ĐHSPHN - Nguyễn Văn Hiền
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 11747 - Lastest Update: 2/16/2023

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hiền

Position Trưởng phòng
Telephone
Org Unit BGH - P.HT NV Hiền
Floor/Room
Email hiennv@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hiennv

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2013 - nay, Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Học liệu
  • 2006 - nay, Trưởng phòng, Phòng HC-TH
  • 1998 - nay, Giảng viên, Khoa Sinh học - Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2003-2009, Tiến sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Đinh Quang Báo, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1999-2001, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Nguyễn Minh Công; TS. Lã Tuấn Nghĩa (Viện Di truyền Nông nghiệp), Level: Master, Type: Regular
  • 1994-1998, Cử nhân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Nông Văn Hải (Viện Công nghệ SH); TS. Bùi Hoàng Oanh , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • SPHN-07-109; 2007 - 2008, Chủ nhiệm đề tài, Xây dựng thư viện hình ảnh góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 11, Trường ĐHSP HN
  • CNTT 2010 - 06; 2010, Chủ nhiệm đề tài, Xây dựng bài giảng điện tử "Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu Sinh học", Trường ĐHSP HN
  • PS-05-85; 2004 - 2005, Chủ nhiệm đề tài, Xây dựng quy trình mẫu một số bài thực hành Sinh học 10 để rèn luyện kỹ năng dạy thực hành cho SV và bồi dưỡng giáo viên , Đề tài cấp Trường ĐHSP HN

  Publications / Books

  • 2017, Phạm Việt Quỳnh, Nguyễn Văn Hiền, Planning and organizing active differentiated instruction in teaching physiology for elementary school students, HNUE JOURNAL OF SCIENCE, Educational Sciences,Vol. 62, Iss. 12, 133-145
  • 2015, Nguyễn Văn Hiền, Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Tạp chí khoa học giáo dục, 116, 19 – 20 và 38
  • 2015, Nguyễn Văn Hiền, Bồi dưỡng giáo viên theo hình thức E-learning ở Việt Nam, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, 60 (6A), 111 - 120
  • 2014, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Đình Dũng, Bố trí thí nghiệm quan sát cấu tạo, hoạt động của tinh trùng và đánh giá một số chỉ tiêu sinh lí của tinh dịch phục vụ cho thực hành nội dung sinh lí sinh sản, học phần sinh lí người và động vật, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, 6BC, 125 - 130
  • 2013, Nguyễn Văn Hiền, Learning to teach with ICT: A Project-based course for pre-service teachers of Biology at Hanoi National University of Education (Viet Nam), Case Studies on Integrating ICT into Teacher Education Curriculum in Asia, (Published by UNESCO Bangkok), Tr.81 - 94
  • 2011, Nguyễn Hoàng Trí, Nguyễn Văn Hiền, Using Biosphere Reserves as Learning Laboratories for Impact Assessment and Adaptation to Climate Change, Proceedings of the 6th Southeast Asia Biosphere Reserves Network (SeaBRnet) Meeting - (Indonesia), Số 1, Tr. 72 - 76
  • 2009, Nguyễn Văn Hiền, Xây dựng và sử dụng bài tập phát triển kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet cho SV sư phạm ngành Sinh học . , Tạp chí Giáo dục, , Số 215 , Tr. 41 - 42
  • 2009, Nguyễn Văn Hiền, Thiết kế bài dạy Sinh học theo phương pháp dạy học dựa trên dự án , Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội , Số 54, Tr. 131 - 138
  • 2008 , Nguyễn Văn Hiền, Tổ chức "Học tập hỗn hợp" - biện pháp rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho sinh viên trong dạy học Sinh học, Tạp chí Giáo dục, , Số 192, Tr. 43 - 44
  • 2008, Nguyễn Văn Hiền, Xây dựng và sử dụng bài tập hình thành cho sinh viên kỹ năng tích hợp công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, , Số 53, Tr. 38 - 46
  • 2007), Nguyễn Văn Hiền, Một số kỹ năng CNTT cơ bản cần trang bị cho GV sinh học ở trường phổ thông hiện nay (Some basic information skills which general school Biology teachers need to have today), Tạp chí giáo dục, ISSN 21896 0866 7476, , Số 179, Tr. 41 - 43
  • 2007, Nguyễn Văn Hiền, Hình thành cho sinh viên sinh học kỹ năng sử dụng CNTT để tổ chức các bài lên lớp (To build the information technology skills for pre-service teachers of biology), Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN 0868-3719, , Số 52, Tr. 127 - 132
  • 2007, Nguyễn Văn Hiền, Mô phỏng các quá trình Sinh học bằng phần mềm Microsoft PowerPoint (Demonstrating some biology process by Microsoft PowerPoint software) , Tạp chí thiết bị giáo dục, ISNN 1859-0810, Số 25, Tr. 22 - 25
  • 2007, Nguyễn Văn Hiền, Tích hợp chương trình “Dạy học của Intel” – một biện pháp hình thành kỹ năng sử dụng CNTT cho SV trong dạy học Sinh học, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN 0868-3719, , Số 3, Tr. 63 - 67
  • 2007, Nguyễn Văn Hiền (Đồng tác giả), Sử dụng phần mềm Lectora thiết kế một số bài học Sinh học theo phương pháp dạy học chương trình hóa (Using Lectora software to design some program instruction biology lessons) , Tạp chí thiết bị giáo dục, ISNN 1859-0810, Số 18, Tr. 25 - 27
  • 2006, Nguyễn Văn Hiền, Thiết kế bài dạy Sinh học bằng phần mềm Microsoft PowerPoint (Designing biology lecture by Microsoft PowerPoint software), Tạp chí giáo dục, ISSN 21896 0866 7476, Số 152, Tr. 33 - 34
  • 2006, Nguyễn Văn Hiền, Hình thành cho sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint trong dạy học sinh học (To train student to improve their capacity of using Microsoft PowerPoint software in teaching biology) , Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN 0868-3719, Số 6, Tr. 105 - 111
  • 2006, Nguyễn Viết Thịnh, Nguyễn Văn Hiền, The "Peer Coaching" Program at Hanoi University of Education , Directory of The 3rd International Conference on Educational Technology, , Số 3, Tr. 66
  • 2003, Nguyễn Văn Hiền, Sử dụng phương pháp chuyên gia trong dạy học hợp tác (To use the "jigsaw" method in cooperative teaching) , Tạp chí giáo dục, ISSN 21896 0866 7476 , số 53, Tr. 19 - 20

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top