ĐHSPHN - Nguyễn Thị Thọ
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 4144 - Lastest Update: 5/5/2021

PGS Tiến sĩ Nguyễn Thị Thọ

Position GVCC
Telephone
Org Unit Khoa Triết học
Floor/Room Tầng 3- Nhà B- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội.
Email thodhsp@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thonguyenthi

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    • 2020-2022, Chủ nhiệm, Đề tài nghiên cứu do Quỹ Nafosted tài trợ: Triết lý đạo đức của một số nhà tư tưởng Việt Nam thế kỷ XV-XVI,
    • 2017 -2018, Tham gia, Vận dụng thuyết tính thiện của Mạnh Tử trong giáo dục lòng nhân ái cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các môn khoa học xã hội, Viện Nghiên cứu Sư phạm
    • 2016-2020, Tham gia, Nghiên cứu đề xuất mô hình gia đình – nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Trường ĐHSPHN
    • 2016 -2017, Tham gia, Triết lý nhân sinh trong tục ngữ, ca dao Việt Nam, khoa Triết học
    • 2016 -2017, Tham gia, Xây dựng mô hình công tác xã hội học đường ở trường trung học, Khoa CTXH
    • 2015 - 2016, Chủ nhiệm, Bản thể luận xã hội về Đạo Hiếu ở Việt Nam hiện nay, quỹ nghiên cứu cơ bản của Nhà nước
    • 2014 - 2015, Thành viên chủ chốt, Đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam – cơ sở triết học và vai trò trong lịch sử dân tộc , quỹ nghiên cứu cơ bản của Nhà nước
    • 2013-2014, Thư ký, Quan niệm về đạo làm người trong hoành phi, câu đối ở miền Bắc Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
    • 2012 -2014, Chủ nhiệm, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên vào dạy học môn Triết học môi trường ở khoa Triết học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài khoa học cấp trường
    • 2010 – 2011, Chủ nhiệm, Ảnh hưởng của đạo làm người theo quan niệm Nho giáo đối với giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hiện nay, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.
    • 2007 – 2008, Chủ nhiệm, Đạo đức nghề nghiệp và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong điều kiện hiện nay, Đề tài khoa học cấp trường

