ĐHSPHN - Nguyễn Tiến Đạt
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 661 - Lastest Update: 1/11/2023

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Đạt

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Toán - Tin
Floor/Room Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email ntdat@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (IELTS 6.5),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/ntdat

Biography / Background

 • 2010 - 2013, Lớp chuyên Toán A1, Trường THPT Chuyên KHTN, Đại học KHTN, Đại học Quốc Gia Hà Nội;
 • 2013 - 2017, Cử nhân Sư phạm, Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
 • 2018 - 2020, Thạc sĩ LL&PPDH bộ môn Toán, Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
 • 2020 - nay, Nghiên cứu sinh LL&PPDH bộ môn Toán, Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2018 - 2020, Thạc sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Chu Cẩm Thơ, Level: Master, Type: Regular
   • 2013 - 2017, Cử nhân Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: TS. Chu Cẩm Thơ, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

    Publications / Books

    • 2023, Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Tiến Đạt, Trần Trung, Vũ Dương Thuỵ, Đào Thái Lai, Những Xu Hướng Giáo Dục Toán Học Phổ Thông Trên Thế Giới: Những Thảo Luận Từ Một Số Hội Thảo Quốc Tế, Tạp chí giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ,
    • 2023, Nguyễn Tiến Đạt, Trần Thị Thu Hà, Thiết kế hoạt động trải nghiệm tăng cường hiểu biết tài chính của học sinh THCS trong môn toán, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
    • 2022, Vũ Kim Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Đạt, Vũ Thành Nam, Vũ Anh Tuấn, Discovery Maths 6 Book 1, 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ,
    • 2021, Chu Cẩm Thơ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Đạt, Vũ Anh Tuấn, POMath – Toán Tư Duy Cho Trẻ Em 7 - 8 Tuổi (Tập 1, 2), NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, ,
    • 2021, Chu Cẩm Thơ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Đạt, Vũ Anh Tuấn, POMath – Toán tư duy cho trẻ em 10 – 11 tuổi (Tập 1, 2), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, ,
    • 2020, Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Tiến Đạt, Vũ Anh Tuấn, A role of consumer and financial literacy context in numeracy education for junior high school students, HNUE Journal of Sciences, ,
    • 2020, Chu Cẩm Thơ, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Đạt, Potential development geometric thinking for children through Tri Uan, Vietnam Journal of Educational Sciences, ,
    • 2019, Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Tiến Đạt, Developing modeling competency for primary students through real-life context in natural number topic comparison in Germany, Singapore and Vietnam, HNUE Journal of Sciences, ,
    • 2019, Nguyễn Văn Biên (Tổng Chủ biên), Chu Cẩm Thơ (Chủ biên), Phan Lạc Dương, Nguyễn Tiến Đạt, Đặng Thị Thu Huệ, Trịnh Thị Quyên, Phát triển năng lực trong môn Toán lớp 8 (Tập 1,2), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ,
    • 2019, Nguyễn Văn Biên (Tổng Chủ biên), Chu Cẩm Thơ (Chủ biên), Phan Lạc Dương, Nguyễn Tiến Đạt, Đặng Thị Thu Huệ, Trịnh Thị Quyên, Phát triển năng lực trong môn Toán lớp 9 (Tập 1, 2), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ,
    • 2017, Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Tiến Đạt, Analysis of Didactic transposition in teaching the concept of derivative in High Schools in the case of Vietnamese textbooks in 2000, 2006 and American textbook in 2010, HNUE Journal of Sciences, ,

    Workshop papers

    • 2022, Cơ hội chuyển đổi số trong giáo dục tại Việt Nam - từ thể chế đến thực tiễn, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Quản trị nhà trường trong xu thế toàn cầu hoá và chuyển đổi số, Trường Cán bộ Quản lí Giáo dục Hồ Chí Minh
    • 2022, Efficacy of blended learning in enhancing learner’s subject domain-specific competence and digital literacy, The Proceeding of International Conference on Educational Technology. VNIES
    • 2021, Nghiên cứu phân tích trắc lượng thư mục về tư duy thiết kế trong giáo dục STEM, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Giáo dục Toán học – IWME 2021.VNIES
    • 2021, Tăng cường yếu tố tài chính trong giáo dục toán học phổ thông: Một tiếp cận từ lý thuyết RME, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Giáo dục Toán học – IWME 2021.VNIES

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top