ĐHSPHN - Nguyễn Thị Thu Hà
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 10346 - Lastest Update: 5/25/2024

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Position Phó trưởng Khoa Hóa học
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email ntt.ha@hnue.edu.vn
Language English (), Russian (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thuha

Biography / Background

Last five year’s research interests:

 1. Simulation/ Calculations of electronic structures, physico-chemical properties of materials toward application in photocatalytic reactions, artificial photosynthesis; 
 2. Simulation / Modelling of materials toward application in environmental treatment:
 • Bifunctional materials with high adsorption–catalysis for efficient treatment of dye, VOCs, Persistent organic pollutants – POPs, ...
 • Nanomaterials: nano Zinc Oxide for removal of heavy metals, goethite/CNT(or AC) for arsenic removal
 • Carbon-based materials
 • MOFs

       3. Theoretical study of the heterogeneuos reactions: conversion of CO2, CO into useful products; 

       4. Open Source Codes for Computational Chemistry: SIESTA, CP2K, GFN-xTB,...

Qualifications

  Employment History

  • 2016 - nay, Giảng viên, BM Hóa lý thuyết và Hóa lý - Khoa Hóa học - HNUE
  • 2015, , BM Hóa lý thuyết và Hóa lý - Khoa Hóa học - HNUE
  • 2013-2014, , BM Hóa lý thuyết và Hóa lý - Khoa Hóa học - HNUE

  Science Awards

  • 2021,Giải Nhất công trình NCKH dành cho cán bộ trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học, Bộ GDĐT
  • 2020,Giải thưởng KHCN giành cho cán bộ trẻ HNUE giai đoạn 2016-2020
  • 2019,Giải Nhì Poster Hội Thảo Giao Lưu Ngành Hóa lần thứ XII
  • 2018,Giải KK Cán bộ trẻ NCKH, Bộ GDĐT
  • 2016,Giải Nhất Poster Hội thảo cán bộ trẻ NCKH - Ba Khoa Lý-Hóa Sinh- ĐHSP HN
  • 2012,Giải Nhất Hội thảo Khoa Học dành cho CB trẻ toàn LB Nga, Крестовские чтения
  • 2010,Giấy khen cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học toàn LB Nga
  • 2009,Giải Nhì báo cáo Khoa học cấp Trường, ISUCT - Ivanovo, LB Nha
  • 2003,Bronze Medal, International Chemistry Olimpiad

  Education

  • 2011-2013, Tiến sĩ, Ivanovo State University of Chemical Technology, Advisor: Lefedova O.V., Level: Doctor, Type: Regular
  • 2009-2011, Thạc sĩ, Ivanovo State University of Chemical Technology, Advisor: Lefedova O.V., Level: Master, Type: Regular
  • 2005-2009, Cử nhân, Ivanovo State University of Chemical Technology, Advisor: Lefedova O.V., Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  1.  Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu lý thuyết quá trình hấp phụ CO2 trên vật liệu  khung hữu cơ kim loại MOFs”. Đề tài cấp Trường ĐHSP 2014-2016 - Đã nghiệm thu – xuất sắc.

  2.  Thư ký khoa học đề tài “Nghiên cứu lý thuyết sự lưu giữ CO2 và hấp phụ chọn lọc CO2 trên vật liệu lai hữu cơ kim loại – MOFs”. NAFOSTED, 2013-2016, Đã nghiệm thu

  3.   Thư ký khoa học đề tài “Nghiên cứu tổng hợp xúc tác cho quá trình hydro hóa chọn lọc CO2 thành methanol”. NAFOSTED, 2015-2018, đã nghiệm thu

  4.   Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu lý thuyết quá trình hấp phụ xyanua trên than hoạt tính và than hoạt tính biến tính bởi đồng”. Đề tài cấp Trường ĐHSP 2016-2018 - Đã nghiệm thu – xuất sắc

  5.  Chủ nhiệm đề tài ““Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tiên tiến trên cơ sở nano oxit kẽm nhằm xử lý hiệu quả các ion Hg2+ và Zn2+ trong nguồn nước thải ô nhiễm”, Bộ GD và ĐT, mã số B2018 – SPH – 47, đã nghiệm thu - xuất sắc

  6. Thư ký khoa học đề tài tiềm năng (NAFOSTED) "Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu nano composit trên cơ sở g-C3N4 biến tính nhằm ứng dụng xử lý hiệu quả chất màu hữu cơ" - Mã số: 05/2018/TN, đã nghiệm thu.

  7. Thư ký khoa học đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu công nghệ chế tạo hệ vật liệu hấp phụ - xúc tác mới để xử lý hiệu quả một số hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) hữu cơ khó phân hủy ở nồng độ thấp, mã số: ĐTĐL.CN-66/19, đã nghiệm thu.

  8. Chủ nhiệm đề tài NAFOSTED "Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình hấp phụ-khử CO2 bởi H2O trên hệ vật liệu TiO2 biến tính phân tán trên vật liệu mao quản MIL-88B", mã số 104.06/2020.48, đang thực hiện

  Publications / Books

  - Bài báo ISI:

  1. M.A. Budanov, O. V. Lefedova, M.V. Ulitin, Nguyen Thi Thu Ha. Features of the Phenylhydroxylamine Catalytic Hydrogenation in Water Solutions of 2-Propanole on Skeletal Nickel. Russ. J. Phys. Chem. A. 84(11), 1901-1904. 2010
  2. O.V. Lefedova, Nguyen Thi Thu Ha, A. A. Komarov, and M. A. Budanov. Peculiarities of Azobenzene Catalytic Hydrogenation in 2-Propanol Aqueous Solutions with Acid or Base Additives. Russ. J. Phys. Chem. A. 86(1), 32-35. 2012.
  3. Nguyen Thi Thu Ha, O. V. Lefedova, and A. A. Merkin. Features of the Kinetics of 4-Nitroaniline and Azoxybenzene Hydrogenation in 2-Propanol Aqueous Solutions. Russ. J. Phys. Chem. A. 87(4), 571-575. 2013
  4. Nguyen Thi Thu Ha, A. A. Merkin, A. A. Komarov, D. O. Korpatenkov, O. V. Lefedova. Hydrogenation of 4-nitroaniline in aqueous solutions of propan-2-ol with acid or base additives. Russ. J. Phys. Chem. A. 88(4), 588-590. 2014.
  5. Merkin, A.A., Latypova, A.R., Ha, N.T.T. et al. Kinetics of the Hydrogenation of a Mixture of Nitrobenzene and Azoxybenzene on Skeletal Nickel in an Aqueous Solution of Propan-2-ol. Russ. J. Phys. Chem. (2015) 89: 1772.
  6. Ha, N.N., Ha, N.T.T., Van Khu, L. et al. Theoretical study of carbon dioxide activation by metals (Co, Cu, Ni) supported on activated carbon. J. Mol. Model. (2015) 21: 322
  7. Ha, N.T.T., Lefedova, O.V. and Ha, N.N. Theoretical Study on the Adsorption of Carbon Dioxide on Individual and Alkali-Metal Doped MOF-5s. Russ. J. Phys. Chem. (2016) 90: 220.
  8. Thi Thu Ha Nguyen, Van Khu Le, Cam Le Minh, Ngoc Ha Nguyen, A theoretical study of carbon dioxide adsorption and activation on metal-doped (Fe, Co, Ni) carbon nanotube, Comp. Theor. Chem., Vol.1100, Pp 46-51 (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.comptc.2016.12.006.
  9. Nguyen Thi Thu Ha, O. V. Lefedova, Nguyen Ngoc Ha. Effect of organic substituents on the adsorption of carbon dioxide on a metal–organic framework. Russ. J. Phys. Chem. (2017) 91 (1): 162-166.
  10. Minh Cam LeKhu Le VanThu Ha T. Nguyen, and Ngoc Ha Nguyen. The Impact of Ce-Zr Addition on Nickel Dispersion and Catalytic Behavior for CO2 Methanation of Ni/AC Catalyst at Low Temperature J. Chem..Vol.2017 (2017), Article ID 4361056, 11 pages, https://doi.org/10.1155/2017/4361056
  11. Nguyen Ngoc Ha,  Le Minh Cam, Nguyen Thi Thu Ha, Bee-Min Goh, Martin Saunders, Mohammednoor Altarawneh, Zhong-Tao Jiang, Bogdan Dlugogorski,  Mohanad El-Harbawi, Chun-Yang Yin. Understanding the adsorptive interactions of arsenate—iron nanoparticles with curved fullerene-like sheets in activated carbon using a quantum mechanics/molecular mechanics computational approach, Phys. Chem. Chem. Phys., 2017,19, 14262-14268, DOI : 10.1039/C7CP02006F
  12. Nguyen Thi Thu Ha, A. R. Latypova, E. V. Efremov, O. V. Lefedova, D. V. Filippov. Kinetics of nitrobenzene hydrogenation on spongy nickel and catalyst with supported palladium in 2-propanol aqueous solutions with acid or base additives. Russ. J. Phys. Chem. (2017) 91 (4): 640-644.
  13. Ha NN, Cam LM, Thi Thu Ha N, Jiang Z‐T, El‐Harbawi M, Yin C‐Y. Integrated QMMM and Monte Carlo methods for analysis of adsorptive interactions between goethite cluster, carbon nanotubes, and arsenate. Int J Quantum Chem. 2018;e25653. https://doi.org/10.1002/qua.25653
  14. Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Binh Long, Le MinhCam. Conversion of Carbon Monoxide into Methanol on Alumina-Supported Cobalt Catalyst: Role of the Support and Reaction Mechanism—A Theoretical Study. 2019, Catalysts, 9(1):6. DOI: 10.3390/catal9010006
  15. Khu Le Van, Thuy Luong Thi Thu, Ha Nguyen Thi Thu, Hung Van Hoang. Activated Carbon by KOH and NaOH Activation: Preparation and Electrochemical Performance in K2SO4 and Na2SO4 Electrolytes, Russian Journal of Electro Chemistry, 2019
  16. Le Minh Cam, Nguyen Thi Thu Ha, Le Van Khu, Nguyen Ngoc Ha, and Trevor C. Brown. Carbon Dioxide Methanation Over Nickel Catalysts Supported on Activated Carbon at Low Temperature, 2019, Aust. J. Chem. https://doi.org/10.1071/CH19355
  17. Nguyen Thi Thu Ha, Van Thi Minh Hue,Bui Cong Trinh,Nguyen Ngoc Ha , and Le Minh Cam, "Study on the Adsorption and Activation Behaviours of Carbon Dioxide over Copper Cluster (Cu4) and Alumina-Supported Copper Catalyst (Cu4/Al2O3) by means of Density Functional Theory," Journal of Chemistry, vol. 2019, Article ID 4341056, 10 pages, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/4341056.
  18. Nguyen Thi Thu Ha, Cam, L.M., Lan, N.H. et al. A Theoretical Study on the Interaction between Zinc Oxide Cluster (ZnO)3 and Mercury Ion (HgOH+). Russ. J. Phys. Chem. 94, 1199–1207 (2020).https://doi.org/10.1134/S0036024420060126
  19. Nguyen, T.T.H., Le, M.C., Jiang, Z. et al. Theoretical study on the adsorption ability of (ZnO)6 cluster for dimethylmercury removal and the influences of the supports and other ions in the adsorption process. Adsorption (2020). https://doi.org/10.1007/s10450-020-00252-1
  20. Volkova, M.A., Kuzmina, I.A., Thi Lan, P., Thi Thu Ha, Net al. Solvated State of Ethylenediamine in Nonaqueous Solvents, According to Quantum Chemical Data. Russ. J. Phys. Chem. 94, 2051–2054 (2020). https://doi.org/10.1134/S0036024420100301
  21. TTH Nguyen, MC Le, NN Ha , Understanding the influence of single metal (Li, Mg, Al, Fe, Ag) doping on the electronic and optical properties of g-C3N4: a theoretical study, Molecular Simulation 47 (1), 10-17, 2021
  22. Nguyen Thi Thu HaPham Thi BePhung Thi LanNguyen Thi MoLe Minh Cam and Nguyen Ngoc Ha. Whether planar or corrugated graphitic carbon nitride combined with titanium dioxide exhibits better photocatalytic performance?  RSC Adv., 2021,11, 16351-16358
  23. Nguyen Thi Thu Ha, Pham Thi Be and Nguyen Ngoc Ha. Adsorption of lindane (γ-hexachlorocyclohexane) on nickel modified graphitic carbon nitride: a theoretical study. DOI: 10.1039/D1RA03797H (Paper) RSC Adv., 2021, 11, 21048-21056
  24. Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Le Minh Cam. New insight into the mechanism of carbon dioxide activation on copper-based catalysts: A theoretical study. Journal of Molecular Graphics and Modelling, Volume 107, 2021, 107979, https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2021.107979
  25. Usacheva, T.R.; Volynkin, V.A.; Panyushkin, V.T.; Lindt, D.A.; Pham, T.L.; Nguyen, T.T.H.; Le, T.M.H.; Alister, D.A.; Kabirov, D.N.; Kuranova, N.N.; et al. Complexation of Cyclodextrins with Benzoic Acid in Water-Organic Solvents: A Solvation-Thermodynamic Approach. Molecules 2021, 26, 4408. https://doi.org/10.3390/molecules26154408
  26. Tran Van Khai, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thi Thom, Nguyen Van Trang, Pham Thi Nam, Nguyen Ngoc Ha, Tran Dai Lam. Combined experimental and theoretical studies on enlarged bandgap and improved photoelectrochemical properties of reduced graphene oxide film by hydrogen annealing. Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 900, 1 November 2021, 115722
  27. Thuy T.D. Nguyen, Dung Van Dao, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha,Tuong Van Tran, Dong-Seog Kim, Ji-Wook Yoon, In-Hwan Lee, and Yeon-Tae Yua. Superhigh sensing response and selectivity for hydrogen gas using PdPt@ZnO core-shell nanoparticles: Unique effect of alloyed ingredient from experimental and theoretical investigations. Sensors and Actuators B: Chemical, p.131083, 2021, https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.131083
  28. Nguyen Thi Thu Ha, Ha Thi Thao, Nguyen Ngoc Ha. Physisorption and chemisorption of CO2 on Fe-MIL-88B derivatives: impact of the functional groups on the electronic properties and adsorption tends, Journal of Molecular Graphics and Modelling, Volume 112, May 2022, 108124, https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2022.108124
  29. J. K. H. Lai, T. T. Nguyen, N. N. Ha, N. H. Lan & H. K. Jun (2022) Computational and performance studies of Ag2S–Bi2S3 quantum dot-sensitised solar cells, Materials Science and Technology,Vol. 38, No. 12, 842-852 https://doi.org/10.1080/02670836.2022.2065754
  30. Thanh Duy Cam Ha, Ha Huu Do, Heehyeon Lee, Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Sang Hyun Ahn, Youngtak Oh, Soo Young Kim, and Myung-Gil Kim . GO/CoMo3S13 chalcogel heterostructure with rich catalytic Mo-S-Co bridge site for hydrogen evolution reaction. Nanoscale, 2022, Advance Article, DOI https://doi.org/10.1039/D2NR01800D
  31. Pham Thi Be, Nguyen Thi Kim Giang, Nguyen Hoang Hao, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical insight into the adsorption of dichlorodiphenyltrichloroethane on titanium dioxide supported on graphitic carbon nitride, Russian Journal of Physical Chemistry A
  32. Dung Van Dao; Tran Thi Ngoc Bich; Nguyen Thi Thu Ha; Wenmeng Wang; Taehwan Kim; Pham Huynh Khanh Duy; Nguyen Ngoc Ha; Do Thi Thuy Van, In-Hwan Lee. Experimental and DFT insights into hematite Fe2O3@N-doped graphene core-shell photocatalyst for efficient cephalexin degradation under visible light.  Ceramics International 
  33. Thi Lan Pham, T.R. Usacheva, D.A. Alister, Thi Thu Ha Nguyen, N.V. Tukumova, N.N. Kuranova, Xuan Minh Vu, Thi My Hanh Le, Quang Tung Nguyen, Dai Lam Tran. Thermodynamic parameters and quantum chemical calculations of complex formation between rutin and 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin in water-ethanol solvents, Journal of Molecular Liquids, Volume 366, 2022, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120324.
  34. NTT Ha, NTK Giang, NN Ha, PT Lan. Understanding the interaction in cellulose–chitosan composite and its adsorption ability for Nickel (II): a theoretical investigation.Molecular Simulation 49 (13-14), 1303-1310
  35. PT Be, NT Hang, H Van Hung, BC Trinh, VM Tan, NN Ha, NTT Ha. Study on the adsorption of 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid on silver doped carbon nanotube using tight-binding quantum chemical method. Computational and Theoretical Chemistry, 114517
  36. Nguyen Thi Thu Ha, Hoang Lan Ngo, Thi Be Pham, Nguyen Hoang Hao, Cong Trinh Bui, Thi Lan Phung, Le Minh Cam, and Nguyen Ngoc Ha. Comprehensive Study on the Adsorption and Degradation of Dichlorodiphenyltrichloroethane on Bifunctional Adsorption–Photocatalysis Material TiO2/MCM-41 Using Quantum Chemical Methods. ACS Omega 2024, 9, 7, 7976–7985. https://doi.org/10.1021/acsomega.3c08050
  37. Tejas Sharma, Thi Thu Ha Nguyen, Ngoc Ha Nguyen, Hoang Lan Ngo, Yew Hang Soo, Chai Yan Ng, H.K. Jun. Computational, optical and feasibility studies of organic luminescence TMB-PPT blend for photovoltaic application. Heliyon 10 (2024) e26048, DOI:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26048

  - Bài báo SCOPUS/quốc tế khác:

  1. Oсобенности кинетики гидрогенизации азоксибензола в водных растворах 2-пропанола с добавками кислоты или основания. Нгуен Тхи Тху Ха, Меркин А.А., Лефедова О.В. Russian Journal of Chemistry and Chemical Technology. 2012, Т. 55, №. 10 Стр. 79-81
  2. Кинетика гидрогенизации замещенных нитробензолов на гетерогенных катализаторах в водных растворах. Комаров, А. А., Лефедова, О. В., Меркин, А. А., Нгуен, Тхи Тху Ха. Russian Journal of Chemistry and Chemical Technology, 2012, Т. 55, № 11. - С. 31-35
  3. Влияние количества скелетного никеля на скорости реакций гидрогенизации промежуточных продуктов воостановления нитробензола. Нгуен Тхи Тху Ха, Меркин А.А., Латыпова А.Р.,Лефедова О.В. Russian Journal of Chemistry and Chemical Technology, 2014, Т. 57 № 2, Стр.55-58
  4. Nguyen Thi Thu Ha. A study on the reduction of compounds containing nitrogen-oxygen bond on skeletal nickel in aqueous solutions of 2-propanol. Russian Journal of Chemistry and Chemical Technology, 2016. V. 59. N 11. P. 33 39.
  5. Dien Thi Thu Huong, Pham Thi Thu Hien, Le Minh Cam, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study on hydrogenation of carbon monoxide to methanol on CO (111) surface. Russian Journal of Chemistry and Chemical Technology, V. 59. N 12. P. 17 21
  6. Vu Van Dat, Le Kim Long, Doan Van Phuc, Nguyen Hoang Trang, Nguyen Van Trang, Nguyen Thi Thu Ha. Predicting estrogen activities of bisphenol  A  and its analogs using quantum chemistry calculations and artificial neural networks.  Izv.  Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2019. V. 62. N 5. P. 31-37

  - Bài báo trong nước:

  1. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Thoại, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại khung lên khả năng hấp phụ CO2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. (No1), Tr.35-38, 2015
  2. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Thoại. Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của các nhóm thế hữu cơ đến khả năng hấp phụ CO2 của vật liệu khung kim loại- hữu cơ MOF-5. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T5. (№1), Tr.104-109, 2016.
  3. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Thoại. Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của kim loại khung tới khả năng hấp phụ CO2 của MOF-177. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T5. (№1), Tr.115-119, 2016.
  4. Nguyễn Thị Huyền Tâm, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hà , Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lí thuyết quá trình hấp phụ carbon dioxide trên xúc tác Co(111). Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T5. (No 3), Tr.31-35, 2016
  5. Tô Thị Hòa, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Hà. Nghiên cứu lý thuyết quá trình hấp phụ ion xyanua trên cacbon hoạt tính và cacbon hoạt tính biến tính bởi Cu bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T6. (№4), Tr.144-150, 2017.   
  6.  Đỗ Thanh Hà, Hà Thị Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lý thuyết quá trình hấp phụ Asen (V) trên than hoạt tính chứa nhóm chức bề mặt –OH và –COOH. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T6. (№1), Tr.161-167, 2017.
  7. Trần Văn Tường, Nguyễn Thị Thu Hà, Đinh Quang Hiếu, Lê Minh Cầm. Tổng hợp, đặc trưng và bước đầu nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn(II) của nano oxit kẽm (ZnO). Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T6. (№3), Tr.157-164, 2017.
  8. Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm. Nghiên cứu quá trình hydro hóa CO2 thành metanol trên hệ xúc tác Cu/Zn/Al. Tạp chí hóa học, 2017
  9. Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Thu Hà. Nghiên cứu lý thuyết tương tác giữa các phân tử O2 và CO với Hem-protein bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. HNUE Journal of science, 2018, Volume 63, Issue 5B 
  10. Nguyễn Thị Huyền Tâm, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lý thuyết quá trình chuyển hóa carbon dioxide thành methanol trên xúc tác Co(111), Tạp chí hóa học, T56, 6E1, 2018, 199-204
  11. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mơ, Lê Văn Khu, Lê Minh Cầm. Nghiên cứu hệ xúc tác Cu-Zn-Al cho quá trình hyđro hóa CO thành hỗn hợp ancol C1-C3.  Tạp chí hóa học, 2018, 56, 6e2, 24-31
  12. Nguyễn Bình Long, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lí thuyết khả năng hấp phụ CO và H2 Của hệ xúc tác lưỡng kim loại Ni-Cu trên chất mang MgO(200) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí hóa học, 2018, 56, 6e2, 189-193
  13. Văn Thị Minh Huệ, Bùi Công Trình, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu phản ứng metan hóa CO2 trên xúc tác cluster Ni5 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí hóa học, 56, 2018, 6e2, 194-198
  14. Tô Thị Hòa, Phạm Thị Bé, Đinh Văn Tĩnh, Nguyễn Thị Thu Hà. Nghiên cứu lý thuyết khả năng hấp phụ ion cyanide của than hoạt tính biến tính bởi kim loại nickel và sắt bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí xúc tác và hấp phụ,  7(4), 106-110, 2018
  15. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Minh Tuấn, Lê Văn Khu, Lương Thị Thu Thủy, Phùng Thị Thanh Hương, Lê Minh Cầm. Vai trò của cobalt trong tổng hợp rượu C1-C3 từ syngas trên hệ xúc tác Cu-Zn-Al . Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 7(4), 98-105, 2019
  16. Phùng Thị Lan, Phạm Thị Bé, Đinh Văn Tĩnh, Nguyễn Thị Thu Hà. Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng hydro hóa carbon monoxide trên xúc tác Co(111) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 8(1), 115-121, 2019,
  17. Lê Minh Cầm, Lê Văn Khu, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà. Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ carbon dioxide của vật liệu khung hữu cơ kim loại FeCo-MIL-88B. VNU Tạp chí khoa học tự nhiên và công nghệ, 2019 Vol. 35, No. 1 (2019) 1-8
  18. Nguyễn Bình Long, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm, Phung Thi Lan, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lí thuyết phản ứng hydro hóa CO trên hệ xúc tác lưỡng kim loại Ni2Cu2 trên chất mang MgO(200) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí hóa học, 2019, 57, 2e12, 117-121
  19. Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Văn Khu, Phan Thị Hồng Dung, Lương Thị Thu Thủy, Lê Minh Cầm. Nghiên cứu quá trình hấp phụ ion Zn(II) trên nano kẽm oxit. Phần 1. Cân bằng hấp phụ. Tạp chí hóa học, 2019, 57, 2e12, 200-204
  20. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mơ, Phùng Thị Lan, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh CầmNghiên cứu quá trình hấp phụ ion Zn(II) trên nano kẽm oxit. Phần 2. Động học hấp phụ và các thông số nhiệt động. Tạp chí hóa học, 2019, 57, 2e12, 205-209
  21. Nguyễn Bình Long, Nguyễn Thị Thu Hà, Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lí thuyết phản ứng hydro hóa CO trên hệ xúc tác lưỡng kim loại Co2Cu2 trên chất mang MgO(200) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ Phần 1: Giai đoạn hấp phụ và hoạt hóa. VNU Tạp chí khoa học tự nhiên và công nghệ, 2020, Vol. 36, No. 1, 81-89
  22. Văn Thị Minh Huệ, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. A theoretical study on the CO2 methanation over Ni5/AC catalysts by means of density functional theory. Part I: Adsorption and activation stages. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, April 2020, Volume 9, Issue 1, pp 33–38
  23. Văn Thị Minh Huệ, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. A theoretical study on the CO2 methanation over Ni5/AC catalysts by means of density functional theory. Part II: Reaction pathwaysA theoretical study on the CO2 methanation over Ni5/AC catalysts by means of density functional theory. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, April 2020, Volume 9, Issue 1, pp 74-81
  24. Nguyễn Bình Long, Nguyễn Thị Thu Hà, Phùng Thị Lan, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lí thuyết phản ứng hydro hóa CO trên hệ xúc tác lưỡng kim loại Co2Cu2 trên chất mang MgO(200) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ Phần 2: Cơ chế phản ứng, VNU Tạp chí khoa học tự nhiên và công nghệ, 2020, Vol. 36, No. 4, 25-33
  25. Nguyễn Thị Thu Hà , Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của việc doping các nguyên tố phi kim (B, C, N, O, F) lên cấu trúc electron và tính chất quang của graphitic carbon nitride (g-C3N4). Tạp chí xúc tác hấp phụ, 9(3), 69-74 
  26. Nguyễn Hoàng Hào, Đào Thị Tuấn, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Cầm. Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu cấu trúc dị thể MoS2/TiO2 ứng dụng làm xúc tác cho quá trình quang phân hủy 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 10(3), 2021
  27. Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Hà Phương, Trần Đức Long. Nghiên cứu lý thuyết phản ứng phân hủy trực tiếp nitrous oxide trên các hệ xúc tác cluster kim loại (Cu5, Fe5). Tạp chí phân tích Lý, Hóa, Sinh, 2021
  28. Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Hà Anh. Nghiên cứu khả năng hấp phụ 2,4-dichlorophenoxyacetic acid trên carbon nanotube bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí xúc tác hấp phụ, 10(1), 2021, 8-12
  29. Phạm Thị Bé, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lý thuyết khả năng hấp phụ dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) trên graphitic carbon nitride (g-C3N4) và g-C3N4 biến tính bởi cluster Ni2. Tạp chí xúc tác hấp phụ, 10(3), 2021
  30. Nguyễn Minh Tuấn, Lê Minh Cầm, Trịnh Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Ngọc Hà. Tính chất hấp phụ chất màu hữu cơ của diatomit Phú Yên, 10(2), 2021
  31. Nguyen Phuong Nga, Doan Thuy Duong and Nguyen Thi Thu HaBodipy-derivatives as photosensitizers in photodynamic therapy: the relationship between electronic properties and light absorption efficiency. Tạp chí khoa học HNUE, 2 (2021) p. 134-144
  32. Nguyễn Thúy Hằng, Phạm Thị BéNguyễn Thị Kim Giang, Nguyễn Hoàng Hào, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Thu Hà. Nghiên cứu lý thuyết khả năng hấp phụ 2,4-dichlorophenoxylacetic acid trên carbon hoạt tính biến tính bởi Fe và Ag, Tạp chí KHCN- B, Bộ KHCN, 63(11ĐB), 02-06
  33. Ha Thi Thao, Phung Thi Lan, Nguyen Dinh Thoai, Tran Thanh Hue, Nguyen Ngoc Ha, and Nguyen Thi Thu Ha. UNderstanding the adsorptive interactions of carbon dioxide with metal-organic framework (IRMOF-1) using a theoretical approach, Vietnam Journal of Science and Technology (accepted)
  34. Electronic and optical properties of metal decorated graphitic carbon nitride M/g‐C3N4 (M = K, Ca, Ga, Ni, Cu): A theoretical study. PT Be, BC Trinh, N Van Thuc, NN Ha, NTT Ha. Vietnam Journal of Chemistry 61, 70-77

