ĐHSPHN - Trần Thị Thoa
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1405 - Lastest Update: 2/28/2020

Thạc sĩ Trần Thị Thoa

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email ttthoa@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/tranthoa

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 9/2008-6/2012, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: TS. Nguyễn Ngọc Hà, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
   • 10/2012-6/2014, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

   • 2017-2018, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu về liên kết hiđro trong một số phân tử sinh học bằng phương pháp hóa học lượng tử , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

   Publications / Books

   • 2019, Nguyen Van Trang, Tran Ngoc Dung, Tran Thi Thoa, Dinh Thi Mai Thanh, Nguyen Thi Minh Hue, Stability and semi-conductive property of some derivatives of mono- and di-silole: A theoretical study, Vietnam Journal of Chemistry, Volume 57, Issue 4, 507-513
   • 2018, Tran Thi Thoa, Nguyen Thi Minh Hue, Theoretical study of the interaction between guanine and cytosine, Journal of Chemistry, Volume 56, No.4, 509-515
   • 2015, Trần Thị Thoa, Nguyễn Ngọc Hà, Xây dựng tham số Slater-Koster trong DFTB cho hệ C, H, Cl, Tạp chí Hóa học, 53 (4e2), 189-193
   • 2012, Nguyen Ngoc Ha, Tran Thi Thoa, Theoretical study of the adsorption of n-C4H10 on V2O5/SBA-15 by density functional theory, Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm Hà Nội, 57(8), 36-42

   Workshop papers

   • 2017, Hội thảo khoa học Quốc tế: Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên Khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top