ĐHSPHN - Trần Xuân Trí
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1710 - Lastest Update: 6/28/2020

Tiến sĩ Trần Xuân Trí

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Lịch Sử
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email tritx@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/tritx

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2013-2017, , NCS, Aix-Marseille Université, France
  • 2006-nay, , Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2013-2017, Sau Đại học, Aix-Marseille Université, France, Advisor: GS. Philippe Mioche, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2007 - 2009, Sau Đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS. Nguyễn Ngọc Cơ, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  20013-2014: Đồn điền cao su ở Nam Kì (1897-1945), Đề tài cấp Trường, Chủ nhiệm đề tài.

  2011-2012: Nông nghiệp trồng lúa ở Nam Kì (1862-1945), Đề tài cấp Trường, Chủ nhiệm đề tài.

  2010-2012: Việt Nam trong cuộc tiếp xúc với Phương Tây, Đề tài cấp Bộ, Thành viên tham gia.

  2008-2010: Chính sách trọng dụng nhân tài của Hà Nội trong thời kì Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa, Đề tài cấp Nhà nước, Thành viên tham gia.

  Publications / Books

  [1].Trần Xuân Trí, Nguyễn Ngọc Cơ, “Thuế đất trồng lúa ở Nam Kì (1862-1918)”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số tháng 2/2012, ISSN : 0866 – 7497, trang 17-29.

  [2].Trần Xuân Trí, Nguyễn Duy Bính,“ Xuất khẩu cao su của Đông Dương thuộc Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1939”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 9-2014, ISSN 0868-2739, trang 22-33.

  [3].Trần Xuân Trí, “Thuế thân và sưu dịch ở Nam Kì dưới thời Pháp đô hộ”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, ISSN : 0866 – 7497, số tháng 11/2018, trang 1-22.

  [4]. Trần Xuân Trí, Đồn điền cao su ở Nam Kì: Lối thoát cho cuộc sống bần cùng hay con đường dẫn tới “địa ngục trần gian” của lao động người Việt Nam?, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ISSN: 2354- 1067, số 64, tháng 8/2019, trang 85-96.

  [5]. Trần Xuân Trí, “Quyền sở hữu đất nhượng của người nước ngoài ở Việt Nam thời thuộc địa: Từ hạn chế đến cấm đoán”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, ISSN : 0866 – 7497, số tháng 10/2019, trang 7-25.

  [6]. Trần Xuân Trí, L’application au Vietnam de lois sociales françaises (début XXe siècle) : Une œuvre humaine en faveur des Vietnamiens ou au profit de Français dans la colonie? dans Michel Espagne, Nguyen Ba Cuong, Nguyen Thi Hanh, "Ha Noi - Paris: un nouvel espace des sciences humaines", Editions KIME, Paris, 2020.

  [7]. Trần Xuân Trí (viết chung), “Để học tốt môn Lịch sử 8”, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2011.

  [8]. Trần Xuân Trí (viết chung), “Tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua hỏi đáp”, Tập 3, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, năm 2008.

  [9]. Trần Xuân Trí (viết chung), “Tri thức Lịch sử phổ thông”, Nhà xuất bản Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, năm 2008.

  [10]. Trần Xuân Trí (viết chung), "Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội", Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm, 2011.

  [11]. Trần Xuân Trí (viết chung), Địa chí Thanh Hóa, tập IV, Nhân vật chí, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự Thật, Hà Nội, 2015.


  Workshop papers

  • Tháng 5/2012, Trần Xuân Trí, Thuế thân người bản xứ ở Nam Kì (1864-1945), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư Phạm, Huế
  • Tháng 4/2018, Trần Xuân Trí, L’application au Vietnam de lois sociales françaises (début XXe siècle) : Une œuvre humaine en faveur des Vietnamiens ou au profit de Français dans la colonie ?, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Giao lưu văn hóa Việt-Pháp, Hà Nội
  • Tháng 12/2008, Trần Xuân Trí, Ảnh hưởng của Phật giáo đối với chính trị vương triều Lý (1009-1225), Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học, Hà Nội
  • Tháng 11/2019, Trần Xuân Trí, Tư liệu lưu trữ về đồn điền cao su ở Nam Kì: Giá trị và tiếp cận, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế về tài liệu lưu trữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top