ĐHSPHN - Lê Văn Khu
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 11157 - Lastest Update: 4/29/2021

Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Khu

Position Giảng viên cao cấp
Telephone 02438330842
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email khulv@hnue.edu.vn
Language Tiếng Pháp (D),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/khulv

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • T? 2001, Giảng viên, Khoa Hóa học-Trường ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2009, Luận án Tiến sĩ, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Advisor: Dr. Henri Groult, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2004, Luận văn Thạc sĩ, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Advisor: Dr. Henri Groult, Level: Master, Type: Regular

  Projects

  • 2016-2018, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu tổng hợp và biến tính nano cacbon từ vỏ trấu, sử dụng làm vật liệu điện cực hiệu năng cao cho tụ điện hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 2015-2018, Thành viên, Nghiên cứu tổng hợp xúc tác cho quá trình hydro hóa chọn lọc CO2 thành metanol, Nafosted
  • 2015-2017, Thư ký, Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị thể cho quá trình hyđro hóa CO ở nhiệt độ thấp thành metanol và rượu mạch thẳng bậc cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 2014-2016, Thành viên, Nghiên cứu chế tạo xúc tác hỗn hợp để xử lý khí thải công nghiệp chứa CO và VOCs ở nhiệt độ thấp, Bộ Công Thương
  • 2014-2015, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ - xúc tác trên cơ sở MnO2 và than hoạt tính để xử lý m-xylen, Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2013-2017, Thành viên, Nghiên cứu lý thuyết sự lưu giữ CO2 và hấp phụ chọn lọc CO2 trên vật liệu khung hữu cơ kim loại MOF, Nafosted
  • 2013-2015, Thư ký, Nghiên cứu và tổng hợp các hệ xúc tác hiệu năng cao trên cơ sở kim loại chuyển tiếp và vật liệu cấu trúc nano để chuyển hoá cabon dioxit (CO2) thành các sản phẩm hữu ích, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 2011-2013, Thư ký, Nghiên cứu chế tạo vật liệu lưỡng chức năng xúc tác-hấp phụ MeOx mang trên than hoạt tính ứng dụng để xử lý nước thải ô nhiễm phenol, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 2010-2011, Chủ nhiệm đề tài, Bước đầu nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ và xúc tác trên nền than hoạt tính dùng để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước, Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2010-2011, Thành viên, Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện hóa của một số loại than hoạt tính dùng làm điện cực cho tụ điện điện hóa, Trường ĐHSP Hà Nội

  Publications / Books

  • 2021, Huu Son Ta, Khu Le Van, Thu Thuy Luong Thi, Dinh Hung Nguyen, Thermodynamic studies on the adsorption of phenol from aqueous solution by coffee husk activated carbon, Egyptian Journal of Chemistry, Vol. 64, No. 5, pp. 2355 - 2367
  • 2021, Manh B. Nguyen, Tuyen V. Nguyen, Giang H. Le, Trang T. T. Pham, Khu Le Van, Giang T.T. Pham, Tung Ngoc Nguyen, Quang Vinh Tran, and Tuan A. Vu, High CO Adsorption Performance of CuCl-ModifiedDiatomites by Using the Novel Method “Atomic Implantation”, Journal of Chemistry, Volume 2021, Article ID 9762578, 12 pages [Abstract]
  • 2020, Huu Son Ta, Khu Le Van, Thu Thuy Luong Thi and Thanh Hoa Ha, Kinetic studies on the adsorption of phenol from aqueous solution by coffee husk activated carbon, Mediterranean Journal of Chemistry, 10(7), 676-686
  • 2020, Ta Huu Son, Le Van Khu, Luong Thi Thu Thuy, Vu Thi Huong, Le Huu Dung and Nguyen Dinh Hung, Kinetic and equilibrium study on the adsorption of methylene blue from aqueous solution onto coffee husk activated carbon, HNUE JOURNAL OF SCIENC-Natural Sciences, Volume 65, Issue 6, pp. 116-129
  • 2020, Thu Thuy Luong Thi, Huu Son Ta, Khu Le Van, Activated carbons from coffee husk: Preparation, characterization, and reactive red 195 adsorption, Journal of Chemical Research, 1747519820970469, 1-16 [Abstract]
  • 2019, Khu Le Van, Thuy Luong Thi Thu, Preparation of Pore-Size Controllable Activated Carbon from Rice Husk Using Dual Activating Agent and Its Application in Supercapacitor, Journal of Chemistry, Volume 2019, Article ID 4329609, 11 pages
  • 2019, Khu Le Van, Thuy Luong Thi Thu, Ha Nguyen Thi Thu, Hung Van Hoang, Activated Carbon by KOH and NaOH Activation: Preparation and Electrochemical Performance in K2SO4 and Na2SO4 Electrolytes, Russian Journal of Electrochemistry, Vol. 55, No. 9, pp. 900–907
  • 2019, Le Minh Cam, Le Van Khu, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha, Synthesis of FeCo-MIL-88B and Investigate Its Potential for CO2 Capture, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 35, No. 1 , 1-8
  • 2019, Le Minh Cam, Nguyen Thi Thu Ha, Le Van Khu , Nguyen Ngoc Ha, Trevor C. Brown, Carbon Dioxide Methanation Over Nickel Catalysts Supported on Activated Carbon at Low Temperature, Australian Journal of Chemistry, 72, 969–977
  • 2019, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Văn Khu, Phan Thị Hồng Dung, Lương Thị Thu Thủy, Lê Minh Cầm, Nghiên cứu quá trình hấp phụ ion Zn(II) trên nano kẽm oxit-Phần 1: Cân bằng hấp phụ, Tạp chí Hóa học, 57(2e1,2), 200-204
  • 2018, Le Van Khu, Luong Thi Thu Thuy, Ngo Kim Chi, Introduction of Co3O4 to MnO2/activated carbon for high performance electrode materials toward electrochemical capacitor application, Vietnam Journal of Chemistry, 56(4), 525-531
  • 2018, Luong Thi Thu Thuy, Le Van Khu, Nguyen Thi Kim Lien, Synthesis, characterization and electrochemical performance of activated carbon supported MnO2 for electrochemical capacitors, Vietnam Journal of Science and Technology, 56(5), 582-593
  • 2018, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mơ, Lê Văn Khu, Lê Minh Cầm , Nghiên cứu hệ xúc tác Cu-Zn-Al cho quá trình hyđro hóa CO thành hỗn hợp ancol C1-C3, Tạp chí Hóa học, 56(6E2), 24-31
  • 2018, Tạ Hữu Sơn, Lê Văn Khu, Lương Thị Thu Thủy, Nghiên cứu chế tạo cacbon hoạt tính từ vỏ hạt cà phê định hướng ứng dụng để hấp phụ thuốc nhuộm trong dung dịch nước, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 7 – issue 2 , 61-66
  • 2017, Minh Cam Le, Khu Le Van, Thu Ha T. Nguyen, Ngoc Ha Nguyen, The Impact of Ce-Zr Addition on Nickel Dispersion and Catalytic Behavior for CO2 Methanation of Ni/AC Catalyst at Low Temperature, Journal of Chemistry, Volume 2017, Article ID 4361056, 11 pages
  • 2017, Thi Thu Ha Nguyen, Van Khu Le, Cam Le Minh, Ngoc Ha Nguyen, A theoretical study of carbon dioxide adsorption and activation on metal-doped (Fe, Co, Ni) carbon nanotube, Computational and Theoretical Chemistry, Volume 1100, 46–51
  • 2016, Khu Le Van, Thu Thuy Luong Thi, Activated carbon prepared from rice husk: Nitric acid modification and BTX adsorption, Elixir Materials Science, 93, 39362-39366
  • 2016, Lê Văn Khu, Bùi Văn Tho, Nghiên cứu sự hấp phụ thuốc nhuộm Direct Scarlet 4BS trong dung dịch nước trên than hoạt tính chế tạo từ vỏ hạt cà phê - Phần 2: Động học của quá trình hấp phụ, Tạp chí xúc tác và Hấp phụ, T5. (No1), 97-103
  • 2016, Le Van Khu, Dang Van Cu and Luong Thi Thu Thuy, Investigation of the Capacitive Properties of Activated Carbon Prepared from Corn Cob in Na2SO4 and K2SO4 Electrolytes, Canadian Chemical Transactions, Volume 4, Issue 3, 302-315
  • 2016, Lê Văn Khu, Lương Thị Thu Thủy, Nghiên cứu khả năng hấp phụ Ni(II) trong dung dịch nước của than hoạt tính chế tạo từ vỏ hạt cà phê, Tạp chí khoa học-Trường ĐHSP Hà nội, (61) 4, 50-57
  • 2016, Lê Văn Khu, Tạ Hữu Sơn, Nghiên cứu sự hấp phụ thuốc nhuộm Direct Scarlet 4BS trong dung dịch nước trên than hoạt tính chế tạo từ vỏ hạt cà phê - Phần 1: Cân bằng hấp phụ và các tham số nhiệt động, Tạp chí xúc tác và Hấp phụ, T5. (No1), 89-96
  • 2016, Ta Huu Son, Nguyen Van Thu, Le Van Khu and Luong Thi Thu Thuy, Preparation of activated carbons from coffee husk using ZnCl2 as activating agent, JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Natural Sci. , Vol. 61, No. 9, 75-83
  • 2016, The Huyen Nguyen, Tuan Anh Nguyen, Van Khu Le, Thi Mai Thanh Dinh, Hoang Thai, Xianming Shi, The Huu Nguyen, Effect of electrochemical chloride extraction treatment on the corrosion of steel rebar in chloride contaminated mortar, Anti-Corrosion Methods and Materials, Vol. 63 Iss 5, 377 - 385
  • 2016, Thu Thuy Luong Thi, Khu Le Van, Adsorption behavior of Pb(II) in aqueous solution using coffee husk-based activated carbon modified by nitric acid, American Journal of Engineering Research (AJER), Volume-5, Issue-4, 120-129
  • 2015, Lê Thị Như Hằng, Lê Văn Khu, Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà , Hoạt tính xúc tác của Ni/ZrO2 trong phản ứng hiđro hóa CO2 thành metan ở nhiệt độ thấp và áp suất thưởng, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. (No3), 170-175
  • 2015, Lê Văn Khu, Đặng Văn Cử, Chế tạo và khảo sát hoạt tính xúc tác của than hoạt tính từ vỏ hạt cà phê trong phản ứng phân hủy H2O2, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. (No2), 63-70
  • 2015, Lê Văn Khu, Đặng Văn Cử, Lương Thị Thu Thủy, Nghiên cứu tính chất hấp phụ BTX của than hoạt tính Trà Bắc, Tạp chí hóa học, 53(4E2), 74-80
  • 2015, Lê Văn Khu, Kiều Cao Nam, Đặng Văn Cử, Tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu MnO2/Than hoạt tính trong phản ứng oxi hóa m-xylen, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. (No1), 29-34
  • 2015, Lê Văn Khu, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm, Tổng hợp, đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ CO2 của Fe-Mil-88B, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. (No1), 52-58
  • 2015, Le Van Khu, Truong Duc Manh, Adsorption of Methylene blue from aqueous solutions using activated carbon derived from coffee husks, Journal of Science of HNUE, Chemical and Biological Sci., (60) 9, 32-43
  • 2015, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Văn Khu, Hà Thị Thùy Quyên, Lê Minh Cầm, Hoạt tính xúc tác của Cu (Co, Ni, Fe) trên than hoạt tính cho phản ứng hydro hóa CO2: sự phối hợp giữa tính lý thuyết và thực nghiệm, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. (No1), 12-16
  • 2015, Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Le Van Khu, Le Minh Cam, Theoretical study of carbon dioxide activation by metals (Co, Cu, Ni) supported on activated carbon, Journal of Molecular Modeling, 21:322,
  • 2015, Nguyen The Huyen, Dao Thi Dung, Le Van Khu, Nguyen Tuan Anh, Dinh Thi Mai Thanh, Thai Hoang, Shi Xianming, Laboratory Investigation of The Electrochemical Chloride Extraction (ECE) and The Electrical Injection of Corrosion Inhibitor (EICI) for Steel Reinforced Cement Mortar, Journal of Science and Technology , 53 (4A), 63-72
  • 2015, The Huyen Nguyen, Tuan Anh Nguyen, Thien Vuong Nguyen, Van Khu Le, Thi Mai Thanh Dinh, Hoang Thai, and Xianming Shi, Effect of Electrical Injection of Corrosion Inhibitor on the Corrosion of Steel Rebar in Chloride-Contaminated Repair Mortar, International Journal of Corrosion, Volume 2015-ID 862623, 1-10
  • 2014, H. Groult, K. Le Van, F. Lantelme, Electrodeposition of Carbon-Metal Powders in Alkali Carbonate Melts, Journal of The Electrochemical Society, 161 (7) , D3130-D3138
  • 2014, Khu Le Van, Thu Thuy Luong Thi, Activated carbon derived from rice husk by NaOH activation and its application in supercapacitor, Progress in Natural Science: Materials International, 24, 191-198
  • 2013, Henri Groult, K. Le Van, Frédéric Lantelme, C.M. Julien, E. Briot, T. Brousse, P. Simon, B. Daffos, S. Komaba, N. Kumagai, Henri Groult, K. Le Van, Frédéric Lantelme, C.M. Julien, E. Briot, T. Brousse, P. Simon, B. Daffos, S. Komaba, N. Kumagai, Frederic Lantelme and Henri Groult (eds) Elsevier , , 350-373.
  • 2013, Le Minh Cam, Le Van Khu, Nguyen Ngoc Ha, Theoretical study on the adsorption of phenol on activated carbon using density functional theory, Journal of Molecular Modeling, 19, 4395–4402
  • 2013, Lê Minh Cầm, Lê Văn Khu, Nguyễn Ngọc Hà, Hoạt tính xúc tác của LaV/TiO2 trong phản ứng oxi dehydro hóa n-butan: Độ bền xúc tác, Tạp chí Hóa học, T.51 (3), 337-342
  • 2013, Le Van Khu, Dang Van Cu, Bui Huu Hai, Characterization and phenol adsorption capacities of activated carbon prepared from coffee husk, Journal of Catalysis and Adsorption, Vol.2 (NO1), , 136-142
  • 2013, Le Van Khu, Luong Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Phuong Dung, Dang Van Cu, Physical and electrochemical characterization of activated carbons prepared from agricultural waste for supercapacitors, Vietnam Journal of Chemistry, T.51 (2C), 993-998
  • 2013, Lê Văn Khu, Trương Thị Mỹ Lương, Tạ Hữu Sơn, Lê Minh Cầm, Tổng hợp vật liệu xúc tác cho phản ứng oxi hoá phenol trong dung dịch nước bằng H2O2 trên cơ sở Cu và than hoạt tính Trà Bắc, Tap chi Hoa hoc, T.51 (2AB), 179 – 184
  • 2013, Luong Thi Thu Thuy, Le Van Khu, Nguyen Thi Thuy Mui, Synthesis and Characterization of MnO2 for Electrochemical Supercapacitor Applications, Journal of Science of HNUE, Chemical and Biological Sci., , 58 (9), 69-76.
  • 2013, Nguyễn Thế Huyên, Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Tuấn Anh, Thái Hoàng, Hà Thế Tuấn, Vũ Văn Bình, Đinh Thị Mai Thanh, Lê Văn Khu, Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật hút điện hóa ion clorua ra khỏi kết cấu bê tông cốt thép bị nhiễm clorua, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 51 (3A), 310-321
  • 2013, Thái Hoàng, Nguyễn Thúy Chinh, Lê Văn Khu, Nguyễn Thị Thu Trang, Nghiên cứu biến tính hạt nanosilica bằng 3-aminopropyl trietocxy silan, Tạp chí Hóa học, T.51 (1), 45-49
  • 2012, Hoang Van Hung, Le Van Khu, Nguyen Ngoc Ha, Electrochemical and theoretical studies of pyridine and its methyl derivatives as corrosion inhibitors for steel in acidic solution of 1.0 M HCl, Vietnam Journal of Chemistry , 50 (6B), 43-49
  • 2012, Le Minh Cam, Vu Thi Thiet, Nguyen Minh Tuan, Le Van Khu, Study on the removal of phenol from aqueous solution by peroxide oxidation over pillar clays, Journal of science of HNUE, Chemical and Biological Sci.,, 57 (8), 22-27
  • 2011, Lê Minh Cầm, Quách Xuân Đồng, Lê Văn Khu, Nguyễn Hoàng Hào , Tính chất hấp phụ cùa phenol trên than hoạt tính Trà Bắc, Tạp chí Hóa học, T.49 (5AB), 27-35
  • 2011, Lê Văn Khu, Bùi Hữu Hải, Lê Minh Cầm, Nguyễn Hữu Phú, Nghiên cứu sự hấp phụ phenol trong nước bằng than hoạt tính Trà Bắc, Tạp chí Hóa học, T49 (5AB), 86-94
  • 2011, Lê Văn Khu, Ngô Đức Huyền, Khúc Thị Hà., Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện hóa của một số loại than hoạt tính dùng làm điện cực cho tụ điện hóa., Tạp chí Hóa học , T49 2 (ABC), 432-438
  • 2011, Lê Văn Khu, Trương Thị Mỹ Lương, Nguyễn Thị Hoa, Lê Minh Cầm, Nghiên cứu cấu trúc mao quản và hoạt tính xúc tác cho phản ứng phân hủy H2O2 của than hoạt tính Trà Bắc chứa một số oxit kim loại chuyển tiếp, Tạp chí Hóa học, T49 (5AB) , 342-349
  • 2010, Lê Văn Khu, Trần Thị Nam, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Hà, Nghiên cứu sự hấp phụ các hợp chất CI Direct Red 23 và Rhodamine B Extra trong dung dịch nước trên than hoạt tính Z1., Tạp chí Hóa học, T.48 (4C), 188-193
  • 2010, Nguyễn Thị Mơ, Lê Văn Khu, Ngô Đức Huyền, Lê Minh Cầm, Nghiên cứu khả năng hấp phụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của Mordenit. Phần I-Tổng hợp và tách nhôm Mordenit., Tạp chí Hóa học, T.48 (4C), 159-163
  • 2010, Nguyễn Thị Mơ, Lê Văn Khu, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm, Nghiên cứu khả năng hấp phụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của Mordenit. Phần III-Ảnh hưởng của việc tách nhôm đến tính chất hấp phụ của Mordenit, Tạp chí Hóa học, T.48 (4C), 170-174
  • 2009, K. Le Van, H. Groult, F. Lantelme, M.Dubois, D. Avignant, A. Tressaud, S. Komabad, N. Kumagai, S. Sigrist., Electrochemical formation of carbon nano-powders with various porosities in molten alkali carbonates., Electrochimica Acta, Vol. 54 (19), 4566–4573
  • 2009, Lê Văn Khu, Nguyễn Minh Tuấn, Nghiên cứu tính chất hấp phụ phenol đỏ của một số than hoạt tính, Tạp chí Hóa học số , T.47 (6A), 269-274
  • 2007, H. Groult, K. Le Van, A. Mantoux, L. Perrigaud et P. Doppelt, Study of the Li+ insertion into V2O5 films deposited by CVD onto various substrates, Journal of Power Sources, Vol. 174 (1), 312-320
  • 2006, H. Groult, E. Balnois, A. Mantoux, K. Le Van et D. Lincot, Two-dimensional recrystallisation processes of nanometric vanadium oxide thin films grown by atomic layer chemical vapor deposition (ALCVD) evidenced by AFM., Applied Surface Science, Vol. 252 (16), 5917–5925
  • 2006, K. Le Van, H. Groult, A. Mantoux, L. Perrigaud, F. Lantelme, R. Lindström, R. Badour-Hadjean, S. Zanna et D. Lincot, Amorphous vanadium oxide films synthesised by ALCVD for lithium rechargeable batteries, Journal of Power Sources, Vol. 160 (1), 592-601

