A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Bùi Xuân Anh (Tham gia), Giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản, NXB Giáo dục, 2008.

2)          Bùi Xuân Anh (Tham gia), Cẩm nang dành cho giáo viên giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản, NXB Giáo dục, 2008.

3)          Trần Thị Ngọc Anh (Đồng tác giả), Ph­ương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân ở tr­ường phổ thông trung học, NXB Đại học Sư phạm, 1994.

4)          Trần Thị Ngọc Anh (Đồng tác giả), Tư­ t­ưởng triết học về con ng­ười, NXB Giáo dục, 1996.

5)          Trần Thị Ngọc Anh (Đồng tác giả), Xã hội học, NXB Giáo dục, 2001.

6)          Trần Thị Ngọc Anh (Đồng tác giả), Chuyên đề Triết học, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

7)          Trần Thị Ngọc Anh (Đồng tác giả), Xã hội học, NXB Giáo dục, 2001

8)          Mai Văn Bính, Giáo dục công dân 11 (SGK), NXB Giáo dục, 2007.

9)          Mai Văn Bính, Giáo dục công dân 11 (SGV), NXB Giáo dục, 2007.

10)     Mai Văn Bính, Bồi dưỡng giáo viên lớp 11 môn Giáo dục công dân, NXB Giáo dục, 2007.

11)     Nguyễn Đức Chiến, Pháp luật học, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

12)     Nguyễn Đức Chiến (Đồng tác giả), Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 12, NXB Giáo dục, 2008.

13)     Nguyễn Đức Chiến (Đồng tác giả), Dạy và học môn Giáo dục công dân ở trường THPT - những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

14)     Nguyễn Đức Chiến (Đồng tác giả), Hỏi và đáp đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

15)     Nguyễn Đức Chiến (Đồng tác giả), Hỏi và đáp Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

16)     Nguyễn Đức Chiến, 80 câu hỏi và gợi ý trả lời môn lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

17)     Hoàng Duy Chúc, Sinh thái nhân văn và vai trò của con người trong quá trình phát triển sinh thái nhân văn, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

18)     Hoàng Duy Chúc, Văn hóa sinh thái nhân văn, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

19)     Nguyễn Văn Cư, Giáo trình Phương pháp dạy - học CNXH khoa học, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

20)     Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Duy Nhiên (Đồng Chủ biên), Dạy và học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

21)     Đào Đức Doãn (Tham gia), Giáo trình môn học Tôn giáo học, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

22)     Đào Đức Doãn (Tham gia), Triết học, những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

23)     Phan Thị Lệ Dung (Đồng Chủ biên), 36 Văn nghệ sĩ Thăng Long - Hà Nội, NXB Thanh niên, 2010.

24)     Phạm Văn Dũng (Tham gia), Giáo trình phương pháp dạy - học chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

25)     Phạm Văn Dũng (Tham gia), Chính trị học, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

26)     Phạm Văn Dũng, Công tác Đảng và Công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, 2011.

27)     Phạm Văn Dũng (Đồng Chủ biên), Phương cách làm bài chủ nghĩa xã hội khoa học (Hệ đào tạo Trung cấp), NXB Chính trị Quốc gia, 2011.

28)     Phạm Văn Dũng (Tham gia), Lí luận về chủ nghĩa xã hội và thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kì đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia, 2011.

29)     Đinh Văn Đức, Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Giáo dục công dân lớp 11, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

30)     Nguyễn Như Hải, Lôgic học đại cương, Giáo trình dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng, NXB Giáo dục, 2007.

31)     Nguyễn Như Hải, Phát triển học, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

32)     Nguyễn Như Hải, Triết học trong khoa học tự nhiên, NXB Giáo dục, 2008.

33)     Nguyễn Như Hải, Triết học Mác - Lênin, Giáo trình dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng, NXB Chính trị Quốc gia, 2006.

34)     Nguyễn Như Hải, Dạy học môn Giáo dục công dân ở Trường trung học phổ thông, Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

35)     Nguyễn Như Hải, Phương pháp dạy học Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

36)             Lê Duy Hoa (Tham gia), Giáo trình Lịch sử triết học, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

37)     Lê Duy Hoa (Tham gia), Lịch sử triết học, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

38)     Doãn Hùng, Bùi Thu Hà (Tham gia), Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, NXB Từ điển Bách khoa, 2007.

39)     Phạm Văn Hùng, Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Giáo dục công dân 11, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

40)     Phạm Văn Hùng, Bài tập Giáo dục công dân 11, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

41)     Nguyễn Văn Long (Tham gia), Dạy và học môn Giáo dục công dân ở Trường THPT - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

42)     Nguyễn Văn Long, 81 câu hỏi ôn tập Môn Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

43)     Nguyễn Văn Long, Chuyên đề Triết học (Dùng cho cao học, NCS), NXB Đại học Sư phạm, 2009.

44)     Nguyễn Văn Long, Định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường, Tạp chí Giáo dục từ xa và Tại chức Đại học Sư phạm Hà Nội, số 25 2010.

45)     Nguyễn Văn Long, Giáo trình Chính trị học, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

46)     Nguyễn Văn Long, Những vấn đề kinh tế - xã hội ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.

47)     Lê Thị Ninh (Tham gia), Hỏi và đáp đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

48)     Lê Thị Ninh (Đồng tác giả), Hỏi và đáp Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

49)     Lê Thị Ninh (Tham gia), Hướng dẫn học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

50)     Nguyễn Đức Thìn (Đồng Chủ biên), 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm, 2005.

51)     Nguyễn Đức Thìn (Tham gia), Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục, NXB Thanh niên, 2005.

52)     Nguyễn Đức Thìn, Hỏi và đáp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

53)     Nguyễn Đức Thìn (Tham gia), Hướng dẫn học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

54)     Nguyễn Đức Thìn (Tham gia), Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo, NXB Đại học Sư phạm, 2003.

55)     Nguyễn Đức Thìn (đồng Chủ biên), Giáo trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hệ đào tạo từ xa - Đại học Sư phạm Hà Nội, 2009.

56)     Nguyễn Đức Thìn, Giáo trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hệ đào tạo từ xa - Đại học Sư phạm Hà Nội, 2009.

57)     Nguyễn Thị Toan, Giải thoát luận Phật giáo, NXB Chính trị Quốc gia, 2010.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream