ĐHSPHN - Nguyễn Thị Thanh Chi
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3423 - Lastest Update: 5/16/2018

PGS TS Nguyễn Thị Thanh Chi

Position Trưởng bộ môn
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email chintt@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/chintt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2002-2007, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Trần Thị Đà, Level: Doctor, Type: Regular
   • 1999-2001, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Trần Thị Đà, Level: Master, Type: Regular
   • 1994-1998, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: Cô giáo Hà Thị Ngọc Loan, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

   1. Thành viên nghiên cứu của đề tài "Tổng hợp, cấu trúc, tính chất và ứng dụng một số phức chất Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Pt với phối tử hữu cơ", Mã 531204. Bộ KHCN, 1/2001 - 12/2005. Đã nghiệm thu đạt kq tốt.

   2. Chủ nhiệm ĐT "Tổng hợp, cấu trúc, tính chất và thăm dò hoạt tính xúc tác một số phức chất của platin(II) chứa phối tử olefin", Mã SPHN-06-26. Trường ĐHSPHN, 1/2006 - 12/2007. Đã nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc.

   3. Tham gia ĐT "Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc, tính chất và ứng dụng phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với phối tử hữu cơ", Mã 501606. Bộ KHCN, 1/2006 – 12/2008. Đã nghiệm thu đạt loại tốt.

   4. Chủ nhiệm ĐT "Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số phức chất của platin(II) chứa phối tử safrol.", Mã SPHN-08-195. Trường ĐHSPHN, 1/2008 - 12/2009. Đã nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc.

   5. Chủ nhiệm ĐT "Nâng cao chất lượng học phần “Thực hành tổng hợp vô cơ” ở trường ĐHSPHN", SPHN-10-474 Trường ĐHSPHN, 1/2010 – 6/2011. Đã nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc.

   6. Thành viên nghiên cứu chú chốt của ĐT "Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc, tính chất và ứng dụng phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với phối tử hữu cơ", Mã 104.02.39.09 NAFOSTED, 1/2010 – 12/2012. Đã nghiệm thu kết quả đạt.

   7. Chủ nhiệm ĐT "Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính kháng ung thư của dãy phức chất platin(II) chứa amin dị vòng", mã B2013-17-39 Bộ GD&ĐT, 1/2013 - 12/2014, Đã nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc.

   8. Đồng chủ nhiệm ĐT "A joint structural research on platinum(II) complexes for antitumor activity and elaboration of the framework for training in crystallography." Mã VLIR-OUS 2014Z132, Vương quốc Bỉ, 9/2014 - 9/2016. Đã nghiệm thu.

   9. Thành viên nghiên cứu chủ chốt của ĐT "Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc, tính chất và hoạt tính kìm hãm tế bào ung thư của phức chất cơ kim của platin chứa arylolephin thiên nhiên và amin." Mã 104.02-2012.66 Nafosted, 7/2013 - 7/2015. Đã nghiệm thu kết quả đạt.

   10. Chr nhiệm ĐT "Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc, tính chất và hoạt tính xúc tác phức chất cơ kim của platin(II) và paladi(II).", 104.03-2015.83 NAFOSTED, 5/2016-5/2019. Đang thực hiện.

   11. Thành viên nghiên cứu của ĐT " Nghiên cứu tổng hợp, xác định cấu trúc và thăm dò khả năng ức chế tế bào ung thư của dãy phức chất platin(II) chứa eugenol/anetol và amin" B2017-DQN-04, 1/2017 – 12/2018. Đang thực hhieenj.   Publications / Books

   BOOKS: 

   1. Chủ biên cuốn sách: Nguyễn Thị Thanh Chi (CB), Phạm Đức Roãn, Lê Thị Hồng Hải, Lê Hải Đăng, Lương Thiện Tài, Đinh Thị Hiền “Giáo trình “Thực hành tổng hợp vô cơ”, Nhà xuất bản ĐHSP, năm 2013

   PUBLISHCATIONS:

   Stt

   Tác giả

   Tên kết quả công bố

   /đăng ký

   Tên tạp chí, Nơi công bố

   Thời gian đăng tải

   1

   Nguyễn Hữu Đĩnh, Dương Bá Vũ, Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà

   Cộng hưởng từ proton của piperidin và 1 số amin thơm trong cầu phối trí của Pt(II)

   Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học và công nghệ hoá hữu cơ toàn Quốc lần 2, trang 158-162,

   2001

   2

   Trần Thị Đà, Nguyễn Thị Thanh Chi, Dương Bá Vũ

   Tổng hợp, cấu trúc, tính chất và thăm dò hoạt tính chống ung thư của một số phức chất platin(II) chứa piperidin hoặc morpholin và amin béo

   Hội nghị Hóa học toàn Quốc lần 4. Tiểu ban hóa vô cơ, silicat và phân bón. Trang 9 - 15.

   2003

   3

   Trần Thị Đà, Nguyễn Thị Thanh Chi,  Bùi đức Thuần, Nguyễn Hữu Đĩnh

   Tổng hợp, cấu trúc, tính chất của một số phức chất  platin(II) chứa piperidin và amin thơm

   Tạp chí hóa học, tập 43, số 2. Trang 169-173

   2005

   4

   Trần Thị Đà, Nguyễn Thị Thanh Chi, Tống Thị Cẩm Lệ

   Tìm điều kiện tổng hợp phức chất K[PtCl3(Metyleugenol)] và phức chất K[PtCl3(Safrol)]

   Tạp chí Khoa học trường ĐHSPHN. Số 1.  

   2005

   5

   Trần Thị Đà, Nguyn Th Thanh Chi.Nguyễn Hữu Đĩnh, Tống Thị Cẩm Lệ

   Xác định cấu trúc của phức chất kalitricloro(metyleugenol) platinat(II) và phức chất kalitricloro(Safrol)platinat(II) bằng phương pháp NMR

   Tạp chí phân tích lý, hoá, sinh, 10(2). Trang 3 – 7.

   2005

   6

   Trần Thị Đà, Nguyễn Thị Thanh Chi,  Trần Thị Minh Thu, Nguyễn Hữu Đĩnh, Nguyễn Thị Tuyết Minh

   Tổng hợp, cấu trúc một vài phức chất của platin(II) chứa piperidin và olefin thiên nhiên.

   Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ, Toàn quốc, lần thứ III, trang 36 - 40

   2005.

   7

   Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà

   Tổng hợp, cấu trúc của trans-diclo(etylen)(piperidin)platin(II)

   Tạp chí phân tích hoá, lý và sinh học, 11(1), tr. 35-39.

   2006

   8

   Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà, Vũ Quang Như, Nguyễn Hữu Đĩnh

   Tổng hợp và cấu trúc của một số phức chất trans - đicloro(safrol)(aminthơm) platin(II)

   Tạp chí hoá học, 45 (2), 176-180

   2007

   9

   Tran Thi Da, Nguyen Thi Tuyet Minh, Nguyen Thi Thanh Chi, Nguyen Huu Dinh

   Synthesis and spectral characterization of some complexes of platinum(II) containing h2-methyleugenol

   Polyhedron 26, 3271 – 3276;  ISSN: 0277-5387

   2007

   10

   Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà

   Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học một vài phức chất cis -đicloro(safrol)(amin)platin(II)

   Tạp chí hoá học, 45 (6), 715 –721

   2007

   11

   Nguyễn Thị Thanh Chi, Hoàng Anh Tài, Lê Hải Đăng, Trần Thị Đà

   Xác định cấu trúc một vài phức chất của platin(II) chứa octho-toluiđin

   Tạp chí phân tích hoá, lý và sinh học, 12 (1), 36 - 41

   2007

   12

   Trần Thị Đà, Nguyễn Thị Thanh Chi*, Nguyễn Thị Tuyết Minh

   Phân tích phổ NMR của một vài phức chất trans-, cis-[PtCl2(safrol)(amin)]

   Tạp chí phân tích hoá, lý và sinh học, 12 (2), 25 - 30

   2007

   13

   Trần Thị Đà, Nguyễn Thị Thanh Chi*, Nguyễn Hữu Đĩnh

   Phân tích phổ ESI-MS của dãy phức chất cơ kim trans, cis-[PtCl2(safrol)(amin)]

   Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ, Toàn quốc, lần thứ III, trang 587591

   2007

   14

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Trần Thị Đà, Lê Xuân Chiến


   Phản ứng bất thường của một vài phức chất platin(II) chứa safrol với piperiđin

   Tạp chí hoá học. 46 (2A), 20-26

   2008

   15

   Nguyễn Thị Thanh Chi*,  Trần Thị Đà, Nguyễn Thị Thu Hiền

   Tổng hợp và nghiên cứu  cấu trúc một vài phức chất trans - dicloro (etilen)(amin)platin(II)

