ĐHSPHN - Đỗ Danh Bích
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 9572 - Lastest Update: 4/12/2022

PGS TS Đỗ Danh Bích

Position Trưởng Bộ môn
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email dodanhbich@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/bichdd

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2003 - nay, Giảng viên, Khoa Vật lí - Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  • 2010,2nd prize for the best poster, 28th Symposium on Spectroscopic Technologies and Surface Sciences, Taiwan.
  • 2010,Bronze Medal Poster Award in the 2010 International Symposium for General Aspects of Graphene, CNT and Ultrafast Phenomena.
  • 2008,Excellent prize, Display technology competition, Chia Yi area, Taiwan.

  Education

  • 2006-2011, Tiến sĩ, National Chung Cheng University - Taiwan, Advisor: GS. Chia Chen Hsu, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2003-2005, Thạc sĩ, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Advisor: GS. TS. Phan Ngọc Minh, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1998-2002, Cử nhân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2017, Chủ nhiệm đề tài, Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khả năng quang xúc tác của vật liệu composite nền g-C3N4 (g-C3N4/TiO2, g-C3N4/ZnO, g-C3N4/ZnWO4, g-C3N4/PbTiO3, … ), Nafosted
  • 2013, Chủ nhiệm đề tài, Chế tạo vật liệu spinel-perovskite composite (PbTiO3-MFe2O4 ; M = Co, Ni,..), vật liệu quang tử từ và nghiên cứu tính chất quang, điện, từ của chúng, Nafosted
  • 2011, Thành viên, Nghiên cứu tính chất quang học của các vật liệu nano có bề rộng dải cấm lớn nền ZnWO4, Zn2SnO4 và ZrTiO4, Nafosted

