A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Nguyễn Thị Bình, Văn xuôi Việt Nam từ 1975-1995: Những đổi mới cơ bản, NXB Giáo dục Đà Nẵng, 2007.

2)          Nguyễn Văn Long (Đồng Chủ biên), Trần Văn Toàn, Đặng Thu Thủy, Nguyễn Phượng (Tham gia), Văn học Việt Nam sau 1975 những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

3)          Nguyễn Văn Long (Đồng Chủ biên), Giáo trình Văn học Việt Nam hiện đại từ sau Cách mạng tháng tám 1945 - Tập I, NXB Đại học Sư phạm, H,. 2007.

4)          Nguyễn Văn Long Nguyễn Đăng Mạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Bình, Giáo trình Văn học Việt Nam hiện đại từ sau Cách mạng tháng tám 1945 - Tập II, NXB Đại học Sư phạm, H,. 2007.

5)          Nguyễn Văn Long Trịnh Thu Tuyết, Nguyễn Minh Châu và công cuộc đổi mới văn học Việt Nam sau 1975, NXB Đại học Sư phạm, H,. 2007.

6)          Nguyễn Văn Long, Nguyễn Phượng,... (Đồng tác giả), Văn học Việt Nam sau 1975 và việc giảng dạy trong nhà trường, NXB GD, H,. 2009.

7)          Trần Văn Toàn (Tham gia), Trần Đăng Suyền và Lê Quang Hưng (Chủ biên), “Tản Đà”, chương III, giáo trình Văn học Việt Nam thế kỉ XX, tập 1, NXB Đại học Sư phạm, 2008, 64-92.

8)          Lê Hải Anh (Tham gia), Nam Cao về tác gia và tác phẩm, 2007. NXB Giáo dục.

9)          Lê Hải Anh (Viết chung), Giáo dục song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ (Sách dành cho giáo viên người Jrai). Tài liệu của Viện khoa học giáo dục Việt Nam và tổ chức UNICEF, 2010.

10)     Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thi - Giáo trình Văn học Việt Nam sau 1975, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

11)     Nguyễn Phượng, Chân dung nhà văn Việt Nam hiện đại (những tác giả có tác phẩm dành cho nhà trường - Đồng tác giả) Viết chung với: Nguyễn Đăng Điệp, Văn Giá, Lê Quang Hưng, Chu Văn Sơn. tập 1 Nhà xuát bản Giáo dục, 2005; tập 2 NXB Giáo dục, 2006.

12)     Nguyễn Phượng, Văn học so sánh - tìm tòi và suy ngẫm (in chung), NXB Đại học Sư phạm, H, 2005

13)     Nguyễn Phượng, Bùi Hiển và truyện ngắn Việt Nam hiện đại - Lời giới thiệu Tuyển truyện ngắn Bùi Hiển NXB Hội Nhà văn, H, 2009

14)     Nguyễn Phượng, Lí luận phê bình và đời sống văn chương (Đồng tác giả) NXB Hội Nhà văn, H, 2010

15)     Nguyễn Phượng, Người và Nghề (tiểu luận chân dung - Đồng tác giả) NXB Hội Nhà văn, H, 2010

16)     Nguyễn Phượng, Hoài Thanh - về tác gia và tác phẩm, (in chung), NXB Giáo dục, 2008

17)     Nguyễn Văn Long, Phân tích tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại, NXB Giáo dục, H, 2009.

18)     Nguyễn Thị Bình, Bộ Tổng tập 1000 năm Thăng Long, NXB Văn Hóa Thông tin H, 2009.

19)     Chu Văn Sơn, Thơ điệu hồn và cấu trúc, NXB Giáo dục, H, 2008.

20)     Chu Văn Sơn (Đồng tác giả), Sách giáo khoa Ngữ văn 11 - tập 1, tập 2, H, 2008

21)     Nguyễn Phượng, Ngữ văn 11 sách bổ trợ nâng cao, NXB Giáo dục, H, 2008, Đồng tác giả (Tổng Chủ biên - Phan Trọng Luận)

22)     Nguyễn Phượng, Ngữ văn 12 sách dành cho học sinh, NXB Giáo dục, H, 2008, (Đồng tác giả) (Tổng Chủ biên - Phan Trọng Luận).

23)     Nguyễn Phượng, Ngữ văn 12 sách dành cho giáo viên, NXB Giáo dục, H, 2008, (Đồng tác giả) (Tổng Chủ biên - Phan Trọng Luận).

24)     Nguyễn Thị Bình, (Nguyễn Đăng Mạnh, Đỗ Ngọc Thống đồng Chủ biên), Ngữ văn 12 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2008.

25)     Nguyễn Thị Bình, (Nguyễn Đăng Mạnh, Đỗ Ngọc Thống Đồng Chủ biên) Bài tập Ngữ văn 12 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2008.

26)     Nguyễn Văn Long, (Đồng tác giả) Bài tập Ngữ văn 8, Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, H,. 2010.

27)     Nguyễn Văn Long, (Đồng tác giả) Bài tập Ngữ văn 8, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, H,. 2010

28)     Nguyễn Văn Long, (Đồng tác giả) Bài tập Ngữ văn 9, Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, H,. 2010

29)     Nguyễn Văn Long, (Đồng tác giả) Bài tập Ngữ văn 9, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, H,. 2010

30)     Nguyễn Văn Long, (Chủ biên) Bài tập Ngữ văn 12, Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, H,. 2011

31)     Nguyễn Văn Long, (Chủ biên) Bài tập Ngữ văn 12, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, H,. 2011

32)     Nguyễn Văn Long, (Đồng tác giả) Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập 1, NXB Giáo dục, H,. 2008

33)     Nguyễn Văn Long, (Đồng tác giả) Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập 2, NXB Giáo dục, H,. 2008

34)     Nguyễn Văn Long, (Đồng tác giả) Ngữ văn 12 Nâng cao (Sách Giáo viên), Tập 1, NXB Giáo dục, H,. 2008

35)     Nguyễn Văn Long, (Đồng tác giả) Ngữ văn 12 Nâng cao (Sách Giáo viên), Tập 2, NXB Giáo dục, H,. 2008

36)     Nguyễn Văn Long, (Đồng tác giả) Bài tập Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập 1, NXB Giáo dục, H,. 2008

37)     Nguyễn Văn Long, (Chủ biên) Cảm thụ và phân tích tác phẩm văn học 9, Tập 1, NXB Giáo dục, H,. 2006.

38)     Nguyễn Văn Long, (Chủ biên) Cảm thụ và phân tích tác phẩm văn học 9, Tập 2, NXB Giáo dục, H,. 2007.

39)     Nguyễn Văn Long, (Chủ biên) Cảm thụ và phân tích tác phẩm văn học 10, Tập 1, NXB Giáo dục, H,. 2008.

40)     Nguyễn Văn Long, (Chủ biên) Cảm thụ và phân tích tác phẩm văn học 10, Tập 2, NXB Giáo dục, H,. 2009.

41)     Nguyễn Văn Long, (Chủ biên) Kĩ năng Đọc - Hiểu văn bản Ngữ văn 9, NXB Giáo dục Việt Nam, H,. 2010.

42)     Nguyễn Đăng Mạnh (Chủ biên), Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Bình, ...(Đồng tác giả), Phân tích - Bình giảng tác phẩm Ngữ văn 12, NXB Giáo dục, H,. 2008

43)     Chu Văn Sơn, (Đồng tác giả) Phân tích - Bình giảng tác phẩm Ngữ văn 10, NXB Giáo dục, H,. 2008

44)     Chu Văn Sơn, (Đồng tác giả) Phân tích - Bình giảng tác phẩm Ngữ văn 11, NXB Giáo dục, H,. 2008

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream