ĐHSPHN - Trần Tuyết Anh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3447 - Lastest Update: 2/21/2020

Thạc sĩ Trần Tuyết Anh

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email ttanh13@yahoo.com
Language Tiếng Anh (khá), Tiếng Nga (Tốt),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/anhtt

Biography / Background

Tâm lý học

Qualifications

  Employment History

  • 2006 - nay, Giảng viên, Khoa Giáo dục đặc biệt - Trường ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2009, Cử nhân Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSP Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2004, Cử nhân Tâm lý học, Trường ĐHSP Tổng hợp Voronezh-LB Nga, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2004, Thạc sỹ Tâm lý học, Trường ĐHSP Tổng hợp Voronezh-LB Nga, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

  Thời gian

  (bắt đầu - kết thúc)

  Thuộc Chương trình (nếu có)

  Tình trạng

  (đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

  Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp sử dụng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật ở một số trường mầm non hòa nhập ở thành phố Hà Nội (Chủ trì)

  6/2010-12/2011

  Đề tài KHCN cấp Trường

  Đã nghiệm thu

  Tìm hiểu, ứng dụng tư tưởng và phương pháp giáo dục của Maria Montersori trong dạy học cho trẻ khuyết tật tại Việt Nam (Tham gia)

  2009-12/2011

  Đề tài KHCN cấp Bộ

  Đã nghiệm thu

  Publications / Books

  TT

  Tên công trình

  (bài báo, công trình...)

  Là tác giả hoặc 

  là đồng tác giả

  công trình

  Nơi công bố

  (tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

  Năm công bố

  1

  Tạp chí quốc gia

  Sử dụng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật tại các trường mầm non hòa nhập Hà Nội

  Tác giả

  Tạp chí giáo dục

  2014


  Nguyên nhân rối loạn cảm xúc của trẻ mầm non theo thuyết lịch sử - văn hóa nhân loại của L.S Vygotsky

  Tác giả

  Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội

  2015

  2

  Hội nghị quốc tế

  Những yêu cầu cơ bản đối với một chuyên viên tâm lý học đường

  Đồng tác giả

  Kỷ yếu hội thảo quốc tế Tâm lý học học đường lần IV, 8/2014

  2014


  Applying L.S.Vygotsky’s socio-cultural theory to Vietnam’s education for children with disabilities

  Đồng tác giả

  Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Полиязычное образование и иностранная филология», №2 (10).2015

  ISSN 2307-7891

  2015


  Những thách thức cơ bản đối với công tác can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở Việt Nam hiện nay/Основные проблемы раннего 

  вмешательства при аутизме

  сегодня во Вьетнаме

  Đồng tác giả

  Актуальные вопросы обеспечения качества специалистов в профессиональных образовательных организациях. Материалы  XVII Всерос. научной  практической кофереции (Воронеж, 19-го мая 2016 г, ВГПГК - 2016 Ч.1)

  ISBN 978-5-902348-61-X, c.40-49

  2016

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top