   Tạp chí phân tích hoá, lý và sinh học, 13 (1), 29- 32

   2008

   16

   Trần Thị Đà, Nguyễn Thị Thanh Chi*,  Lê Xuân Chiến


   Xác định cấu trúc phức chất

   trans-[PtCl2(safrol) (quinolin)] và trans-[PtCl2 (safrol)(pyriđin)] bằng phương pháp phổ NMR

   Tạp chí phân tích hoá, lý và sinh học, 13 (2), 107- 110

   2008

   17

   Tran Thi Da, Young -Mi Kim, Nguyen Thi Thanh Chi, Le Xuan Chien, Nguyen Van Minh, Nguyen Huu Dinh*

   Formatin of Metalliacyclic Complexes by Activation of an Aryl C-H Bond in a Platinum-Safrole Analogue of Zeise’s Salt

   Organometallics, 27, 3611 – 3613; ISSN: 0276-7333

   2008

   18

   Trần Thị Đà, Nguyễn Thị Thanh Chi*,  Trương Thị Cẩm  Mai, Phạm Thu Hường

   Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một vài phức chất

   cis- đicloro(anetol)(amin) platin(II)

   Tạp chí hoá học, 46 (5), 560 - 565

   2008

   19

   Nguyễn Thị Thanh Chi*,  Trần Thị Đà


   Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của phức chất Trans -[PtCl2(safrol)(quinolin)] và Trans -[PtCl2(safrol) (pyriđin)]

   Tạp chí dược học

   Số 403 năm 49 (11), 32 - 36

   2009

   20

   Nguyễn Thị Thanh Chi,  Trần Thị Đà, Trương Thị Cẩm  Mai

   Tổng hợp, cấu trúc, tính chất một số phức chất cis (hoặc trans) [PtCl2(amin)(olefin)] và cis [PtCl2(piridin)(amin)]


   Tạp chí trường ĐHSPHN

   Số dành riêng của cán bộ trẻ ĐHSPHN

   3 - 9

   2009

   21

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Trần Thị Đà, Cao Văn Xưởng

   Tổng hợp và cấu trúc của một số phức chất trans-dicloro (safrol)(aminbéo) platin(II)

   Tạp chí hoá học T. 48 (2), Tr. 186 - 191

   2010

   22

    Nguyễn Thị Thanh Chi*, Trần Thị Đà, Nguyễn Hữu Đĩnh

   Tương tác của kali tricloro (safrol)platinat(II) với amoniac, đimetylamin và đietylamin

   Tạp chí hoá học T. 48 (3), Tr. 277 - 283

   2010

   23

   Nguyễn Thị Thanh Chi*,  Trần Thị Đà


   Hoạt tính sinh học của hai dãy phức chất Trans -, cis - [PtCl2(safrol)(amin)]

   Tạp chí dược học, số 412, năm thứ 50, t 8, trang 49 - 51

   2010

   24

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Phạm Đức Roãn, Phạm Thu Oanh

   Nâng cao chất lượng một số bài thÝ nghiệm cho học phần “thực hành tổng hợp vô cơ” ở trường ĐHSPHN

   Hội nghị hoá học toàn Quốc lần thứ 5, tiểu ban giảng dạy, đào tạọ, tr 82-90

   2010

   25

   Nguyễn Thị Thanh Chi*,  Trần Thị Đà

   Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học một số phức chất cơ kim của Pt(II) chứa safrol và amin

   Tạp chí hoá học, t48(4C), tr 467-472

   2010

   26

   Lê Xuân Chiến, Tống Thị Thu Thương, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà*.

   Nghiên cứu tương tác của phức chất safroleplatin (II) với etilendiamin và tetrametilendiamin

   Tạp chí hoá học, t49(2ABC), tr 117-121

   2011

   27

   Trần Thị Đà, Lê Xuân Chiến, Nguyễn Thị Thanh Chi, Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Hữu Đĩnh*

   Synthesis and solution structures of some platinum(II) complexes containng chelating safrole and amine

   Journal of coordination chemistry, vol 65, No 1, p. 131 - 142

   2012

   28

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Nguyễn Khánh Tùng, Nguyễn Quỳnh Chi, Trần Thị Đà.

   Tổng hợp và phân tích cấu trúc phức chất platin(II) chứa metyleugenol và 2-metylquinolin

   Tạp chí khoa học và công nghệ, 50 (3B), 74 - 81

   2012

   29

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Đồng Xuân Lĩnh

   Xây dựng và cải tiến một số bài thí nghiệm cho học phần thực hành tổng hợp vô cơ ở trường ĐHSPHN.

