ĐHSPHN - Mai Quốc Khánh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 6162 - Lastest Update: 7/11/2016

Tiến sĩ Mai Quốc Khánh

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Tâm Lí - Giáo dục
Floor/Room Nhà V- Tầng 6, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email maiquockhanhdhsphn@gmailcom
Language Tiếng Nga, Tiếng Anh (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/khanhmq

Biography / Background

1.Thông tin chung

Họ và tên: Mai Quốc Khánh

Nguyên quán: Xã Cổ Đô – Huyện Ba Vì – Tp Hà Nội

2. Quá trình đảm nhiệm chức vụ kiêm nhiệm

Từ 2007 – 2009: Phó bí thư Liên chi đoàn Khoa Tâm lý – Giáo dục học, Trường ĐHSP Hà Nội

Từ 2009 – 2010: Bí thư Liên chi đoàn Khoa Tâm lý – Giáo dục học, Trường ĐHSP Hà Nội

Qualifications

  Employment History

  • T? 2006 d?n nay, Giảng viên, Bộ môn Lý luận dạy học, Khoa Tâm lý - GIáo dục học

  Science Awards

  Education

  • 2010-2015, , ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», Advisor: Доктор педагогических наук, профессор Шептуховский Михаил Васильевич, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2006-2008, , Đại học sư phạm Hà Nội, Advisor: TS. Từ Đức Văn (hiện nay PGS.TS), Level: Master, Type: Regular
  • 2002-2006, , Đại học sư phạm Hà Nội, Advisor: TS. Từ Đức Văn (hiện nay PGS.TS), Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  2008 – 2010: Tham gia đề tài cấp trường “Thực trạng năng lực tự đánh giá trong học tập của sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội”, SPHN – 09 – 324 (Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Thanh Trà).

  Publications / Books

  Sách:

  2015, Май Куок Кхань, М. В. Шептуновский, А. А. Чернова, Чан Тхи Тху Хиен, Формирование профессионализма будущих учителей начальных классов в России и в Вьетнаме [Текст]: Mонография; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Ивановский гос. ун-т", Шуйский фил. ИвГУ - Шуя : Шуйский фил. ИвГУ, - 166 с. : ил., табл.; 21 см. ISBN 978-5-86229-378-4 : 500 экз.

  Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:

  Mai Quốc Khánh (2015), Một số biện pháp khách quan hóa việc kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên các khoa cơ bản trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí khoa học, ISSN 2354 - 1075, Trường ĐHSP Hà Nội, Trang 190 – 199

  2015, Май Куок Кхань, Динамика развития профессионализма вьетнамских учителей в истории начального образования [Текст] / Май Куок Кхань// Школа будущего №1– ISSN: .– С 142-145

  2015, Май Куок Кхань, Педагогическое мастерство учителей Вьетнама [Текст] //Научный поиск- №1.1–С 34-36

  2014, Май Куок Кхань, Государственные документы Вьетнама о профессионализме учителя начальных классов [Текст] / Май Куок Кхань// Научный поиск – Материалы международной научной конференции «Шуйская сессия студентов, аспирантов и молодых ученых». – Шуя: Шуйский филиал ИвГУ - №.2.3– ISSN: . – С.64-66.

  2014, Май Куок Кхань, Сравнительный анализ процесса подготовки будущих учителей начальных классов в России и Вьетнаме [Текст] / Май Куок Кхань// Школа будущего –№5– ISSN: .. – С 148-153

  2014, Май Куок Кхань, Сравнительная характеристика профессионализма учителей феодального Вьетнама и России [Текст] / Май Куок Кхань// Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, –№4(36) – ISSN: .. – С 218 - 221

  2014, Май Куок Кхань, К вопросу о педагогическом мастерстве учителей Вьетнама Вьетнаме [Текст] / Май Куок Кхань// Школа будущего. №2– ISSN: .. – С 127-130

  2013, Май Куок Кхань, Проблемы подготовки педагогических кадров во Вьетнаме [Текст] / Май Куок Кхань// Научный поиск – Материалы VI международной научной конференции «Шуйская сессия студентов, аспирантов и молодых ученых». – Шуя: Шуйский филиал ИвГУ- №.2.4– ISSN: .. – С.58-60.

