ĐHSPHN - Nguyễn Chính Cương
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 8039 - Lastest Update: 12/5/2023

Tiến sĩ Nguyễn Chính Cương

Position Giảng viên Bộ môn Vật lí lí thuyết
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email cuongnc@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/cuongnc

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 1998-nay, Giảng viên, Khoa vật lí, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2001-2006, Làm NCS ngành Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS. TS. Hà Huy Bằng và PGS. TS. Lê Trọng Tường, Level: Doctor, Type: Regular
  • 1996-1998, Học Thạc sỹ K6 ngành Vật lí lí thuyết và vật lí toán, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Phạm Quý Tư, Level: Master, Type: Regular
  • 1991-1995, Học Đại học K41 ngành Vật lí, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Phạm Quý Tư, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2012-2013, Chủ trì đề tài, Nghiên cứu vi phạm đối xứng CP trong một số mô hình vật lý siêu đối xứng, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
  • 2007-2008, Chủ trì đề tài, Nghiên cứu một số quá trình vật lí trong mô hình chuẩn mở rộng có xét tới ảnh hưởng của tham số pha vi phạm CP và các hệ số phân cực, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

  Publications / Books

  • 2023, Nguyễn Chính Cương, Nguyễn Thị Dung, Mô phỏng hiện tượng quang điện phục vụ dạy học môn Vật lí trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018, Scientific Journal of HaNoi Metropolitan university, 72, 98-106
  • 2023, Nguyễn Chính Cương, Trần Bảo Long, The Mass of The Stop In The NMSSM, Scientific Journal of HaNoi Metropolitan university, Vol. 74, 49-55
  • 2023, Nguyễn Văn Biên (chủ biên), Vũ Văn Hùng, Nguyễn Chính Cương, Tô Giang, Đặng Thanh Hải, Vũ Thuý Hằng, Bùi Gia Thịnh, Bài tập Vật lí 11 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống), NXB GDVN, ,
  • 2023, Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Chính Cương, Đặng Thanh Hải, Nguyễn Anh Thuấn, Nâng cao và phát triển Vật lí 11, NXB GDVN, ,
  • 2023, Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Chính Cương, Đặng Thanh Hải, Nguyễn Anh Thuấn, Để học tốt Vật lí 11 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)., NXB GDVN, ,
  • 2023, Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Biên (chủ biên), Phạm Kim Chung, Nguyễn Chính Cương, Tô Giang, Đặng Thanh Hải, Vũ Thuý Hằng, Bùi Gia Thịnh, Vật lí 11 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống), NXB GDVN, ,
  • 2023, Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Biên (chủ biên), Phạm Kim Chung, Nguyễn Chính Cương, Tô Giang, Đặng Thanh Hải, Vũ Thuý Hằng, Bùi Gia Thịnh, Vật lí 11 - Sách Giáo viên (bộ kết nối tri thức với cuộc sống), NXB GDVN, ,
  • 2022, Nguyen Quang Hoc, Dung Nguyen Trong, Nguyen Chinh Cương, Bui Duc Tinh, Nguyen Duc Hien, Van Cao Long, Umut Saraç and Ştefan Ţălu, Determination of Young Modulus and Stress-Strain Curve for Metal Fe and Interstitial Alloy FeC, Journal of Composites Science, Vol.6, 250
  • 2021, Nguyễn Chính Cương, Bùi Thị Hà Giang, Đặng Thanh Hải, Nguyễn Thị Thảo, Đào Thị Lệ Thủy, Toán cho vật lý – Tập 1 – Lý thuyết hàm nhiều biến số, NXB GDVN, ,
  • 2021, Nguyễn Chính Cương, Đặng Thanh Hải, Trần Phan Thùy Linh, Nguyễn Thị Thảo, Hán Thị Hương Thủy, Toán cho vật lý – Tập 2 – Lý thuyết xác suất thống kê và phương trình vật lý toán, NXB GDVN, ,
  • 2020, Dung Nguyen Trong, Cuong Nguyen Chinh, Van Duong Quoc, Tuan Tran Quoc, Study the effects of factors on the structure and phase transition of bulk Ag by molecular dynamics method, International Journal of Computational Materials Science and Engineering, Vol.9, No.3, 2050016
  • 2020, Dung Nguyen Trong, Tuan Tran Quoc, Hue Dang Thi Minh, Cuong Nguyen Chinh, Van Duong Quoc, Structure, Plastic Deformation of Polyethylene: A Molecular Dynamics Method, Advances in Materials Physics and Chemistry, 10, 125-150
  • 2020, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong and Duong Quoc Van, Study on the Efect of Doping on Lattice Constant and Electronic Structure of Bulk AuCu by the Density Functional Theory, Journal of Multiscale Modelling, Vol.11, No.2, 2030001
  • 2020, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Giáp Thị Thùy Trang và nguyễn Thị Thu Hà, Tính số và mô phỏng một số bài toán Vật lí, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, ,
  • 2019, Nguyen Chinh Cuong, Study on the production of odd-CP higgs pair aiaj from the annihilation process of e+e- pair, Scientific Journal of HaNoi Metropolitan university, Vol. 35, 25-34
  • 2019, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong and Duong Quoc Van, Molecular dynamics studies the effect of structure MgSiO3 bulk on formation process of the Earth, International Journal of Computational Materials Science and Engineering, Vol.8, No.3, 1950011
  • 2018, Nguyen Chinh Cuong, Vu Dang Luat, H1 Decays Into a1 and a1 In The NMSSM, Scientific Journal of HaNoi Metropolitan university, Vol. 24, 55-61
  • 2018, Nguyễn Trọng Dũng, Cáp Kim Hoàng, Nguyễn Chính Cương, Nghiên cứu sự ảnh hưởng của số nguyên tử lên vi cấu trúc của mẫu FeNi bằng phương pháp động lực học phân tử, Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, số 31, 74-78
  • 2018, Trần Phan Thùy Linh, Bùi Đức Tĩnh, Đinh Quang Vinh, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Trang bị phương pháp và kỹ thuật tính số cho sinh viên ngành Sư phạm Vật lí nhằm đáp ứng chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, Hội thảo khoa học toàn quốc: Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, các chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động ở các địa phương. (6-2018), NXB ĐHQGHN, 1, 433-441
  • 2018, Trong Dung Nguyen, Chinh Cuong Nguyen, Some Factors Affected on Structure, Mechanical of Ni Bulk, Advances in Materials Physics and Chemistry, 8, 177-192
  • 2018, Trong Dung Nguyen, Chinh Cuong Nguyen, The Toan Nguyen, Khac Hung Pham, Factors on the magnetic properties of the iron nanoparticles by classical Heisenberg model, Physica B, 532, 144-148
  • 2017, Nguyen Chinh Cuong, Nguyen Trong Dung, The influence of temperature on the microstructure and the phase transition process of the SiO2 bulk model, Scientific Journal of HaNoi Metropolitan university, Vol. 8, No. 1, 15-23
  • 2017, Nguyễn Trọng Dũng, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Chính Cương, Sự ảnh hưởng của nồng độ tạp chất B lên vi cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của mô hình hạt nano Fe1-xBx, Tạp chí hoa học Đại học Đồng Tháp, số 24, 71-75
  • 2017, Trong Dung Nguyen, Chinh Cuong Nguyen and Vinh Hung Tran, Molecular dynamics study of microscopic structures, phase transitions and dynamic crystallization in Ni nanoparticles, RSC Advandces, 7, 25406
  • 2016, Nguyễn Chính Cương, Phạm Xuân Hùng, Ảnh hưởng của vi phạm CP đối với khối lượng của Higgs boson trong mô hình chuẩn siêu đối xứng gần tối thiểu, Journal of Science of HNUE, Vol. 61, No. 4, 21-26
  • 2016, Nguyen Chính Cuong, Pham Xuan Hung, Le Hong Thang, The influence of CP –Violation on the mass of some particles in the NMSSM, Scientific Journal of HaNoi Metropolitan university, Vol. 2, No. 1, 22-3
  • 2016, Nguyen Chinh Cuong, Tran Trung Hieu, H3 Decays Into Z and a1 In The NMSSM, Scientific Journal of HaNoi Metropolitan university, Vol. 4, No. 1, 5-13
  • 2016, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, The Influence of The Particle number on The Microstructure of The Nikel Model, Hue University Journal of Science, Natural Science Issue, Vol. 116, No 2, 19-27
  • 2016, Nguyen Trong Dung, Nguyen Thi Ha and Nguyen Chinh Cuong, Influence of temperature on the microstructure and phase transition of a CaSiO3 bulk model, Journal of Science of HNUE, Natural Sci., Vol. 61, No. 7, 88-97
  • 2016, Nguyễn Trọng Dũng, Phạm Thị Huế, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Chính Cương, Ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi cấu trúc và cơ chế khuếch tán của mô hình khối Fe2O3 bằng phương pháp động lực học phân tử, Journal of Science of HNUE, Natural Sci., Vol. 61, No. 4, 33-38
  • 2015, Le Viet Hoa, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Chinh Cuong and Dang Thi Minh Hue, Hydrodynamic instabilities of two-component Bose-Einstein condensates, Journal of Science of HNUE, Vol. 60, No. 7, 121-128
  • 2015, Nguyen Trong Dung and Nguyen Chinh Cuong, The influence of SiO2 – doped concentration, temperature and pressure on the microstructure of Al2O3(SiO2)x bulk model, Journal of Science of HNUE, Natural Sci., Vol. 60, No. 7, 162-168
  • 2015, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, The crystallization process in the nano-iron particle model, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP TPHCM, vol. 9(75), 23-32
  • 2015, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, The Influence of Temperrature on The Microstructure and Mechanical Properties of The Nikel Bulk Model, Hue University Journal of Science, Natural Science Issue, Vol. 107, No 8, 31-38
  • 2015, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Crystalline process in iron nano model, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP HN2, vol. 39, 12-20
  • 2015, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Factors influencing the microstructure and magnetism of iron nanoparticles, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP TPHCM, vol. 12(78), 29-40
  • 2015, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Hồ Tuấn Hùng, Lại Khắc Hoàng, Mô phỏng ứng dụng THYRISTOR trong điều khiển động cơ điện xoay chiều, Journal of Science of HNUE, Natural Sci. 2015, Vol. 60, No. 4, 9 - 16
  • 2014, Nguyen Chinh Cuong, H+ Decays into W+ and a1 in the Next Minimal Supersymmetric Standard Model, Journal of Physical Science and Application, 4, 130-135
  • 2014, Nguyen Chinh Cuong, Do Thi Thu Trang, Nguyen Thi Phuong Thuy, Some decays of neutral higgs bosons in the NMSSM, Journal of Physics: Conference Series, 537 (012015), 1-6
  • 2014, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong and Pham Khac Hung, The Influence of number particle on microstructure and crystallization of nickel bulk models, Journal of Science of HNUE, Math. and Phys. Sci.,, 59, 165-172
  • 2013, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Mai Thị Lan, Nguyễn Văn Hồng và Phạm Khắc Hùng, Sự ảnh hưởng của số hạt lên vi cấu trúc mô hình hạt Fe, Journal of Science of HNUE, Math. and Phys. Sci.,, 58, 149-153
  • 2013, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Mai Thi Lan, Nguyen Van Hong, Pham Khac Hung, The Influence of temperature on microstructure and the phase transition temperatures of Fe particle models under simulated conditions, Journal of Science of HNUE, Math. and Phys. Sci.,, 58, 147-153
  • 2012 (2015), Nguyễn Chính Cương và Nguyễn Trọng Dũng, Giáo trình phương pháp tính và tin học chuyên ngành, NXB ĐHSP HN, ,
  • 2012, Nguyen Chinh Cuong and Phung Van Hao, Squarks decay into quarks and gluino in the MSSM, Journal of Science of HNUE, Math. and Phys. Sci.,, 57, 94-99
  • 2011 (2014, 2016), Nguyễn Chính Cương, Bài tập phương pháp toán lý, NXB ĐHSP HN, ,
  • 2011, Tran Huu Phat, Le Viet Hoa, Nguyen Chinh Cuong, Nguyen Van Long, Nguyen Tuan Anh, On a phase transition of Bose gas, Communications in Physics (Proc. Natl. Conf. Theor. Phys. 36), 21, 62-70
  • 2010, Ha Huy Bang, Nguyen Chinh Cuong and Nguyen Thi Thu Huong, Squarks decay into Quarks and Gluinos in the MSSM with complex parameters, Communications in Physics, 20, 15-21
  • 2010, Nguyễn Chính Cương, Giáo trình phương pháp toán lý 1, NXB ĐHSP HN, ,
  • 2010, Nguyễn Chính Cương và Nguyễn Trọng Dũng, Giáo trình tin học ứng dụng: Phương pháp tính số dùng trong Vật lý lý thuyết, NXB ĐHSP HN, ,
  • 2010, Nguyen Thi Thu Huong, Nguyen Chinh Cuong, Ha Huy Bang and Dao Thi Le Thuy, Squark Pair Production at Muon Colliders in the MSSM with CP Violation, International Journal of Theoretical Physics, 49, 1457-1464
  • 2009, Ha Huy Bang, Nguyen Thi Thu Huong, Nguyen Chinh Cuong, Charge Pairity violation in the minimal supersymmetric standard model (MSSM) and some new interactions, VNU Journal of Science, Math.-Phys., 25, 137-142
  • 2008, Tran Huu Phat, Le Viet Hoa, Nguyen Chinh Cuong, Nguyen Tuan Anh, and Dinh Thanh Tam, Symmetry Non-restoration at high temperature in the CJT formalism, Communications in Physics, 18, 102-110
  • 2007, Nguyen Thi Thu Huong, Ha Huy Bang, Nguyen Chinh Cuong and Dao Thi Le Thuy, QCD correction to squark production in e+e- annihilation in the MSSM with complex parameters, International Journal of Theoretical Physics, 46, 39-48
  • 2006, Dao Thi Le Thuy, Nguyen Chinh Cuong and Ha Huy Bang, Stop quark production m+m- collider in the MSSM with complex parameters, Journal of Sience, Hanoi university of Education, 1, 33-39
  • 2006, Ha Huy Bang, Dao Thi Le Thuy, and Nguyen Chinh Cuong, QCD correction to squark production in e+e- annihilaton in the MSSM with complex parameters, Communications in Physics, 16, 26-33
  • 2006, Ha Huy Bang, Dao Thi Le Thuy, and Nguyen Chinh Cuong, QCD correction to stop and sbottom production in m+m- annihilation in the MSSM with complex parameters, Communications in Physics, 16, 34-41
  • 2005, Nguyen Chinh Cuong, Dao Thi Le Thuy, Ha Huy Bang, Cross section for muon colliders in the MSSM with complex parameters, IC, 35, 6
  • 2004, Dao Thi Le Thuy, Nguyen Chinh Cuong and Ha Huy Bang, Squark decays into Gauge bosons in the MSSM with Complex Parameters, Communications in Physics, 14, 157-164
  • 2004, Le Trong Tuong, Nguyen Chinh Cuong, Dao Thi Le Thuy and Ha Huy Bang, The effect of CP violation on the Squark decays into Gauge bosons, Communications in Physics, Supplement, 14, 85-90
  • 2004, Nguyen Chinh Cuong, Squark decays into H0 in the MSSM with Complex Parameters, Communications in Physics, 14, 231-237
  • 2004, Nguyen Chinh Cuong, Rã squark thành A0 trong MSSM với tham số phức, Journal of Sience, Hanoi university of Education, 4, 33-39
  • 2004, Nguyen Chinh Cuong and Ha Huy Bang, Squark decays into Charginos and Neutralinos in the MSSM with complex parameters, Communications in Physics, 14, 23-30
  • 2004, Nguyen Chinh Cuong, Dao Thi Le Thuy, Ha Huy Bang, Cross section for muon colliders, Journal of Sience, Hanoi university of Education, 4, 28-32
  • 2003, Nguyen Chinh Cuong, Dao Thi Le Thuy and Ha Huy Bang, Squark decays into Higgs bosons in the MSSM with complex parameters, Communications in Physics, 13, 27-33

  Workshop papers

  • 1998, Dalgarno-Lewis technique and logarithmic pertrurebation expansion applied to approximative computation for some physical systems, Ho Chi Minh City

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top