  Publications / Books

  • 2018, A Priyanto, S Linuwih, M P Aji and D D Bich, Enhancing students’ cognitive skill in Nguyen Tat Thanh high school Hanoi Vietnam through scientific learning material of static electricity, Journal of Physics: Conference Series, 983 (2018) , 012048
  • 2018, Đào Việt Thắng, Lê Thị Mai Oanh, Lâm Thị Hằng, Đỗ Danh Bích, Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Cấu trúc tinh thể, tính chất sắt điện và sắt từ của vật liệu Bi0,9Nd0,1Fe0,98TM0,02O3 (TM = Co, Mn, Ni)., Tạp chí nghiên cứu KH&CN quân sự, 04-2018, 198-203
  • 2018, Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Manh Hung, Do Danh Bich, Nguyen Cao Khang, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Enhanced ferroelectricity and ferromagnetism of (Y, Ni) co-doped BiFeO3 materials, Vietnam Journal Of Science And Technology, 56 (1A) (2018) , 219-235
  • 2018, Lâm Thị Hằng, Lê Thị Mai Oanh, Mạc Thị Thu, Đào Việt Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Danh Bích, Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lí, khả năng quang xúc tác của vật liệu tổ hợp g-C3N4/TiO2, Tạp chí nghiên cứu KH&CN quân sự, 04-2018, 136-142
  • 2018, Le Thi Mai Oanh, Danh Bich Do, Lam Thi Hang, Ngoc Diep Lai, Nguyen Thi Phuong, Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, and Nguyen Van Minh, Influence of annealing temperature on physical properties and photocatalytic ability of g-C3N4 nanosheets synthesized through urea polymerization in Ar atmosphere, Physica B: Condensed Matter, https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.05.026,
  • 2018, Thi Huong Au, Duc Thien Trinh, Danh Bich Do, Dang Phu Nguyen, Quang Cong Tong, Ngoc Diep Lai, Free-floating magnetic microstructures by mask photolithography, Physica B: Condensed Matter, ,
  • 2018, Thi Mai Oanh Le, Thi Hang Lam, Thi Nhung Pham, Tuan Cuong Ngo, Ngoc Diep Lai, Danh Bich Do and Van Minh Nguyen, Enhancement of Rhodamine B Degradation by Ag Nanoclusters-Loaded g-C3N4 Nanosheets, Polymers, 2018, 10, 633
  • 2017, Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Cao Khang, Nguyen Manh Hung, Do Danh Bich, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Structural, magnetic and electric properties of Nd and Ni co-doped BiFeO3 materials, AIMS Materials Science, 2017, 4(4), 982-990
  • 2017, DOAN THI THUY PHUONG, NGUYEN XUAN HUY, LE THI MAI OANH, DO DANH BICH AND TRIEU THI MINH CHAU, Structural and optical properties of SrTiO3 nano material obtained by sol-gel method, Communications in Physics, Vol. 27, No. 2 (2017), 173-179
  • 2017, KHAC VU PHAM, VAN HUNG NGUYEN, DANG PHU NGUYEN , DANH BICH DO, MAI OANH LE, AND HUY HOANG LUC, Hydrothermal Synthesis, Photocatalytic Performance, and Phase Evolution from BiOCl to Bi2Ti2O7 in the Bi-Ti-Cl-O System, Journal of ELECTRONIC MATERIALS, DOI: 10.1007/s11664-017-5749-5,
  • 2017, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Xuan Huy⁠, Doan Thi Thuy Phuong, Do Danh Bich⁠, Nguyen Van Minh, A study on structure, morphology, optical properties, and photocatalytic ability of SrTiO3⁠ /TiO2⁠ granular composites, Physica B: Condensed Matter, ,
  • 2017, Nguyen Manh Hung, Le Thi Mai Oanh, Danh Bich Do, Ngoc Diep Lai, Nguyen Thi Thao, Du Thi Xuan Thao and Nguyen Van Minh, Influence of fluorine on structure, morphology, optical and photocatalytic properties of ZnWO4 nanorods, Materials Transactions, ,
  • 2017, Thi Huong Au, Duc Thien Trinh, Quang Cong Tong, Danh Bich Do, Dang Phu Nguyen, Manh Huong Phan, Ngoc Diep Lai, Direct Laser Writing of Magneto-Photonic Sub-microstructures for Prospective Applications in Biomedical Engineering, Nanomaterials , 7(5), 105
  • 2016, Dam Thuy Trang Nguyen, Thi Huong Au, Quang Cong Tong, Mai Hoang Luong, Aurelien Pelissier, Kevin Montes, Hoang Minh Ngo, Minh Thanh Do, Danh Bich Do, Duc Thien Trinh, Thanh Huong Nguyen, Bruno Palpant, Chia Chen Hsu, Isabelle Ledoux-Rak, Ngoc Diep Lai, Coupling of a single active nanoparticle to a polymer-based photonic structure, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, Volume 1, Issue 1, March 2016, 18–30
  • 2016, Le Mai Oanh • Danh Bich Do • Nguyen Manh Hung • Dao Viet Thang • Doan Thuy Phuong • Dang Thu Ha • Nguyen Van Minh, Formation of Crystal Structure of Zirconium Titanate ZrTiO4 Powders Prepared by Sol–Gel Method, Journal of Electronic Materials , May 2016, Volume 45, Issue 5, 2553-2558
  • 2016, Le Thi Mai Oanh, Danh Bich Do, Nguyen Van Minh, A study of structural phase transition, vibration, optical, and magnetic properties of Fe-doped PbTiO3 nanostructured powders, Applied Physics A: Materials Science & Processing, (2016) 122, 660
  • 2015, Le Dac Tuyen, Do Danh Bich, Du Thi Xuan Thao, Le Quoc Minh, Chia Chen Hsu, Polarization dependence in optical reflection and transmission of opal photonic crystals, Journal of Science and Technology , 53 (3A) ,
  • 2015, Le Thi Mai Oanh, Danh Bich Do, and Nguyen Van Minh, Physical Properties of Sol-Gel Lead Nickel Titanate Powder Pb(Ti1−xNix)O3, Materials Transactions, Vol.56 No.09 (2015) , 1358-1361