  Workshop papers

  • 2017, Tổng hợp oxit coban và oxit mangan trên cacbon hoạt tính dùng làm điện cực cho tụ điện hóa,
  • 2014, Catalytic Behavior of Activated Carbon Containing Transition Metal Oxides in Dry Oxidation of Adsorbed Phenol - Part I: Cu/AC and Cu-Ce/AC materials, International Symposium on Eco-materials Processing and Design, Januarry, 2014, Hanoi, Vietnam
  • 2014, Catalytic Behavior of Activated Carbon Containing Transition Metal Oxides in Dry Oxidation of Adsorbed Phenol - Part II:Cu-Fe/AC and Cu-Fe-Ag/AC materials, International Symposium on Eco-materials Processing and Design, Januarry, 2014, Hanoi, Vietnam
  • 2014, Synthesis of Mixed Transition Metal Oxides CuO-CeO2, CuO-Co¬2O¬3, CuO-Fe2O3 by Sol-gel Method and Their Catalytic Behavior in the Oxidation of m-xylene, International Symposium on Eco-materials Processing and Design, Januarry, 2014, Hanoi, Vietnam
  • 2013, Adsorption of m-xylene on activated carbon prepared from coffee husk, International Conference on Sciences and Social Sciences 2013, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand
  • 2011, Selection of adsorbents to remove arsenat in domestic water, International Conference on Environmental and Ecological Engineering, Penang Malaysia February 22-24
  • 2010, Activated carbon (AC) containing transition metal oxides (MeOx) in phenol adsorption and catalytic oxidation of adsorbed phenol by hydrogen peroxide, International Conference on Biology, Environment and Chemistry, Hong Kong, China, December 28-30
  • 2008, Préparation de poudres de carbone en milieu carbonates fondus, GFEC 2008, Chambon sur lac – France, avril 2008
  • 2007, Use of carbonaceous nano-particles as anode materials in PC-based electrolyte, Lithium Battery Symposium, Fukuoka (Japan) novembre 2007

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top