ĐHSPHN - Lương Thị Hiền
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 5749 - Lastest Update: 3/5/2017

Tiến sĩ Lương Thị Hiền

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Ngữ Văn
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email luonghien82@gmail.com
Language English (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/luonghien

Biography / Background

Từ 2005 đến nay, là giảng viên chuyên ngành Ngôn ngữ học tại Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Giảng viên mời giảng tại một số cơ sở khác: Học viện Quan hệ quốc tế, Đại học Sân khấu Điện ảnh, Đại học dân lập Phương Đông, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   • 2014,Nghiên cứu sinh xuất sắc

   Education

   • 2014, , Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, Advisor: GS.TS. Đỗ Việt Hùng (HD1); TS. Bùi Thị Minh Yến (HD2), Level: Doctor, Type: Regular
   • 2010, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Non regular
   • 2006, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Đỗ Việt Hùng, Level: Master, Type: Regular
   • 2004, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Đỗ Việt Hùng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

   1. (thành viên tham gia) (2011), Đặc điểm văn hoá giao tiếp của người Việt qua một số hành động ngôn từ, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009 - 2010, chủ trì: Đại học Sư phạm Hà Nội, chủ nhiệm đề tài: Đỗ Việt Hùng.
   2. (thành viên tham gia) (2011), Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong một số phạm vi giao tiếp hiện nay ở Việt Nam, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009 - 2010, chủ trì: Viện Khoa học xã hội Việt Nam, chủ quản: Viện Ngôn ngữ học, chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Minh Yến
   3. (chủ nhiệm đề tài) (2013), Tương tác hỏi - đáp trong một số phạm vi giao tiếp quy thức, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường 2011 - 2012, chủ trì: Đại học Sư phạm Hà Nội.
   4. (thành viên tham gia) (2014), Xây dựng chương trình nội dung dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài theo định hướng văn hóa giao tiếp người Việt, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2011 - 2013, chủ trì: Đại học Sư phạm Hà Nội, chủ nhiệm đề tài: Đỗ Việt Hùng.

   Publications / Books

          A. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

   1. (2007), "Giá trị văn hóa quyền lực được đánh dấu qua các phương tiện xưng hô trong gia đình người Việt", Tạp chí Khoa học (số 12), Đại học Sư phạm Hà Nội tr. 35- 40.
   2. (2009), "Giá trị văn hóa quyền lực được đánh dấu qua hành động ngôn từ trong gia đình người Việt", Kỉ yếu Ngữ học trẻ 2008, Hội Ngôn ngữ học và Đại học Vinh, tr. 638- 642.
   3. (2010), "Giá trị văn hoá - quyền lực được đánh dấu qua hành động cầu khiến trong giao tiếp gia đình người Việt", Tạp chí Ngôn ngữ (số 10), Viện Ngôn ngữ học, tr.66-74.
   4. (2011), "Tìm hiểu yếu tố quyền lực được đánh dấu qua hành động hỏi và yêu cầu trong hoạt động xét xử của Tòa án", Tạp chí Ngôn ngữ (số 10), Viện Ngôn ngữ học, tr.334-343.
   5. (2011), "Ngôn ngữ học pháp luật và ngôn ngữ học pháp luật Việt Nam", Kỉ yếu hội thảo Ngữ văn từ truyền thống đến hiện tại, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, tr. 61-76.
   6. (2012), "Tìm hiểu cấu trúc trao đáp trong mối quan hệ với yếu tố quyền lực trong phạm vi giao tiếp pháp đình", Tạp chí Ngôn ngữ (số 12), Viện Ngôn ngữ học, tr.58-69.
   7. (2013), "Hiện tượng điều chỉnh từ vựng và đấu tranh quyền lực trong giao tiếp pháp đình tiếng Việt", Kỉ yếu hội thảo Ngôn ngữ và văn học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.324-333.
   8. (2013), "Câu văn tu từ trong ba tác phẩm Chí Phèo”, “Lão Hac” “Đời thừa của Nam Cao", Kỉ yếu hội thảo Ngôn ngữ và văn học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
   9. (2013), "Những hướng nghiên cứu về quyền lực và ngôn ngữ", Tạp chí Khoa học (số  6B), Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.33-42
   10. (2014), Hệ thống hành động ngôn ngữ trong giao tiếp pháp đình Việt Nam, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa số 5/2014
   11. (2014), Về hiện trạng sử dụng từ ngữ xưng hô trong giao tiếp pháp đình Việt Nam, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội số 2/2015
   12.  (2015) Một số biện pháp nâng cao năng lực tự học của sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn trong đào tạo tín chỉ, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm ISBN-978-604-80-1310-3
   13. (2015) Mối quan hệ quyền lực và diễn ngôn từ cách tiếp cận của phân tích diễn ngôn phê phán, trong Đỗ Hữu Châu – Hành trình và tiếp nối (nhiều tác giả), NXB ĐHSP, 2015
   14. (2016) Ngôn ngữ học xã hội và một số gợi ý trong dạy học Ngữ văn, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc Đổi mới dạy học Ngữ văn trong các trường Sư phạm
   15. (2016) Đặc điểm của những đơn vị ngôn ngữ định danh cao ốc ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (giai đoạn 2008- 2015), Tạp chí Khoa học ĐHSPHN volume 61 number 5.
   16. (2016) Đặc điểm của một số nhóm hành động ngôn từ đánh dấu quyền lực cao trong giao tiếp pháp đình, Kỉ yếu Hội thảo liên ngành Ngôn ngữ Hình pháp, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội số 1.
   17. (2016), Một số biểu tượng ngữ âm trong tập thơ "Bóng chữ" của Lê Đạt, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Kí hiệu học từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn, NXB Giáo dục Việt Nam.
   18. (2016), Đặc điểm các lớp từ trong văn học mạng tiếng Việt, Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hoá, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, NXB Thông tin và Truyền thông.
   19. (2016), Ngôn ngữ tiêu đề báo điện tử về người đồng tính từ góc độ phân tích diễn ngôn phê phán (tóm tắt), Kỉ yếu Hội thảo khoa học Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng, NXB Dân trí.
   20. (2016), Thị trường ngôn ngữ và việc hình thành hệ giá trị đô thị nhân văn hiện nay (trường hợp định danh cao ốc) (tóm tắt), Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu" ICVS 2016.


   B. CÁC SÁCH THAM KHẢO ĐÃ CÔNG BỐ

   1. Bài tập tiếng Việt 1. Tập 1 và tập 2/ Đỗ Việt Hùng (ch.b), Lương Thị Hiền. - H.: Giáo dục, 2008.

   2. Bài tập tiếng Việt 2.  Tập 1 và tập 2/ B.s.: Đỗ Việt Hùng (ch.b.), Lương Thị Hiền. - H. : Giáo dục, 2009

   3. Bài tập tiếng Việt 3.  Tập 1 và tập 2/ B.s.: Đỗ Việt Hùng (ch.b.), Lương Thị Hiền. - H. : Giáo dục, 2009

   4. Bài tập tiếng Việt 4.  Tập 1 và tập 2/ B.s.: Đỗ Việt Hùng (ch.b.), Lương Thị Hiền. - H. : Giáo dục, 2009

   5. Bài tập tiếng Việt 5.  Tập 1 và tập 2/ B.s.: Đỗ Việt Hùng (ch.b.), Lương Thị Hiền. - H. : Giáo dục, 2009

   6. Luyện tập làm văn lớp 2 : Biên soạn theo chương trình giảm tải / Đỗ Việt Hùng (ch.b.), Lương Thị Hiền, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Chí Trung. - H. : Giáo dục, 2012.

   7. Luyện tập làm văn lớp 3 : Biên soạn theo chương trình giảm tải / Đỗ Việt Hùng (ch.b.), Lương Thị Hiền, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Chí Trung. - H. : Giáo dục, 2012.

   8. Luyện tập làm văn lớp 4 : Biên soạn theo chương trình giảm tải / Đỗ Việt Hùng (ch.b.), Lương Thị Hiền, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Chí Trung. - H. : Giáo dục, 2012.

   9. Luyện tập làm văn lớp 5 : Biên soạn theo chương trình giảm tải / Đỗ Việt Hùng (ch.b.), Lương Thị Hiền, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Chí Trung. - H. : Giáo dục, 2012.

   10. Ôn luyện và kiểm tra tiếng Việt lớp 4 : Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ ngày / Đỗ Việt Hùng (ch.b.), Lương Thị Hiền, Nguyễn Thị Ngân Hoa. - H. : Giáo dục. 2013

   11. Ôn luyện và kiểm tra tiếng Việt lớp 5 : Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ ngày / Đỗ Việt Hùng (ch.b.), Lương Thị Hiền, Nguyễn Thị Ngân Hoa.... - H. : Giáo dục. 2013

   12. Nâng cao và phát triển tiếng Việt 5. Tập 2 / Đào Tiến Thi (ch.b.), Lương Thị Hiền. - 2013.

   13. Tự luyện Ngữ văn 6 / Lê A - Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng CB) - Lê Hải Anh - Lương Thị Hiền- Đỗ Thị Hoà - Vũ Thị Hồng Tiệp    

   14. Phát triển tư duy - ngôn ngữ cho học sinh tiểu học/ Phạm Văn Lam (cb.) - Lương Thị Hiền, - 2015

   15. Luyện tập cuối tuần môn ngữ văn lớp 6 / B.s.: Trịnh Trọng Nam (ch.b.), Nguyễn Phương Anh, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - H. : Giáo dục

   16. Vở thực hành chính tả lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Lương Thị Hiền. - H. : Giáo dục.

   Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top