ĐHSPHN - Vũ Thị Mai Hường
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3112 - Lastest Update: 3/29/2019

TS Vũ Thị Mai Hường

Position Giảng viên khoa QLGD - PGĐ TT NC & PT NVSP
Telephone
Org Unit Trung tâm nghiên cứu và phát triển NVSP
Floor/Room Tầng 8, nhà D3, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email huongvtm@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (Đại học),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/huongvtm

Biography / Background

Dr Vu Thi Mai Huong is a lecturer and researcher in teacher education and educational management at Hanoi National University of Education. I have a number of research publications in areas relating to teacher education and school management and leadership.

As Vice Director of the Center for Research and Teacher professional development, I am responsible for supporting between experience and theory for students across the University. As lecturer and researcher of Educational management faculty, I am responsible for training and studying the situation and literature of school management and leadership. I am also the supervisor of many students to receive graduate and master degree.

Qualifications

  Employment History

  • 2018 - nay, Phó Giám đốc , TTNC và PTNVSP
  • 2008 - nay, Giảng viên, Khoa QLGD

  Science Awards

  • 2005,Giải khuyến khích SVNCKH cấp Bộ

  Education

  • 2012-2016, Luận án , ĐHSP Hà Nội, Advisor: PGS.TS Bùi Minh Hiền, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2009 -2011, Luận văn thạc sỹ, ĐHSP HN, Advisor: PGS.TS Bùi MInh Hiền, Level: Master, Type: Regular
  • 2008, Khoá luận tốt nghiệp, ĐHSP Hà Nội, Advisor: GVC Đặng Quang Minh, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2017 -2019, Đề tài thuộc CT KHGD cấp quốc gia, Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên Việt Nam đến 2025, tầm nhìn 2035, QLGD
  • 2015 - 2016, Đề tài cấp Bộ, Nghiên cứu đề xuất khung năng lực và hình thành năng lực phát triển chương trình nhà trường phổ thông cho sinh viên đại học sư phạm, QLGD
  • 2014-2015, Đề tài trọng điểm cấp trường, Nâng cao năng lực phát triển chương trình nhà trường cho giáo viên phổ thông, QLGD
  • 2014 -2017, Đề tài cấp Bộ, Phát triển kỹ năng quản lý cho tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông, QLGD
  • 2013 - 2015, Đề tài cấp trường, Phân cấp quản lý hoạt động dạy học trong các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh quản lý dựa vào nhà trường, QLGD

  Publications / Books

  • 2018, Vũ Thị Mai Hường, Hoạt động của Hội đồng trường Tiểu học theo tiếp cận quản l‎ý dựa vào nhà trường , TC KH ĐHSP Hà Nội, ,
  • 2018, Vũ Thị Mai Hường , Instructional leadership at primary school under School-Based Management approach – case study at Doan Thi Diem private primary school. , HNUE JOURNAL OF SCIENCE. DOI: 10.18173/2354-1059.2017-0001. Educational Sciences, 2017, Vol. 62, Iss. 12, pp. , ,
  • 2017, Vũ Thị Mai Hường , Hình thành năng lực phát triển chương trình nhà trường phổ thông cho sinh viên các trường sư phạm, Tạp chí ĐHSP., ,
  • 2017, Vũ Thị Mai Hường , Cẩm nang quản lý và lãnh đạo nhà trường, NXB ĐHSP, ,
  • 2017, Vũ Thị Mai Hường , Tài liệu phục vụ nâng hạng giáo viên Mầm non, NXB ĐHSP, ,
  • 2017, Vũ Thị Mai Hường , Tài liệu phục vụ nâng hạng giáo viên Tiểu học, NXB ĐHSP, ,
  • 2017, Vũ Thị Mai Hường , Tài liệu phục vụ nâng hạng giáo viên THCS, NXB ĐHSP, ,
  • 2017, Vũ Thị Mai Hường , Tài liệu phục vụ nâng hạng giáo viên THPT, NB ĐHSP, ,
  • 2016, Vũ Thị Mai Hường , Giáo trình tâm lý học quản lý, NXB ĐHSP, ,
  • 2016, Vũ Thị Mai Hường , Các mô hình lãnh đạo dạy học và hướng vận dụng trong đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí ĐHSP., ,
  • 2016, Vũ Thị Mai Hường , Kinh nghiệm phân loại chương trình đào tạo của một số quốc gia trên thế giới và phương hướng vận dụng vào Việt Nam , Tạp chí QLGD, ,
  • 2016, Vũ Thị Mai Hường , Các mô hình lãnh đạo dạy học và hướng vận dụng trong đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí khoa học, trường ĐHSP HN, ,
  • 2015, Vũ Thị Mai Hường , Phát triển chương trình giáo dục nhà trường, NXB ĐHSP, ,
  • 2015, Vũ Thị Mai Hường , Quản lý và lãnh đạo nhà trường, NXB ĐHSP, ,
  • 2015, Vũ Thị Mai Hường , Các thành phần tham gia mô hình quản lý dựa vào nhà trường, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ,
  • 2014, Vũ Thị Mai Hường , Lãnh đạo hoạt động dạy học trong bối cảnh Quản lý dựa vào nhà trường, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội, ,
  • 2014, Vũ Thị Mai Hường , Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong hình thành năng lực sư phạm cho sinh viên đại học sư phạm, Tạp chí Dạy và học ngày nay, (4)., ,
  • 2013, Vũ Thị Mai Hường , Đào tạo cử nhân chuyên ngành QLGD hệ chính quy theo yêu cầu của QLGD hiện nay, Tạp chí Dạy và học ngày nay, (6), ,
  • 2013, Vũ Thị Mai Hường , Hiệu trưởng quản lý nhà trường theo tiếp cận quản lý dựa vào nhà trường, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội, ,
  • 2012, Vũ Thị Mai Hường, Trao quyền và nâng cao trách nhiệm – con đường nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, Tạp chí Dạy và học ngày nay, (9), ,
  • 2012, Vũ Thị Mai Hường , Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý dựa vào nhà trường, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (3), ,
  • 2012, Vũ Thị Mai Hường , Sự khác biệt trong QLNT theo mô hình SBM và mô hình truyền thống, Tạp chí Quản lý giáo dục, (11), ,
  • 2012, Vũ Thị Mai Hường , Quản lý nhà trường truyền thống và mô hình QLDVNT hiện nay, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (85), ,
  • 2012, Vũ Thị Mai Hường , Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học Việt Nam theo hướng tiếp cận QLDVNT, Tạp chí Khoa học giáo dục, (7)., ,
  • 2011, Vũ Thị Mai Hường , Xây dựng uy tín của người hiệu trưởng theo tư tưởng "Đức trị" của Khổng Tử", Tạp chí Dạy và học ngày nay, ,
  • 2011, Vũ Thị Mai Hường, Cải cách quản lý giáo dục vận dụng lý thuyết quản lý dựa vào nhà trường tại một số nước trên thế giới, Tạp chí Dạy và học ngày nay, (12)., ,
  • 2010, Vũ Thị Mai Hường , Vài nét về hệ thống giáo dục Israel, Tạp chí Giáo dục, ,

  Workshop papers

  • 2015, Giáo viên phát triển chương trình nhà trường Phổ thông theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục, Kỷ yếu hội thảo, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
  • 2015, Tổ trưởng chuyên môn phát triển chương trình nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục, Kỷ yếu hội thảo, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
  • 2011, Một số vấn đề trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý giáo dục đại học Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm trong toàn quốc
  • 2011, Tổ chức và hoạt động của các viện nghiên cứu trên thế giới và hướng nâng cao vai trò của Viện nghiên cứu Sư phạm trong xu thế tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường đại học, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Khoa học sư phạm trong chiến lược đào tạo giáo viên - yếu tố căn bản của đổi mới giáo dục Việt Nam ", Viện Nghiên cứu sư phạm - Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2011, Xây dựng trường ĐHSP Hà Nội thành trường ĐHSP trọng điểm trong giai đoạn hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học " ĐHSP Hà Nội, 60 năm xây dựng và phát triển".
  • 2010, Nghiên cứu lý thuyết quản lý dựa vào nhà trường và vấn đề chất lượng giáo dục trên thế giới, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Định hướng mô hình quản lý dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội
  • 2010, Nghiên cứu lý thuyết quản lý dựa vào nhà trường và vấn đề chất lượng giáo dục trên thế giới, Kỷ yếu hội thảo khoa học " Định hướng mô hình quản lý dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam". Khoa QLGD - Trường ĐHSP Hà Nội

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top