ĐHSPHN - Lê Minh Cầm
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3725 - Lastest Update: 6/12/2018

PGS TS Lê Minh Cầm

Position
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email camlm@hnue.edu.vn
Language English (D),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/camlm

Biography / Background

Các hướng nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu động học của một số quá trình dị thể.
- Nghiên cứu vật liệu xúc tác hấp phụ cho xử lý môi trường và công nghiệp hoá học.


Qualifications

  Employment History

  • 1981 - nay, Giảng viên, ĐH SPHN

  Science Awards

  Education

  • 2005, Sau Đại học, Trường ĐHTH New England, Australia, Advisor: GS Travel Brown, Level: Doctor, Type: Regular
  • 1997, Cao học, Trường ĐHTH New England, Australia, Advisor: GS Travel Brown, Level: Master, Type: Regular
  • 1979, Cử nhân, ĐH SPHN, Advisor: Thầy Nguyễn Văn Duệ, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  - Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu quá trình oxi dehidro hóa ankan trên một số hệ xúc tác oxit kim loại”, B2006 – 17 – 12. Cấp Bộ 2006-2007, Bộ GD-DT, Đã nghiệm thu

  - Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu một số hệ nano oxit kim loại để xử lý As trong nước sinh hoạt ở vùng châu thổ Nam sông Hồng

  B2008-17-131Bộ GD-DT, Đã nghiệm thu

  - Chủ nhiệm đề tài:  Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano oxit kim loại trên chất mang cho xử lý môi trường  và công nghiệp hoá học, SPHN-08-260TRIG, 2009 - 2010, Trường ĐHSP, Đã nghiệm thu

  Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu động học của quá trình oxi dehydro hóa n-butan trên một số hệ xúc tác Vanadi mới. 104.03-2010.39  1/2011-12/2012 Nafosted , Đã nghiệm thu.

  Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu lưỡng chức năng xúc tác-hấp phụ MeOx mang trên than hoạt tính ứng dụng để xử lý nước thải ô nhiễm phenol, Bộ GD-DT, Đã nghiệm thu

  - Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu chế tạo xúc tác hỗn hợp để xử lý khí thải công nghiệp chứa CO và VOCs ở nhiệt độ thấp, Bộ Công Thương, 2014-2016, Đã nghiệm thu

  - CHủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác cho quá trình hydro hóa chọn lọc CO2 thành metanol. NAFOSTED. Đang thực hiện

  Publications / Books

  Bài báo ISI:

