A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Nguyễn Thị Côi, Các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả bài học lịch sử ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

2)     Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi (Tham gia), Phương pháp dạy học lịch sử, tập 1, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

3)     Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi. Phương pháp dạy học lịch sử, tập 2, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

4)     Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Trần Viết Thụ, Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Thế Bình, Đoàn Văn Hưng (Viết chung), Rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm môn Lịch sử, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

5)     Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thị Bích (Viết chung), Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 10 (Chương trình Chuẩn và Nâng cao), NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2006.

6)     Nguyễn Thị BíchNguyễn Thị Thạch, Thiết kế bài giảng lịch sử 10 (Nâng cao), tập II, NXB Hà Nội, 2006.

7)     Nguyễn Thị Thế BìnhNguyễn Xuân Trường, Đổi mới thiết kế giáo án lịch sử 10 (Chương trình Chuẩn), NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2006.

8)     Nguyễn Thị Thế BìnhNguyễn Xuân Trường, Đổi mới thiết kế giáo án lịch sử 10 (Nâng cao), NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2006.

9)     Nguyễn Thị CôiNguyễn Thị Thế Bình, Hướng dẫn sử dụng tranh ảnh, lược đồ trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4, lớp 5, NXB Giáo dục, 2006.

10)   Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Trần Viết Thụ, Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Thế Bình, Đoàn Văn Hưng (Viết chung), Hướng dẫn sử dụng các hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên CD và phần mềm M. Power Point trong dạy học lịch sử. NXB Đại học Sư phạm, 2006.

11)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh (Viết chung), Kiến thức Lịch sử 8, NXB Thanh niên, 2006.

12)   Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thị Bích (Viết chung), Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 (Chương trình chuẩn và nâng cao), NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2007.

13)   Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Trần Bá Đệ, Nguyễn Thị Côi, Nguyễn Ngọc Cơ, Đặng Thanh Toán, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thị Bích (Viết chung), Hướng dẫn ôn tập lịch sử - Câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, luyện thi Tốt nghiệp THPT - Đại học - Cao đẳng, NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh,, 2007.

14)   Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Đào tố Uyên, Lương Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Thế Bình (Viết chung), Câu hỏi - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

15)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Mạnh Hưởng (Viết chung), Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 8, NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh,, 2007.

16)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Mạnh Hưởng (Viết chung), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lịch sử lớp 11, NXB Giáo dục, 2007.

17)   Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng Nguyễn Thị Thế Bình, Hướng dẫn ôn tập lịch sử (Câu hỏi tự luận và trắc nghiệm luyện thi tốt nghiệp THPT - Đại học và Cao đẳng), NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2007.

18)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Bùi Đức Dũng (Viết chung), Hệ thống câu hỏi tự luận và trắc nghiệm lịch sử 6 NXB ĐHQG Tp HCM, 2007.

19)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Bùi Đức Dũng (Viết chung), Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận lịch sử 10 (chương trình Chuẩn và Nâng cao), NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh,, 2007.

20)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thê Bình, Bùi Đức Dũng (Viết chung), Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11, NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh,, 2007.

21)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Thế Bình (Viết chung), Nâng cao năng lực cho giáo viên cốt cán các trường Trung học phổ thông theo chương trình và sách giáo khoa lớp 11. Viện Nghiên cứu Sư phạm - Trường ĐHSP Hà Nội, 2007.

22)   Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình (Tham gia), Học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, NXB Từ điển bách khoa, 2007.

23)   Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi, Kiều Thế Hưng (Viết chung), Từ điểm thuật ngữ lịch sử phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

24)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Phương Thanh (Viết chung), Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 9, NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2007.

25)   Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Mạnh Hưởng (Chủ biên), Nguyễn Thị Côi, Lê Thị Thu (Tham gia), Giáo án và tư liệu dạy học điện tử môn Lịch sử 11, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

26)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh (Viết chung), Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận lịch sử 10 (chương trình Chuẩn và Nâng cao), NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2007.

27)   Trịnh Đình TùngNguyễn Mạnh Hưởng, Bài tập trắc nghiệm và tự luận lịch sử 10, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

28)   Nghiêm Đình Vì (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích (Viết chung), Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 6, NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

29)   Nguyễn Xuân Trường (Chủ biên), Tạ Đình Khoa, Nguyễn Thị Bích (Viết chung), Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn Lịch sử 6, NXB Giáo dục, 2008.

30)   Nguyễn Mạnh HưởngNguyễn Thị Bích, Ôn tập và tự kiểm tra đánh giá Lịch sử 6, NXB Giáo dục, 2008.

31)   Nguyễn Mạnh HưởngNguyễn Thị Bích, Ôn tập và tự kiểm tra đánh giá Lịch sử 8, NXB Giáo dục, 2008.

32)   Nguyễn Mạnh HưởngNguyễn Thị Bích, Ôn tập và tự kiểm tra đánh giá Lịch sử 9, NXB Giáo dục, 2008.

