ĐHSPHN - Mai Thị Hạnh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2246 - Lastest Update: 7/9/2019

TS Mai Thị Hạnh

Position Giảng viên
Telephone 0795115789
Org Unit Khoa Việt Nam học
Floor/Room Tầng 1, Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email maihanhvnh@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hanhmt

Biography / Background

Tốt nghiệp đại học và thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau đó, được đào tạo Tiến sĩ theo chuyên ngành Văn hóa dân gian tại Học Viện khoa học Xã hội Việt Nam

Qualifications

  Employment History

  • 2006- nay, Giảng viên, Khoa Việt Nam học- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  • 2017,Giải Nhì A công trình xuất sắc của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

  Education

  • 2012- 2015, Tiến sĩ, Học Viện Khoa học xã hội, Advisor: Ngô Đức Thịnh, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2007, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm hà Nội, Advisor: Đỗ Quang Hưng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2003, Cử nhân đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: Lương Thị Thoa, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2016-2017, Tư vấn viên, Các yếu tố ảnh hưởng tới sự chấp nhận và lên tiếng ủng hộ quyền của con của cha mẹ có con là LGBT, Viện iSEE

  Publications / Books

  • 2019, Mai Thị Hạnh, Về tính cố kết trong bản hội tín ngưỡng thờ Mẫu, Tạp chí Di sản văn hóa, ,
  • 2018, Mai Thị Hạnh, Bản hội trong Đạo Mẫu: tạo lập vốn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi, NXB Văn hóa Dân tộc, , 265 trang
  • 2017, Mai Thị Hạnh, Những người con của Mẫu, Nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Kim Loan, Nxb Thế Giới, NXB Thế giới, , 146 trang
  • 2017, Mai Thị Hạnh, Việc tạo lập vốn xã hội của các thành viên bản hội Đạo Mẫu trong xã hội đương đại, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại (Trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu), Nxb Thế Giới, , tr58-80
  • 2016, Mai Thị Hạnh, Khía cạnh kinh tế của cộng đồng tôn giáo trong bối cảnh xã hội đương đại: nhìn từ bản hội Đạo Mẫu, Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, Số 2, tr40- 61
  • 2015, Lê Quang Hưng (cb, Nguyễn Văn Thắng, Mai Thị Hạnh, Sự biến đổi văn hóa truyền thống vùng ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa, NXB Thế giới., NXB Thế giới, , 315
  • 2015, Mai Thị Hạnh, Đồng thầy: Từ năng lực đặc biệt đến quyền lực trong bản hội Đạo Mẫu, , Tạp chí Văn hóa dân gian, Số 3, tr50- 63
  • 2015, Mai Thị Hạnh, Vốn xã hội, vấn đề cần quan tâm, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Số 372, tr31- 34
  • 2015, Mai Thị Hạnh, Bản hội Đạo Mẫu: quan niệm và loại hình, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Số 377, tr 80 -84
  • 2014, Mai Thị Hạnh, Chùa online và vấn đề hiện đại hóa Phật giáo trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương đại, , Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Số 9, tr46- 59
  • 2014, Mai Thị Hạnh, Lễ hội truyền thống các xã ngoại thành Hà Nội: Những phương diện biến đổi, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Lễ hội cộng đồng: truyền thống và biến đổi (Communal festivals: Traditions and changes), Nxb TPHCM, , ISBN: 978-604-73-2701-0
  • 2014, Mai Thị Hạnh, Bản hội trong Đạo Mẫu: Sự hình thành, đặc trưng và vai trò của nó - tiếp cận từ lý thuyết phân tích mạng lưới xã hội, In trong Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ bản sắc và giá trị, Nxb ĐHQG TP HCM, , , tr17-27
  • 2013, Lương Thị Thoa (cb),Mai Thị Hạnh, Cao Thị Hải Hà, Nhân tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở một số nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, NXB Chính trị Quốc gia, , 148
  • 2013, Mai Thị Hạnh, Chủ nghĩa yêu nước trong Đạo Mẫu qua nghiên cứu trường hợp Kinh Đạo Nam, Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, Số 3, tr18- 24
  • 2013, Mai Thị Hạnh, Sức mạnh mềm của văn hóa trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Volume 58, number 6B,
  • 2012, Mai Thị Hạnh, Sự biến đổi của quan hệ vợ chồng hiện nay qua nghiên cứu mô hình người chủ gia đình, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Thực trạng và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập”, Đại học Văn hóa Hà Nội, , tr303 - 309
  • 2009, Mai Thị Hạnh- Trần Văn Kiên, Chuyên đề ôn tập và luyện thi Lịch sử lớp 12, NXB hà Nội, , 212 trang
  • 2008, Mai Thị Hạnh, Nhân tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở Đông Nam Á, Tạp chí Đông Nam Á, Số 11, tr 68 -73
  • 2008, Mai Thị Hạnh, Những điểm tương đồng và khác biệt trong sự truyền bá đạo Công giáo vào Việt Nam và Philippin (thế kỉ XVI - XIX), Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Số 11, tr71 -76

  Workshop papers

  • 2017, Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại (Trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu), Nam Định
  • 2016, Hội thảo Vai trò của xã hội dân sự trong phát triển xã hội, kinh tế và văn hóa của Việt Nam, Hà Nội
  • 2015, Vốn xã hội trong phát triển kinh tế của các thành viên bản hội Đạo Mẫu, Tham luận trình bày tại Hội thảo Quốc tế Nhân học ở Việt Nam: lịch sử, hiện trạng và triển vọng, Trường KHoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
  • 2014, Hội thảo Quốc tế Lễ hội cộng đồng: truyền thống và biến đổi (Communal festivals: Traditions and changes), Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM
  • 2014, Hội thảo:Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ bản sắc và giá trị, Trường KHoa học xã hội và nhân văn TPHCM
  • 2012, Hội thảo quốc tế: Thực trạng và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập, Đại học văn hóa Hà Nội

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top