  • 2015, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Thị Hương, Hoàng Văn Hùng, Khổng Cát Cương, Đỗ Danh Bích, Chế tạo và khảo sát một số tính chất của vật liệu tổ hợp ZnO-CuO, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (3B) , 209-218
  • 2014, Danh Bich Do, Nguyen Dang Phu, Nguyen Van Hung, Luc Huy Hoang, Le Thi Mai Oanh, Do Minh Thanh and Nguyen Van Minh, Amorphous CoFe2O4 nanoparticles: synthesis, crystallization process and magnetic properties, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS., VOL. 50, NO. 6, JUNE 2014, DOI: 10.1109/TMAG.2014.2306814
  • 2014, Đỗ Danh Bích, Nguyễn Đăng Phú, Đinh Thị Hồng Tươi và Vũ Thị Mơ, Tính chất từ của hạt Nano CoFe2O4 được chế tạo bằng phương pháp hóa vi sóng, Tạp chí khoa học ĐHSPHN, 59 (1A), 96
  • 2014, Le Mai Oanh, Danh Bich Do, Nguyen Dang Phu, Nguyen Thi Phuong Mai and Nguyen Van Minh, Influence of Mn doping on the structure, optical and magnetic properties of PbTiO3 material, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS., VOL. 50, NO. 6, JUNE 2014, DOI10.1109/TMAG.2013.2297516
  • 2014, Le Thi Mai Oanh, Danh Bich Do, Nguyen Van Minh, Khảo sát ảnh hưởng của sự pha tạp và nhiệt độ ủ lên quá trình hình thành pha cấu trúc và kích thước hạt của tinh thể PbTiO3, Tạp chí khoa học ĐHSPHN, 59 (1A), 88
  • 2014, Lê Thị Mai Oanh, Đỗ Danh Bích, Đặng Hữu Dực, Nguyễn Văn Minh, Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lí của vật liệu KBiFe2O5, Tạp chí khoa học ĐHSPHN, 59 (1A), 103
  • 2014, Nguyen Dang Phu, Nguyen Van Hung, Luc Huy Hoang, Nguyen Van Minh, Le Mai Oanh, and Danh Bich Do, Crystallization process and magnetic properties ò Amorphous NiFe2O4 nanoparticles, EEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS., VOL. 50, NO. 6, JUNE 2014, DOI10.1109/TMAG.2013.2297520
  • 2014, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đăng Phú, Vũ Minh Nguyên, Đỗ Danh Bích, Khảo sát hiệu ứng quang xúc tác của composite ZnO-CuO, Tạp chí khoa học ĐHSPHN, 59 (1A), 33
  • 2014, Nguyễn Văn Hùng, Vũ Quốc Trung, Nguyễn Đăng Phú, Đỗ Danh Bích, Tính chất điện sắc của màng WO3 chế tạo bằng phương pháp quay phủ, Tạp chí khoa học ĐHSPHN, 59 (1A),, 42
  • 2012, Nguyen Van Hung, Duong Anh Tuan, Trinh Duc Thien, Nguyen Dang Phu, Danh Bich Do, Pham Van Vinh, Effect of preparation conditions on optical properties of CdTe quantum dot dispersed in water, VNU Journal of Science, Mathematics - Physics, 28, 39-45
  • 2011, D. B. Do, J. H. Lin, N. D. Lai, H. C. Kan, and C. C. Hsu, Fabrication of 3D polymer quadratic nonlinear grating structures by layer-by-layer direct laser writing technique, Applied Optics, 50, 4664-4670
  • 2011, D. B. Do, N. D. Lai, C. Y. Wu, J. H. Lin, and C. C. Hsu, Fabrication of ellipticity-controlled microlens arrays by controlling parameters of multiple-exposure two-beam interference technique interference technique, Applied Optics, 50, 579-585
  • 2011, Jian H. Lin, Danh Bich Do, Georg W. Rieger, Jeff F. Young, Hung-Chih Kan, and Chia Chen Hsu, Photonic Band Structure of Circular Photonic Crystals in Silicon-on-Insulator Slab by Surface Coupling Reflectivity Technique, Integrated Photonics Research, Silicon and Nanophotonics 2011, ISBN: 978-1-55752-913-8, paper IMF5, doi:10.1364/IPRSN.2011.IMF5
  • 2011, Ngoc Diep Lai, Jian Hung Lin, Danh Bich Do,Wen Ping Liang, Yu Di Huang, Tsao Shih Zheng, Yi Ya Huang, Chia Chen Hsu, Fabrication of Two- and Three-Dimensional Photonic Crystals and Photonic Quasi-Crystals by Interference Technique, Holography, Research and Technologies, Joseph Rosen (Ed.), ISBN: 978-953-307-227-2, InTech, ,
  • 2010, J. H. Lin, N. D. Lai, D. B. Do, C. Y. Wu, Y. D. Huang, W. P. Liang, T. L. Chang, C. C. Hsu, Fabrication of two-and three-dimensional periodic and quasi-periodic structures by using optical interference technique, Journal of the Machetronic industry, 330, 22-30
  • 2010, N. D. Lai, T. S. Zheng, D. B. Do, J. H. Lin, C. C. Hsu, Fabrication of desired three-dimensional structures by holographic assembly technique, Applied Physics A: Materials Science & Processing, 100, 171–175
  • 2010, 林建宏、黃家琪、杜名碧、巫晟逸、楊子萱、周禮君、張天立、林宏彝、甘宏志、許佳振, 結合飛秒雷射直寫技術與化學修飾方法 製作三維表面增強拉曼散射基板, Physics bimonthly, 30, 203-207
  • 2009, C. Y. Wu, T. H. Chiang, N. D. Lai, D. B. Do, and C. C. Hsu, Fabrication of microlens arrays based on the mass transport effect of SU-8 photoresist using a multiexposure two-beam interference technique, Appl. Opt. , 48, 2473-2479
  • 2009, N. D. Lai, Y. D. Huang, J. H. Lin, D. B. Do, and C. C. Hsu, Fabrication of periodic nanovein structures by holography lithography technique, Opt. Express , 17, 3362-3369
  • 2006, Nguyễn Văn Hùng, Lục Huy Hoàng, Đỗ Danh Bích, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thế Khôi, Cảm biến nhạy khí xác định thành phần khí độc trong môi trường, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội , , 31-35
  • 2005, Nguyễn Văn Hùng, Chử Văn Thìn, Khổng Cát Cương, Đỗ Danh Bích, Nguyễn Thế Khôi, Phạm Thu Nga, Khảo sát tính chất cấu trúc quang và điện của màng ZnO:Al, Nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, 3, 41-44

