ĐHSPHN - Trần Đăng Sinh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 5235 - Lastest Update: 3/27/2018

PGS Tiến sĩ Trần Đăng Sinh

Position PGS.TS Trần Đăng Sinh
Telephone
Org Unit Khoa Triết học
Floor/Room Tầng 3- Nhà B- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội.
Email sinhtd@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/sinhtd

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    • 2017-2019, Chủ nhiệm đề tài, Hiện tượng Tôn giáo mới và sự tác động của nó đến đời sống xã hội tại miền Bắc Việt Nam hiện nay, Bộ khoa học và Công nghệ
    • 2014-2016, Thành viên chủ chốt, Bản thể luận xã hội về Đạo Hiếu ở Việt Nam hiện nay, Quỹ Khoa học Công nghệ và phát triển Quốc gia
    • 2012-2016, Chủ nhiệm đề tài, Đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam – cơ sở triết học và vai trò trong lịch sử dân tộc, Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ

    Publications / Books

    • 2017, Trần Đăng Sinh, Tôn giáo học, Nxb Giáo dục, ,
    • 2017, Trần Đăng Sinh, Đạo lý uống nước nhớ nguồn – Cơ sở triết học và giá trị lịch sử dân tộc, Nxb Giáo dục, ,
    • 2016, Trần Đăng Sinh, , Giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thanh niên Việt Nam hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị, số 4 (tr.30 -34),
    • 2016, Trần Đăng Sinh, , Democracy and Implementation of Democracy in Construction of the Rule –of – law Social State of Vietnam, Vietnam Social Sciences, no 6 (158),
    • 2015, Trần Đăng Sinh, , « Đạo lý uống nước nhớ nguồn » trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Tạp chí Triết học, số288 (5-2015), tr.29,
    • 2014, Trăn Đăng Sinh, Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam , Nxb Lý luận Chính trị, ,
    • 2014, Trần Đăng Sinh, , Bảo tồn và khai thác giá trị văn hóa đạo đức trong Hoành phi, câu đối,, Tạp chí Tuyên giáo, số 1,
    • 2014, Trần Đăng Sinh, Giáo trình triết học Mác - Lênin nâng cao, Nxb Khoa học xã hội, HN, ,
    • 2013, Trần Đăng Sinh, , Bảo tồn và phát huy giá trị Tết cổ truyền dân tộc Tạp chí tuyên giáo, sô 2, tr.10-14, Tạp chí tuyên giáo, sô 2, tr.10-14,
    • 2013, Trần Đăng Sinh, Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tôn giáo học Macsxit từ cách tiếp cận lịch đại, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội, , số 4, , tr.110-116
    • 2013, Trần Đăng Sinh, Vấn đề chân lý trong lý luận nhận thức Mácxit, Tạp chí Khoa học Đại học Hải phòng, số 1, ,
    • 2013, Trần Đăng Sinh, Dân chủ và thực hiện dân chủ trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 6, tr.57-67, ,

    Workshop papers

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top