ĐHSPHN - Trần Thế Ngà
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3802 - Lastest Update: 2/1/2024

TS Trần Thế Ngà

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email tranthenga@hnue.edu.vn
Language English (B2),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/tranthenga

Biography / Background

1. Chuyên ngành:

- Giảng dạy và nghiên cứu  về lĩnh vực Hóa học phân tích như phân tích định tính, phân tích định lượng, phân tích công cụ, phân tích môi trường.

2. Các hướng nghiên cứu quan tâm:

- Phân tích, đánh giá hàm lượng các chất độc hại tồn dư trong môi trường nước, đất và trầm tích.

- Tổng hợp và ứng dụng vật liệu nano trong xử lí các chất hữu cơ độc hại trong nước.

- Xác định một số thông số nhiệt động của các chất.

Qualifications

 • 2018, Ứng dụng CNTT cơ bản, Đại học Sư phạm Hà Nội, #0076973
 • 2017, Teaching knowledge test, Cambridge University, #0056927868
 • 2017, TKT: Content and Language integrated learning, Cambridge University, #0056927788
 • 2016, Chứng chỉ NVSP dành cho giảng viên Đại học, ĐHSP Hà Nội, #

Employment History

 • 2008, Giảng viên Khoa Hóa học, Đại học Sư phạm Hà Nội

Science Awards

 • 2023,Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo
 • 2023,Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 2023,Giấy khen có thành tích trong NCKH
 • 2022,Giấy khen - Có thành tích đối với công tác NCKH
 • 2017,Giấy khen - Hướng dẫn SV NCKH đạt giải cấp trường

Education

 • 2016-2020, Tiến sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Đào Thị Phương Diệp, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 2008 - 2010, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Dương Quang Phùng, Level: Master, Type: Regular
 • 2004 - 2008, Cử nhân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

  Publications / Books

  • 2022, Tran The Nga and Nguyen Thi Mai Anh, Determining the Thermodynamic Dissociation Constants of 5-Bromo-6,7-Dihydroxy-N-Methyl-3-Sulfoquinoline in Aqueous Solution at 25oC by Potentiometric Method, HNUE Journal of Science: Natural Sciences, Volume 67, Issue 2, 103-109
  • 2020, Đào Thị Phương Diệp, Trần Thế Ngà, Vũ Đình Thục, Dương Thị Thu Hương , Xác định hằng số cân bằng của axit 5,6-đioxo-3-sunfoquinolin-7-yloxy axetic trong dung dịch nước bằng thuật toán tính lặp, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 25 (Số 1), 124-130
  • 2020, Trần Thế Ngà, Xác định hằng số cân bằng trong dung dịch nước của axit (5-brom-6-hiđroxi-N-Metyl-3-sunfoquinolin-7-yloxy)axetic bằng kĩ thuật chuẩn độ điện thế cải tiến, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 25 (Số 3), 175-179.
  • 2020, Trần Thế Ngà, Đào Thị Phương Diệp, Xác định hằng số cân bằng trong dung dịch nước của axit (6-hiđroxi-3-sunfoquinolin-7-yloxy)axetic bằng kĩ thuật chuẩn độ điện thế cải tiến, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 25 (Số 4), 81-87.
  • 2020, Trần Thế Ngà, Đào Thị Phương Diệp , Đánh giá khả năng xác định hằng số cân bằng của các amino axit và axit tương đối mạnh trong dung dịch nước bằng phương pháp chuẩn độ điện thế, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 25 (Số 2), 134-141
  • 2020, Trần Thế Ngà, Đào Thị Phương Diệp, Xác định hằng số cân bằng trong dung dịch nước của axit (5, 6-đioxo-3-sunfoquinolin-7-yloxy)axetic và axit (6-hiđroxi-3-sunfoquinolin-7-yloxy)axetic, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 25 (Số 3), 83-88.
  • 2020, Tran The Nga, Le Thi Hong Hai and Dao Thi Phuong Diep , Determination of dissociation constants of (5, 6-dioxo-3-sulfoquinoline-7- yloxy) acetic acid in aqueous solution at 25oC by potentiometric titration, Russian Journal of physical chemistry A, Vol. 94, No. 3, 576-580
  • 2019, Đào Thị Phương Diệp, Trần Thế Ngà, Vũ Thị Tình , Sử dụng phương pháp tính lặp để tính hằng số phân li của axit xitric trong dung dịch nước từ dữ liệu thực nghiệm đo pH, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 24, số 1, 66-71
  • 2019, Tran The Nga, Dao Thi Phuong Diep, Determination of equilibrium constants of citric acid from the pH values of the potentiometric titration, Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 57 (No. 2E), 311-315
  • 2019, Trần Thế Ngà, Đào Thị Phương Diệp , Sử dụng định luật bảo toàn proton kết hợp với kết quả chuẩn độ điện thế để tính hằng số phân li của axit oxalic, Tạp chí Hóa học, Tập 57, số 2E, 348-352
  • 2019, Trần Thế Ngà, Đào Thị Phương Diệp , Xác định hằng số cân bằng của axit malic trong dung dịch nước ở 25C bằng phương pháp chuẩn độ điện thế, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 24, số 2, 44-51
  • 2018, Bui Thi Minh Anh, Hoang Thu Hong, Nguyen Thu Hien, Nguyen Thi Lien, Dao Thi Phuong Diep, Tran The Nga, Determination of the dissociation constants of ethyl ammonium and 2-furoic acid in aqueous solution at 298.15K, HNUE Journal of Science, 63 (Iss. 11), 117-126
  • 2018, Tran The Nga, Determination of the thermodynamic dissociation constants of glutamic acid in aqueous solution at 298.15K by potentiometric titration method, HNUE Journal of Science, 63 (No. 5A), 91-96
  • 2017, Trần Thế Ngà, Vũ Thanh Thúy, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Đào Thị Phương Diệp, Xác định hằng số phân li của axit axetic từ kết quả chuẩn độ điện thế, Tạp chí Phân tích Lý, Hóa và Sinh học, Tập 22 (số 2), 132-137
  • 2013, Nguyễn Quang Tuyển, Đặng Xuân Thư, Trần Thế Ngà, Xác định nồng độ của một số ion kim loại nặng (Cd, Pb) trong một số loại rau bằng phương pháp quan phổ hấp thụ nguyên tử, Tạp chí Khoa học Tự nhiên, ĐHSP Hà Nội, Tập 58 (số 3), 33-41
  • 2011, Tran The Nga, Duong Quang Phung, Using the High-Perfomance-Liquid-Chromatography (HPLC) method to monitor the treatment process of 2,4,6-trinitrotoluene in wastewater by Vanadium-doped Titanium Dioxide photocatalyst, Jour. of Sci. HNUE, Vietnam, Vol. 56( No.7), 100-108

  Workshop papers

  • 2017, Xác định hằng số phân li của axit glutamic trong dung dịch nước bằng phương pháp chuẩn độ điện thế, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2012, Theo dõi quá trình xử lí 2,4,6-trinotrotoluen (TNT) bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao, Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top