    Publications / Books

    • September 2012, Nguyễn Thị Thọ, Nguyễn Thanh Bình, Filial piety and the implementation of taking care of elderly people in Vietnamese families at present time, Journal of Educational and Social Research (ISSN2039-978X (print), ISSN 2240 – 0524, Vol.2, No.3,
    • s? 8 – 2003, 1. Nguyễn Thị Thọ, Tác động tích cực của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tới đạo đức gia đình truyền thống, Tạp chí lý luận chính trị, số 8 ,
    • March 2016, 23. Nguyễn Thị Thọ, Piety in Traditional Culture and Its Aspects in Vietnam Today, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol 7 No 2 S1,
    • 2021, Nguyen Thi Ngoc Lien, Nguyen Thi To Khuyen, Nguyen Thi Tho, Nguyen Ngan Hoa, Nguyen Thi Hanh, Chu Cam Tho, Tuong Duy Hai, Nguyen Van Bien, Teachers’ feelings of safeness in school-family-community partnerships: Motivations for sustainable development in moral education, International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), ISSN: 2252-8822, Vol. 10, No. 1, March 2021, 97~107
    • 2020, Nguyễn Thị Thọ, Quan niệm về khoan dung, đoàn kết của Nguyễn Trãi và giá trị hiện thời của nó, Tạp chí Triết học, Số 7, 57-65
    • 2020, Nguyễn Thị Thọ, Lê Thánh Tông - Thời đại và tiếng vang lịch sử, Tạp chí Khoa học xã hội, Số 11, 23-32
    • 2020, Nguyễn Thị Thọ, Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà giáo suy nghĩ về vị trí, vai trò của nhà giáo trong điều kiện hiện nay, Nhịp cầu tri thức, Số 6 (Tháng 11+12), 22-26
    • 2019, Nguyễn Thị Thọ, Lê Công Sự, Nguyen Trai’s thought on philosophical ethics and its value for the Vietnamese society today, XLinguae, Volume 12 Issue 1, January 2019, 125-138
    • 2018, , Đạo đức học Mác – Lênin và giáo dục đạo đức, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Đồng chủ biên,
    • 2018, Nguyễn Thị Thọ, Vai trò của nữ trí thức Việt Nam trong sự phát triển xã hội hiện nay, Tạp chí Nhịp cầu Tri thức, số tháng 5+6, 2018 ,
    • 2018, Nguyễn Thị Thọ, Bản thể luận xã hội về đạo Hiếu ở Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Chủ biên,
    • 2018, Nguyễn Thị Thọ, Lê Công Sự, Nguyen Binh Khiem Ideology on Centrism - It’s Meaning and historical Values for Vietnam, Medwell Journals, The Social Sciences 13, 13 (2), 420-426
    • 2018, Nguyễn Thị Thọ, Nguyễn Thanh Bình, Phạm Thị Khánh, Nguyễn Thị Lên, Vietnamese family - change from tradition to modernity, Research on Humanities and Social Sciences, Vol.8, No.14, 2018, 137-143
    • 2018, Nguyễn Thị Thọ, Phạm Thị Khánh, Vai trò của gia đình trong giáo dục “Đạo hiếu” và tinh thần “Tôn sư, trọng đạo” cho thế hệ trẻ, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt tháng 12/2018, 321-324, 328
    • 2018, Nguyễn Thị Thọ, Trương Thị Bích, Đào Thị Oanh, Mencius’s theory of “Original goodness” and it’s signficance on goodness education in Vietnam nowaday, European Journal of Economics, Law and Social Sciences , Số 2 tháng 6/2018, 59-67
    • 2017, Nguyễn Thị Thọ, Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam, Số 8, tr 48 - 54.
    • 2017, Nguyễn Thị Thọ , Giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam, Nxb Giáo dục, , Ð?ng ch? biên
    • 2016, 22. Nguyễn Thị Thọ, “Hiếu” trong Lê triều hình luật, Tạp chí Triết học, số 1,
    • 2016, 24. Nguyễn Thị Thọ, Biến đổi tích cực của đạo hiếu ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam, số 10, tr 74-77
    • 2015, 20. Nguyễn Thị Thọ, Confucius’s Notion of “Filialness” and Its Significance on Filial Education in Vietnam Nowadays, Journal of Educational and Social Research, Vol 5, No 1 ,
    • 2015, 21. Nguyễn Thị Thọ, Giáo dục đạo hiếu cho học sinh qua môn Giáo dục công dân, Tạp chí Tuyên giáo, số 10, 70 - 73
    • 2014, 17. Nguyễn Thị Thọ, Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trường đại học hiện nay, Tạp chí Tuyên giáo, số 7, 24-26
    • 2014, 18. Nguyễn Thị Thọ, Tăng cường giáo dục đạo đức môi trường cho học sinh, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 2, 143-149
    • 2014, 18. Nguyễn Thị Thọ, 19. Đạo Hiếu – một giá trị căn bản trong đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt., Tạp chí Triết học, số 10,
    • 2014, Đồng chủ biên, Gia đình và giáo dục gia đình, Nxb Chính trị quốc gia, ,
    • 2014, Nguyễn Thị Thọ, Đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hoá, Tạp chí Khoa học xã hội, số 7, 96-103
    • 2013, 15. Nguyễn Thị Thọ, Giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho học sinh qua môn Giáo dục công dân, Tạp chí giáo dục, số 323, 11-12,8
    • 2013, Nguyễn Thị Thọ, Đạo làm người trong triết lý nhân sinh Phật giáo và ý nghĩa của nó đối với xã hội Việt Nam hiện nay, Tạp chí Triết học, số 8, 31-39
    • 2013, Nguyễn Thị Thọ, Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trường đại học hiện nay, Tạp chí giáo dục, số 315, 23-24,58
    • 2012, Nguyễn Thị Thọ, Vai trò của đức dục trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí giáo dục, số 295, tr 8,9, 26
    • 2012, Nguyễn Thị Thọ, Chữ hiếu trong Gia huấn ca, Tạp chí Triết học, số 4, 21-28
    • 2011, 8. Nguyễn Thị Thọ, Quan niệm của Nho giáo về đạo làm người, Tạp chí Triết học, số 4,
    • 2011, Nguyễn Thị Thọ, Đạo đức trong quan hệ gia đình dưới tác động của kinh tế thị trường, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 8,
    • 2011, Nguyễn thị Thọ, Xây dựng đạo đức gia đình ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, ,
    • 2008, 5. Nguyễn Thị Thọ, Bạo hành gia đình nhìn từ góc độ đạo đức, Tạp chí Triết học, số 12,
    • 2008, Đồng chủ biên, Giáo trình Đạo đức học, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm , ,
    • 2008, Đồng chủ biên, Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Giáo dục công dân lớp 10 , Nhà xuất bản Đại học Sư phạm , ,
    • 2007, 4. Nguyễn Thị Thọ, Từ đạo hiếu truyền thống, nghĩ về đạo hiếu ngày nay, Tạp chí Triết học, số 6,
    • 2007, Tham gia, Dạy và học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Đại học sư phạm, ,
    • 1/2009, 6. Nguyễn Thị Thọ, Giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm trong điều kiện hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số 206, kỳ 2,
    • tháng 11 – 2006, 2. Nguyễn Thị Thọ, Đạo đức người thầy Việt Nam xưa và nay, Tạp chí Giáo dục, số 150,
    • 7/2007, 3. Nguyễn Thị Thọ, Môn Đạo đức học Mác – Lênin trong bối cảnh toàn cầu hóa, Tạp chí Giáo dục, số 167, kỳ 1,
    • 2010, 7. Nguyễn Thị Thọ, Giáo dục gia đình và vai trò của người phụ nữ, Tạp chí Dân số và phát triển, số 10,

    Workshop papers

    • Tháng 9/2013, Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục qua các bức thư Người gửi cho ngành giáo dục, Trường ĐHSPHN
    • Tháng 4/2021, Hội thảo: Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội, Hà Nội
    • Tháng 12/2016, Tự học, tự nghiên cứu – yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ giáo viên phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, Đại học Sư phạm Hà Nội
    • Tháng 12/2016, Tự học, tự nghiên cứu – yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ giáo viên phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, Việt Nam
    • Tháng 12/ 2016, Định hướng giá trị đạo đức cho sinh viên hiện nay – nội dung và giải pháp, Trường Đại học Hồng Đức
    • tháng 12 nam 2012, , Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
    • tháng 12 nam 2010, Chủ tịch Hồ Chí Minh một tầm nhìn chiến lược về giáo dục và sư phạm, Trường Đại học sư phạm Hà Nội
    • Tháng 11/ 2016, Dạy, học các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay – thực trạng và giải pháp, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
    • Tháng 11 / 2013, , Đại học Sư phạm TP. HCM
    • Tháng 10/2015, Nữ quyền - từ lý luận đến thực tiễn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • Tháng 1/2013, , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • tháng 1 nam 2013, , Trường Đại học sư phạm Hà Nội
    • tháng 1 nam 2013, Hội thảo khoa học quốc tế “Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo, Trường Đại học sư phạm Hà Nội
    • 2019, International conference proceedings: Implementation of social justice in the context of market economy – International and Vietnamese experiences, Việt Nam
    • 2018, Một vài suy nghĩ về công bằng và dân chủ ở Việt Nam - Nhân đọc lại "Phê phán cương lĩnh GOTHA" của C.Mác. , Vĩnh Phúc - Việt Nam
    • 2018, Nét đặc trưng và giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu ở An Giang, Trường ĐH An Giang - Việt Nam
    • 2017, Đổi mới tư duy lý luận trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam - Nhìn từ góc độ triết học Mác – Lênin, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
    • 2016, Quan niệm của Nho giáo về chữ Hiếu, Trường Đại học Tây Nguyên
    • 2016, Triết lý nhân sinh trong văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • 2014, Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam, Trường ĐHSPHN
    • 2013, Hội thảo quốc gia về giáo dục đạo đức-công dân trong giáo dục phổ thông Việt Nam, Trường Đại học sư phạm Hà Nội

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top