   Tạp chí giáo dục, số 292 kì 2, 49 – 52, 8/2012.


   2012

   30

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Đà

   Nghiên cứu phản ứng este hóa giữa axit eugenoxiaxetic với ancol dưới tác dụng của phức chất platin

   Tạp chí hóa học, T 51(2AB), 442-446

   2013

   31

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Trương Thị Cẩm Mai, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Đà


   Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc phức chất đơn nhân và hai nhân của Pt(II) chứa phối tử propyl eugenoxiaxetat.

   Tạp chí hóa học, T51 (3AB), 6/2013, 500 - 504

   2013

   32

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Dương Bá Vũ, Trần Thị Đà


   Phổ 13C NMR của dãy phức chất platin(II) chứa piperidin và amin khác hoặc aryl olefin

   Tạp chí hóa học, T.51(6ABC), 794 – 798

   2013

   33

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Ngô Tuấn Cường, Đặng Thế Anh, Vũ Thị Thanh Hoa, Phan Toàn Thắng


   Xác định cấu trúc không gian của phức chất cis-[PtCl2(piperidin)(o-anizidin)] và cis-[PtCl2(piperidin)(anetol)] bằng phổ NOESY và phương pháp phiếm hàm mật độ

   Tạp chí hóa học, T.51(6ABC), 799 – 803

   2013

   34

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Ngô Tuấn Cường, Lê Thị Duyên

   Synthesis, NOESY NMR study and quantum chemical calculation of stereostructure of cis-[PtCl2(piperidine)(quinoline)] complex

   JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE

   Chemical and Biological Sci. Vol. 58, No. 9, pp. 34-40

   2013

   35

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Phạm Văn Thống

   Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính kháng tế bào ung thư của phức chất cis-[PtCl2(piperidin)(p-cloanilin)] và cis-[PtCl2(piperidin)(xylclohexylamin)]

   Tạp chí ĐHSPHN, số 59 (1A), trang 156-161

   2014

   36

   Nguyen Thi Thanh Chi, Nguyen Bich Ngan, Luc Van Meervel*

   Hydrogen-bonded chains in three cis-platinum(II) complexes bearing piperidine and amine ligands

   Acta Cryst

   C70, 297-301


   2014

   37

   Phạm Văn Thống, Nguyễn Thị Thanh Chi*

   Nghiên cứu tổng hợp và cấu trúc của hai phức chất K[PtCl3(isopropyl eugenoxyaxetat] và [PtCl(isopropyl eugenoxyaxetat -1H)]2

   Tạp chí hóa học

   52(3), 381-386


   2014

   38

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Trần Thị Đà

   Synthesis, structure and biological activity of three platinum(II) complexes bearing alkyl eugenoxiacetate (alkyl: ethyl or propyl) and heterocyclic amine

   Vietnam Journal of Chemistry, 52(2) 256-260


   2014

   39

   Chi Nguyen Thi Thanh, Ngan Nguyen Bich, Luc Van Meervel*

   Crystal structure of chlorido(piperidine-kN)-(quinoline-2-carboxylato-k2N,O)platinum(II)

   Acta Cryst. E70, 36–38

   2014

   40

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Trần Thị Đà


   Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính kháng tế bào ung thư của phức chất platin(II) chứa axit eugenoxyaxetic và quinolin hoặc 8-hidroxyquinolin

   Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30 số 6S-B   2014

   41

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Phạm Văn Thống, Trần Thị Đà


   Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc phức chất khép vòng của platin(II) chứa axit eugenolxyaxetic

   Tạp chí hóa học. Tập 52 số 5A, 319-324


   2014

   42

   Tran Thi Da, Nguyen Thi Thanh Chi, Luc Van Meervelt, Peter Mangwala Kimpende, Nguyen Huu Dinh*


   Synthesis, structure and properties of two series of platinum(II) complexes containing methyleugenol or chelating methyleugenol and amine

   Polyhedron, vol 85, p. 104 - 109, 2015


   2015

   43

   Chi Nguyen Thi Thanh, Truong Hoang Van, Thong Pham Van, Ngan

   Nguyen Bich and Luc Van Meervelt*

   Crystal structure of trans-dichlorido(4-nitroaniline-κN1)(piperidine-κN)platinum(II)

   Acta Cryst. E71, 644–646

   2015

   44

   Phạm Văn Thống, Nguyễn Văn Trường, Lê Thị Duyên, Nguyễn Thị Thanh Chi*


   Phản ứng bất thường giữa kali tricloropiperidinplatinat(II) với p-nitroanilin

   Tạp chí hóa học. T.53(3E12) 468-472

   2015

   45

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Nguyễn Quỳnh Chi, Trần Thị Đà


   Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của hai phức chất platin(II) chứa metyleugenol và 8-hiddroxiquinolin

   Tạp chí hóa học. T.53(3E12) 473-478

   2015

   46

   Nguyen Thi Thanh Chi, Nguyễn Thị Hòa, Nguyen Bich Ngan, Luc Van Meervel*

   Synthesis, structurel and spectroscopic study and cytotoxicity of trans-[PtCl2(methyleugenoxyacetate)(2-aminopyperidine)]

   Tạp chí phân tích hóa, lý, sinh học. T20, số 4, trang 345-350.

   2015

   47

   Nguyễn Thị Thanh Chi, Phạm Xuân Phong, Hồ Anh Sơn, Nguyễn Văn Ba

   Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của phức chất chứa platin trên thực nghiệm

   Tạp chí y học Việt nam;  T 432, số 2,12-15

   2015

   48

   Thi Yen Hang Bui, Chi Nguyen Thi Thanh and Luc Van Meervelt*

   trans-Dichlorido{3,4-dimethoxy-2-[(2,3-η)-prop-2-

   en-1-yl]benzene}(pyridine-κN)platinum(II)

   IUCrData. 1, x152176    [doi:10.1107/S2414314615021768]

   2016

   49

   Thi Yen Hang Bui, Chi Nguyen Thi Thanh and Luc Van Meervelt*

   {4,5-Dimethoxy-2-[(2,3-η)-2-prop-2-en-1-yl]phenyl-κC1

   }(8-hydroxyquinolinato-

   κN,O)platinum(II)

   IUCrData. 1, x152428    [doi:10.1107/S2414314615024281]


   2016

   50

   Phạm Văn Thống, Trương Thị Cẩm Mai, Bạch Thị Mãi, Nguyễn Thị Thanh Chi*


   Tổng hợp, cấu trúc, tính chất của hai phức chất khép vòng platin(II) chứa metyleugenol và axit quinaldic

   Tạp chí hóa học. 54(5e1,2): 154-159


   2016

   51

   Chi Nguyen Thi Thanh, Thong Pham Van, Hai Le Thi Hong and Luc Van Meervelt* 


   Crystallization experiments with the dinuclear chelate ring complex di-μ- chlorido-bis[(η2-2-allyl-4-methoxy-5-{[(propan-2-yloxy)carbonyl] methoxy}- phenyl-κC11)platinum(II)] 


   Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry, Volume C72, pages 758-764


   2016

   52

   Nguyễn Thị Huyền Tâm, Nguyễn Thị Hương, Trương Thị Cẩm Mai, Nguyễn Thị Thanh Chi*

   Tổng hợp, cấu trúc, hoạt tính kháng tế bào ung thư của hai phức chất platin(II) chứa metyleugenol và p-cloanilin


   Tạp chí hóa học. 54(5): 549-554

   2016

   53

   Nguyen Thi Thanh Chi*, Nguyen Thi My Hoa, Truong Thi Cam Mai


   Antimicrobial activities of two platinum(II) complexes bearing ethyl eugenoxiacetate and synthesis, structure of [PtCl(ethyl eugenoxiacetate-1H)(morpholine)

   JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/2354-1059.2016-0057 Natural Sci. 2016, Vol. 61, No. 9, pp. 60-67


   2016

   54

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Nguyễn Thị Hòa

   Synthesis and structure of two platinum(II) complexes containing methyl eugenoxyaxetat and 2-aminobenzothiazole

   Vietnam Journal of Chemistry. 54 (6), 667-671


   2016

   55

   Nguyen Thi Thanh Chi, Tran Thi Da, Nguyen Van Ha, Nguyen Huu Dinh*

   Synthesis and spectral characterization of platinum(II) complexes containing eugenol, a natural allylphenol

   Journal of coordination chemistry Vol 70, No 6, page 1008-1019


   2017

   56

   Pham Van Thong, Nguyen Hien, Nguyen Son Ha, Nguyen Thi Thanh Chi*

   Synthesis and structure of some azolium salts


   Vietnam Journal of Chemistry, 55(2), 249-254

   2017

   57

   Trương Thị Cẩm Mai, Trần Thị Bích Phượng, Phạm Thị Lê, Nguyễn Thị Thanh Chi*

   Tổng hợp, cấu trúc một số phức chất platin(II) chứa 2-metylquinolin và eugenol hoặc propyl eugenoxyaxetat

   Tạp chí hóa học, 55(3e12) 22-27

   2017

   58

   Nguyễn Thị Thanh Chi*, Nguyễn Thị Mỹ Hòa

   Nghiên cứu phổ ESI-MS của dãy phức chất cis-[PtCl2(piperidin)(amin khác)]

   Tạp chí hóa học

   55(3e12) 33-38

   2017

   59

   Chi Nguyen Thi Thanh*, Mai Truong Thi Cam, Thong Pham Van, Long Nguyen,

   My Nguyen Ha and Luc Van Meervelt*

   Synthesis, structure and in vitro cytotoxicity of platinum(II) complexes containing eugenol and a quinolin-8-ol-derived chelator

   Acta Cryst. C73, 1030-1037


   2017

   60

   Pham Van Thong, Truong Thi Cam Mai, Nguyen Thi Thanh Chi*

   The interaction between K[PtCl3(isopropyleugenoxyacetate)] with two pyridine’sderivatives

   Journal of science of HNUE. Chemical and Biological Science, Vol. 62, Issue 10, pp. 18-25


   2017

   61

   Le Xuan Chien, Nguyen Quynh Chi, Nguyen Đang Đat, Nguyen Thi Thanh Chi*

   Interaction between triphenylphosphine or 1,2-bis(diphenylphosphino)ethane with some complexes K[PtCl3(olefin)] (olefin: Methyleugenol, saffrole, issopropyleugenoxiaxetate)

   Vietnam Journal of Chemistry 55(6): 775-780


   2017

   62

   Han Vinh Huynh*, Van Thong Pham, Nguyen Thi Thanh Chi*

   Cyclometallated platinum(II) complexes with a phenylpropene-derived p/s-chelator and N-heterocyclic carbenes

   European Journal of Inorganic Chemistry DOI: 10.1002/ejic.201701100

   2017

   63

   Truong Thi Cam Mai, Le Thi Dinh, Le Viet Huy, Nguyen Thi Thanh Chi*

   Novel products of reaction between K[PtCl3(eugenol)] and some pyridine’s derivaties

   Vietnam Journal of Chemistry 55(6): 738-743

   2017

   64

   Nguyen Thi Thanh Chi*, Truong Thi Cam Mai

   In vitro cytotoxicity of a series of

   cis-platinum(II) complexes bearing piperidine

   Vietnam Journal of Chemistry 2018, 56(2), 244-248 DOI: 10.1002/vjch.201800021

   2018

   65

   Pham Van Thong, Do Thi Thom, Nguyen Thi Thanh Chi*


   Synthesis and structure of two platinum(II) complexes bearing

   N-heterocyclic carbene and dimethyl sulfoxide

   Vietnam Journal of Chemistry, 2018, 56(2), 146-151 DOI: 10.1002/vjch.201800003

   2018

   66

   Nguyen Thi Thanh Chi, Tran Thi Da, Koen Robeyns, Luc Van Meervelt, Truong Thi  Cam Mai, Nguyen Dang Dat and Nguyen Huu Dinh*

   Synthesis, crystal and solution structure of platinacyclic complexes containing eugenol, the main bioactive constituent of Ocimum sanctum L. Oil

   Polyhedron

   (đã nhận đăng)

   2018

   67

   Truong Thi Cam Mai, Phan Dang Cam Tu, Nguyen Thi Thanh Chi, Nguyen Tien Trung*

   A study on structure and property of two complexes involving platinum(II), eugenol and 8-hydroxyquinoline derivaties

   Tap chi hoa hoc
   Workshop papers

   1. Báo cáo viên tại HN KH và CN hoá Vô cơ năm 2014 "BÁO CÁO TỔNG QUAN HƯỚNG NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA PLATIN(II): CÁC KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC (2001-nay) VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN"

   2. Báo cáo viên tại HN Hoá vô cơ và phân bón toàn quốc năm 2015 "Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc, hoạt tính sinh học và thăm dò hoạt tính xúc tác của phức chất Pt(II) chứa amin hoặc arylolefin thiên nhiên (2001-nay"

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top