ĐHSPHN - Lê Xuân Quang
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 5204 - Lastest Update: 8/27/2021

TS. Lê Xuân Quang

Position
Telephone
Org Unit Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm
Floor/Room 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Email quanglx@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/quanglx

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

     Publications / Books

     .2020, Nguyen Hoai Nam, Le Xuan Quang, Nguyen Van Hien, Nguyen Van Bien and Nguyen Thi Thu Trang, Thai Hoai Minh, Le Hai My Ngan, Transformative Perceptions of In-service Teachers towards STEM Education: The Vietnamese Case Study, Educational Studies Moscow (indexed in Scopus: Q2, ESCI), issue 2, p204-229, 06/2020

     .2019, Dang Minh Duc, Nguyen Hoai Nam, Vu Thi Ngoc Thuy, Le Xuan Quang, Nguyen Trong Khanh, Le Huy Hoang, Engineering exprerience at university: A prospective way to foster stem education, ISBN 978-604-54-5848-8, NXB ĐHSP , Proceedings of ILITE 1 , 675-696

     .2019, Lê Xuân Quang, Đặng Minh Đức, Vũ Thị Ngọc Thúy, Thiết kế bộ thiết bị điện tử hỗ trợ giáo dục STEM , Tạp chí Giáo dục , Số 467, Kì 1- 12/2019 , 56-60

     .2019, Lê Huy Hoàng (Chủ biên) Đồng Huy Giới, Đặng Văn Nghĩa, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Hướng dẫn dạy học môn Tin học và Công nghệ theo chương trình giáo dục phổ thông mới - Phần Công nghệ , NXB ĐHSP 

     .2019, Nguyễn Thị Thuê, Huỳnh Thị Thu Thảo, Dương Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Trung Thu, Lê Xuân Quang*, Tổ chức dạy học phần Sinh học Vi sinh vật (Sinh học 10) theo định hướng giáo dục STEM , Tạp chí ĐHSPHN , 64 (9C) , 142-149

     .2018, Lê Huy Hoàng, Lê Xuân Quang, Định hướng giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới , Tạp chí khoa học dạy nghề , 52-53 , 28-32

     .2018, Lê Huy Hoàng (chủ biên), Đặng Minh Đức, Nguyễn Văn Đường, Đồng Huy Giới, Nguyễn Trọng Khanh, Nguyễn Văn Khôi, Đặng Văn Nghĩa, Lê Xuân Quang, Vũ Cẩm Tú, Dạy học phát triển năng lực Công nghệ THCS , NXB ĐHSP 

     .2017, Lê Xuân Quang , Cơ sở khoa học của dạy học môn Công nghệ theo định hướng giáo dục STEM, Tạp chí khoa học dạy nghề, Số 43-44, tr44-48

     .2017. Nguyễn Quốc Vương (Chủ biên), Lê Xuân Quang, Đào Thu Vân, Mai Bá Bắc, Nguyễn Văn Tuấn, Mai Thị Diệp, Văn Thị Linh,
     Hoạt động trải nghiệmLớp 1 – Tập 1 (Dành cho học sinh tiểu học), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

     .2017. Nguyễn Quốc Vương (Chủ biên), Lê Xuân Quang, Trần Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Thị Hồng Minh, Mai Bá Bắc, Nguyễn Thị
     Ngọc Minh, Nguyễn Văn Tuấn, Mai Thị Diệp, Văn Thị Linh,
     Hoạt động trải nghiệm – Lớp 2 – Tập 1 (Dành cho học sinh tiểu học), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

     . 2017. Nguyễn Quốc Vương (Chủ biên), Lê Xuân Quang, Đào Thu Vân, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Mai Bá Bắc, Nguyễn Văn Tuấn, Mai Thị Diệp,
     Hoạt động trải nghiệm – Lớp 4 – Tập 1 (Dành cho học sinh tiểu học), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

     .2017. Nguyễn Quốc Vương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Thị Thuỳ Dung, Lê Xuân Quang, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đức Huy, Hoạt động trải nghiệmLớp 1 – Tập 2 (Dành cho học sinh tiểu học), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

     .2017. Nguyễn Quốc Vương (Chủ biên, 2017), Lê Xuân Quang, Đào Thu Vân, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đức Huy,
     Hoạt động trải nghiệm – Lớp 2 – Tập 2 (Dành cho học sinh tiểu học), NXB Đại học Sư phạm,

     . 2017. Nguyễn Quốc Vương (Chủ biên), Lê Xuân Quang, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đức Huy, Hoạt động trải nghiệm – Lớp 5 – Tập 2 (Dành cho học sinh tiểu học), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

     .2017. Nguyễn Quốc Vương, Lê Xuân Quang, Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học – Tập 1, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

     .2017. Nguyễn Quốc Vương, Lê Xuân Quang, Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học – Tập 2, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

     .2016. Đồng tác giả, Hướng dẫn học Công nghệ 8 (tập 1) (VNEN), NXB GDVN.

     .2016, Lê Xuân Quang, Một số vấn đề trong dạy học môn Công nghệ theo định hướng giáo dục STEM, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN 2354 – 1075, Vol 61, 8A,

     .2015, Lê Xuân Quang, Giáo dục STEM - Một giải pháp trong xây dựng, phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, ISSN 1859-3971, 6/2015, 37-39

     .2015, Le Xuan Quang, Le Huy Hoang, Vu Dinh Chuan, Nguyen Hoai Nam, Nguyen Thi Tu Anh, Vu Thi Hong Nhung , Integrated Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) education through active experience of designing technical toys in the Vietnam schools, British Journal of Education, Society & Behavioural Science, Article no.BJESBS.19429 ISSN: 2278-0998,

     .2014, Lê Xuân Quang, Một số biện pháp hình thành và phát triển kỹ năng dạy học trong học phần dạy học thực hành phương pháp dạy học công nghệ, NXB ĐHSP KHXB:731-2014/cxb/13-47/ĐHSP ngày 17/4/2014, , 789-795

     .2014, Lê Xuân Quang, Phan Thanh Toàn, Một số biện pháp triển khai nhân tố xã hội trong mô hình đào tạo truy vấn cộng đồng (COI- Community of inquiry), Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN 0868 – 3719, Vol 59, 6BC, 180-186

     .2013, Lê Xuân Quang, Xây dựng thẻ kỹ năng và video hỗ trợ rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên, Tạp chí Giáo dục & Xã hội ISSN 1859-3971, 11/2013, 12-14

     .2013, Lê Xuân Quang, Dạy học giải quyết vấn đề trực tuyến, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội ISSN 0868 – 3719, Vol 58, 6A, 119-124

     .2012, Lê Xuân Quang, Ứng dụng wiki trong dạy học, Kỷ yếu hội thảo khoa học các trường sư phạm toàn quốc lần thứ 2, NXB ĐH Huế, KHXB 259-2012/CXB/02-06,, 145-150

     .2011, Lê Huy Hoàng, Lê Xuân Quang, E-learning và ứng dụng trong dạy học, VVOB (Ebook), ,

     .2011, Lê Xuân Quang, Một số nguyên tắc cơ bản trong rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên sư phạm, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, ISSN 1859-2694, 12/2011, 45-46

     .2011, Phạm Khánh Tùng (Chủ biên), Nguyễn Cao Đằng và Lê Xuân Quang, Nghề điện dân dụng THPT, NXB Đại học Sư phạm, ,

     .2007, Nguyễn Văn Khôi (Chủ biên), Lê Huy Hoàng, Nguyễn Trọng Khanh và Lê Xuân Quang, Giáo án và tư liệu dạy học điển tử môn Công nghệ 11, NXB Đại học Sư phạm, ,
     Workshop papers

      Science blogs

      Teaching subjects

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
      Top