ĐHSPHN - Hoàng Thúc Lân
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3308 - Lastest Update: 10/2/2018

PGS TS Hoàng Thúc Lân

Position Trưởng khoa
Telephone
Org Unit Khoa Triết học
Floor/Room Tầng 3- Nhà B- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội.
Email hoangthuclan@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/lanht

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

     Publications / Books

     • 2017, Hoàng Thúc Lân, Nhân sinh quan Phật giáo và ý nghĩa của nó trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Y Dược Việt Nam hiện nay, , Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, số 3, tr 150 - 154
     • 2017, Hoàng Thúc Lân, Tư tưởng thà ít mà tốt của V.I.Lê nin với việc cải cách bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay, TC KHXH Việt Nam, số 7, tr 60 - 64
     • 2017, Hoàng Thúc Lân, Nâng cao chất lượng dạy và học Triết học Mác – Lênin qua việc vận dụng ca dao – tục ngữ cho sinh viên hiện nay., Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, số 6, tr 249-251
     • 2017, Hoàng Thúc Lân, Giải pháp cơ bản phát huy giá trị triết lý nhân sinh trong tục ngữ, ca dao Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, số 9, 51 - 53
     • 2017, Hoàng Thúc Lân, Sự chuyển đổi chế độ sở hữu ở Liên Xô trong thế kỷ XX, KHXH Việt Nam, 9,
     • 2017, Hoàng Thúc Lân, Bản thể luận xã hội về đạo hiếu ở Việt Nam hiện nay, Nxb KHXH, ,
     • 2017, Hoàng Thúc Lân (chủ biên), Triết lý nhân sinh trong tục ngữ ca dao Việt Nam, Nxb Giáo dục, ,
     • 2016, Hoàng Thúc Lân, Tư tưởng biện chứng duy vật của Trần Đức Thảo về nguồn gốc của ngôn ngữ và ý thức , Tạp chí KHXH Việt Nam, , số 4, 95 -97
     • 2016, Hoàng Thúc Lân (đồng chủ biên), Logic hình thức, Nxb Lý luận chính trị, ,
     • 2016, Hoàng Thúc Lân (đồng chủ biên), Hướng dẫn giải bài tập Logic học, Nxb LLchính trị, ,
     • 2015, Hoàng Thúc Lân, Từ đạo hiếu trong Phật giáo suy ngẫm về đạo hiếu trong gia đình Việt Nam hiện nay, , Tạp chí Triết học., số 6, tr72-75
     • 2015, Hoàng Thúc Lân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ, , Tạp chí giáo dục lý luận, , ,
     • 2015, Hoàng Thúc Lân, Đổi mới phương pháp dạy khái niệm Triết học trong học phần Nguyên lý 1 cho sinh viên Việt Nam hiện nay. , Tạp chí giáo dục, ,
     • 2015, Hoàng Thúc Lân, Phương pháp nêu vấn đề trong dạy học Triết học Mác - Lênin. , Tạp chí giáo dục,, ,
     • 2015, Hoàng Thúc Lân, Đạo lý uống nước nhớ nguồn ở nước ta hiện nay. , Tạp chí KHXH Việt Nam, 11, 94-97
     • 2014, , Giáo trình triết học Mác - Lênin nâng cao, , Nxb Khoa học xã hội, ,
     • 2014, Hoàng Thúc Lân, Vai trò của logic hình thức trong rèn luyện tư duy logic cho sinh viên sư phạm Việt Nam hiện nay, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm, , số 6BC.,
     • 2014, Hoàng Thúc Lân, Xây dựng lối sống sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, , Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông,., ,
     • 2014, Hoàng Thúc Lân, Đạo hiếu trong gia đình Việt Nam hiện nay, , Tạp chí Khoa học xã hội, số 10,
     • 2014, Hoàng Thúc Lân, Đạo hiếu trong gia đình Việt Nam hiện nay, , Tạp chí KHXH Việt Nam, ,
     • 2014, Hoàng Thúc Lân, Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Việt Nam hiện nay, Nxb Lý luận chính trị., Nxb Lý luận chính trị, ,
     • 2013, Hoàng Thúc Lân, Bàn về một số lỗi logic trong tư duy của sinh viên hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, , số 9,, tr 37 - 42
     • 2013, Hoàng Thúc Lân, Giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên Việt Nam, , Tạp chí Giáo dục,, ,
     • 2013, Hoàng Thúc Lân, Vai trò nghiên cứu khoa học đối với sinh viên hiện nay. , Tạp chí Giáo dục,, số 339, tr 57-60
     • 2012, Hoàng Thúc Lân, Dạy học chủ nghĩa xã hội với việc nâng cao niềm tin của sinh viên về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. , Tạp chí Giáo dục,, số 181, tr. 24 - 26
     • 2011, Hoàng Thúc Lân, Vấn đề phát triển năng lực tư duy biện chứng ở sinh viên các trường đại học sư phạm Việt Nam hiện nay, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, , số 8., tr. 49 - 54
     • 2010, Hoàng Thúc Lân, Lôgíc học với việc rèn luyện năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên đại học sư phạm. , Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông., số 4, tr. 50 - 55
     • 2009, Hoàng Thúc Lân, Tư tưởng cuả V.I.Lênin về tăng năng suất lao động và ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới nước ta hiện nay. , Tạp chí Triết học, , số 3(214); , tr. 67 - 73.
     • 2009, Hoàng Thúc Lân, Vai trò của tư duy biện chứng đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở nước ta hiện nay. , Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông., số 4, tr. 31 - 35.
     • 2009, Hoàng Thúc Lân, Vai trò của tư duy biện chứng và đặc điểm của sinh viên sư phạm trong đào tạo đội ngũ giáo viên ở nước ta hiện nay. , Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, số 6; tr. 78 - 82., số 6;, tr. 78 - 82.
     • 2009, Hoàng Thúc Lân, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (tham gia), , Nxb Đại học Sư phạm, ,
     • 2009, Hoàng Thúc Lân, Hỏi và đáp Những nguyên lý cơ bản của chủ ngĩa Mác - Lênin (tham gia), , Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. , ,
     • 2008, Hoàng Thúc Lân, Tư duy biện chứng và vai trò của nó trong đào tạo đại học., Tạp chí Giáo dục, số 181;, tr. 24 - 26
     • 2008, Hoàng Thúc Lân, Giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học với việc nâng cao niềm tin của sinh viên về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. , Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông., số 11;, tr. 47 - 50
     • 2007, Hoàng Thúc Lân, Giáo trình phương pháp giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học (tham gia); , Nhà xuất bản Đại học Sư phạm,, ,
     • 2007, Hoàng Thúc Lân, Dạy và học môn Giáo dục công dân (tham gia),, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, ,
     • 2007, Hoàng Thúc Lân, Giáo trình Giáo dục gia đình (tham gia), Nxb Giáo dục, ,
     • June 2018, Hoàng Thúc Lân, Mother goddess worship a unique characteristics in Vietnamese spiritual life, European Journal of Economics, Low and social sciences IIPCCL publish Gras Austria, Vol.2 No.2 , 98 - 107
     • , , , , ,
     • , , , , ,
     • , , , , ,
     • , Hoàng Thúc Lân, Triết học Mác - Lênin với việc nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên, Tạp chí Giáo dục, , số 96; , tr. 19 - 20, 24
     • , Hoàng Thúc Lân, Một số giải pháp nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên thông qua phát huy vai trò giảng dạy Triết học Mác - Lênin, Tạp chí Giáo dục, , 160, 20-25
     • , Hoàng Thúc Lân, Nâng cao đạo đức cách mạng cho sinh viên thông qua giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học. , Tạp chí Giáo dục, 166, 9-10
     • , Hoàng Thúc Lân, Vai trò tư duy biện chứng duy vật đối với sinh viên đại học nước ta. , Tạp chí Triết học, số 4(191); , tr. 52 - 57.

     Workshop papers

     • 9/2017, Chính sách “Một vành đai, một con đường của Trung Quốc” và vấn đề tham gia của Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXHVN
     • 29 - 30 tháng 8/2018, Triết lý nhân sinh trong Kinh Sám hối của đạo Cao Đài, Hội thảo quốc tế tại Đại học An Giang
     • 2017, Bồi dưỡng văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ công an theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Hội thảo Kh Học viện Chính trị công an nhân dân
     • 2017, Phát huy vai trò của quản lý nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, Hội thảo quốc tế Phòng chống tham nhũng dưới góc nhìn Triết học kinh nghiệm của Việt Nam và Trung Quốc. Viện Triết học
     • 2016, Từ đạo thầy trò trong ca dao, tục ngữ suy ngẫm về đạo thầy trò trong xã hội Việt Nam hiện nay, Triết lý nhân sinh trong văn hóa Việt Nam
     • 2016, Xu hướng biến đổi của đạo hiếu trong gia đình Việt Nam hiện nay, Đạo hiếu trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay
     • 2015, Phương pháp dạy học nêu vấn đề trong dạy học Triết học Mác – Lê nin, Hội thảoNâng cao chất lượng giảng dạy các môn học lý luận chính trị trong các trường đại học không chuyên ngành M ác– Lê nin, tư tưởng HCM
     • 2013, Môn phương pháp nghiên cứu khoa học với việc nâng cao năng lực nghiên cứu cho sinh viên hiện nay. , Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Lao động - xã hội
     • 2011, Phát huy vai trò logic học trong đào tạo sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay., Kỷ yếu hội thảo Dạy và học Logic học cho sinh viên đại học hiện nay.

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top