A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Văn học nước ngoài

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)     Lê Huy Bắc (viết riêng), Nghệ thuật Franz Kafka, Chuyên luận, NXB Giáo dục 2006, 344,0

2)     Lê Huy Bắc (viết riêng), Văn học phương Tây trong nhà trường, Giáo trình, NXB Giáo dục, 2006

3)     Lê Huy Bắc (viết riêng), Hemingway ­và Ông già và biển cả, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2006, 212,0

4)     Lê Huy Bắc (viết riêng), O. Henry và Chiếc lá cuối cùng, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2006, 204,0

5)     Lê Huy Bắc (Viết chung), Văn học so sánh - nghiên cứu và triển vọng, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006, 440

6)     Lê Huy Bắc (dịch chung), Tuyển tập Yasunary Kawabata, Sách dịch, NXB Lao động, 2006, 1116

7)     Lê Huy Bắc (Viết chung), Văn học Việt Nam sau 1975, những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2006, 440

8)     Lê Nguyên Cẩn (Tham gia), Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: Balzac,Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

9)     Lê Nguyên Cẩn, Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: Victor Huygô, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

10)   Lê Nguyên Cẩn, Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: A. Đô-đê, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

11)   Lê Nguyên Cẩn, Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: Anh em Grimm, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

12)   Lê Nguyên Cẩn, Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: Hô-me, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

13)   Lê Nguyên Cẩn, Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: Gớt, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

14)   Lê Nguyên Cẩn, Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: Mô-li-e, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

15)   Lê Nguyên Cẩn, Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: Sếc-xpia, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

16)   Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Giáo trình Văn học phương Tây từ Cổ đại Hylạp đến thế kỉ XVII, Giáo trình, NXB Đại học Sư phạm, 2006

17)   Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: Vôn-te, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

18)   Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường S.Dickens, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

19)   Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: B.Brecht, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

20)   Thành Đức Hồng Hà, Puskin - Tác gia tác phẩm văn học nước trong nhà trường, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

21)   Trần Thu Hương (Viết chung), Vương Duy, Tác gia tác phẩm Văn học nước ngoài trong nhà trường, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

22)   Nguyễn Thị Diệu Linh (Viết chung), Tào Tuyết Cần - Tác gia, tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

23)   Nguyễn Thị Diệu Linh (Viết chung), Vương Duy - Tác gia, tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

24)   Nguyễn Thị Mai Liên, Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường, Tham khảo - Vanmiki, NXB Đại học Sư phạm, 2006

25)   Nguyễn Thị Mai Liên, Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường - Tago, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

26)   Đỗ Hải Phong (Viết chung), Giáo trình văn học Âu-Mĩ, Giáo trình, NXB Đại học Sư phạm, 2006

27)   Đỗ Hải Phong, Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: Xervante, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

28)   Đỗ Hải Phong (Viết chung), Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: Đôxtôiepxki, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006,

29)   Nguyễn Linh Chi, James Joyce - Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường, Tham khảo, NXB Đại học Sư phạm, 2006

30)   Lê Huy Bắc (viết riêng), Mark Twain và Tom Sawyer, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2007, 204,0

31)   Lê Huy Bắc (viết riêng), London và Tiếng gọi nơi hoang dã, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2007, 212,0

32)   Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Nhà văn hoá Trường Chinh 1907-1988, Chuyên đề, Viện Văn hoá Thông tin, 2007

33)   Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Giáo trình Văn học thế giới (Giáo trình dành cho Cao đẳng sư phạm),Giáo trình, NXB Đại học Sư phạm, 2007

34)   Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Người mẹ và phái đẹp, Alma-nach, NXB Văn hoá Thông tin, 2007

35)   Thành Đức Hồng Hà (Viết chung), Văn học Nga trong nhà trường, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2007

36)   Hà Thị Hòa (Viết chung), Văn học thế giới, Giáo trình, NXB Đại học Sư phạm, 2007

37)   Lê Huy Bắc (viết riêng), Shakespeare Romeo và Juliet, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2008, 212,0

38)   Lê Huy Bắc (Viết chung), Cervantes và Don Quixote, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2008, 212,1

39)   Lê Huy Bắc (Viết chung), V. Huygo và Những người khốn khổ, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2008, 212,0

40)   Lê Huy Bắc (Viết chung), Balzac và Lão Gorriot, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2008, 212,0

41)   Lê Huy Bắc (Viết chung), La Quán Trung và Tam quốc chí, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2008, 212,2

42)   Lê Nguyên Cẩn, Tiếp cận Truyện Kiều từ góc nhìn văn hoá, Chuyên khảo, NXB Giáo dục, 2008

43)   Lê Huy Bắc (Viết riêng), Từ điển văn học trong nhà trường, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2008, 540,0

44)   Hà Thị Hòa, Văn học Nga trong nhà trường, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2008

45)   Nguyễn Thị Mai Liên (Viết chung), Người mẹ và phái đẹp, Almanach, NXB Văn hoá Thông tin, 2008

46)   Nguyễn Thị Mai Liên (Viết chung), Chưởng chi tiểu thuyết của Y. Kawabata, thể loại tự sự độc đáo, Tự sự học một số vấn đề lí luận và lịch sử, 2008

47)   Lê Huy Bắc (Viết chung), Lỗ Tấn: “Cố hương” và “Thuốc”, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2009, 212,2

48)   Lê Huy Bắc (viết riêng), Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo và Gabriel Garcia Marquez, Chuyên luận, NXB Giáo dục, 2009, 270,0

49)   Lê Huy Bắc (Chủ biên), Từ điển văn học nước ngoài, Từ điển, NXB Giáo dục, 2009, 1040, 24

50)   Lê Huy Bắc (viết riêng), Đặc trưng truyện ngắn Anh - Mỹ (Sau đại học), Giáo trình, NXB Đại học Sư phạm, 2009, 320,0

51)   Lê Huy Bắc (Viết chung), Chekhov và “Người trong bao”, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2009, 212,2

52)   Lê Nguyên Cẩn, L’oeuvre pour la jeunesse d’Hector Malot (une lecture contemporaine internationale),Chuyên luận, L’ Harmatan Paris, 2009, Viết chung.

53)   Thành Đức Hồng Hà (Viết chung), Từ điển văn học nước ngoài. Tác gia - Tác phẩm, Từ điển, NXB Giáo dục, 2009

54)   Nguyễn Linh Chi (Viết chung), Từ điển văn học nước ngoài. Tác gia - Tác phẩm, Từ điển, NXB Giáo dục, 2009

55)     Hà Thị Hòa, A.X. Puskin và Tôi yêu em, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2009.

56)     Lê Huy Bắc (viết riêng), Lịch sử văn học Hoa Kỳ, Chuyên luận, NXB Giáo dục, 2010, 970,0

57)     Nguyễn Mai Chanh, Nghệ thuật tự sự của Lỗ Tấn qua hai tập truyện ngắn Gào thét và Bàng hoàng, Chuyên luận, NXB Giáo dục, 2010, 202,0

58)     Nguyễn Thị Mai Liên, Hợp tuyển văn học Nhật Bản, tập 1,Tham khảo, NXB Lao động, 2010

59)     Nguyễn Linh Chi, Chân dung một nghệ sĩ trẻ, Dịch, NXB Hội Nhà văn, 2010

60)     Đỗ Hải Phong, Giáo trình Lịch sử văn học Nga (cho ĐH Huế), Giáo trình, NXB Đại học Sư phạm, 2011

61)     Lê Huy Bắc (Viết riêng), Dạy - học tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường Trung học cơ sở, T1, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2006, 272,0

62)     Lê Huy Bắc (Đồng Chủ biên), Hỏi - đáp kiến thức Ngữ văn 10, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2006, 256,4

63)     Lê Huy Bắc (Viết riêng), Dạy - học tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường Trung học cơ sở, T2, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2006, 214,0

64)     Lê Huy Bắc (Viết riêng), Dạy - học tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường Trung học cơ sở, T3, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2006, 220,0

65)     Lê Huy Bắc (Viết riêng), Dạy - học văn học nước ngoài Ngữ văn 10, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2006.

66)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Ngữ văn bộ chuẩn cho các lớp 10, 11, 12; Sách giáo viên lớp 10, 11, 12, sách bài tập Ngữ văn 10, 11, 12,. Sách giáo viên, NXB Giáo dục, 2006 - 2008

67)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Ôn tập Ngữ văn 10, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2006

68)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Tư liệu Ngữ văn 10, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2006

69)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Thiết kế Ngữ văn 10 (tập 1), Tham khảo, NXB Giáo dục, 2006

70)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Phân tích Ngữ văn 10, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2006

71)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Để học tốt Ngữ văn 10, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2006

72)     Lê Huy Bắc (Đồng Chủ biên), Hỏi - đáp kiến thức Ngữ văn 11, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2007, 260,4

73)     Lê Huy Bắc (viết riêng), Dạy-học văn học nước ngoài Ngữ văn 11, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2007, 185,0

74)     Lê Huy Bắc (Chủ biên), Bài tập trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 11, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2007, 225,6

75)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Ôn tập Ngữ văn 11, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2007

76)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Tư liệu Ngữ văn 11, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2007

77)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Phân tích Ngữ văn 11, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2007

78)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Để học tốt Ngữ văn 11, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2007

79)     Hà Thị Hòa, Ngữ văn lớp 11, lớp 12 (Chương trình thí điểm), Sách giáo khoa, NXB Giáo dục, 2007.

80)     Hà Thị Hòa, Ngữ văn lớp 11, lớp 12 (Chương trình thí điểm ), Sách giáo viên, NXB Giáo dục, 2007.

81)     Lê Huy Bắc (Viết riêng), Dạy - học văn học nước ngoài Ngữ văn 12, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2008, 143,0

82)     Lê Huy Bắc (Đồng Chủ biên), Hỏi - đáp kiến thức Ngữ văn 12, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2008, 230,4

83)     Lê Huy Bắc (Chủ biên), Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm, Ngữ văn 12, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2008, 205,1

84)     Lê Huy Bắc (Viết chung), Thơ Mới trong trường phổ thông, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2008, 256,1

85)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Ôn tập Ngữ văn 12, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2008

86)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Tư liệu Ngữ văn 12, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2008

87)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Để học tốt Ngữ văn 12, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2008

88)     Hà Thị Hòa, Ngữ văn lớp 11, lớp 12 ( Chương trình nâng cao ), Sách giáo khoa, NXB Giáo dục, 2008.

89)     Hà Thị Hòa, Ngữ văn lớp 11, lớp 12 ( Chương trình nâng cao), Sách giáo viên, NXB Giáo dục, 2008

90)     Lê Huy Bắc (Chủ biên), Bài tập trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 12, Tham khảo, NXB Giáo dục, 2009, 225,3

91)     Lê Huy Bắc (Chủ biên), Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 12, T1, T2, Tham khảo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009, 500, 3

92)     Lê Huy Bắc (Chủ biên), Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 11, Tham khảo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009, 350,3

93)     Lê Huy Bắc (Chủ biên), Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 10, Tham khảo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009, 350,3

94)     Lê Huy Bắc (Viết chung), Ngữ văn: Ôn thi tốt nghiệp và tuyển sinh quốc gia, Tham khảo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009, 440, 9

95)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Hỏi - Đáp về văn chương trung học phổ thụng (phần Thơ), Tham khảo, NXB Giáo dục, 2009

96)     Lê Nguyên Cẩn (Viết chung), Bộ đề thi Ngữ văn, Tham khảo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream