ĐHSPHN - Đào Anh Phương
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7461 - Lastest Update: 2/5/2018

Thạc sĩ Đào Anh Phương

Position Chuyên viên
Telephone 04.37547823 (419)
Org Unit Phòng Khoa học - Công nghệ
Floor/Room Phòng 420, Nhà Hành chính Hiệu bộ- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email
Language ... (), Tiếng Anh (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/phuongda

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2012 - nay, Chuyên viên, Phòng Khoa học Công nghệ
  • 2003-2012, Thư ký, Ban Quản lý Dự án Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2001-2003, Kỹ sư, Trung tâm Công nghệ Thông tin

  Science Awards

  Education

   Projects

   • 29/03/2003 - 10/11/2005, Thư ký, Dự án QIG "B": "Xây dựng Trung tâm Thông tin Tư liệu – Trường ĐHSP Hà Nội" thuộc Dự án Giáo dục Đại học 1 (HEP1) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Ban Quản lý Dự án - Trường ĐHSP Hà Nội
   • 29/03/2001 - 31/05/2003, Thư ký, Dự án QIG "A": "Trang bị các phòng học hiện đại để đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập ở Trường ĐHSP Hà Nội" thuộc Dự án Giáo dục Đại học 1 (HEP1) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Ban Quản lý Dự án - Trường ĐHSP Hà Nội
   • 24/03/2005 - 08/08/2007, Thư ký, Dự án QIG "C"-HEP1: "Tăng cường hệ thống thông tin và cơ sở hạ tầng kỹ thuật để ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học giáo dục ở Trường ĐHSP Hà Nội", Ban Quản lý Dự án - Trường ĐHSP Hà Nội
   • 21/12/2007 - 12/2012, Thư ký, Chương trình TRIG: "Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội theo yêu cầu hiện đại và hội nhập" thuộc Dự án Giáo dục Đại học 2 (HEP2) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Ban Quản lý Dự án - Trường ĐHSP Hà Nội
   • 2010-2012, Thư ký đề tài, Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu đề xuất các biện pháp đầu tư, khai thác nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo trong trường đại học sư phạm", Trường ĐHSP Hà Nội
   • 2010-2011, Chuyên gia Tư vấn, Dự án: "Tăng cường năng lực quản lý và giám sát– đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục – Đào tạo" thuộc Dự án TBS2 do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Ban Quản lý Dự án TBS2 - Bộ Giáo dục và Đào tạo

   Publications / Books

   1. Đào Anh Phương (2017), "Chiến lược Đại dương xanh - Một hướng tiếp cận để phát triển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol. 62, số 4, 205-214
   2. Lê Đình Trung - Nguyễn Văn Khôi - Kiều Thế Hưng (đồng chủ biên), Mai Sỹ Tuấn, Dương Minh Lam, Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Tình, Phạm Xuân Quế, Ngô Diệu Nga, Phạm Khánh Tùng, Đỗ Thị Phan Thu, Đào Anh Phương (2017), "Giáo trình An toàn và Vệ sinh lao động (Dùng cho các trường đại học, cao đẳng khối Khoa học Giáo dục)", Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Quyết định xuất bản số: 1235/QĐ-NXBĐHSP, ngày 20/12/2017, ISBN: 978-604-54-4048-3, 306
   3. Lê Đình Trung - Nguyễn Văn Khôi - Kiều Thế Hưng (đồng chủ biên), Mai Sỹ Tuấn, Dương Minh Lam, Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Tình, Phạm Xuân Quế, Ngô Diệu Nga, Phạm Khánh Tùng, Nguyễn Xuân Bảo, Đỗ Thị Phan Thu, Đào Anh Phương (2017), "Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Giáo trình An toàn và Vệ sinh lao động (Dùng cho các trường đại học, cao đẳng khối Khoa học Giáo dục)", Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Quyết định xuất bản số: 1236/QĐ-NXBĐHSP, ngày 20/12/2017, ISBN: 978-604-54-4052-0, 174
   4. Nguyễn Thị Minh Hường và Đào Anh Phương (2015), "Phát triển nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất trong các trường đại học sư phạm", Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 01.02.277/900 - TK 2015,
   5. Đào Anh Phương (2014), "Một số hạn chế trong việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất ở trường đại học và biện pháp khắc phục", Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, 135, 25 – 28
   6. Đào Anh Phương (2014), "Kinh nghiệm tìm kiếm nguồn tài chính từ các Dự án ODA trong các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo", Tạp chí Ngân quỹ Quốc gia, 145, 10, 11, 48
   7. Nguyễn Thị Minh Hường và Đào Anh Phương (2014), "Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường ĐHSP Hà Nội", Tạp chí Bảo hộ Lao động, 233, 13 – 15
   8. Đào Anh Phương (2013), "Bước đầu đánh giá hiệu quả và tác động của chương trình TRIG Dự án Giáo dục Đại học 2 – Trường ĐHSP Hà Nội", Bản tin Trường ĐHSP Hà Nội, 44, 47 – 50

   Workshop papers

   1. Trần Thị Song Minh, Lê Quang Minh và Đào Anh Phương (2018), "Chiến lược và lập kế hoạch hệ thống thông tin chiến lược trong trường đại học thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0", Bài đăng Kỷ yếu hội thảo quốc tế: "Chiến lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0", ngày 05-07/02/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 257-273.
   2. Đào Anh Phương (2017), "Một số học thuyết học tập và phương hướng áp dụng các học thuyết học tập trong đào tạo trực tuyến thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0", Bài đăng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0", Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Quyết định xuất bản số: 309/QĐ-NXBĐHKTQD, ngày 21/12/2017, ISBN: 978-604-646-355-6, 317-322.
   3. Đào Anh Phương (2015), "Định hướng phát triển Hệ thống Thông tin và Hệ thống Thông tin Quản lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội", Bài đăng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Vai trò của Hệ thống Thông tin Quản lý đối với sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp", ngày 18/11/2015, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, mã số ĐKXB: 3441 - 2015/CXBIPH/06 - 217/LĐXH và ISBN: 978-604-65-2317-8, số Quyết định xuất bản: 340/QĐ-NXBLĐXH, ngày 13/11/2015, 257-270., NXB Lao động - Xã hội, 257-270, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
   4. Đào Anh Phương (2013), "Những đóng góp của Chương trình TRIG - Dự án Giáo dục Đại học 2 trong đào tạo đội ngũ và nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ, giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội", Bài đăng tài liệu hội thảo cấp Trường: "Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội", 74-80, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top