  2013, Май Куок Кхань, Понятие о педагогическом мастерстве учителя начальных классов России и Вьетнама [Текст] / Май Куок Кхань// Научный поиск – Материалы заочной международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы современного образования». – Шуя: Шуйский филиал ИвГУ - №.4.1 – ISSN: .– С.50-51.

  2013, Май Куок Кхань, Стандартизация высшего педагогического образования во Вьетнаме [Текст] / Май Куок Кхань// Научный поиск – Материалы заочной международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы современного образования». – Шуя: Шуйский филиал ИвГУ. - №.4.1– ISSN: . – С.47-49.

  2012, Май Куок Кхань, Развитие педагогического образования во Вьетнаме на современном этапе [Текст] / Май Куок Кхань// Научный поиск – Материалы V международной научной конференции «Шуйская сессия студентов, аспирантов и молодых ученых». – Шуя: Шуйский государственный педагогический университет- №.2.6. – ISSN: . – С.2-4.

  Workshop papers

  Mai Quốc Khánh (2015), Tính chuyên nghiệp của người giáo viên – Một yêu cầu đặc trưng đối với hoạt động nghề nghiệp trong thời kì hội nhập, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lí học và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam”, NXB Đại học Sư phạm, Trang 600 – 602.

  2013, Май Куок Кхань, Формирование педагогического мастерства будущих учителей Вьетнама [Текст] / Май Куок Кхань// Материалы Всероссийской научно – методической конференции «Новые педагогические технологии: cодержание, управление, методика» – Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского– ISSN: .– С.72-73.

  2012, Май Куок Кхань, Модернизация высшего педагогического образования Вьетнама на современном этапе. [Текст] / Май Куок Кхань// «Актуальные научные вопросы: реальность и перспективы». Материалы международной заочной научно-практической конференции – Тамбов –Часть 1– ISSN: .– С.71-75.

  2012, Май Куок Кхань, Экологическая культура студентов Вьетнама как составляющая часть их педагогического мастерства [Текст] / Май Куок Кхань// Материалы международной научно – практической конференции «Формирование экологической культуры и среда обитания на территории урбоэкосистем». – Шуя: Шуйский государственный педагогический университет. - №.2.6. – ISSN: . – С.236 -238.

  2012. Mai Quốc Khánh, Hệ thống kỹ năng dạy học cần hình thành cho người giáo viên tương lai trong thời kỳ hội nhập, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ Trường ĐHSP Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội – Tr 417 - 425

  2012. Mai Quốc Khánh, Biện pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học sư phạm Hà Nội, kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ Khoa Tâm lý giáo dục - Trường ĐHSP Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội

  2012. Mai Quốc Khánh, Đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm – một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong các trường đại học sư phạm, kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ Khoa Tâm lý giáo dục - Trường ĐHSP Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội

  2012. Mai Quốc Khánh, Biện pháp đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ Một giải pháp nâng cao chất lượng hình thành năng lực sư phạm cho người giáo viên tương lai, Hội thảo khoa học trẻ Trường ĐHSP Hà Nội 2, Nhà xuất bản Đại học sư phạm HN 2  tr 594-599

  2011. Mai Quốc Khánh, Cơ sở khoa học của phân hóa trong dạy học, kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ Khoa Tâm lý giáo dục - Trường ĐHSP Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội

  2011. Mai Quốc Khánh, Đoàn thanh niên với các biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường sư phạm, Hội thảo khoa học “Đoàn thanh niên với công tác nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm”, Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội – Tr 57

  2010. Mai Quốc Khánh, Thực trạng kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn GDH của sinh viên các khoa cơ bản trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, tr 212-216.

  2010. Mai Quốc Khánh, Rèn luyện kĩ năng học môn Giáo dục học cho sinh viên các khoa cơ bản - Trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ lần thứ ba, (2010), 50-52.  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top