ĐHSPHN - Phạm Thị Tuyết
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 856 - Lastest Update: 6/7/2020

Tiến sĩ Phạm Thị Tuyết

Position
Telephone
Org Unit Khoa Lịch Sử
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email tuyet1975@gmail.com; tuyetpt@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/tuyetpt

Biography / Background

Sinh ngày: 06 tháng 5 năm 1974

Quê quán: Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam

Tốt nghiệp đại học: 1996

Tốt nghiệp thạc sĩ: 2000

Bảo vệ luận án tiến sĩ Lịch sử: 2011

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại

Lĩnh vực nghiên cứu:

      -  Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại

      - Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

      - Đô thị Việt Nam trong lịch sử

      - Kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới


Qualifications

  Employment History

  • 2011 - nay, Phó trưởng bộ môn Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 1996 - nay, Giảng viên, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2006 - 2011, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS Trần Bá Đệ, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1998 - 2000, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS Trần Bá Đệ, Level: Master, Type: Regular
  • 1992 - 1996, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS Đào Tố Uyên, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2009 - 2010, - Chủ nhiệm đề tài, Quá trình đô thị hóa của thành phố Hải Dương dưới thời Pháp cai trị (1883 - 1945). Đề tài khoa học công nghệ cấp Trường, Mã số SPHN-09-425NCS , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2004 - 2007, - Tham gia đề tài nhánh 06, Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long - Hà Nội. Đề tài khoa học cấp Nhà nước, Mã số KX.09.08, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

  Publications / Books

  • 2018, Phạm Thị Tuyết - Trần Mộng Đầy, Thực trạng nghèo ở tỉnh Trà Vinh và những mối liên quan đến phong tục tập quán, lối sống, văn hóa của người dân địa phương, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Triết lý nhân sinh của người dân Nam Bộ, Việt Nam, Phần 2: Văn hóa tổ chức đời sống, Tr. 435-442
  • 2018, Phạm Thị Tuyết (viết chung), Một số vấn đề lịch sử Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Tr. 260-299
  • 2017, Phạm Thị Tuyết , Nhận thức mới về CNXH ở Việt Nam- Những vấn đề cần chú ý trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, Hội thảo KH quốc tế: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Tr. 334-348
  • 2016, Phạm Thị Tuyết , Vì sao Việt Nam phải tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986, Kỷ yếu hội thảo KH "30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): những vấn đề khoa học và thực tiễn", Nxb Đại học Huế, Tr. 100-105
  • 2016, Phạm Thị Tuyết , Đổi mới ở Việt Nam- Những bước đi đầu tiên (1979-1986), Kỷ yếu hội thảo KH: Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử trong bối cảnh hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Tr. 508-518
  • 2016, Phạm Thị Tuyết , Về quá trình xây dựng và kiến trúc thành Hải Dương thời Nguyễn: Tư liệu và nhận thức, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 9 - 2016, Tr. 30-35
  • 2014, Phạm Thị Tuyết , Hoạt động buôn bán thóc gạo ở thành phố Hải Dương thời kỳ thuộc địa (1883-1945), Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 10 , Tr. 52-60
  • 2014, Phạm Thị Tuyết , Những tính toán sai lầm của Pháp trong trận Điện Biên Phủ: Nguyên nhân và hệ quả, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 7 - 2014, Tr. 29-35
  • 2013, Phạm Thị Tuyết (viết chung), Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2013
  • 2010, Phạm Thị Tuyết , Chính sách thuế của thực dân Pháp ở thành phố Hải Dương từ năm 1892 đến 1945, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, sô 3 - 2010, Tr. 61-76
  • 2010, Phạm Thị Tuyết , Những thay đổi về địa giới hành chính đô thị Hải Dương dưới thời Pháp thuộc, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 7 - 2010, Tr. 99-108
  • 2010, Phạm Thị Tuyết , Tổ chức bộ máy chính quyền và chính sách quản lý đô thị của thực dân Pháp ở thành phố Hải Dương (giai đoạn 1923-1945), Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 12 - 2010, Tr. 47-57
  • 2009, Phạm Thị Tuyết , Biến đổi diện mạo và cấu trúc không gian đô thị Hải Dương dưới thời thuộc địa (1883-1945), Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 7 - 2009, Tr. 96-105
  • 2008, Phạm Thị Tuyết (viết chung), Tri thức lịch sử phổ thông Việt Nam, Tập 3: Từ năm 1858 đến năm 1930, Nxb Trẻ, Tp. HCM, 2008
  • 2007, Phạm Thị Tuyết (viết chung), Uống nước nhớ nguồn (kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ), Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2007
  • 2006, Phạm Thị Tuyết, Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Hải Dương từ khi tái lập tỉnh 1997 đến 2005, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 2 - 2006, Tr. 137-142
  • 2005, Phạm Thị Tuyết (viết chung), Tại sao nhà Nguyễn ký các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp, in trong Lịch sử nhà Nguyễn một cách tiếp cận mới, Nxb Đại học Sư phạm, 2005
  • 2005, Phạm Thị Tuyết (viết chung), Hồ Chí Minh những chặng đường lịch sử, Nxb Hải Phòng, 2005, Tr. 307-320
  • 2003, Phạm Thị Tuyết (viết chung), Từ điển tri thức lịch sử phổ thông thế kỉ XX, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2003
  • 2002, Phạm Thị Tuyết (viết chung), Những ngày lịch sử trong năm, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2002