  Workshop papers

  1. Нгуен Тхи Тху Ха. Кинетика реакций каталитической гидрогенизации нитро-, азокси- и азогрупп в водных растворах 2-пропанола. XIX International «Lomonosov» conference of students, post-graduates and young scientists, Moscow, 2012
  2. Nguyen Thi Thu Ha. Kinetic features of the hydrogenation of 4-nitroaniline in aqueous 2-propanol solutions on skeletal nickel. IX International conference «Mechanisms of catalytic reactions», October 22-25, 2012. - St. Petersburg, Russia
  3. Нгуен Тхи Тху Ха. Особенности кинетики гидрогенизации нитро-, азокси- и азогрупп в водных растворах 2-пропанола с добавками кислоты и основания на скелетном никеле. Всероссийская научная школы-конференцая молодых ученых «Катализ: от науки к промышленности», 28 октября - 2 ноября 2012г. – г. Томск
  4. Нгуен Тхи Тху Ха. Адсорбция и скорости реакций гидрогенизации замещенных нитробензолов и промежуточных продуктов неполного восстановления нитрогруппы. III Международная конференция «Техническая химия. От теории к практике», 15-19 Октября 2012 г. - г. Пермь
  5. Нгуен Тхи Тху Ха. Особенности кинетики реакций гидрогенизации нитро-, азокси- и азогрупп на скелетном никеле в водных растворах 2-пропанола. Всероссийская школы-конференция молодых ученых "Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем" (Крестовские чтения), - г. Иваново: ИХР РАН, 2012
  6. Нгуен Тхи Тху Ха. Влияние количества скелетного никелевого катализатора на скорости реакций жидкофазной гидрогенизации нитро-, азокси- и азогрупп. Всероссийская школы-конференция молодых ученых "Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем" (Крестовские чтения), - г. Иваново: ИХР РАН, 2012
  7. Nguyễn Quốc Anh, Lê Văn Khu, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm. Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ CO2 của FeCo-MIL-88B. Hội thảo Khoa học và Công nghệ. Hanoi, 2016
  8. Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Dinh Thoai, Tran Thanh Hue. A theoretical study on the adsorption of carbon dioxide on metal-organic frameworks. The 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics and Biomedicine of Functional and Novel Materials, Hanoi, September, 2017
  9. Nguyen Dinh Thoai, Nguyen Ngoc Ha, Tran Thanh Hue, and Nguyen Thi Thu Ha. Insights into the adsorption of carbon dioxide on metal-organic frameworks. ACCMS-Theme Meeting on Multiscale Modelling of Materials for Sustainable Development (ACCMS-TM 2018), 7-9th September 2018, Hanoi, Vietnam
  10. Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha, Tran Van Tuong, Le Minh Cam. Nano Zinc Oxide: Synthesis, Characterization and Its Zn(II) Adsorption Capacity.  International Conference on Advanced Chemistry and Catalysis (Advanced Chemistry 2018),  December 06-07, 2018, Las Vegas, United States
  11. Nguyen Hoang Tung Lam, Ngo Tang Thu Ha, Nguyen Thi Huyen Tam, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. Hydrogenation of Carbon Dioxide into Methanol on Co(111) Catalyst: A Theoretical Study. International Conference on Advanced Chemistry and Catalysis (Advanced Chemistry 2018),  December 06-07, 2018, Las Vegas, United States.

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top