A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Vật lý

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình, sách giáo khoa sách bồi dưỡng giáo viên

 1)        Nguyễn Thế Khôi (tổng chủ biên), Phạm Quý Tư (chủ biên), Lương Tất Đạt, Lê Chân Hùng, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Đình Thiết, Bùi Trọng Tuân, Lê Trọng Tường, Sách giáo khoa Vật lí 10 nâng cao, NXB Giáo dục, 2006.

2)        Nguyễn Thế Khôi (tổng chủ biên), Phạm Quý Tư (chủ biên), Lương Tất Đạt, Lê Chân Hùng, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Đình Thiết, Bùi Trọng Tuân, Lê Trọng Tường, Sách giáo viên Vật lí 10 nâng cao, NXB Giáo dục, 2006.

3)        Phạm Xuân Quế, Giáo trình Tin học trong dạy học Vật lí, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

4)        Phạm Xuân Quế (chủ biên), Nguyễn Xuân Thành, Giáo trình online Các ứng dụng cơ bản của máy vi tính trong dạy học Vật lí, Mạng của Trường ĐHSP Hà Nội. Địa chỉ: http://el.hnue.edu.vn/, 2006.

5)        Đỗ Hương Trà (Chủ biên), Nguyễn Đức Thâm, Logic học trong dạy học vật lí, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

6)        Nguyễn Thế Khôi (tổng chủ biên), Nguyễn Phúc Thuần (chủ biên), Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Thanh Khiết, Phạm Xuân Quế, Phạm Đình Thiết, Nguyễn Trần Trác, Sách giáo khoa Vật lí 11 nâng cao, NXB Giáo dục, 2007.

7)        Nguyễn Thế Khôi (tổng chủ biên), Nguyễn Phúc Thuần (chủ biên), Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Thanh Khiết, Phạm Xuân Quế, Phạm Đình Thiết, Nguyễn Trần Trác, Sách giáo viên Vật lí 11 nâng cao, NXB Giáo dục, 2007.

8)        Phạm Xuân Quế, Giáo trình Sử dụng máy tính trong dạy học vật lí, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

9)        Phạm Xuân Quế, Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học vật lí một cách tích cực, tự chủ và sáng tạo, NXB Đại học
Sư phạm, 2007.

10)    Nguyễn Thế Khôi (tổng chủ biên), Vũ Thanh Khiết (chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp, Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Đức Thâm, Phạm Đình Thiết, Vũ Đình Túy, Phạm Quý Tư, Sách giáo khoa Vật lí 12 nâng cao, NXB Giáo dục, 2008.

11)    Nguyễn Thế Khôi (tổng chủ biên), Vũ Thanh Khiết (chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp, Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Đức Thâm, Phạm Đình Thiết, Vũ Đình Túy, Phạm Quý Tư, Sách giáo viên Vật lí 12 nâng cao, NXB Giáo dục, 2008.

12)    Nguyễn Sĩ Đức (chủ biên), Nguyễn Ngọc Hưng, Đặng Thị Oanh, Dương Tiến Sĩ, Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dạy học ở trường THPT (quyển 4), NXB Giáo dục, 2009.

13)    Đỗ Hương Trà (chủ biên), Phạm Gia Phách, Dạy học bài tập vật lí ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

14)    Phạm Gia Phách, Dạy học bài tập vật lí ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, 2011.

15)    Phạm Xuân Quế, Ngô Diệu Nga, An toàn vệ sinh lao động dùng cho khối các trường sư phạm (phần thứ hai: Tích hợp Giáo dục an toàn
và vệ sinh lao động thông qua giảng dạy vật lí)
, NXB Đại học
Sư phạm, 2011.

16)    Đỗ Hương Trà, Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, 2011.


Sách tham khảo, chuyên khảo

1)        Ngô Diệu Nga, Thiết kế bài giảng vật lí 10 theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, NXB Giáo dục, 2006.

2)        Ngô Diệu Nga, Thiết kế bài giảng vật lí 10 nâng cao theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, NXB Giáo dục, 2006.

3)        Đỗ Hương Trà, Những điều còn chưa biết về Mari Curi, NXB Giáo dục, 2006.

4)        Đỗ Hương Trà (Đồng biên soạn), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình SGK lớp 10 THPT, NXB ĐHSP, 2006.

5)        Đỗ Hương Trà (Đồng biên soạn), Thiết kế bài soạn Vật lí 10 theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, NXB Giáo dục, 2006.

6)        Đỗ Hương Trà (Đồng biên soạn), Thiết kế bài soạn Vật lí 10 nâng cao theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, NXB Giáo dục, 2006.

7)        Đỗ Hương Trà (Đồng biên soạn), Thiết kế bài soạn Vật lí 11 theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, NXB Giáo dục, 2006.

8)        Phạm Quý Tư (Chủ biên), Lương Tất Đạt, Lê Chân Hùng, Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Xuân Thành, Phạm Đình Thiết, Đỗ Hương Trà, Bùi Trọng Tuân, Lê Trọng Tường, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 10 THPT môn Vật lí, NXB Giáo dục, 2006.

9)        Phạm Quý Tư (chủ biên), Nguyễn Xuân Thành, cùng nhiều tác giả, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 10 THPT môn Vật lí, NXB Giáo dục, 2006.

10)    Ngô Diệu Nga, Thiết kế bài giảng Vật lí 11 theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, NXB Giáo dục, 2007.

11)    Phạm Xuân Quế và các tác giả khác, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, SGK lớp 11, NXB Giáo dục, 2007.

12)    Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Xuân Thành cùng nhiều tác giả, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 11 THPT môn Vật lí, NXB Giáo dục, 2007.

13)    Ngô Diệu Nga, Thiết kế bài giảng vật lí 12 theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, NXB Giáo dục, 2008.

14)    Đỗ Hương Trà (Đồng biên soạn), Thiết kế bài soạn Vật lí 12 theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, NXB Giáo dục, 2008.

15)    Nguyễn Ngọc Hưng, Thí nghiệm vật lí với dụng cụ tự làm từ chai nhựa và vỏ lon - tập 1, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

16)    Nguyễn Ngọc Hưng, Thí nghiệm vật lí với dụng cụ tự làm từ chai nhựa và vỏ lon - tập 2, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

17)    Nguyễn Lăng Bình (Chủ biên), Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng và Cao Thị Thặng, Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

18)    Ngô Diệu Nga, Thực hành thí nghiệm vật lí 8 - 9, NXB Giáo dục, 2010.

19)    Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Phần mềm mô phỏng thí nghiệm Vật lí 10, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

20)    Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Phần mềm mô phỏng thí nghiệm Vật lí 11, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

21)    Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Phần mềm mô phỏng thí nghiệm Vật lí 12, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

22)    Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Phần mềm phân tích video, NXB Đại học Sư phạm, 2010

23)    Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Phần mềm nghiên cứu về Hệ Mặt Trời, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

24)    Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Nguyễn Trọng Sửu, Phạm Quốc Toản, Trần Văn Huy, Trần Thị Thùy, Trần Bá Trình, Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Vật lí 10, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

25)    Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Nguyễn Trọng Sửu, Phạm Quốc Toản, Trần Văn Huy, Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Vật lí 11, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

26)    Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Nguyễn Trọng Sửu, Phạm Quốc Toản, Trần Văn Huy, Nguyễn Quốc Đạt, Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Vật lí 12, NXB Đại học Sư phạm, 2010.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream