ĐHSPHN - Lê Thị Hồng Hải
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3389 - Lastest Update: 5/17/2018

PGS TS Lê Thị Hồng Hải

Position Phó trưởng khoa
Telephone 0985815677
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email Hailth@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (C),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hailth

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2000- nay, , Bộ môn Hoá Vô cơ- Khoa Hoá học- Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2003-2009, , ĐH Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
  • 2000-2002, , trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • 1995-1999, , ĐH Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2017-2018: Nghiên cứu tổng hợp phức chất của một số nguyên tố hiếm với phối tử quinolin, pyridine đa càng, đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài.
  • 2015-2016,  Hợp tác nghiên cứu cấu trúc phức platin (II) có hoạt tính kháng tế bào ung thư và đào tạo chuyên ngành tinh thể học. (ZEIN2014Z182), Đề tài quỹ VLIR-UOS- Vương quốc Bỉ, tham gia.
  •  2013-2015: Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc, tính chất và hoạt tính kìm hãm tế bào ung thư của phức chất cơ kim của platin chứa arylolephin thiên nhiên và amin, Đề tài quỹ Nafosted, thư ký ĐT.
  •  2011-2013: Nghiên cứu ứng dụng phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với các axit cacboxylic làm chế phẩm tạo màu trang trí cho gốm sứ, đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài.
  • 2011-2013: Chế tạo và nghiên cứu  ứng dụng các hiệu ứng quang của vật liệu bán dẫn kích thước nanomet trong xử lý bảo vệ mội trường và vật liệu tiên tiến, Đề tài cấp Bộ, tham gia.
  • 2010-2012, Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc, tính chất và ứng dụng  phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với phối tử hữu cơ. Đề tài quỹ Nafosted, thư ký ĐT.
  • 2009-2010: Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và ứng dụng một số phức chất của titan, coban, sắt với axit hữu cơ làm chất tạo màu cho gốm sứ, Đề tài cấp trường, chủ nhiệm ĐT. 

  Publications / Books

  1. Hai Le Thi Hong, Thao Nguyen Thu, Hien Nguyen and Luc Van Meervelt (2017) Crystal structures of two platinum(II) complexes containing ethyl eugenoxyacetate and 2-aminopyridine, Acta Cryst, E73, 573–578 .

  2. Lê Thị Hồng Hải, Ngô Vân Anh, Nguyễn Thị Ngọc Vinh, Ngô Tuấn Cường, Vũ Duy Thịnh (2017), Tổng hợp, xác định cấu trúc phức chất của Ni(II), Pd(II) với 5-bromo-6,7-dihidroxyl -1-metyl-3-sunfoquinolin bằng các phương pháp phổ và tính toán hóa học lượng tử, Tạp chí Hoá học, 55(3), 304-308.

  3. Nguyễn Thị Ngọc Vinh, Trần Thị Hằng, Trần Thị Đà, Lê Thị Hồng Hải (2017), Nghiên cứu tương tác của axit 6-hidroxi-3-sunfoquinol-7-yloxiaxetic với một số ion nguyên tố hiếm bằng phương pháp phổ huỳnh quang, Tạp chí Hoá học, 55 (5E34), 384-388.

  4. Nguyễn Thị Ngọc Vinh, Trần Thị Hằng, Đinh Thị Hiền, Trần Thị Đà, Lê Thị Hồng Hải (2017), Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo phức chất của La(III), Y(III), với axit 5-bromo-6-hidroxi-3-sunfoquinol-7-yloxiaxetic, Tạp chí Hoá học, 55 (3E12), 90-93.

  5. Hai Le Thi Hong, Vinh Nguyen Thi Ngoc, Anh Do Thi Van and Luc Van Meervelt, (2016), Crystal structure of hexaaquanickel(II) bis{5-bromo-7-[(2-hydroxyeth- yl)amino]-1-methyl-6-oxidoquinoline-1-ium-3-sulfonate} monohydrate, Acta Cryst, E72, 1242-1245.

  6. Chi Nguyen Thi Thanh, Thong Pham Van, Hai Le Thi Hong and Luc Van Meervelt (2016), Crystallization experiments with the dinuclear chelate ring complex di-μ-chlorido-bis[(η2-2-allyl-4-methoxy-5-{[(propan- 2-yloxy)carbonyl]methoxy}phenyl-κC1)platinum(II)] , Acta Cryst. (2016). C72, 758–764.

  7. Hai Le Thi Hong, Diep Dao Thi Bich, Ngan Nguyen Bich and Luc Van Meervelt (2016), Crystal structures of organoplatinum complexes containing alkyleugenoxyacetate and p-chloroaniline, Acta Cryst, E72, 912-917. 

  8. Nguyen Phuong Nhan, Ho Thi Huyen, Tran Minh Duc, Dao Thi Bich Diep, Lê Thị Hồng Hải, Nguyen Minh Thuy (2016), Synthesis, characterization and photocatalytic activities of rare-earth (Er, Eu, Sm)- doped TiO2 nanoparticles for the oxidative degradation of phenol, VietNam Journal of Chemistry, 54 (5E1), 393-398.

  9. Lê Thị Hồng Hải, Đỗ Thị Bích Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Vinh, Trần Thị Đà (2016), Tổng hợp, cấu trúc một số phức chất khép vòng đơn nhân của Pt(II) với 5-bromo-6,7dihydroxyl-1-metyl-3-sunfo quinolin, Tạp chí Hoá học, 54, 5E1, 6-10.

  10. Le Thi Hong Hai,  Ngo Tuan Cương, Nguyen Thi Hai (2015),  Synthesis, structural characterization of complexes of Zn(II), Cd(II) with quinoline's derivaties by a combination of spectroscopy and density functional theory calculation, Viet Nam Journal of Chemistry, 53(3E12),  315-320.

  11. Le Thi Hong, H.; Nguyen Thi Ngoc, V.; Tran Thi, D.; Nguyen Bich, N.; Van Meervelt, L.(2015), Crystal structure of hexaaquanickel(II) bis{2-[(5,6-dihydroxy- 3-sulfonatoquinolin-1-ium-7-yl)oxy]acetate} dihydrate, Acta Cryst. E71, 1105-1108.

  12. Tran Thi Da, Le Thi Hong Hai, Luc Van Meervelt and Nguyen Huu Dinh (2015), Synthesis, structure and in vitro cytotoxicity of organoplatinum(II) complexes containing aryl olefins and quinoline, Journal of Coordination Chemistry, Vol 68 (19), 3525-3536.(SCI).

  13. Lê Thị Hồng Hải, Trần Thị Hoa (2015), Tổng hợp, cấu trúc phức chất cơ platin chứa ankyl eugenoxyaxetat và p-cloanilin, Tạp chí Hóa học, 53(4E), 171-175.

  14.  Lê Thị Hồng Hải, Trần Thị Đà, Trần Thị Lan Anh (2014), Tổng hợp, cấu trúc phức chất cơ platin chứa ankyl eugenoxylaxetat và axit quinaldic, Tạp chí Hóa học, T.52(5A), p 76-80.

  15. Lê Thị Hồng  Hải, Trần Thị Đà, Đỗ Thị Bích Huệ (2014), Tổng hợp và cấu trúc phức chất cơ platin chứa etyl eugenoxylaxetat và 2-amino pirydin, Tạp chí Khoa học- ĐH Quốc gia Hà Nội, 30, 6SB, 269-274.

  16.  Lê Thị Hồng Hải, Lê Văn Cơ, Trần Thị Đà (2013), Tổng hợp, cấu trúc, tính chất một số phức chất của Zn(II), Cd(II) với axit 6 hydroxy-3-sunfoquinolin-7-yloxyaxetic, Tạp chí Hóa học, 51(3AB), 92-96.

  17. Lê Thị Hồng Hải, Lê Văn Cơ, Trần Thị Đà (2013), Tổng hợp, cấu trúc, tính chất một số phức chất của Zn(II), Cd(II), Hg(II) với hợp chất azo có chứa vòng quinolin, Tạp chí Hóa học, 51(3AB), 200-204.

  18. Tran Thi Da, Le Xuan Chien, Le Thi Hong Hai (2013) Synthesis and structure of organoplatium complexes containing aromatic amine and safrole or chelating safrole, Journal of science of HNUE, 58(9), 28-33.

  19. Trần Thị Đà, Lê Xuân Chiến, Lê Thị Hồng Hải (2013), Tổng hợp và cấu trúc phức chất cơ platin chứa safrole và phối tử loại 2-aminobenzothiazole, Tạp chí Hóa học, T51(6ABC),804-807.

  20. Tran Thi Đa, Le Xuan Chien, Nguyen Thi Thanh Chi, Le Thi Hong Hai, Nguyen Huu Dinh (2012), Synthesis and solution structures of some platinum(II)complexes containing chelating safrole and amine, Journal of Coordination Chemistry, Vol 65(1), 131-142.

  21. Nguyen Huu Dinh, Le Van Co, Nguyen Mạnh Tuan, Le Thi Hong Hai and Luc Van Meervelt (2012), New route to novel polysubstitued quinolines starting with eugenol, the main constituent of Ocimun sanctum L.oil, Heterocycles, Vol 85(3), 627-637.

  22. Nguyen Minh Thuy, Duong Quoc Van, Le Thi Hong Hai, Nguyen Manh Nghia, Nguyen Hong Quan (2012) The Solvent influent on the properties of TiO2 : V4+ Nanoparticles prepared by hydrothermal method, Advanced Materials Reseach, 548, 105-109.

  23. Nguyen Minh Thuy, Duong Quoc Van, Le Thi Hong Hai  (2012), The visible light activity of the TiO2 and TiO2: V4+ photocatalyst, Nanomaterials and Nanotechnology, 2, 14


  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top