  1. Ngoc Ha Nguyen, Thanh Hue Tran, Minh Tho Nguyen, Minh Cam Le; Density Functional Theory Study of the Oxidative Dehydrogenation of Propane on the (001) Surface of V2O5; International Journal of Quantum Chemistry. 110, p. 2653–2670 (2010).
  2. Ngoc Ha Nguyen, Shane Kendell, Cam Le Minh and Trevor Brown; Mechanistic Investigation into the Rearrangement of Lactone into Methacrylic Acid over Phosphomolybdic Acid Catalyst; Catalysis Letters. 136 p.28–34 (2010).
  3. Ngoc Ha Nguyen, Minh Cam Le; Theoretical study of the interaction between C2H5OH and Mordenite zeolite by Periodic Density Functional Theory method. International Journal of Quantum Chemistry. 111 (2011), p. 3151–3166.
  4. Dang Tuyet Phuong, Nguyen Quoc Tuan, Bui Thi Hai Linh, Le Gia Hy, Tran Manh Cuong, Tran Thi Kim Hoa, Le Minh Cam, Vu Anh Tuan. Photocatalytic degradation of p-xylene over doped titania thin film. Desalination and Water Treatment
  5. Nguyen Ngoc Ha, Ngo Duc Huyen and Le Minh Cam; ab-initio study of effect of  basic MgO to V2O5 catalyst on oxidative dehydrogenation of C3H8 and n-C4H10, Applied Catalysis A: General, Volume 407, Issues 1-2, 4 (2011), p. 106-111.
  6. Nguyen Ngoc Ha, Ngo Duc Huyen, Le Minh Cam. Study on the Role of SBA-15 in the Oxidative Dehydrogenation  of n-Butane over Vanadia Catalyst using Density Functional Theory. Journal of Molecular Modeling (2013) 19:3233–3243.
  7. Le Minh Cam, NgoDuc Huyen, and Nguyen Ngoc Ha. Oxidative Dehydrogenation of n-Butane over LaV Catalysts Supported on TiO2. Hindawi Publishing Corporation, Journal of Chemistry, Volume 2013, Article ID 868906,9pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/868906.
  8. Cam Le Minh, Abdullah K. Alanazi David J. Miron and Trevor C. Brown. Carbon-carbon cleavage and dehydrogenation of izobutane over HZSM-5 at low pressures and temperatures. Catalysis Letters
  9. Le Minh Cam, Le Van Khu, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study on the adsorption of phenol on activated carbon using density functional theory. J Mol Model (2013) 19:4395–4402.
  10. Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Le Van Khu. and Le Minh Cam. Theoretical study of carbon dioxide activation by metals (Co, Cu, Ni) supported on activated carbon   J. Mol. Model 21:322. DOI 10.1007/s00894-015-2864-1
  11. Thi Thu Ha Nguyen, Van Khu Le, Cam Le Minh, Ngoc Ha Nguyen, A theoretical study of carbon dioxide adsorption and activation on metal-doped (Fe, Co, Ni) carbon nanotube, Comp. Theor. Chem., Vol.1100, Pp 46-51 (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.comptc.2016.12.006. 
  12. Minh Cam LeKhu Le VanThu Ha T. Nguyen, and Ngoc Ha Nguyen. The Impact of Ce-Zr Addition on Nickel Dispersion and Catalytic Behavior for CO2 Methanation of Ni/AC Catalyst at Low Temperature J. Chem..Vol.2017 (2017), Article ID 4361056, 11 pages, https://doi.org/10.1155/2017/4361056
  13. Nguyen Ngoc Ha,  Le Minh Cam, Nguyen Thi Thu Ha, Bee-Min Goh, Martin Saunders, Mohammednoor Altarawneh, Zhong-Tao Jiang, Bogdan Dlugogorski,  Mohanad El-Harbawi, Chun-Yang Yin. Understanding the adsorptive interactions of arsenate—iron nanoparticles with curved fullerene-like sheets in activated carbon using a quantum mechanics/molecular mechanics computational approach, Phys.Chem. Chem.Phys, Phys. Chem. Chem. Phys., 2017,19, 14262-14268, DOI : 10.1039/C7CP02006F
  14. Hatem Taha, David J. Henry, Chun-Yang Yin, Amun Amri, Xiaoli Zhao, Syaiful Bahri, Cam Le Minh, Nguyen Ngoc Ha, M. MahbuburRahman, Zhong-Tao Jiang. Probing the effects of thermal treatment on the electronic structure and mechanical properties of Ti-doped ITO thin films. Journal of Alloys and Compounds, Volume 721, 15 October 2017, Pages 333-346.
  15. Ha NN, Cam LM, Thi Thu Ha N, Jiang Z‐T, El‐Harbawi M, Yin C‐Y. Integrated QMMM and Monte Carlo methods for analysis of adsorptive interactions between goethite cluster, carbon nanotubes, and arsenateInt J Quantum Chem2018;e25653. https://doi.org/10.1002/qua.25653 