33)   Nguyễn Thị CôiNguyễn Thị Thế Bình (Đồng Chủ biên), Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 12, Tập II - Lịch sử Việt nam từ năm 1919 - 2000 (Chương trình chuẩn và nâng cao), NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

34)   Nguyễn Thị CôiNguyễn Thị Thế Bình (Đồng Chủ biên), Ôn luyện và kiểm tra lịch sử 6, NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

35)   Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình (Tham gia), Tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua hỏi đáp (Tập II - Từ đầu thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX), NXB Đại học Sư phạm, 2008.

36)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Thế Bình (Viết chung), Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 11 (chương trình chuẩn và nâng cao), NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

37)   Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi, Kiều Thế Hưng, Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Bích (Tham gia), Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

38)   Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Thế Bình (Tham gia), Để làm tốt bài thi môn Lịch sử trắc nghiệm và tự luận, NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh,, 2008.

39)   Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Mạnh Hưởng (Tham gia), Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

40)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Bùi Đức Dũng (Tham gia), Để học tốt lịch sử 9. NXB ĐHQG Hà Nội, 2009.

41)   Nguyễn Thị Côi, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Mạnh Hưởng, Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử lớp 10 THPT, NXB Giáo dục, 2009.

42)   Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Thế Bình (Viết chung), Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử lớp 11 THPT. NXB Giáo dục, 2009.

43)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Bùi Đức Dũng, Để học tốt lịch sử 6, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

44)   Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Bùi Đức Dũng (Viết chung), Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử lớp 6, 7, NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh,, 2009.

45)   Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Kiều Thế Hưng (Tham gia), Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường, NXB Từ điển Bách khoa, 2009.

46)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Bùi Đức Dũng (Viết chung), Giải đáp các câu hỏi và bài tập thường sử dụng trong dạy học lịch sử THCS (Tập 1), NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.

47)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Phương Thanh (Viết chung), Để học tốt Lịch sử 7. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

48)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Phương Thanh (Viết chung), Để học tốt Lịch sử 8, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

49)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Phương Thanh (Viết chung), Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 12 (chương trình Chuẩn), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

50)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Phương Thanh (Viết chung), Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 12 (chương trình Nâng cao), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

51)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Phương Thanh (Viết chung), Giải đáp các câu hỏi và bài tập thường sử dụng trong dạy học lịch sử trung học cơ sở, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.

52)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nông Thị Huệ (Viết chung), Tư liệu dạy học lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.

53)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Bùi Đức Dũng (Viết chung), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn lịch sử lớp 10, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

54)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Bùi Đức Dũng (Viết chung), Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Lịch sử 7, NXB GDVN, 2009.

55)   Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích, Lưu Hoa Sơn (Viết chung), Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Lịch sử 9, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

56)   Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Thế Bình (Viết chung), Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử 12, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

57)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Lê Thị Thu (Viết chung), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử 12, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

58)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Phương Thanh (Viết chung), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử 11, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

59)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Mạnh Hưởng (Viết chung), Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Lịch sử ở trường Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010.

60)   Đỗ Thanh Bình (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Lê Thị Thu Hương (Viết chung), Luyện tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

61)   Đỗ Thanh Bình (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Lê Thị Thu Hương (Viết chung), Bài tập Lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

62)   Nghiêm Đình Vỳ (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình (Viết chung), Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử ở trường THPT, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

63)   Đinh Ngọc Bảo (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình (Viết chung), Bài tập lịch sử 7, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

64)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Bùi Đức Dũng (Viết chung), Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Lịch sử lớp 9, NXB Đại học Sư phạm, 2011.

65)   Đặng Thanh Toán, Nguyễn Mạnh Hưởng, Hướng dẫn ôn luyện kĩ năng môn Lịch sử, NXB Đại học Sư phạm, 2011.

66)   Văn Ngọc Thành, Nguyễn Mạnh Hưởng, Hướng dẫn thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử 11, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

67)   Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), Bùi Tuyết Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng (Viết chung), Sổ tay Kiến thức lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

68)   Đinh Ngọc Bảo (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Mạnh Hưởng (Viết chung), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử 7, NXB Đại học Sư phạm, 2011.

69)   Đinh Ngọc Bảo (Chủ biên), Nguyễn Thị Bich, Lê Thị Thu (Viết chung), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử 6, NXB Đại học Sư phạm, 2011.

70)   Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích, Lưu Hoa Sơn (Viết chung), Bài tập Lịch sử 9, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

71)   Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích, Lưu Hoa Sơn (Viết chung), Để học tôt Lịch sử 9, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

72)   Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Bích (Đồng tác giả), Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì môn Lịch sử 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

73)   Nghiêm Đình Vỳ (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích (Viết chung), Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử ở trường THCS, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

74)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Ánh Tuyết (Viết chung), Bài tập lịch sử 11, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

75)   Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Côi, Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Mạnh Hưởng (Viết chung), Vở bài tập lịch sử 8 (tái bản lần thứ 8), NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

76)      Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Mạnh Hưởng (Viết chung), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử 8, NXB Đại học Sư phạm, 2011.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream