ĐHSPHN - Đinh Thị Hiền
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 809 - Lastest Update: 10/30/2022

PGS. TS Đinh Thị Hiền

Position Trợ lý giảng dạy, học tập, NVSP
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email dth0104@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/dinhhien

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 01/2010- nay, , Khoa Hóa học

  Science Awards

  Education

  • 2012-2016, Tiến sỹ, ĐHKHTN - ĐHQGHN, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2009-2010, Thạc sỹ, ĐHKHTN-ĐHQGHN, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2003-2007, Đại học, Đại học quốc gia Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2020-2023, Chủ nhiệm đề tài, “Phát triển hệ phức chất phát quang đa nhân của một số nguyên tố đất hiếm với phối tử họ β-đixeton định hướng ứng dụng trong y sinh và vật liệu quang, Khoa Hóa học
  • 2018-2019, Chủ nhiệm đề tài, Tổng hợp các phức chất mới của các nguyên tố đất hiếm Eu, Tb, Sm, Pr, Y với phối tử β-đixeton có nhận biết huỳnh quang để phát hiện phân tử 1O2, Khoa Hóa học
  • 2013-2014, Chủ nhiệm đề tài, Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo và tính chất một số β-đixetonat kim loại đất hiếm có hoạt tính quang học, Khoa Hóa học

  Publications / Books

  • 2021, Thi-Hien Dinh*, Hung-Huy Nguyen, Minh-Hai Nguyen*, A structural and spectroscopic study on heterometallic sodium(I)–europium(III) β-diketonate complexes, Inorganic Chemistry Communications, 130, 108674
  • 2020, Minh-Hai Nguyen*, Thi-Thuy-Ha Khuat, Danh-Quang Do, Hung-Huy Nguyen, Thi-Hien Dinh*, Anthracene-based Ni(II) thiosemicarbazones with novel intramolecular π–π stackings, Inorganic Chemistry Communications, 118, 107994
  • 2020, Minh-Hai Nguyen,* Thi-Nguyet Nguyen, Danh-Quang Do, Hung-Huy Nguyen, QuanManh Phung, Natesan Thirumalaivasan, Shu-Pao Wu, and Thi-Hien Dinh*. , A highly selective fluorescent anthracene-based chemosensor for imaging Zn2+ in living cells and zebrafish, Inorganic Chemistry Communications, 115, 107882.
  • 2019, 2. Minh-Hai Nguyen*, Thi-Thuy-Ha Khuat, Hung-Huy Nguyen, Thi-Hien Dinh*. , Ni(II), Pd(II) Complexes with Pyrene-based Thiosemicarbazones: Syntheses, Molecular Structures and Excimeric Emissions, Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie , 645(2), 113
  • 2019, Minh-Hai Nguyen*, Thi-Thuy-Ha Khuat, Hung-Huy Nguyen, Quan-Manh Phung, Thi-Hien Dinh*, Emissive Pd(II) thiosemicarbazones bearing anthracene: New complexes with unusual coordination mode, Inorganic Chemistry Communications, 102, 120-125
  • 2015, Thi-Nguyet Trieu*, Thi-Hien Dinh, Hung-Huy Nguyen, Ulrich Abram, Minh-Hai Nguyen*. , Novel Lanthanide(III) Ternary Complexes with Naphthoyltrifluoroacetone: A Synthetic and Spectroscopic study, Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie , 641 (11),, 1934.

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top