Ganderma neo-japonicun. JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE. Chemical and Biological Sci., Vol. 59, No. 9, pp. 25 - 29.
   11. Nguyen Quang Tuyen, Le Thi Phuong Hoa and Ha Duyen Tu, (2015). Amino acid and Fatty acid Composition of Panax SPP. Journal of Science and Technology, Vol 53, No (4B), pp. 75 - 80.
   12.  Nguyen Quang Tuyen, Pham Thi Thu Ha, Le Thi Phương Hoa and Dang Ngoc Quang, (2016). Cytotoxic polyacetylenes and 5-hydroxymethylfurfural from the rhizomes of Panax stipuleanatus, Der pharma Chemica, Vol 8, No (1): pp. 327 - 329. (Scopus)
   13.  Nguyen Thi My Huong, Hoang Thi Thu Ha, Nguyen Quang Tuyen, Le Thi Phuong Hoa, (2016). Biochemical composition, tyrosinase inhibitory, antibacterial and anticancer activity of Panax stippuleanatus Roots, Proceedings of the 2nd National Scientific Conference on Biological research and teaching in Vietnam, Da Nang, May 20, pp. 393 - 399.
   14.  Nguyen Quang Tuyen, Dang Ngoc Quang, (2016). Optimization of total saponin extraction from tam that roots using the Desirability methodology, JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE. Hanoi Nationnal University of Education, Volume 61, Number 9, pp. 26 - 33.
   15. Nguyen Quang Tuyen, Le Thi Phuong Hoa, Le Thi Diu Huong, Dang Ngoc Quang, (2017). Heptadeca-8-en-4,6-diyne-3,10-diol -a New Cytotoxic Polyacetylene from Vietnamese Panax stipuleanatusChemistry of Natural compounds, Vol 54, No. 1. January, 2018, pp. 156-157. (SCI).

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top