  Workshop papers

  • 2018, Phạm Thị Tuyết - Trần Mộng Đầy, Thực trạng nghèo ở tỉnh Trà Vinh và những mối liên quan đến phong tục tập quán, lối sống, văn hóa của người dân địa phương, Hội thảo quốc tế: Triết lý nhân sinh của người dân Nam Bộ, Việt Nam, tổ chức tại Trường ĐH Cần Thơ
  • 2017, Phạm Thị Tuyết, Nhận thức mới về CNXH ở Việt Nam- Những vấn đề cần chú ý trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, Hội thảo KH quốc tế: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, tổ chức tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
  • 2016, Phạm Thị Tuyết, Đổi mới ở Việt Nam- Những bước đi đầu tiên (1979-1986), Kỷ yếu hội thảo KH "Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử trong bối cảnh hiện nay" NXB Lý luận chính trị; Tr. 508-518.
  • 2016, Phạm Thị Tuyết, Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới năm 1986, Hội thảo KH "30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): những vấn đề khoa học và thực tiễn", tổ chức tại ĐH Khoa học - Đại học Huế
  • 2015, Phạm Thị Tuyết, Trung Quốc với đường lối đấu tranh thống nhất đất nước của Việt Nam (1954-1975), Kỷ yếu hội thảo KH quốc gia "Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử", tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2014, Phạm Thị Tuyết, Những tính toán sai lầm của Pháp trong trận Điện Biên Phủ: Nguyên nhân và hệ quả, Kỷ yếu Hội thảo KH "Chiến thắng Điện Biên Phủ trong phong trào giải phóng dân tộc và quan hệ quốc tế thế kỉ XX", tổ chức tại Khoa Lịch sử - Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2009, Phạm Thị Tuyết, Tổ chức bộ máy chính quyền và chính sách quản lý đô thị của thực Pháp ở thành phố Hải Dương (giai đoạn 1923-1945), Kỷ yếu hội nghị KH Nghiên cứu sinh Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ nhất, tổ chức tại Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2005, Phạm Thị Tuyết, Kỷ yếu hội thảo KH "Kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 (1945-2005)", tổ chức tại Khao Lịch sử - Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2005, Phạm Thị Tuyết, Việc áp dụng hình thức kiến trúc và phương pháp quy hoạch phương Tây ở Hà Nội dưới thời Pháp thống trị, Hội thảo khoa học lần thứ nhất - Đề tài KX.09-08 "Những chứng cứ của việc ứng dụng khoa học trong lịch sử phát triển Thăng Long - Hà Nội", tổ chức tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ quốc gia
  • 2004, Phạm Thị Tuyết, Vì sao Việt Nam và Pháp chọn Điện Biên Phủ làm nơi diễn ra trận quyết chiến chiến lược, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ", tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2002, Phạm Thị Tuyết, Góp phần tìm hiểu vì sao nhà Nguyễn ký các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp, Kỷ yếu hội thảo KH "Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử thời Nguyễn", tổ chức tại Trường ĐHSP Hà Nội

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top