ĐHSPHN - Trần Thị Thoa
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2797 - Lastest Update: 12/7/2023

TS Trần Thị Thoa

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email ttthoa@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/tranthoa

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2017-2022, Tiến sĩ,, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ, PGS. TS. Hoàng Văn Hùng, Level: Doctor, Type: Regular
   • 2012-2014, ThS, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà, Level: Master, Type: Regular
   • 2008-2012, Đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: TS. Nguyễn Ngọc Hà, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

   • 6/2020-12/2021, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số dẫn xuất của graphene với nhóm chức cacbonyl, hỗn hợp các nhóm chức hydroxyl và epoxy bằng phương pháp hóa học lượng tử,
   • 2017-2018, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu về liên kết hiđro trong một số phân tử sinh học bằng phương pháp hóa học lượng tử , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
   • , , ,
   • , , ,

   Publications / Books

   • 2022, Hoang Van Hung, Tran Thi Thoa, Synthesis of the high durability photocatalytic materials with tertiary components, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 11(2), 116-120
   • 2022, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Đức Trung, Trần Thị Thoa, Phan Thị Thùy, A theoretical study on the kinetics for ethanol reaction with formyl radical, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 11(1), 37-42
   • 2022, Thoa Thi Tran, Tuan Chi Vu, Hoan Tho Pham, Hung Van Hoang, Wen-Fei Huang and Hue Minh Thi Nguyen, How are Hydroxyl Groups localized on a Graphene Sheet?, ACS Omega (Q1, IF=4,132), 7(42), 37221-37228
   • 2022, Tran Thi Thoa, Hoang Van Hung, Nguyen Thi Minh Hue, Study on structural and electronic properties of rutile TiO2 using DFT+U approach, Vietnam Journal of Chemistry (scopus), 60(2), 183-189
   • 2022, Tran Thi Thoa, Vu Chi Tuan, Pham Tho Hoan, Hoang Van Hung, Nguyen Thi Minh Hue, Study of structural and electronic properties of graphene and some graphene derivatives based on orthorhombic unit cell by density functional theory, Vietnam Journal of Science and Technology, 60(5), 794-802
   • 2021, Hung Huu Tran, Tho Huu Nguyen, Thoa Thi Tran, Hoang Dang Vu, and Hue Minh Thi Nguyen, Structures, Electronic Properties, and Interactions of Cetyl Alcohol with Cetomacrogol and Water: Insights from Quantum Chemical Calculations and Experimental Investigations, ACS Omega, 6(32), 20975-20983
   • 2019, Nguyen Van Trang, Tran Ngoc Dung, Tran Thi Thoa, Dinh Thi Mai Thanh, Nguyen Thi Minh Hue, Stability and semi-conductive property of some derivatives of mono- and di-silole: A theoretical study, Vietnam Journal of Chemistry, Volume 57, Issue 4, 507-513
   • 2019, Tran Ngoc Dung, Nguyen Van Trang, Tran Thi Thoa, Phan Thi Thuy, Dinh Thi Mai Thanh, Nguyen Thi Minh Hue, Theoretical study of structures and properties of some silole compounds, Vietnam J. Chem., 57(4), 507-513
   • 2018, Tran Thi Thoa, Nguyen Thi Minh Hue, Theoretical study of the interaction between guanine and cytosine, Journal of Chemistry, Volume 56, No.4, 509-515
   • 2015, Trần Thị Thoa, Nguyễn Ngọc Hà, Xây dựng tham số Slater-Koster trong DFTB cho hệ C, H, Cl, Tạp chí Hóa học, 53 (4e2), 189-193
   • 2012, Nguyen Ngoc Ha, Tran Thi Thoa, Theoretical study of the adsorption of n-C4H10 on V2O5/SBA-15 by density functional theory, Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm Hà Nội, 57(8), 36-42
   • , , , , ,

   Workshop papers

   • 2017, Hội thảo khoa học Quốc tế: Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên Khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top