ĐHSPHN - Lương Thị Thu Thủy
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 5419 - Lastest Update: 4/9/2024

PGS Tiến sỹ Lương Thị Thu Thủy

Position
Telephone 024.38330842
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email thuyltt@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (C), Tiếng Trung (D),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thuyltt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2002-nay, Giảng viên, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2006-2010, Tiến sỹ, Đại học Trung Sơn, Trung Quốc, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1999-2002, Thạc sỹ, Đại học Sư phạm Nam Kinh, Trung Quốc, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • 1995-1999, Đại học, Đại học Sư phạm Nam Kinh, Trung Quốc, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  CNĐT:

  Nghiên cứu chế tạo chất nhạy màu trên cơ sở phức chất Ruthenium ứng dụng trong chế tạo pin mặt trời màng mỏng. (104.99-2011.44, Quỹ Nafosted)

  Thư ký:

  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tiên tiến trên cơ sở nano oxit kẽm nhằm xử lý hiệu quả các ion Hg2+ và Zn2+ trong nguồn nước thải ô nhiễm (Bộ GD & ĐT: B2018-SPH-47)

  Tổng hợp các dẫn xuất phát quang bốn lần thế của ethene và nghiên cứu các hướng chuyển hoá của chúng nhằm tăng cường khả năng phát quang (104.01-2017.344, Quỹ Nafosted)

  Nghiên cứu tổng hợp và biến tính nano cacbon từ vỏ trấu, sử dụng làm vật liệu điện cực hiệu năng cao cho tụ điện hóa (B2016-SPH-20, Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Nghiên cứu chế tạo xúc tác hỗn hợp để xử lý khí thải công nghiệp chứa CO và VOCs ở nhiệt độ thấp (01/HĐ-ĐT14/CNMT, Bộ Công thương)

  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ - xúc tác trên cơ sở MnO2 và than hoạt tính để xử lý m-xylen (SPHN14-410K.HÓA, Trường ĐHSP Hà Nội)

  Tổng hợp và nghiên cứu tính chất các dẫn xuất của một số hệ đa vòng ngưng tụ chứa dị vòng thiophen bằng các phản ứng xúc tác với phức chất paladi (104.01-2012.26, Quỹ Nafosted)

  Tham gia:

  Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị thể cho quá trình hyđro hóa CO ở nhiệt độ thấp thành metanol và rượu mạch thẳng bậc cao (B2015-17-69, Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Nghiên cứu tổng hợp xúc tác cho quá trình hydro hóa chọn lọc CO2 thành metanol (104.06-2014.84, Quỹ Nafosted)

  Publications / Books

  Hien Nguyen, Thuy T T Luong, Ngan B Nguyen, Hai H Le, Chi P Mai, Luc Van Meervelt, Minh T Do, Tung T Dang, Synthesis of mono- and tetra- arylated tetrathienylethene via direct palladium-catalysed C-N arylation: A useful method for tuning luminescent properties of arylated tetrathienylethenes, Tetrahedron, 2023, 142, 133539.

  Luong Thi Thu Thuy, Le Van Khu, Facile synthesis of Ni-Co-S on Ni foam as electrocatalyst for oxigen revolution reaction, HNUE Journal of Science, Natural Sciences 2023, Volume 68, Issue 2, pp. 138-149

  Nguyễn Đình Hùng, Lương Thị Thu Thủy, Lê Văn Khu, Bước đầu nghiên cứu tổng hợp nickel sulfide dùng làm vật liệu điện cực cho tụ điện hóa, Tạp chí Khoa học ĐHSP HN2023, volume 68, issue 1, pp. 43-52.

  Thi Thu Thuy Luong, Dinh Nguyen Trang Thu, Mary-Rose Puttick, Carolyn Blackburn, (2023) Reimagining the language of disability and inclusion in primary teacher education through a translanguaging framework, PRACTICE, DOI: 10.1080/25783858.2023.2215936

  Dinh Nguyen Trang Thu, Luong Thi Thu Thuy, Carolyn Blackburn & Mary-Rose Puttick (2022) Towards an ecological model of inclusive practice for children with special educational needs in Vietnam: perceptions of primary school teachers, PRACTICE, DOI: 10.1080/25783858.2022.214701 

  Huu Son Ta, Khu Le Van, Thu Thuy Luong Thi, Dinh Hung Nguyen, Thermodynamics studies on the adsorption of phenol from aqueous solution by coffee husk activated carbon, Journal of Egyptian Chemistry, 2021, 64(5), 2355-2367. DOI: 10.21608/EJCHEM.2021.30318.2648

  Thuy Luong Thi T, Ta HS, Le Van K. Activated carbons from coffee husk: Preparation, characterization, and reactive red 195 adsorption. Journal of Chemical Research. 2020. DOI: 10.1177/1747519820970469

  Huu Son Ta, Khu Le Van, Thu Thuy Luong Thi, Thanh Hoa Ha, Kinetic studies on the adsorption of phenol from aqueous solution by coffee husk activated carbon, Mediterranean Journal of Chemistry, 2020, 10(7), 676-686. DOI: 10.13171/mjc10702007271480klv 

  Le Van Khu, Ta Huu Son, Luong Thi Thu Thuy, Vu Thi Huong, Le Huu Dung, Nguyen Dinh Hung, Kinetic and equilibrium study on the adsorption of methylene blue from aqueous solution onto coffee husk activated carbon, HNUE Journal of Science, Natural Sciences 2020, Volume 65, Issue 6, pp. 116-129. 

  Khu Le Van, Thuy Luong Thi Thu, Ha Nguyen Thi Thu, Hung Van Hoang, Activated carbon by KOH and NaOH activation: Preparation and electrochemical performance in K2SO4 and Na2SO4 electrolytes, Russia Journal of Electrochemistry, 2019, 55(9), 900-907. DOI: 10.1134/S1023193519070115

  Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Văn Khu, Phan Thị Hồng Dung, Lương Thị Thu Thủy, Lê Minh Cầm, Nghiên cứu quá trình hấp phụ ion Zn(II) trên nano kẽm oxit, Phần 1. Cân bằng hấp phụ, Tạp chí Hoá học, 2019, 57(2e1,2) 200-204.

  Khu Le Van and Thuy Luong Thi Thu, Preparation of Pore-Size Controllable Activated Carbon from Rice Husk Using Dual Activating Agent and Its Application in Supercapacitor, Journal of Chemistry, 2019, Volume 2019, Article ID 4329609. DOI: 10.1155/2019/4329609

  Thuy Thu Luong Thi, Khu Van Le Lien Kim Nguyen Thi, Synthesis, characterization and electrochemical performance of activated carbon supported MnO2 for electrochemical capacitor, Vietnam Journal of Science and Technology, 2018, 56(5), 582-593.

  Le Van Khu, Luong Thi Thu Thuy, Ngo Kim Chi, Introduction of Co3O4 to MnO2/activated carbon for high performance electrode materials toward electrochemical capacitor application, Vietnam Journal of Chemistry, 2018, 56(4), 525-531

  Thuy Luong Thi Thu, Ngan Nguyen Bich, Hien Nguyen, Luc Van Meervelt, Crystal structures of three 4-substituted-2,2’-bibyridines synthesized by Sonogashira and Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, Acta Cryst E: Crystallographic Communications, 2017, E73, 610-615. DOI: 10.1107/S2056989017004662

  Vuong Son, Ha-My Nguyen-Dang, Quang Thinh Tran, Thi Thu Thuy Luong, Trang TT Pham, Thuat Nguyen-Tran, Anh Tuan Mai, Fabrication of Copper(I) Bipyridyl Complex Based Dye Sensitized Solar Cells, Journal of Electronic Materials, 2017, 46(6), 3639-3645. DOI: 10.1007/s11664-016-5260-4

  Ta Huu Son, Nguyen Van Thu, Le Van Khu, Luong Thi Thu Thuy, Preparation of activated carbons from coffe husks using ZnCl2 as activating agent, Tạp chí Khoa học ĐHSP HN, 2016, 9, 75-83

  Vuong Son, Nguyen Ngoc Ha, Luong Thi Thu Thuy, Tran Quang Thinh, Mai Anh Tuan, Synthesis of Cu+/bipyridyl based complex towards dye sensitized solar cell applications, Communications in Physics, 2016, 26(2), 165-171.

  Lương Thị Thu Thủy, Lê Minh Cầm, Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của hệ Cu/Bentonite chống lớp cho phản ứng oxi hóa CO, Tạp chí Hóa học, 2016, 54(5), 652-658.

  Luong Thi Thu Thuy, Nguyen Hien, Tran Quang Thinh, Synthesis and structural characterization of bipyridine ligands towards application in DSSC, Vietnam Journal of Chemistry, 2016, 54(2), 166-170.

  Lê Văn Khu, Lương Thị Thu Thủy, Nghiên cứu động học và cân bằng của sự hấp phụ Ni(II) trong dung dịch nước trên than hoạt tính chế tạo từ vỏ hạt cà phê, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 2016, 61(4), 50-57.

  Le Van Khu, Dang Van Cu, Luong Thi Thu Thuy, Investigation of the capative properties of activated carbon prepared from corn cob in Na2SO4 and K2SO4 electrolyte, Canadian Chemical Transactions, 2016, 4(3), 302-317.

  Lương Thị Thu Thủy, Lê Minh Cầm, Nghiên cứu sự chuyển hóa monooxide cabon trên xúc tác bentonit chống lớp, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ, 2016, 5(1), 110-114.

  Luong Thi Thu Thuy, Le Van Khu, Adsorption behavior of Pb(II) in aqueous solution using coffee husk-based activated carbon modified by nitric acid, American Journal of Engineering Research, 2016, 5(4), 120-129.

  Le Van Khu, Luong Thi Thu Thuy, Activated carbon prepared from rice husk: Nitric acid modification and BTX adsorption, Elixir Materials Science, 2016, 93, 39362-39366.

