ĐHSPHN - Đường Khánh Linh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1796 - Lastest Update: 10/6/2019

Tiến sĩ Đường Khánh Linh

Position Phó BM Hoá hữu cơ
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email linhdk@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/linhdk

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2001-nay, Giảng viên, Khoa Hóa học-Trường ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2013, Luận án Tiến sĩ, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Advisor: Prof. Alain Fradet, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2004, Thạc sĩ, ĐHSPHN, Advisor: PGS.TS.Thái Doãn Tĩnh; TS. Lê Xuân Hiền, Level: Master, Type: Regular
  • 2001, Cử nhân, ĐHSPHN, Advisor: PGS.TS.Đỗ Đình Rãng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2019-2021, Thư ký, Nghiên cứu tổng hợp, xác định đặc trưng và tính chất một số polythiophene mới, ứng dụng trong siêu tụ điện. Mã số:  B2019-SPH.562-05.
  • 2017-2020, Thành viên, Nghiên cứu sự tập hợp của các hạt colloid dị thể, dị hướng tạo thành cấu trúc cluster và cấu trúc tinh thể: mô phỏng và thực nghiệm, Mã số:103.02-2017.328 (Quỹ Nafosted)
  • 2014-2015, Chủ nhiệm, Nghiên cứu phản ứng polyme hóa các monome dẫn xuất của phenol có nguồn gốc từ thiên nhiên. Mã số: SPHN-14-368. Trường ĐHSPHN.
  • 2013-2016, Thành viên, Chế tạo và nghiên cứu các tính chất điện, từ, quang của một số tổ hợp composite theo định hướng ứng dụng. Mã số: 103.02-2013.49 (Quỹ Nafosted).
  • 2013-2016, Nghiên cứu hiện tượng tự bảo vệ của polypyrrole và ứng dụng làm lớp phủ thông minh chống ăn mòn. Mã số: 104.02-2013.69 (Quỹ Nafosted).

  Publications / Books

  (5 năm gần đây)

  • 2019, D. Tran Buu, V. Duong Ba, M. Khoi Nguyen Hoang, T. Vu Quoc, L. Duong Khanh, Y. Oanh Doan Thi and L. Van Meervelt, Synthesis and redetermination of the crystal structure of salicylaldehyde N(4)-morpholinothio-semicarbazone, Acta Cryst. , E75, 1389-1393
  • 2019, L. Duong Khanh, M. Hanh Trinh Thi, T. Quynh Bui Thi, T. Vu Quoc, V. Nguyen Thien and L. Van Meervelt, Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-yl]-2-methoxyphenol monohydrate, Acta Cryst., E75, 1590-1594
  • 2019, Ha Manh Hung, Duong Khanh Linh, Nguyen Thuy Chinh, Le Minh Duc, Vu Quoc Trung, Improvement of the corrosion protection of polypyrrole coating for CT3 mild steel with 10-camphorsulfonic acid and molybdate as inhibitor dopants, Progress in Organic Coatings, Progress in Organic Coatings 131, 407–416.
  • 2018, Duong Khanh Linh, Do Ba Dai, Do Truc Vy, Nguyen Thuy Chinh, Vu Quoc Trung, Synthesis and properties of some polyethers from chalcones. Vietnam J. Chem., 56(5), 606-611.
  • 2018, Vu Quoc Trung, Trinh Hong Hanh, Tran Hong Quang, Ha Manh Hung, Duong Khanh Linh, Hoang Thi Tuyet Lan and Le Minh Duc, Corrosion protection of molybdate doped polypyrrole film prepared in succinic acid solution. CORROSION ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 53, No. S1, 59–66.
  • 2017, Trung Vu Quoc, Linh Nguyen Ngoc, Vy Do Truc, Linh Duong Khanh, Hung Ha Manh, Chien Thang Pham and Luc Van Meerveltd, Crystal structure of 4-amino-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione, Acta Cryst. E, E73, 1389–1392.
  • 2017, Thien Vuong Nguyen, Dao Phi Hung, Khanh Linh Duong, Quoc Hoan Duong, Vu Quoc Trung, Anh Hiep Nguyen, Van Phuc Mac, Trong Lu Le. Effect of R-TiO2 and ZnO nanoparticles on the UV-shielding efficiency of water-borne acrylic coating. Progress in Organic Coatings, 2017, 110, 114–121.
  • 2016, Vu, Q. T., Nguyen, N. L., Duong, K. L. & Pfleger, J. Synthesis and characterization of polythiophenes from hydrazone derivatives sidegroups. Vietnam. J. Chem. 54, 730–735.
  • 2016, Nguyen Ngoc Linh, Tran Thi Doan, Nguyen Tien Cong, Duong Khanh Linh, Jiri Pfleger, Vu Quoc Trung. Synthesis of polythiophene containing2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one heterocycle. Viet Nam Journal of Chemistry, 54(6e1) 259-263.
  • 2016, Nguyễn Ngọc Thanh, Bùi Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Hùng, Đường Khánh Linh, Dương Thị Huyền Hải, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Thanh Vân, Vũ Quốc Trung. Khả năng hấp phụ crom(III) bằng vật liệu compozit polyanilin-lignin, Tạp chí Hóa học, 54(5): 575-580.
  • 2015, Vũ Quốc Trung, Nguyễn Ngọc Linh, Vi Thị Hòa, Trần Thị Thùy Dương, Đường Khánh Linh. Tổng hợp polythiophen chứa dị vòng năm cạnh 1,2,4-triazol, Tạp chí Hóa học, 53(6e1,2) 5-9.
  • 2015, Vũ Quốc Trung, Trịnh Hồng Hạnh, Hà Mạnh Hùng, Đường Khánh Linh, Đoàn Thị Yến Oanh. Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn thép CT3 của màng phủ polypyrrol tổng hợp trong môi trường axit sucxinic. Tạp chí Hóa học, 53(6e1,2) 184-189.
  • 2015, Laurie Mbotchak, Clara Le Morvan, Khanh Linh Duong, Brigitte Rousseau, Martine Tessier, Alain Fradet. Purification, structural characterization and modification of organosolv wheat straw lignin Journal of Agricultural and Food Chemistry, ACS, Vol. 63, No.2, pp. 5178–5188.
  • 2015, Vũ Thị Ngọc, Vũ Quốc Trung, Đường Khánh Linh. Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số dẫn xuất poly(azometin-ete) từ vanilin. Tạp chí Hóa học, Tập 53, số 4E2, tr.10-14.
  • 2015, Vũ Quốc Trung, Nguyễn Ngọc Linh, Vi Thị Hòa, Trần Thị Thùy Dương, Đường Khánh Linh Tổng hợp polythiophen chứa dị vòng năm cạnh 1,2,4-triazol. Tạp chí Hóa học, Tập 53, số 6E1,2) 5-9.
  • 2015, Vũ Quốc Trung, Trịnh Hồng Hạnh, Hà Mạnh Hùng, Đường Khánh Linh, Đoàn Thị Yến Oanh. Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn thép CT3 của màng phủ polypyrrol tổng hợp trong môi trường axit sucxinic. Tạp chí Hóa học, Tập 53, số 6E1,2) 184-189.
  • 2014, Hà Mạnh Hùng, Phan Thị Bích Ngọc, Lê Minh Đức, Đoàn Thị Yến Oanh, Trần Vĩnh Diệu, Đường Khánh Linh, Vũ Quốc Trung, Khảo sát khả năng bảo vệ chống ăn mòn thép của màng phủ polypyrrole tổng hợp trong môi trường axit 10-camphosunfonic bằng phương pháp điện hóa, Tạp chí Hóa học, T.52 (6),  736-741.
  • 2014, Đường Khánh Linh, Brigitte Rousseau, Alain Fradet. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất một số poly(ete-este) từ vanilin, Tạp chí KH – ĐHSPHN, Số 59 (1A), 174-179.

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top