ĐHSPHN - Nguyễn Thị Thanh Tùng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3309 - Lastest Update: 4/13/2018

Giảng viên Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Tùng

Position
Telephone
Org Unit Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân
Floor/Room Tầng 2 Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội
Email thanhtungsphn@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/tungntt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2006 d?n nay, Giảng viên, Khoa LLCT- GDCD, Trường ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  • 2015,Giải Ba giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
  • 2006,Giải Nhì chương trình "Theo dòng Lịch sử" VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam
  • 2002,Giải Nhất kì thi c họn Học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử

  Education

  • , 2002 đến 2006, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS TS Nguyễn Đình Lễ, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • , 2006 đến 2008, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS TS Nguyễn Đình Lễ, Level: Master, Type: Regular
  • , 2010 đến 2014, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS TS Nguyễn Ngọc Cơ, Level: Doctor, Type: Regular

  Projects

  • 2011- 2012, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài khoa học công nghệ cấp trường, Vai trò của Đảng đối với giáo dục đại học ở miền Bắc và ý nghĩa với công cuộc đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay, Khoa LLCT- GDCD

  Publications / Books

  • 2018, Nguyễn Thị Thanh Tùng , Chủ trương phát triển giáo dục đại học của Đảng giai đoạn 1965-1968 và bài học kinh nghiệm cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 82 (143).,
  • 2018, Nguyễn Thị Thanh Tùng, Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí Giáo dục, số 426 (kì II tháng 3/2018).,
  • 2018, Nguyễn Thị Thanh Tùng (đồng tác giả), Hướng dẫn tích hợp nội dung “học tập và lám theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường phổ thông- Phần Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, , ,
  • 2017, Nguyễn Thị Thanh Tùng, Những biến động trong ngành khai mỏ dưới thời nhà Nguyễn, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, số 2, tr118-124
  • 2017, Nguyen Thi Thanh Tung , Formulation and development of career competency for students of history education major to meet the challenges of the fourth industrial revolution, Journal of Science, No12/EN, p126-132.
  • 2017, Nguyễn Thị Thanh Tùng (sách chuyên khảo), Giao thương giữa Việt Nam với Đông Bắc Á (1897-1945), NXB CTQG, Hà Nội, , ,
  • 2017, Nguyễn Thị Thanh Tùng (tham gia), Ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh qua hệ thống câu hỏi và gợi ý trả lời theo hướng tiếp cận năng lực người học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội., , ,
  • 2015, Nguyễn Thị Thanh Tùng , Giao thương giữa Đông Dương với Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 2,
  • 2014, Nguyễn Thị Thanh Tùng , Tác động của quan hệ thương mại Đông Dương- Đông Bắc Á tới xã hội Đông Dương nửa đầu thế kỷ XX, , Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1 (166)/2014,
  • 2014, Nguyễn Thị Thanh Tùng , Sự chuyển biến trong quan hệ thương mại giữa Đông Dương và Nhật Bản trong thập niên 30 của thế kỷ XX, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 2014, Nguyễn Thị Thanh Tùng , Bản lĩnh chính trị, tư tưởng Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1930 – 1938 và ý nghĩa đối với việc giáo dục bản lĩnh chính trị cho sinh viên sư phạm, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 6BC,
  • 2014, Nguyễn Thị Thanh Tùng (viết chung), Ứng đối của chính quyền Lê – Trịnh với hoạt động của người phương Tây ở Đàng Ngoài thế kỷ XVII, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6 (171)/2014,
  • 2013, Nguyễn Thị Thanh Tùng , Chính sách thương mại giữa Đông Dương với Đông Bắc Á trong nửa đầu thế kỷ XX, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 9/2013,
  • 2013, Nguyễn Thị Thanh Tùng , Quan hệ thương mại Đông Dương- Nhật Bản 1897-1929, Tạp chí Xưa và Nay, số 9/2013,
  • 2012, Nguyễn Thị Thanh Tùng, Chính sách giao thương giữa « Đông Dương thuộc Pháp » và Nhật Bản từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP, , số 2/2012, ,
  • 2012, Nguyễn Thị Thanh Tùng, Chính sách giao thương giữa « Đông Dương thuộc Pháp » và Nhật Bản từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP, , số 2/2012, ,
  • 2009, Nguyễn Thị Thanh Tùng, Về quan hệ giao thương khu vực và quốc tế của Đại Việt thế kỷ XVII- XVIII, , Tạp chí khoa học Trường ĐHSP, Hà Nội., ,

  Workshop papers

  • 2018, Một số vấn đề về đổi mới giáo dục đại học khu vực trung du vùng núi phía Bắc đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Hội thảo quốc gia
  • 2017, Chính sách kinh tế mới (NEP) – Một di sản vĩ đại trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Hội thảo quốc gia kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng Mười, Huế.
  • 2017, Điện Biên Phủ trên không – từ tầm cao bầu trời đến tầm cao phẩm giá dân tộc Việt Nam, Hội thảo khoa học, Ban Tuyên giáo thành ủy Thành phố Hà Nội.
  • 2017, Đường cách mệnh- Bản tuyên ngôn về nhân cách, phẩm giá của người cán bộ cách mạng, Hội thảo quốc gia nhân kỷ niệm 90 năm tác phẩm Đường cách mệnh (1927-2017), Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2017, Hình thành, phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử đáp ứng thách thức cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo quốc tế Đào tạo và Bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu Đổi mới chương trình, sách giáo khoa, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.
  • 2017, Tìm hiểu tầm vóc của Cách mạng Tháng Mười Nga qua các tác phẩm của Hồ Chí Minh, Hội thảo quốc tế “100 năm chủ nghĩa xã hội hiện thực và lý thuyết nền văn minh hậu tư bản (100 years of real socialism and the theory of post-capitalist civilization)
  • 2016, Nâng cao chất lượng dạy dạy học Lịch sử ở trường phổ thông qua kĩ thuật sử dụng Bản đồ Tư duy, , Kỷ yếu Hội thảo quốc gia « Nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử trong bối cảnh hiện nay”, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội.
  • 2016, Tích hợp nội dung giáo dục chủ quyền biển đảo trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học, Cao đẳng, Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận Chính trị trong xu thế hội nhập”, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội.
  • 2013, Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD ở phổ thông (viết chung), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về giáo dục đạo đức- công dân trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
  • 2012, Giao thương giữa « Đông Dương thuộc Pháp » với Trung Quốc giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2011, Sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục đại học ở miền Bắc giai đoạn 1965-1975, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ III, NXB Đại học Sư phạm.

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top