   Bài báo trong nước

  1. Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm; Nghiên cứu lí thuyết sự hấp phụ NO trên Mordenite bằng phương pháp phiếm hàm mật độ (2009); Tạp chí Hóa học T.47(2A), tr.485 –490. ISSN: 0866-7144.
  2. Lương Thiện Tài, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà (2009); Nghiên cứu lí thuyết sự hấp phụ eten, propen và iso-buten trên Chabazite bằng phương pháp phiếm hàm mật độ; Tạp chí Hóa học T.47(2A), tr.261 –266. ISSN: 0866-7144.
  3. Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà và Lê Hải Thùy; Hoạt tính xúc tác của V/MeOx trong phản ứng (ODH) n-Butan.Phần I: Ảnh hưởng của chất mang đến độ chọn lọc sản phẩm; Tạp chí Hóa học, 47(6A) (2009),16. ISSN: 0866-7144.
  4. Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thị Hiền; Tính chất xúc tác của V trong hệ V-Mg-O đối với quá trình oxi dehydro hóa của n-butan; Tạp chí Hóa học, 47(6A) (2009), 23. ISSN: 0866-7144.
  5. Nguyễn Thị Mơ, Lê Văn Khu, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm; Nghiên cứu khả năng hấp phụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của mordenit, phần II. Tính chất hấp phụ của mordenit; Tạp chí Hóa học, T.48 (4C), Tr. 164-170, 2010. ISSN: 0866-7144.
  6. Nguyễn Thị Mơ, Lê Văn Khu, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm; Nghiên cứu khả năng hấp phụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của Mordenit. Phần III-Ảnh hưởng của việc tách nhôm đến tính chất hấp phụ của Mordenit. Tạp chí Hóa học, T.48 (4C), Tr. 170-174, 2010. ISSN: 0866-7144.
  7. Nguyễn Bình Long, Nguyễn Đình Thoại, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thành Huế, Lê Minh Cầm; Khảo sát lí thuyết khả năng hấp phụ phenol và dẫn xuất clophenol bằng than hoạt tính theo phương pháp bán kinh nghiệm PM6. Tạp chí Hóa học, T.49 (5AB), Tr. 109-115, 2011. ISSN: 0866-7144.
  8. Lê Minh Cầm, Vũ Thị Tươi, Ngô Đức Huyến, Nguyễn Ngọc Hà; Hoạt tính xúc tác của V/TiO2 trong phản ứng oxi dehydro hóa n-butan. Tạp chí Hóa học, T49 (5AB), Tr. 193 – 200, 2011
  9. Lê Minh Cầm, Ngô Đức Huyền, Nguyễn Ngọc Hà. Quá trình oxi dehidro hóa của n-butan trên xúc tác V/TiO2, V/SiO2 và V/ZrO2: ảnh hưởng của chất mang đến hoạt tính xúc tác. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T1(1), Tr.79-88.
  10. Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. Hoạt tính xúc tác của V/SBA15 trong phản ứng oxi dehydro hóa n-butan: Ảnh hưởng của các yếu tố trong quá trình tổng hợp đến tính chất xúc tác của V/SBA15.  Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, T58(3), Tr.3-10.
  11. Lê Minh Cầm, Ngô Đức Huyền, Nguyễn Ngọc Hà. Ảnh Hưởng của Mo đến hoạt tính xúc tác của VOx/TiO2 trong phản ứng oxi dehydro hóa n-butan. Tạp chí Hóa học, T51 (4), 2013.
  12. Lê Minh Cầm, Lê Văn Khu, Nguyễn Ngọc Hà. Hoạt tính xúc tác của LaV/TiO2 trong phản ứng oxi dehydro hóa n-butan: độ bền xúc tác. Tạp chí Hóa học, T51 (4),  2013.
  13. Nguyễn Ngọc Hà, Lê Văn Khu, Hà Thị Thùy Quyên, Lê Minh Cầm. Hoạt tính xúc tác của Cu (Co, Ni, Fe) trên than hoạt tính cho phản ứng hydro hóa CO: Sự phối hợp giữa tính lý thuyết và thực nghiệm. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4(1), Tr.12-16, 2015.
  14. Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Văn Khu, Lê Minh Cầm. Nghiên cứu lí thuyết khả năng hoạt hóa CO2 bới Co, Cu, Ni trên chất mang than hoạt tính. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4(1), Tr.45-51, 2015.
  15. Lê Văn Khu, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm. Tổng hợp, đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ CO2 của Fe-MIL-88B. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4(1), Tr.52-58, 2015.
  16. Đinh Bảo Ngọc, Lê Minh Hiếu, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà. Tổng hợp xúc tác trên cơ sở than hoạt tính cho quá trình thủy phân sinh khối tạo nhựa sinh học. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4(1), Tr.67-74, 2015.
  17. Lê Văn Khu, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm. Tổng hợp, đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ CO2 của Fe-MIL-88B. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4(1), Tr.52-58, 2015.
  18. Lê Thị Như Hằng, Lê Văn Khu, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà – Hoạt tính xúc tác của Ni/ZrO2 trong phản ứng hydro hóa CO2 thành metan ở nhiệt độ thấp và áp suất thường. Tạp chí xúc tác và hấp phụ. T4.N(3) – 2015 – 170-175
  19. Trần Văn Tường, Nguyễn Thị Thu Hà, Đinh Quang Hiếu, Lê Minh Cầm. Tổng hợp, đặc trưng và bước đầu nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn(II) của nano oxit kẽm (ZnO). Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T6. (№3), Tr.157-164, 2017.
  20. Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm. Nghiên cứu quá trình hydro hóa CO2 thành metanol trên hệ xúc tác Cu/Zn/Al. Tạp chí hóa học, 2017

  Workshop papers

  1. Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm, Trần Thành Huế; Mô phỏng lượng tử trong việc nghiên cứu các quá trình dị thể (2009); Báo cáo phiên toàn thể tại hội nghị Hóa học xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ V, tr. 89 - 99.
  2. Nguyễn Quốc Anh, Lê Văn Khu, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm. Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ CO2 của FeCo-MIL-88B. Hội thảo Khoa học và Công nghệ. Hanoi, 2016

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top