  Vuong Son, Tran Thi Ha, Luong T. Thu Thuy, Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Duc Chien, Mai Anh Tuan, Low resistivity molybdenum thin film toward the back contact of dye sensitized solar cell, Bulletin of materials, 2015, 38(7), 1891-1897.

  Vuong Son, Nguyen Duc Chien, Truong Thanh Toan, Doan Tuan Anh, Mai Anh Tuan, Luong Thi Thu Thuy, Pham Thi Kim Thanh, Development of spray pyrolysis system for deposition of nano-structured materials, Communications in Physics, 2015, 25(2), 133-138.

  Lê Văn Khu, Đặng Văn Cử, Lương Thị Thu Thủy, Nghiên cứu tính chất hấp phụ BTX của than hoạt tính Trà Bắc, Tạp chí Hóa học, 2015, 53(4e2), 74-80

  Nguyễn Thị Mơ, Lương Thị Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm, Tổng hợp hệ xúc tác hỗn hợp oxit kim loại CuO-CeO2 trên chất mang Bentonit biến tính và nghiên cứu khả năng xúc tác cho phản ứng oxi hóa m-xylen, Tạp chí hóa học, 2015, 53(4e2), 32-36.

  Luong Thi Thu Thuy, Nguyen Hien, Synthesis of arylated bipyridines by the Suzuki-Miyamura cross-coupling reaction, Vietnam Journal of Chemistry, 2015, 53(4E2), 59-63.

  Thuy Thu T. Luong, Ngan Nguyen Bich, Hien Nguyen and Luc Van Meervelt, Planar geometry of 4-substituted-2,2’-bipyridine synthesized by Sonoghshira and Suzuki cross-coupling reactions, Crystallography Reports, 2015, 60(7), 1100-1105. 

  Nguyen Ngoc Ha, Mai Anh Tuan, Dang Xuan Thu, Luong T. Thu Thuy, Theoretical Study on Ru2+, Cu+ and Fe2+ Complexes Towards the Application in Dye Sensitized Solar Cell, Journal of Solar Energy Engineering, 2015, 137(2) 021006-021006-5 

  Vuong Son, Doan Tuan Anh, Tran Quang Thinh, Tran Anh Phuong, Luong Thi Thu Thuy, Nguyen Duc Chien, Mai Anh Tuan, Pyrolysis spray coating for TiO2 preparation – toward the dye-sensitized solar cells, Vietnam Journal of Chemistry, 2014, 52(5) 548-552

  Le Van Khu, Luong Thi Thu Thuy, Activated carbon derived from rice husk by NaOH activation and its application in supercapacitor, Progress in Natural Science: Materials International, 2014, 24, 191-198.

  Lương Thị Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Hiển, Nghiên cứu lí thuyết và tổng hợp phối tử bipiriđin ứng dụng trong pin mặt trời nhạy quang, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 2014, 59(1), 132-139

  Le Van Khu, Luong Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Phuong Dung, Dang Van Cu, Physical and Electrochemical Characterization of Activated Carbons Prepared from Agricultural Waste for Supercapacitors, Vietnam Journal of Chemistry, 2013, 51(2C), 993-998

  Luong Thi Thu Thuy, Le Van Khu, Nguyen Thi Thuy Mui, Synthesis and Characterization of MnO2 for Electrochemical Supercapacitor Application, Journal of Science of HNUE, Chemical and Biological Sci., 2013, 58, 69-76

  Nguyễn Ngọc Hà, Đặng Xuân Thư, Vũ Quốc Trung, Mai Anh Tuấn, Lương Thị Thu Thủy, Nghiên cứu lý thuyết một số phức chất Ru2+, Cu+ và Fe2+ ứng dụng trong pin mặt trời nhạy quang, Tạp chí Hóa học, 2013, 51(4), 524-527

  Mai Anh Tuan, Nguyen Ngoc Ha, Vu Quoc Trung, Luong T Thu Thuy, Dang Xuan Thu, The role of the Quinonine and Pyridine added to catechol to improve the efficiency of dye sensitized solar cell: An ab initio study, Energy Conversion and Management, 2012, 53, 68-74

  Luong T Thu Thuy, Chen Zhenxing, Zhu Hongwei, Flexible solar cells based on copper phthalocyanine and buckminsterfullerene, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2010, 94, 1059-1063

  Zhu H W, Chen Z X, Sheng Y, Luong T T T, Flaky polyacrylic acid/aluminium composite particles prepared using in-situ polymerization, Dyes Pigm, 2010, 86, 155-160

  J.Y. Mu, Z.X. Chen, T.T.T. Luong. X-ray diffraction investigations of well-ordered sexithiophene films deposited on flexible substrates. Journal of Materials Processing Technology, 2009, 209, 1491-1494

  Workshop papers

  Lương Thị Thu Thủy, Lê Văn Khu, Lê Thị Thu, Tổng hợp oxit coban và oxit mangan trên cacbon hoạt tính dùng làm vật liệu điện cực cho tụ điện hóa, Hội thảo Khoa học quốc tế, Phát triển năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Hà Nội, tháng 12/2017

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top