ĐHSPHN - Nguyễn Thị Hằng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1698 - Lastest Update: 10/8/2019

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng

Position Nghiên cứu viên
Telephone
Org Unit
Floor/Room
Email hangnguyenthi0039@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hang-nt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    • 2019, Chủ nhiệm đề tài, Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực tư duy phê phán cho học sinh THPT – Đề tài nhiệm vụ cấp Bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • 2018, Chủ nhiệm đề tài, Vận dụng lí thuyết học tập trải nghiệm trong dạy học Vật lí nhằm phát triển năng lực công nghệ cho học sinh phổ thông, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • 2016, Chủ nhiệm đề tài, Lý thuyết học tập trải nghiệm và định hướng vận dụng vào tổ chức hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông. SPHN16-19 VNCSP, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • 2014, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu phát triển năng lực thiết kế chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho giáo viên phổ thông. Mã số: SPHN 2014 17-02 NV, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • 2014, Chủ nhiệm đề tài, Các giải pháp phát triển năng lực quản lí lớp học cho đội ngũ giáo viên trẻ mới vào nghề. MS: B2014-17-54, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • 2011, Chủ nhiệm đề tài, Xác định tiêu chí đánh giá năng lực giáo dục cho sinh viên thực tập sư phạm đợt 1. MS: SPHN-11-97-VNCSP, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • 2010, Chủ nhiệm đề tài, Một số biện pháp nâng cao năng lực làm chủ nhiệm lớp cho sinh viên sư phạm. Mã số: B 2010- 17-228, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • 2009, Chủ nhiệm đề tài, Đổi mới nội dung và phương thức đào tạo sinh viên sư phạm vê công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. Mã số: SPHN 09-292., Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • 2008, Chủ nhiệm đề tài, Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục cho sinh viên sư phạm . MS: SPHN 08- 177., Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • 2007, Chủ nhiệm đề tài, Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng tổ chức họat động giáo dục cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội. MS: SPHN 07-74., Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • 2006, Chủ nhiệm đề tài, Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục cho sinh viên sư phạm. Mã số SPHN 06-03., Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • , Chủ nhiệm đề tài, Các biện pháp quản lí hiệu quả giờ học trên lớp. SPHN- 12-229. VNCSP, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • , Chủ nhiệm đề tài, Rèn luyện một số kỹ năng nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông qua hoạt động giáo dục môi trường. 2014, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

    Publications / Books

    • 2019, Nguyễn Thị Hằng, Thực trạng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên theo phương thức tổ chức cộng đồng học tập trong các trường THPT, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol 64, 2A, 94
    • 2018, Nguyễn Thị Hằng, Đánh giá tác động của phương pháp giảng dạy của giảng viên đến năng lực tổ chức dạy học của sinh viên, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vol 63, 2A, 2018, Vol 63, 2A, 2018, 180
    • 2017, Nguyễn Thị Hằng, Lý thuyết học tập trải nghiệm- Những vấn đề lí luận cơ bản và định hướng vận dụng vào tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol 62, Issue 1A, 48
    • 2014, Nguyễn Thị Hằng, Định hướng hình thành năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên sư phạm, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol 59, number 6A, 205

    Workshop papers

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top