ĐHSPHN - Nguyễn Tiến Dũng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1100 - Lastest Update: 11/12/2022

TS Nguyễn Tiến Dũng

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email dungnt@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/dungnt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    Publications / Books

    Khả năng chảy nhớt, cấu trúc và tính chất cơ lý của vật liệu compozit polyvinylclorua/nanoclay

    Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 2 tập 44, trang 18-23

    2006

    Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng Fe3O4 đến khả năng hấp thụ dầu của vật liệu copolyme

    Tạp chí Hóa học - số 6A - Tập 45

    2007

    Tổng hợp và khảo sát vật liệu tổ hợp hấp thụ dầu

     Tạp chí Hóa học - số 6A - Tập 45

    2007

    Chế tạo vật liệu hấp thụ dầu trên cơ sở styren và lauryl metacrylat bằng phương pháp huyền phù

    Tạp chí hóa học – số 6, tập 45 trang 661 – 665.

    2007

    Nghiên cứu khả năng hấp thụ dầu của copolyme giữa alkylacrylat với styren  

    Tạp chí Hóa học - số 2ABC - Tập 49

    2011

    Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn sắt bằng pyridin và các dẫn xuất metypyridin theo phương pháp phiếm hàm mật độ kết hợp với thực nghiệm

    Tạp chí Hóa học - số 2ABC - Tập 49

    2011

    Khả năng hấp thu, thu dầu của các hạt nanocompozit giữa các vinylmonome với hạt nano oxit sắt từ.

    Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội - Tập 56 số 5

    2011

    Tổng hợp hạt nano oxit sắt từ, nghiên cứu tính chất và ứng dụng

    Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội - Tập 6 số 3

    2006

    Chế tạo vật liệu nanocompozit hấp thụ dầu trên cơ sở laurylmetacrylat với styren và hạt nano sắt từ

    Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ IV - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

    2007

    Nghiên cứu chế tạo hạt nano Fe3O4 bằng phương pháp thủy phân cưỡng chế, bước đầu nghiên cứu khả năng hấp phụ xử lý các ion Pb2+, Ni2+ trong nước sinh hoạt.

    Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ IV - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

    2007
    Corrosion Inhibition Mechanism of Pyridine on Iron and Its Alloys Using DFT 

    Asian Journal of Chemistry Vol 25 No 6, 3117 – 3120

    2013

    Tổng hợp Poly(metyl metacrylat) bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương

    Journal of Science of HNUE, NaturalScience Vol 58, No 3, P 62 – 68.


    2013

    Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất cơ, nhiệt của vật liệu nanocompozit PLA/EVA/TiO2

    Tạp chí Hóa học số  2AB, Vol 51, Tr 50 – 56

    2013


    A method for improving the oil Absorbency of polyprpylene fiber

    Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà nội, Vol 30, No.5S, tr.144-149

    2014

    Hấp phụ và giải hấp ion La3+ và Nd3+ trong dung dịch bằng nhựa trao đổi ion poly(hydroxamic axit) được tổng hợp trên cơ sở acrylonitril

    Journal of Science of HNUE, Natural  Science Vol 60, No 4, P 41 – 46

    2015

    Graft polymerization of butyl acrylate onto polypropylen fiber

    Journal of Chemistry, Chemical Innovation for a progress in ASEAN industry and society, Vol 53 (6e3), pp. 51-55


    2015

    Vật liệu hấp thụ dầu trên cơ sở sợi polypropylen (PP) ghép ankyl acrylat

    Tạp chí Hóa học, 53 (6e1) tr.246-250

    2015

    Synthesis and characterization of lauryl methacrylate – graft – polypropylen fiber

    Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 - SPMS, Tp. Hồ Chí Minh

    2015

    Vật liệu hấp thu dầu trên cơ sở axetyl hóa sợi kenaf

    Tạp chí Xúc tác Hấp phụ, T4(No.4A), tr.88-91

    2015

    Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các hợp phần đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu ve bằng polyetylen polyamine

    Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Vol 53 (3), 340 – 347

    2015

    Thermal property, morphology and hydrolysis ability of poly(lactic acid)/chitosan nanocomposites using polyethylene oxide

    Journal of Applied Polymer Science, Vol 132, Iss 12. DOI:10:1002/APP 41690 (1-6)

    2015

    Study of the influence of constituent ratio on the crosslinking reaction of castor oil modified epoxy resin by 4.4’ – diamino diphenylmethane

    Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Vol 54, No 3, Tr 501 – 508

    2016

    Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các hợp phần đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu ve bằng polyisoxyanat

    Tạp chí Hóa học, Vol 54, No 1, Tr 43 – 48

    2016

    Oil Sorbents based on Methacrylic Acid - Grafted Polypropylen Fibers: Synthesis and Characterization

    J ChemEng Process Technol 7:290. doi:10.4172/2157-7048.1000290

    2016

    Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các hợp phần đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu hạt cây đen (Cleidiocarpon cavaleriei) bằng dianhydrit piromelitic

    Tạp chí Hóa học, 2018, 56(1), 122-126 

    DOI: 10.15625/vjc.2018-0016

    2018

    LIFETIME PREDICTION OF GAS BARRIER MULTILAYER FILMS BASED ON EVOH BY TGA DECOMPOSITION KINETICS

    Journal of Chemistry, 57(2E1,2), 233-237, 2019

    2019

    Chế tạo và nghiên cứu tính chất của polyme blend PA6/EVOH

    Tạp chí Hóa học và ứng dụng, 1(45), 34-36, 79.

    2019

    Quinolone and isoquinolone alkaloids: The structural-electronic effects and the antioxidant mechanisms

    Structural Chemistry (2020) 31:2435–2450

    DOI: 10.1007/s11224-020-01602-z

    2020

    Assessment of Some Characteristics and Properties of Zirconium Dioxide Nanoparticles Modified with 3-(Trimethoxysilyl) Propyl Methacrylate Silane Coupling Agent

    Hindawi Journal of Chemistry Volume 2021, Article ID 9925355, 10 pages https://doi.org/10.1155/2021/9925355

    2021

    A Novel Biopolymer Nano‐Complex Based on Fish Scale Collagen, Konjac Glucomannan, Camellia Chrysantha Polyphenols and Ginsenoside Rb1: Preparation, Characterization and Its Bioactivity

    Journal of Polymers and the Environment, 2021, DOI: 10.1007/s10924-020-02022-0 14 pages

    2021

    Modification of Titanium Dioxide Nanoparticles with 3-(Trimethoxysilyl)propyl Methacrylate Silane Coupling Agent

    Hindawi Journal of Chemistry; 2020, Article ID 1381407, 10 pages

    2021

    Effect of pH on structure and green emission of Er/Yb/Mo tri-doped hydroxyapatite

    VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 38, No. 2 (2022) 62-702022
    Preparation and properties of rubber nanocomposites based on natural rubber/
    ethylene propylene diene monomer reinforced with nanosilica, carbon black and barium sulfate.


    Vietnam Journal of Science and Technology 60 (4) (2022) 652-663

    2022
    Intense green upconversion emission of rare-earth-doped Sr3(PO4)2/Sr2P2O7 powder: Effect of annealing temperature and temperature-sensor properties

    Optik - International Journal for Light and Electron Optics 264 (2022) 169446

    2022
    Characteristics, properties and morphology of calcium silicate nanoparticles modified with some silane coupling agents

    Vietnam Journal of Science and Technology 60 (5) (2022) 652-663
    2022

    Workshop papers

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top