  Workshop papers

  • 2013, Fabrication and photonic bandgap properties of two-dimensional square periodic structure with nanovein connections, Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ III – Năm 2013 GPXB: 213-2013/CXB/06-02/DaN
  • 2012, Active photonic crystals based on Eu3+/SiO2 core/shell nanospheres, IWNA 2015 Vung Tau, Vietnam
  • 2012, Fabrication of photonic crystals and quasi-crystals by holographic lithography techique , Kỷ yếu hội thảo khoa học Cán bộ trẻ trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2012 GPXB: 78-2012/CXB/477-43/ĐHSP
  • 2012, The effect of annealing temperature and pH on shape, crystal size and optical properties of MnWO4 synthesized by the chemical microwave – assisted method, Kỉ yếu Hội nghị Quang học Quang phổ (2012) ISSN: 1859-4271
  • 2009, Growth and multi-photon luminescence studies of two-dimensional ZnO photonic crystals, Second international workshop on nanotechnology and application - IWNA 2009 Vung Tau, Vietnam, November, 2009.
  • 2008, Fabrication 2D and 3D quasi-crystals with high rotation symmetry by holography technique, International conference on Optics and Photonics in Taiwan, December 4-6, 2008.
  • 2006, Ảnh hưởng của phương pháp chế tạo lên tính chất của màng ZnO:Al, Proceeding: Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications GPXB: 16QĐXB-NXB
  • 2006, Chế tạo và nghiên cứu tính chất của màng mỏng TiO2 và TiO2: Co+2, Proceeding: Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications GPXB: 16QĐXB-NXB
  • 2005, Gas sensing of different catalyses added SnO2 films, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Vật lý Toàn quốc lần thứ VI (GPXB: 136-2006/CXB/68.1- 06/KHKT)
  • 2005, Influence of parameters in CVD-process on the growth of multiwalled carbon nano tubes on the stainless steel plates, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Vật lý Toàn quốc lần thứ VI (GPXB: 136-2006/CXB/68.1- 06/KHKT)
  • 2005, Influence of surface treatment on the growth of CNTs on stainless steel by CVD-process, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Vật lý Toàn quốc lần thứ VI (GPXB: 136-2006/CXB/68.1- 06/KHKT)
  • 2005, The preparation ZnO material and investigation it’s physical properties, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Vật lý Toàn quốc lần thứ VI (GPXB: 136-2006/CXB/68.1- 06/KHKT)
  • 2003, Influence of catalyst Pt o¬n the sensitivity to CO of SnO2 thin film, Proc. of the 4th Solid Physics Conference, Nui Coc, Vietnam, (November 2003) GPXB: 133/QĐ-CXB

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top